Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Nowak

dr hab. Paweł Nowak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2023:  • wtorek, 8.30-9.30 i 14.30-15.30, p. A5.20 (po wcześniejszym umówieniu się mejlowo)

  • przez MS Teams (termin do ustalenia po wcześniejszym kontakcie mejlowym)


Zajęcia w semestrze letnim 2023:


Komunikacja interpersonalna (I rok PRiZI) - 9.40-11.10 A1.15 (28.02, 07.03, 14.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 30.05) i 14.40-16.10 A1.16 (07.03, 14.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 30.05)


Seminarium licencjackie (III rok DiKS i PM) - 11.20-12.50 A5.20 (28.02, 07.03, 14.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06) + przez MS Teams lub stacjonarnie po wcześniejszym ustaleniu terminu


Seminarium licencjackie (II rok DiKS i PRiZI) - 11.20-12.50 A5.20 (28.02, 07.03, 14.03, 28.03, 04.04, 18.04, 25.04, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06) + przez MS Teams lub stacjonarnie po wcześniejszym ustaleniu terminu


 

O sobie

prof. UMCS, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Rady Języka Polskiego, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” oraz przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu, biegły przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i współautor ponad 150 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002), ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), „Kreowanie światów w języku mediów” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007),  „O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), „Język IV RP” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (Wydawnictwo KSAP, Warszawa 2020).

Komunikolog, pragmalingwista i semantyk kulturowy, badacz współczesnego języka publicznego. Ceniony i doświadczony wykładowca akademicki oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Miłośnik brydża sportowego i rockowego grania.


Działalność naukowa

Monografie i podręczniki autorskie:

P. Nowak, 2002, Opozycja SWÓJ – OBCY w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2005, Komunikowanie społeczne, Wydawnictwo Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Lublin – Łódź (CD ROM).

P. Nowak, 2020, Naturalny porządek rzeczy w języku, Wydawnictwo KSAP, Warszawa.

Monografie i podręczniki współautorskie:

R. Dybalska, D. Kępa-Figura, P. Nowak, 2004, Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2004, Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy dla klasy 2 liceum: Kultura XIX wieku i jej tradycje, (z B. Chrząstowską, J. Fiećko, B. Kaniewską, W. Ratajczakiem), Wydawnictwo NAKOM, Poznań.

P. Nowak, 2004, Wskazówki metodyczne. Książka nauczyciela, (z B. Chrząstowską, K. Kocem), Wydawnictwo NAKOM, Poznań.

M. Piechota, G. Stachyra, P. Nowak, 2012, Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSPA, Lublin.

Słowniki:

R. Zimny, P. Nowak, 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Monografie współredagowane:

P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), 2004, Manipulacja w języku, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, R. Tokarski (red.), 2007, Kreowanie światów w języku mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak (red.), 2007, O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej, Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej, Warszawa (finansowane przez Europejskie Fundusze Strukturalne).

P. Nowak, K. Stępnik (red.), 2010, Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku. Wydawnictwo WSPA, Lublin.

M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska(red.), 2010, Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak (red.), Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1948–1984, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

S. Fel, J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra (red.), 2018, Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, red., Wydawnictwo KUL, Lublin.

Redakcja czasopism naukowych:

Studia Filologiczne 2, red. P. Nowak, Wydawnictwo WSH-P, Sandomierz 2001.

Studia Filologiczne 3, red. P. Nowak, Wydawnictwo WSH-P, Sandomierz 2003.

Polonistyka nr 7/2007, red. P. Nowak, EduPress (numer lubelski).

Raporty:

P. Nowak, 2009, Język narodowy w środowisku biznesowym, Raport Rady Jezyka Polskiego dla Senatu RP (z Rafałem Zimnym) (pdf)

P. Nowak, 2021, Gdy OBCY czuje się jak u siebie – obraz krajów Globalnego Południa w wybranych polskich filmach podróżniczo-turystycznych na YouTubie, Raport na zlecenie Polskiej Akcji Humanitarnej (finansowany z grantu „Iceland, Liechtenstein, Norway Active citizens found”oraz „Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy) (pdf). 

Wybrane artykuły, rozprawy, recenzje i hasła słownikowe:

P. Nowak, 1994,  Perswazyjność tekstów radiowych z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, [w:] S. Gajda, Z. Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo WSP w Opolu, Opole.

P. Nowak, A. Siwiec, 1994, „Kto komu” – językowe sposoby przedstawiania i komentowania wydarzeń politycznych (na materiale „Przeglądu Tygodniowego”), [w:] J. Anusiewicz, B. Siciński (red.), Język polityki a współczesna kultura polityczna, „Język a kultura”, t. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

P. Nowak. 1995, O stereotypie odbiorcy w środkach masowego przekazu (na materiale publicystyki lat pięćdziesiątych), „Aida-media”, nr 12.

P. Nowak, 1997, Stereotyp odbiorcy w tekstach publicystycznych z lat pięćdziesiątych, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia analizy empiryczne, „Język a kultura”, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

P. Nowak (z M. Ryszkiewiczem), 1997, Kontrrewolucja – powstanie – kontrrewolucja. Wydarzenia 1956 roku na Wegrzech w języku propagandy PRL (na materiale Trybuny Ludu”), [w:] M. Woźniakiewicz-Dziadosz (red.), Tematy węgierskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 1998, Opozycja SWÓJ – OBCY w dyskursie perswazyjnym (na materiale polskiej publicystyki z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych), [w:] Tekst. Analiza i interpretacje, J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 1998, Uwarunkowania komunikacyjne wypowiedzi publicystycznych, [w:] M. Giger, B. Wiemer (red.), Die Welt der Slaven 1, Verlag Otto Sangler, Monachium.

R. Tokarski, P. Nowak, 1999, Językowy obraz świata a perswazyjna funkcja tekstów (O poszukiwaniu wspólnoty językowej), [w:] Język. Teoria – Dydaktyka, pod red. B. Greszczuk, Rzeszów.

P. Nowak, 1999, Funkcje metafor pojęciowych w wypowiedziach publicystycznych, [w:] M. Giger, B. Wiemer (red.), Die Welt der Slaven 4, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak (z A. M. Lewickim), 2000, Językowa manipulacja w mediach, [w:] J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kosińska (red.), Język w mediach masowych, Wydawnictwo Upowszechniania Nauki i Oświaty (Rada Języka Polskiego), Warszawa.

P. Nowak (z D. Kępą-Figurą), 2000, „Nowa epoka – stary język”? Językowe środki perswazji przed i po zniesieniu cenzury, [w:] J. Adamowski (red.), Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa.

P. Nowak, 2000, Nazwy własne a opozycja SWÓJ – OBCY w publicystycznych wypowiedziach perswazyjnych, [w:] K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer (red.), Die Welt der Slaven 8, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak (z K. Olejnik), 2001, „Współcześni czarnoksiężnicy” – magia i rytuał w tekstach politycznych, “Etnolingwistyka” 13.

P. Nowak, 2001, Rola kontekstu pragmatycznego w interpretacji publicystycznych wypowiedzi ironicznych, [w:] K. Böttger, S. Dönninghaus, R. Marzari (red.), Die Welt der Slaven 12, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak (z R. Zimnym), 2001, Józefa Stalina poglądy na temat języka i językoznawstwa, [w:] Ł. M. Szewczyk, M. Czachorowska (red.), Język polski w rozwoju, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

P. Nowak (z R. Dybalską), 2003, Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych (na przykładzie RMF FM i PR III PR), [w:] R. Blankenhorn, J. Błaszczak, R. Marzari (red.), Die Welt der Slaven 20, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak (z R. Zimnym), 2003, Polish Language Policy/Politics During The Stalinist Era, [w:] R. Blankenhorn, J. Błaszczak, R. Marzari (red.), Die Welt der Slaven 20, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak, 2004, Metajęzyk dialogów radiowych w dyżurach prezenterskich, [w:] M. Kita, J. Grzenia (red.), Dialog a nowe media,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

P. Nowak, 2004, Panem et circenses. Metafory pojęciowe we współczesnych tekstach publicystycznych, [w:] M. Wojtak i M. Rzeszutko (red.), W kręgu wiernej mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2004, Ocena i prowokowanie. Sposoby organizacji tekstu przez redaktora prowadzącego radiowy dyżur prezenterski, [w:] Z. Krążyńska i Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XIII, , Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

P. Nowak, 2004, Parafrazowanie – narzędzie manipulacji i perswazji, [w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2004, Konwencjonalny i konwersacyjny punkt widzenia w audycjach radiowych, [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak (z R. Zimnym), 2004, Polityka językowa, [w:] Z. Łapiński, W. Tomasik (red.), Słownik realizmu socjalistycznego, Universitas, Kraków.

P. Nowak (z R. Zimnym), 2004, Stalina prace o językoznawstwie, [w:] Z. Łapiński, W. Tomasik (red.), Słownik realizmu socjalistycznego, Universitas, Kraków.

P. Nowak, 2004, Językowa europejskość Polaków, „Polonistyka”, nr 8.

P. Nowak (z R. Zimnym), 2005, The linguistic basis of propaganda in the stalinist era in Poland, [w:] D. Banks (red.), Aspects linguistiques du texte de propagande, Wydawnictwo L’Harmattan, Paris.

P. Nowak, 2005, Przestrzenny model komunikacji językowej, [w:] M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny (red.), Die Welt der Slaven 24, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak (z D. Kępą-Figurą), 2006, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1-2.

P. Nowak, 2006, Informowanie w przestrzeni komunikacji medialnej, [w:] A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

P. Nowak, 2006, Komunikacja medialna w świetle teorii aktów mowy, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1-2. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wydawnictwo Tertium, Kraków.

P. Nowak (z M. Ryszkiewiczem), 2006, Socrealizm w literaturze dla dzieci i młodzieży. Retoryczna analiza powieści oraz czasopism, [w:] K. Stępnik, M. Piechota (red.), Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak (z R. Tokarskim), 2007, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.), Kreowanie światów w języku mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2007, Opozycja SWÓJ/OBCY a skuteczność komunikacji – wybrane zagadnienia, „Etnolingwistyka” 19.

P. Nowak, 2007, Skrypty komunikacyjne w informacjach medialnych, [w:] M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny (red.), Die Welt der Slaven 28, Verlag Otto Sangler, Monachium.

P. Nowak, 2007, „Świat kulturożerców” – metaforyczny obraz „strawy duchowej” w tekstach publicystycznych, [w:] K. Łęńska-Bąk (red.), Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, STROMATA ANTHROPOLOGIKA 2, Opole.

P. Nowak, 2008, Pragmatyczna równość komunikacyjna w mediach – fakty, mity, perspektywy, [w:] K. Stępnik, M. Rajewski (red.), Media studies. Refleksje nad stanem obecnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2008, Retoryka a propaganda polityczna, [w:] P. Wilczek (red.), Retoryka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

P. Nowak, 2008, Zrozumieć socjalizm... Metafory pojęciowe i słowa-klucze doby PRL, [w:] K. Brzechczyn (red.), Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Wydawnictwo IPN, Poznań.

P. Nowak (z Danutą Kępą-Figurą), 2008, Jazykovy obraz sveta a medialni obraz sveta, [w:] I. Nebeska (red.), Citanka textu z kognitivni lingvistiky II, Vydala Univerzita Karolova v Praze, Praha.

P. Nowak, 2008, O mówieniu tego, co się chce i jak się chce..., czyli komunikacja językowa w sztuce mediacji, [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak (z A. Siwcem), 2008, Pamięć i jej konceptualizacje w języku i w tekstach kultury, [w:] D. Staszczyk, A. Szymańska (red.), Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu, Wydawnictwo PWSZ w Chełmie, Chełm.

P. Nowak, 2009, Asercje w komunikacji medialnej, [w:] W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak (red.), Język polski. Współczesność – Historia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2010, Archetypy marketingowe jako zasada retorycznej organizacji tekstów medialnych i reklamowych, [w:] M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.) Teorie komunikacji i mediów 3, Wydawnictwo ATUT, Wrocław.

P. Nowak, 2010, Archetypy marketingowe a język polityki lat 2005-2007, [w:] M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska (red.), Język IV Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2010, Dwa oblicza mediów – perspektywa antropologiczna i kognitywna, [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Relatywizm w języku i kulturze, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2010, Marketingowy archetyp MIŁOŚCI I WSPÓLNOTY jako sposób tabloidyzacji komunikacji politycznej w języku mediów, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Oblicza komunikacji 3. Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

P. Nowak, 2010, Wielowymiarowość przestrzeni komunikacji społecznej na przełomie XX i XXI wieku – w poszukiwaniu modelu, [w:] M. Karwatowska, A. Siwiec (red.), Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku,Wydawnictwo BEST-PRINT, Chełm-Lublin.

P. Nowak, 2010, Językowy obraz hippiki w relacjach prasowych z Igrzysk Olimpijskich dwudziestolecia międzywojennego, [w:] P. Nowak, K. Stępnik (red.), Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku. Wydawnictwo WSPA, Lublin.

P. Nowak, 2011, Ludyczność w komunikacji społecznej. Antykooperacyjność a kontekst, [w:] I. Matusiak-Kempy, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn.

P. Nowak (z M. Piechotą), 2011, „Prawda czasu, prawda ekranu”. Gry komunikacyjne w mediach, M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.) Teorie komunikacji i mediów 4, Wydawnictwo ATUT, Wrocław.

P. Nowak, „Sport kobiecy” – jak dziennikarze mówią o „rywalizacji pań” na arenach sportowych, [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca, Beaty Jarosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

P. Nowak, Akty mowy w transmisjach sportowych a przeobrażenia technologiczne, [w:] Od teorii do empirii. Teorie komunikacji i mediów vol. 7, pod. red. Kariny Stasiuk-Krajewskiej i Marka Graszewicza, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2014.

P. Nowak, Media pragmalinguistics in sport reports and transmission, „Studia Linguistica” XXXIII.

P. Nowak, R. Zimny, Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy, „Oblicza Komunikacji” 7/2014 (Język polityki – historia i współczesność) (druk: 2016).

P. Nowak, Rozwój technologiczny i przeobrażenia kulturowe przełomu XX i XXI wieku a transmisje i relacje sportowe, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Katowice 2015, s. 373-381.

P. Nowak, Kultura śmiechu w XXI wieku - sport i dziennikarstwo sportowe okiem satyryków radiowych, [w:] M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec (red.), Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, Lublin 2015, s. 175-191.

P. Nowak, Linguistic image of the conflict. Semantics and pragmatics, [w:] Framing of the Ukraine–Russia conflict in online and social media, red. Robert Szwed, Wydawnictwo NATO Strategic Communications Centre of Excellence, Riga 2016, s. 71–82.

P. Nowak, Retoryka polityczna – poprawność i skuteczność, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk 2016, s. 388-405.

P. Nowak, Komunikacja prawnicza – aspekty językowe, [w:] B. Kamińska, S. Milewski (red.), Logopedia artystyczna, Gdańsk 2016, s. 406-418.

P. Nowak, Pragmalingwistyka a narracja: tożsamość, kooperacja, sprzeczność, [w:] Narracje w życiu: o grupie i jednostce, red. Jacek Wasilewski, Wydawnictwo UW (Media Początku XXI Wieku; t. 29), Warszawa 2016, s. 199–217. 

P. Nowak, Zaśniedziała złota polska szabla – wizerunek medialny Jerzego Pawłowskiego, [w:] Igrzyska olimpijskie w mediach masowych: 1948–1984, red. Elżbieta Pawlak-Hejno, Magdalena Piechota, Paweł Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 155–166.

P. Nowak, Od „Koreany” do „Alma e coracao”. Semantyka  i pragmatyka piosenek olimpijskich, „Zeszyty Naukowe KUL” 2/2017, s. 113–122.

P. Nowak, Językowy obraz rozstania w tekstach piosenek The National – między konwencją i kreacją, [w:] Graszewicz.com. Media – Komunikacja – Kultura, red. D. Lewiński, K. Stasiuk-Krajewska, R. Wróblewski, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Wrocław 2017.

P. Nowak, Komunikacyjne pożytki z racjonalności, [w:] Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red. Aneta Wójciszyn-Wasil, Maria J. Gondek, Dariusz Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

P. Nowak, Perlokucyjna (do)wolność interpretacji aktu mowy - rozwój czy ograniczenie skutecznej komunikacji?, [w:] Jakie media? Konteksty - Badania - Postulaty. 10-lecie Instytutu Dziewnnikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, red. Justyna Szulich-Kałuża, Olga Białek-Szwed, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

P. Nowak, 2021, Literackość i użyteczność komunikacji językowej w przestrzeni publicznej 2020 roku, [w:] M. Pataj, E. Pawlak-Hejno (red.), Komunikowanie polityk(i) w literaturze i mediach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2021, Kultura w tekście czy tekst kultury? Zmiany w komunikacji z klientem w XXI wieku, [w:] B. Maliszewski, M. Rzeszutko (red.), Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2021, Współczesne zmiany kulturowo-komunikacyjne a język prawa. Uwagi na marginesie propozycji nowego modelu uzasadnienia orzeczeń sądowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” nr 1 (z Mariuszem Rutkowskim).

P. Nowak, 2022, Prosty język i naturalny porządek rzeczy w nowoczesnej rekrutacji (na przykładzie ogłoszeń o pracy), „Poradnik Językowy” nr 8 ( z Margaret Ohią-Nowak).

P. Nowak, 2022, Plain Polish language and natural order of things in public communication, „Socjolingwistyka” t. 36 (z Mariuszem Rutkowskim).

P. Nowak, 2022, Co kryje prawda? – tytuły polskich tłumaczeń kryminałów skandynawskich i islandzkich, [w:] J. Nowak, L. Pokrzycka (red.), Wokół historii i komunikacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

P. Nowak, 2022, Komunikacja w komunikacji o nauce – perspektywa pragmakomunikacyjna, [w:] I. Hofman, Konferencja Komunikacja w nauce. Komunikowanie wiedzy. Rola towarzystw naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Warszawa.

P. Nowak, 2022, Między skutkiem a intencją. Pragmalingwistyka odbiorcy i odbiorczyni w interakcjach językowych i społecznych, [w:] J. Panasiuk, Logopedia jako nauka, t. I: Przedmiot i metodologia badań, Polska Akademia Nauk, Warszawa.