Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adrian Niewęgłowski

dr hab. Adrian Niewęgłowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
Telefon
Do sekretariatu: (81) 537-57-44. Do pok. 220: (81) 537 57 61 (w godz. dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-0948-9813
Konsultacje

Semestr letni roku 2022/2023: wtorki w godzinach 13.00 – 14.00 (konsultacje odbywają się w budynku WPiA UMCS, pok. 220). Konsultacjie on-line (MS Teams) w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00. Zob. też: "Ogłoszenia" (poniżej, w dolnej cz. profilu).


 

O sobie

 

Od początku swojej pracy naukowej jest związany z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zajmuje się problematyką prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej (przede wszystkim prawa autorskiego i prawa patentowego). Dwukrotny laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego na najlepsze prace z dziedziny własności intelektualnej. Za pracę naukową wyróżniony m.in. nagrodą JM Rektora UMCS. Współautor Systemu prawa prywatnego (t. 13, t. 14A, B i C). Pobyty badawcze odbył m.in. w Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb (Monachium, Niemcy) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka (Brno, Czechy). Współpracuje naukowo z Instytutem Badawczym Własności Intelektualnej Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy. Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Pracę na uczelni (UMCS) łączy z działalnością praktyczną (zob. też więcej informacji: LINK). Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów UMCS.

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Więcej na temat Stowarzyszenia po kliknięciu na logotyp, poniżej. 

 
 
 

Działalność naukowa

Opiekun Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS. Wszystkich studentów zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy na stronę internetową Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS.


PRZEDMIOTY PROWADZONE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

1. Ochrona własności intelektualnej (wykład),

2Prawo autorskie w Internecie (wykład),

3. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (wykład),

4. Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości (wykład).


PROWADZONE SEMINARIA MAGISTERSKIE

1. Prawo (studia stacjonarne)

2. Kryminologia (studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne)

Zapisy na moje seminaria prowadzone są w godzinach konsultacji i via e-mail. Tematyka: prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, kryminologia, prawo mediów (LINK).


PUBLIKACJE

 

I. Artykuły w czasopismach

1. „Ewolucja reklamy produktów leczniczych w prawie polskim”, Palestra 2004, Nr 1 – 2, s. 44 – 57.

2. „Ochrona wynalazków medycznych”, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 12, s. 51 – 56.

3. „Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych”, Prawo i Medycyna 2005, Nr 3, s. 73 – 85.

4. „Charakter prawny porozumień o współpracy w dziedzinie prac badawczych”, Studia Iuridica Lublinensia 2008, t. XI, s. 187 – 206.

5. „Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 5, s. 68 – 75 (cz. I).

6. „Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 6, s. 60 – 64 (cz. II).

7. Szczególne rodzaje usług w świetle prawa zamówień publicznych”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 11, s. 61 – 70.

8. „Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych”, Ius Novum 2010, Nr 2, s. 174 – 188.

9. „Prawa i obowiązki stron umowy o prace badawcze”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, z. 4, s. 947 – 1003.

10.„Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze”, Studia Iuridica Lublinensia 2010 (2011), t. XIV, s. 77 – 92.

11.„The role of agreements in modern technologies’ trade (rola umów w obrocie nowymi technologiami)”, Innomotywacje 2011, nr 1, s. 7-10 (artykuł popularno-naukowy, opublikowany w języku polskim i angielskim).

12.„Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2012, z. 115, s. 68-90.

13. „Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu I księgi kodeksu cywilnego”, Transformacje Prawa Prywatnego 2012, nr 4, s. 67 – 84.

14. „Czy regulamin konkursu jest wzorcem umownym? (uwagi na tle orzeczenia SA w Warszawie z 4.10.2011 r.)”, Studenckie Zeszyty NaukoweKoło Naukowe Prawników UMCS 2012, nr 22, s. 15 – 29.

15.„»Informatyzacja« praw korporacyjnych akcjonariuszy w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego 2013, nr 2, s. 23 – 34.

16.„Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, Nr 3, s. 77 – 95.

17.(współautor: Maria Poźniak-Niedzielska) „Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2013, z. 122, s. 5 – 22.

18. „Prawo autorskie w działalności archiwalnej w dobie rozwoju nowych technologii”, Archiwista Polski 2014, Nr 4, s. 59-69.

19.Relacja z konferencji „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”, Wiadomości Uniwersyteckie 2014, Nr 4-5, s. 45 (komunikat).

20. „O kopiowaniu książek przez biblioteki”, Ius Novum 2015, Nr 1, s. 141-148.

21.Działalność archiwalna w świetle projektowanych zmian w prawie autorskim”, Archiwista Polski 2015, Nr 1, s. 57 – 67.

22. Nowa ustawa o rzeczach znalezionych i jej znaczenie dla prawa archiwalnego”, Archiwista Polski 2015, Nr 3, s. 23 – 37.

II. Glosy do orzeczeń sądowych 

23. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07, Przegląd Sądowy 2010, Nr 6, s. 105 – 114 (dotycząca umowy o upracowanie systemu informatycznego, charakteru prawnego systemu informatycznego i licencji na korzystanie z niego).

24.„Charakter prawny umowy outsourcingu” – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 października 2009 r. (V ACa 418/09), Glosa 2011, nr 1, s. 47 – 52.

25.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 333/07), Ius Novum 2011, nr 1, s. 187-192 (dotycząca zastrzeżenia kary umownej w umowie o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie).

26.Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. (I ACa 655/10), Prawo i Medycyna 2011, nr 1, s. 132-144 (dotycząca odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza i NZOZ za zabieg leczniczy).

27.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r. II CSK 77/00, Rejent 2011, nr 7-8, s. 159-172 (dotycząca odpowiedzialności za sprawdzalność prognozy w umowie consultingu).

28.(współautor: A. Goldiszewicz), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 VI 2009 r., III CSK 337/08, Państwo i Prawo 2011, nr 9, s. 122-127 (dotycząca podzielności przedmiotu świadczenia w umowie o roboty budowlane).

29.(współautor: G. Tylec) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r. (VII SA/Wa 1201/09), Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 10, s. 742-745 (dotycząca prawa osobistego rodziny do decydowania o pochówku osoby zmarłej).

30.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 października 2010 r. IV CSK 112/10, Ius Novum 2011, nr 4, s. 136-143 (dotycząca terminów przedawnienia roszczeń mających źródło w odstąpieniu od umowy wzajemnej na podstawie art. 494 k.c.).

31.(współautor: M. Dumkiewicz) „Granice podobieństwa umów w świetle art. 15 k.s.h.” – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., III CZP 69/10, Glosa 2012, nr 1, s. 43-48.

32.„Dzierżawa egzemplarzy utworu w świetle prawa autorskiego” – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r. IV CSK 274/10, Glosa 2012, nr 2, s. 94-100.

33.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 7-8, s. 517-520 (dotycząca dopuszczalności żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary wyłącznej w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie).

34.Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. III AUa 244/12, Ius Novum(dotycząca dopuszczalności zawarcia umowy o dzieło w odniesieniu do przeprowadzenia cyklu wykładów) 2012, nr 4, s. 135 – 143.

35.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r. V CSK 545/11, Państwo i Prawo 2014, Nr 11, s. 130-136 (dotycząca skutków prawnych niezamieszczenia przez strony w umowie wyraźnego postanowienia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich).

III. Monografie i rozdziały w pracach zbiorowych 

36.„Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 428.

37.„Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach wydawniczych”, w: B. Gnela (red.), „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 227 – 239.

38.„Zawieranie umów licencyjnych a dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych”, w: M. Załucki (red.), „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 87 – 100.

39.(współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Niektóre aktualne problemy prawa autorskiego w XXI wieku”, w: M. Modrzejewska (red.) „Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Józefa Okolskiego”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 831 – 849.

40.„Umowy wdrożeniowe jako forma komercjalizacji osiągnięć naukowych”, w: (brak redaktora) „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii”, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 33 – 46 (rozdział III).

41.„Granice wolności wypowiedzi w badaniach naukowych”, w: W. Lis, Z. Husak (red.), „Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi” (seria: „Oblicza mediów”), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 381-403.

42.„Ochrona wyników badań naukowych”, w: M. Załucki (red.), „Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 211-233 (rozdział X).

43. (współautor) w: A. Kidyba (red.),„Meritum. Prawo spółek”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

44.„Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej”, w: A. Kidyba, A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium, t. II, Lublin 2012, s. 135 – 170.

45. „Obrót nową wiedzą w społeczeństwie informacyjnym”, w: J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim”, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 163-187.

46. „Prawo wynalazcze” w: G. Tylec (red.), „Zarys prawa własności intelektualnej.  Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych »kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej«”, Lublin 2012 (rozdział II § 1, § 2 pkt 1, 2, 5, 6, § 4 pkt 1–4, bibliografia), ss. 35.

47. (współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Używanie oznaczenia odróżniającego jako przesłanka ochrony w świetle prawa własności przemysłowej”, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Starzewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit.Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1251 – 1267.

48. (współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego”, w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), „Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 841 – 860.

49. „Umowa consultingu”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 54-78 (ss. 24).

50.„Umowa maklerstwa morskiego”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 388 – 409 (ss. 21).

51.„Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 711 – 739 (ss. 28).

52.„Umowa offsetowa”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 773 – 795 (ss. 22).

53.„Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej”, w:  A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 843 – 866 (ss. 23).

54.„Umowa wdrożeniowa”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 867 – 888 (ss. 21).

55.„Umowa know-how” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 923 – 945 (ss. 22).

56.„Umowa wydawnicza” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 946 – 975 (ss. 29)

57.„Umowa o przewóz lotniczy” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 979 – 1012 (ss. 33).

58.„Umowa kontraktacji”, w: A. Kidyba (red.), „Kodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 118 – 210.

59.(współautor: M. Poźniak-Niedzielska) „Pojęcie utworu”, w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 7 – 31.  

60. (współautor) „Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

61.„Obrót materiałami archiwalnymi. Zagadnienia wybrane, Archeion 2014, t. CXV, s. 45 – 72.

62. (współautor) w: A. Niewęgłowski, M. Poźniak Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

63. „Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego”, w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 19-64.

64.„Korzystanie z przedmiotu prawa”, w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 508-536.

65. „Umowa offsetowa”, (wzór i komentarz), w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 687-695.

66. „Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku”, (wzór i komentarz), w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 720-729.

67. „Umowa wdrożeniowa” (wzór i komentarz)w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 730-739;

68.Umowa wydawnicza” (wzór i komentarz), Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 768-776.

69.„Konwersja zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy. Wybrane zagadnienia”, w: M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczask, P. Sendecki (red.), Pro Scientia Iuridica, Lublin 2014, s. 277-285.

70. „Komentarz do art. 24-101”, w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”,Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 99-509.

71. Aktualizacja rozdziału 1 pkt 3 (s. 20-26), rozdziału 2 pkt 1 i 2 (s. 31-38), rozdziału 3 pkt 1 (s. 43-49) oraz komentarz do orzeczeń sądowych (s. 267-280), w: M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

72.  Dozwolony użytek utworów w orzeczeniach sądowych i materiałach urzędowych. Czy sędzia może popełnić plagiat?" w: W. Lis, G. Tylec (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego", Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 193-206.

73. (współautor: M. Konstankiewicz), „Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, autor wyłączny komentarza do artykułów: 2 (ss. 36-45), 7-9 (ss. 128-152), 11 (ss. 153-157), 14 (ss. 165-174), 16-16a (ss. 195-223), 16c-16d (ss. 239-249), art. 41-43 (ss. 463-482), art. 44-54 (ss. 492-690), łącznie stron: 301.

74. „Wprowadzenie", w: A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 7-19.

75. Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, współautor rozdziału IX.1.E.a–b, 2.B–C, E, 5, 7.D.

76. (współautor: M. Poźniak-Niedzielska), Komentarz do art. 13 ZNKU, tezy II-IV, w: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 485-498.

77. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz”, Warszawa 2016, autor wyłączny: rozdz. 2 pkt I (s. 19-29), rozdz. 3 pkt I-III (s. 62-89), VII (s. 99-107), rozdz. 5 pkt I (s. 259-288).

78. Tajne rozwiązania techniczne", w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV[A], C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 1083-1139.

79. (współautor: M. Konstankiewicz) „Status prawny archiwów osobistych”, Archeion 2016, t. CXVII, s. 84-102.

80. (współautor: M. Poźniak-Niedzielska) „Pojęcie utworu”, w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 8-34.


Ciąg dalszy publikacji można pobrać w pliku .PDF (LINK)  


IV. Publikacje elektroniczne  

Autor i współautor ponad stu interaktywnych diagramów i komentarzy w ramach „LEX Navigator. Prawo handlowe”, wydawnictwo WKP (2013). 


 Wykaz publikacji elektronicznych można pobrać w pliku .PDF (LINK)


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.(2005 r.) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe w dziedzinie prawa własności przemysłowej za pracę magisterską „Patentowanie i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych”, Lublin 2005.

2.(2009 r.) Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe w dziedzinie prawa własności przemysłowej za pracę doktorską „Cywilnoprawna problematyka realizacji prac badawczych”, Lublin 2009.

3.(2010 r.) Nagroda Ośrodka Przetwarzania Informacji w konkursie na prace z zakresu komercjalizacji badań naukowych za esej „Umowa wdrożeniowa jako forma komercjalizacji badań naukowych”.

4.(2011 r.) Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę „Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym”, Warszawa 2010.

5.(2016 r.) Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę "Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz", Warszawa 2016 r. (wspólnie z M. Konstankiewiczem).

6. (2021 r.) Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (bez stopnia) za artykuł naukowy (wysokopunktowany).

7. (2022 r.) Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (bez stopnia) za artykuł naukowy (wysokopunktowany).


 
 

Ogłoszenia

21 stycznia 2023 r.

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że w dniach od 22 stycznia 2023 r. do 5 lutego 2023 r. jestem na urlopie wypoczynkowym. Proszę o kontakt po powrocie.

 

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS


 

Lublin, 24 sierpnia 2022 r.

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo,

w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r. jestem na urlopie wypoczynkowym. O kontakt proszę po moim powrocie z urlopu.

 

Z poważaniem,
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS


 

Lublin, 26.6.2022 r.

 

Ogłoszenie

 

Dotyczy: P.T. Studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonrany), z którymi prowadzę zajęcia z przedmiotu "Prawne podstawy przedsiębiorczości na rzecz bezpieczeństwa".

Szanowni Państwo, egzamin z przedmiotu "Prawne podstawy przedsiębiorczości na rzecz bezpieczeństwa" (I termin) odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w pokoju 220 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Proszę o punktualne stawienie się.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS.

 


 

Lublin, 8.2.2022 r.

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo,

informuję, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości" (Kryminologia, studia stacjonarne II stopień, 1 rok) odbędzie się 22 lutego 2022 r. via MS Teams. Egzamin rozpocznie się o godzinie 16.00.

 

Z poważaniem,
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

 


 

Lublin 3 grudnia 2021 r.

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w dniach od 10 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. jestem na urlopie wypoczynkowym.

 

dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS

 


 

Lublin, 4 sierpnia 2021 r.

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w dniach 16 sierpnia 2021 r. - 27 września 2021 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. Proszę o kontakt po moim powrocie z urlopu.

 

Z poważaniem,

dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


 

Lublin, 17 maja 2021 r.

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach od 18.5.2021 r. do 2.6.2021 r. jestem na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie moje dyżury się nie odbywają. O ewentualny kontakt proszę po moim poworcie z urlopu. 

 

Z poważaniem,

dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


 

Lublin, 16 lutego 2021 r. 

 

Ogłoszenie

 

Dotyczy przedmiotów:

  1. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (W. Ogólnouniw.)
  2. Rola mediów w kreowaniu przestępczości (Kryminologia, stac. II stopień, 1 r.)

II termin egzaminiu z przedmiotu "Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości" (jw., punkt 2) przypada w dniu 28 lutego 2021 r. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10.00.

II termin egzaminu z przedmiotu "Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym" (jw., punkt 1) przypada w dniu 28 lutego 2021 r. Egzamin rozpocznie się o godzinie. 12.00.

Oba egzaminy będą miały formę ustną. Będą przeprowadzane za pomocą MS Teams. Proszę, aby wszyscy Państwo byli gotowi o godzinach, które wyżej podałem.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Adrian Niewęgłowski,
Katedra Prawa Unii Europejskiej

 


 

Lublin, 1 lutego 2021 r.

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że I termin egzaminu z przedmiotu "Rola mediów w kreowaniu obrazu przestępczości" (Kryminologia, stac. II stopień, 1 rok) przypada w dniu 12 lutego 2021 r. Egzamin rozpocznie się o godz. 11.00 za pomocą platformy MS Teams.

 

Z wyrazami szacunku, dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


 

Lublin, 28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

 

Jestem na urlopie wypocznynkowym w dniach: 7.9.2020 r. 25.9.2020 r.

 

Z poważaniem, dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


 

Lublin, 13.8.2020 r.

 

OGŁOSZENIA

 

Szanowni Państwo, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne moje konsultacje na uczelni się nie odbywają. Proszę więc o informację e-mail, możemy również drogą elektroniczną umawiać się na konsultacje za pomocą MS Teams.

 

Z wyrazami szacunku, dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


Lublin, 11.2.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że egzamin (II termin, "poprawka") z przedmiotów:

  1. Innowacyjność w działalności gospodarczej (kierunek prawno-menedżerski II stopnia, stac.)
  2. Ochrona własności intelektualnej (kierunek administracja II stopnia, niestac.),
  3. Prawo własności intelektualnej (kierunek chemia techniczna I stopnia, stac. WZ w Puławach),
  4. Ochrona własności intelektualnej (kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, niestac.),

odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. w pok. 314 o godz. 12.00. Egzamin będzie miał formę ustną. Wszystkich Państwa proszę o punktualne stawienie się i zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Z poważaniem, dr hab. Adrian Niewęgłowski

 


 

Lublin, 31.1.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin, dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu w terminie "0") z przedmiotów:

  1. Innowacyjność w działalności gospodarczej (kierunek prawno-menedżerski II stopnia, stac.)
  2. Ochrona własności intelektualnej (kierunek administracja II stopnia, niestac.),
  3. Prawo własności intelektualnej (kierunek chemia techniczna I stopnia, stac. WZ w Puławach),
  4. Ochrona własności intelektualnej (kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, niestac.),

odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. w pok. 314 o godz. 9.30. Egzamin będzie miał formę ustną. Wszystkich Państwa proszę o punktualne stawienie się i wzięcie ze sobą dowodu tożsamości.

Z poważaniem, dr hab. Adrian Niewęgłowski