Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Adrian Niewęgłowski

dr hab. Adrian Niewęgłowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
Do sekretariatu Katedry: 81 537-57-44.
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-0948-9813
Konsultacje

Sem. letni 2018/2019: wtorki w godzinach 9.30 – 11.00 (w pok. 314, WPiA UMCS). Zob. też "Ogłoszenia".

Adres

(trzecie piętro w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pok. 314)
Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

 

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UMCS w Lublinie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej (przede wszystkim prawa autorskiego i prawa patentowego). Dwukrotny laureat nagordy Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego na najlepsze prace z dziedziny własności intelektualnej. Za pracę naukową wyróżniony m.in. nagrodą JM Rektora UMCS. Współautor Systemu prawa prywatnego (t. 13, t. 14A, B i C). Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Pracę na uczelni łączy z działalnością praktyczną.


Działalność naukowa

Opiekun Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, które działa przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS. Wszystkich studentów zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy na stronę internetową Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS.

 


PRZEDMIOTY PROWADZONE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

1. Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia)

2Prawo autorskie w Internecie (wykład)

3. Umowy w prawie własności intelektualnej (wykład)

4. Innowacyjność w działalności gospodarczej (wykład)

5. Prawo przedsiębiorców (ćwiczenia)

6. Obrót gospodarczy w Internecie (wykład)

 


PROWADZONE SEMINARIA MAGISTERSKIE

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne)

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia zaoczne)

Zapisy na seminaria prowadzone są w godzinach konsultacji. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie dla poszczególnych grup seminaryjnych. Tematyka seminarów: prawo handlowe i prawo własności intelektualnej.

 


PUBLIKACJE

 

I. Artykuły w czasopismach

 

1. „Ewolucja reklamy produktów leczniczych w prawie polskim”, Palestra 2004, Nr 1 – 2, s. 44 – 57.

2. „Ochrona wynalazków medycznych”, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 12, s. 51 – 56.

3. „Reglamentacja administracyjna w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych”, Prawo i Medycyna 2005, Nr 3, s. 73 – 85.

4. „Charakter prawny porozumień o współpracy w dziedzinie prac badawczych”, Studia Iuridica Lublinensia 2008, t. XI, s. 187 – 206.

5. „Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 5, s. 68 – 75 (cz. I).

6. „Konkurs w ujęciu kodeksu cywilnego i w świetle prawa zamówień publicznych. Próba porównania”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 6, s. 60 – 64 (cz. II).

7. Szczególne rodzaje usług w świetle prawa zamówień publicznych”, Zamówienia Publiczne. Doradca 2009, Nr 11, s. 61 – 70.

8. „Wybrane zagadnienia współautorstwa w pracach naukowych”, Ius Novum 2010, Nr 2, s. 174 – 188.

9. „Prawa i obowiązki stron umowy o prace badawcze”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, z. 4, s. 947 – 1003.

10.„Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze”, Studia Iuridica Lublinensia 2010 (2011), t. XIV, s. 77 – 92.

11.„The role of agreements in modern technologies’ trade (rola umów w obrocie nowymi technologiami)”, Innomotywacje 2011, nr 1, s. 7-10 (artykuł popularno-naukowy, opublikowany w języku polskim i angielskim).

12.„Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2012, z. 115, s. 68-90.

13. „Modyfikacje terminów przedawnienia w umowach między przedsiębiorcami. Uwagi na tle projektu I księgi kodeksu cywilnego”, Transformacje Prawa Prywatnego 2012, nr 4, s. 67 – 84.

14. „Czy regulamin konkursu jest wzorcem umownym? (uwagi na tle orzeczenia SA w Warszawie z 4.10.2011 r.)”, Studenckie Zeszyty NaukoweKoło Naukowe Prawników UMCS 2012, nr 22, s. 15 – 29.

15.„»Informatyzacja« praw korporacyjnych akcjonariuszy w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego 2013, nr 2, s. 23 – 34.

16.„Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego”, Transformacje Prawa Prywatnego 2013, Nr 3, s. 77 – 95.

17.(współautor: Maria Poźniak-Niedzielska) „Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Własności Intelektualnej 2013, z. 122, s. 5 – 22.

18. „Prawo autorskie w działalności archiwalnej w dobie rozwoju nowych technologii”, Archiwista Polski 2014, Nr 4, s. 59-69.

19.Relacja z konferencji „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”, Wiadomości Uniwersyteckie 2014, Nr 4-5, s. 45 (komunikat).

20. „O kopiowaniu książek przez biblioteki”, Ius Novum 2015, Nr 1, s. 141-148.

21.Działalność archiwalna w świetle projektowanych zmian w prawie autorskim”, Archiwista Polski 2015, Nr 1, s. 57 – 67.

22. Nowa ustawa o rzeczach znalezionych i jej znaczenie dla prawa archiwalnego”, Archiwista Polski 2015, Nr 3, s. 23 – 37.

 

II. Glosy do orzeczeń sądowych 

23. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2007 r., V CSK 150/07, Przegląd Sądowy 2010, Nr 6, s. 105 – 114 (dotycząca umowy o upracowanie systemu informatycznego, charakteru prawnego systemu informatycznego i licencji na korzystanie z niego).

24.„Charakter prawny umowy outsourcingu” – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 października 2009 r. (V ACa 418/09), Glosa 2011, nr 1, s. 47 – 52.

25.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 333/07), Ius Novum 2011, nr 1, s. 187-192 (dotycząca zastrzeżenia kary umownej w umowie o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie).

26.Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. (I ACa 655/10), Prawo i Medycyna 2011, nr 1, s. 132-144 (dotycząca odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza i NZOZ za zabieg leczniczy).

27.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r. II CSK 77/00, Rejent 2011, nr 7-8, s. 159-172 (dotycząca odpowiedzialności za sprawdzalność prognozy w umowie consultingu).

28.(współautor: A. Goldiszewicz), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 VI 2009 r., III CSK 337/08, Państwo i Prawo 2011, nr 9, s. 122-127 (dotycząca podzielności przedmiotu świadczenia w umowie o roboty budowlane).

29.(współautor: G. Tylec) Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r. (VII SA/Wa 1201/09), Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 10, s. 742-745 (dotycząca prawa osobistego rodziny do decydowania o pochówku osoby zmarłej).

30.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 października 2010 r. IV CSK 112/10, Ius Novum 2011, nr 4, s.  136-143 (dotycząca terminów przedawnienia roszczeń mających źródło w odstąpieniu od umowy wzajemnej na podstawie art. 494 k.c.).

31.(współautor: M. Dumkiewicz) „Granice podobieństwa umów w świetle art. 15 k.s.h.” – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., III CZP 69/10, Glosa 2012, nr 1, s. 43-48.

32.„Dzierżawa egzemplarzy utworu w świetle prawa autorskiego” – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r. IV CSK 274/10, Glosa 2012, nr 2, s. 94-100.

33.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 7-8, s. 517-520 (dotycząca dopuszczalności żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary wyłącznej w przypadku wyrządzenia szkody umyślnie).

34.Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. III AUa 244/12, Ius Novum(dotycząca dopuszczalności zawarcia umowy o dzieło w odniesieniu do przeprowadzenia cyklu wykładów) 2012, nr 4, s. 135 – 143.

35.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r. V CSK 545/11, Państwo i Prawo 2014, Nr 11, s. 130-136 (dotycząca skutków prawnych niezamieszczenia przez strony w umowie wyraźnego postanowienia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich).

 

III. Monografie i rozdziały w pracach zbiorowych 

36.„Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ss. 428.

37.„Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach wydawniczych”, w: B. Gnela (red.), „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 227 – 239.

38.„Zawieranie umów licencyjnych a dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych”, w: M. Załucki (red.), „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 87 – 100.

39.(współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Niektóre aktualne problemy prawa autorskiego w XXI wieku”, w: M. Modrzejewska (red.) „Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Józefa Okolskiego”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 831 – 849.

40.„Umowy wdrożeniowe jako forma komercjalizacji osiągnięć naukowych”, w: (brak redaktora) „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii”, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Warszawa 2011, s. 33 – 46 (rozdział III).

41.„Granice wolności wypowiedzi w badaniach naukowych”, w: W. Lis, Z. Husak (red.), „Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi” (seria: „Oblicza mediów”), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 381-403.

42.„Ochrona wyników badań naukowych”, w: M. Załucki (red.), „Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 211-233 (rozdział X).

43. (współautor) w: A. Kidyba (red.),„Meritum. Prawo spółek”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

44.„Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej”, w: A. Kidyba, A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Profesor Stefan Buczkowski. Libri Iuristarum Lublinensium, t. II, Lublin 2012, s. 135 – 170.

45. „Obrót nową wiedzą w społeczeństwie informacyjnym”, w: J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim”, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 163-187.

46. „Prawo wynalazcze” w: G. Tylec (red.), „Zarys prawa własności intelektualnej.  Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych »kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej«”, Lublin 2012 (rozdział II § 1, § 2 pkt 1, 2, 5, 6, § 4 pkt 1–4, bibliografia), ss. 35.

47. (współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Używanie oznaczenia odróżniającego jako przesłanka ochrony w świetle prawa własności przemysłowej”, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Starzewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit.Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1251 – 1267.

48. (współautor: M. Poźniak – Niedzielska) „Pomysł jako przejaw twórczości w świetle prawa autorskiego”, w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), „Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 841 – 860.

49. „Umowa consultingu”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 54-78 (ss. 24).

50.„Umowa maklerstwa morskiego”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 388 – 409 (ss. 21).

51.„Umowa o zastępstwo inwestycyjne w budownictwie”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 711 – 739 (ss. 28).

52.„Umowa offsetowa”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 773 – 795 (ss. 22).

53.„Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej”, w:  A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 843 – 866 (ss. 23).

54.„Umowa wdrożeniowa”, w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 867 – 888 (ss. 21).

55.„Umowa know-how” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 923 – 945 (ss. 22).

56.„Umowa wydawnicza” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 946 – 975 (ss. 29)

57.„Umowa o przewóz lotniczy” w: A. Kidyba (red.), „Pozakodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 979 – 1012 (ss. 33).

58.„Umowa kontraktacji”, w: A. Kidyba (red.), „Kodeksowe umowy handlowe”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 118 – 210.

59.(współautor: M. Poźniak-Niedzielska) „Pojęcie utworu”, w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 7 – 31.  

60. (współautor) „Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.

61.„Obrót materiałami archiwalnymi. Zagadnienia wybrane, Archeion 2014, t. CXV, s. 45 – 72.

62. (współautor)w: A. Niewęgłowski, M. Poźniak Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

63. „Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego”, w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 19-64.

64.„Korzystanie z przedmiotu prawa”, w: S. Włodyka (red.), „System prawa handlowego. Prawo własności przemysłowej”, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 508-536.

65. „Umowa offsetowa”, (wzór i komentarz), w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 687-695.

66. „Umowa licencyjna na korzystanie z opatentowanego wynalazku”, (wzór i komentarz), w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 720-729.

67. „Umowa wdrożeniowa” (wzór i komentarz)w: Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 730-739;

68.Umowa wydawnicza” (wzór i komentarz), Wzory umów. Komentarz i orzecznictwo”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 768-776.

69.„Konwersja zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy. Wybrane zagadnienia”, w: M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczask, P. Sendecki (red.), Pro Scientia Iuridica, Lublin 2014, s. 277-285.

70. „Komentarz do art. 24-101”, w: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”,Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 99-509.

71. Aktualizacja rozdziału 1 pkt 3 (s. 20-26), rozdziału 2 pkt 1 i 2 (s. 31-38), rozdziału 3 pkt 1 (s. 43-49) oraz komentarz do orzeczeń sądowych (s. 267-280), w: M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

72.  Dozwolony użytek utworów w orzeczeniach sądowych i materiałach urzędowych. Czy sędzia może popełnić plagiat?" w: W. Lis, G. Tylec (red.), Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego", Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 193-206.

73. (współautor: M. Konstankiewicz), „Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, autor wyłączny komentarza do artykułów: 2 (ss. 36-45), 7-9 (ss. 128-152), 11 (ss. 153-157), 14 (ss. 165-174), 16-16a (ss. 195-223), 16c-16d (ss. 239-249), art. 41-43 (ss. 463-482), art. 44-54 (ss. 492-690), łącznie stron: 301.

74. „Wprowadzenie", w: A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 7-19.

75. Meritum. Prawo spółek”, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, współautor rozdziału IX.1.E.a–b, 2.B–C, E, 5, 7.D.

76. (współautor: M. Poźniak-Niedzielska), Komentarz do art. 13 ZNKU, tezy II-IV, w: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 485-498.

77. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz”, Warszawa 2016, autor wyłączny: rozdz. 2 pkt I (s. 19-29), rozdz. 3 pkt I-III (s. 62-89), VII (s. 99-107), rozdz. 5 pkt I (s. 259-288).

78. Tajne rozwiązania techniczne", w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV[A], C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 1083-1139.

79. (współautor: M. Konstankiewicz) „Status prawny archiwów osobistych”, Archeion 2016, t. CXVII, s. 84-102.

80. (współautor: M. Poźniak-Niedzielska) „Pojęcie utworu”, w: J. Barta (red.), „System prawa prywatnego. Prawo autorskie”, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 8-34.


Ciąg dalszy publikacji można pobrać w pliku .PDF (LINK)  


IV. Publikacje elektroniczne  

Autor i współautor ponad stu interaktywnych diagramów oraz komentarzy w ramach systemu procedur „LEX Navigator. Prawo handlowe”, wydawnictwo Wolters Kluwer (2013). 


 Wykaz publikacji elektronicznych można pobrać w pliku .PDF (LINK)


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.(2005 r.) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe w dziedzinie prawa własności przemysłowej za pracę magisterską „Patentowanie i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych”, Lublin 2005.

2.(2009 r.) Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego na najlepsze prace naukowe w dziedzinie prawa własności przemysłowej za pracę doktorską „Cywilnoprawna problematyka realizacji prac badawczych”, Lublin 2009.

3.(2010 r.) Nagroda Ośrodka Przetwarzania Informacji w konkursie na prace z zakresu komercjalizacji badań naukowych za esej „Umowa wdrożeniowa jako forma komercjalizacji badań naukowych”.

4.(2011 r.) Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę „Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym”, Warszawa 2010.

5.(2016 r.) Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za książkę "Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz", Warszawa 2016 r. (wspólnie z M. Konstankiewiczem).


 


Ogłoszenia

Lublin, 11.2.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że mój dyżur w dniu 12 lutego 2019 r. odbędzie się w godz. 9.30-11.00. Za zmianę bardzo przepraszam.

 

Adrian Niewęgłowski