Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Funkcje
p.o. Kierownika Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 11.30-13.00 (stacjonarnie pok. 514)


środa 13.00-14.30 (zdalnie za pomocą MS Teams)


kod dostępu: akes8ub

O sobie

Uzyskane stopnie i tytuły:

- mgr (ekonomia) Wydział Ekonomiczny UMCS (1984), 

- dr (geografia) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego (1991), 

- dr hab. (geografia społeczno-ekonomiczna) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego (2003), 

- prof. (nauki o Ziemi) wnioskodawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przsetrzennej UMCS (2015). 

Dotychczasowe zatrudnienie:

- Wydział Ekonomiczny UMCS (1984-1990) - asystent, 

- Wydział Politologii UMCS (1990-2007) - specjalista, adiunkt, adiunkt z habilitacją, 

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (1998-1999)- wykładowca, 

- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Administracji w Lublinie (1999-2009)- wykładowca, profesor, prorektor, rektor, 

- Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW (2006-2019) - profesor, 

- Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej UMCS (2009-2018) - profesor, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej (2009-2016), 

- Wydział Ekonomiczny UMCS (od 2019) - profesor, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej (2019). 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

Monografie naukowe:

 1. A.Miszczuk, 2013, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin, ss. 188.
 2. A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, pp 249.
 3. A.Miszczuk (red.), 2017, Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, ss. 288. 
 4. A.Miszczuk, M. Miszczuk, 2021, Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania – instytyucje – instrumenty. Norbertinum, Lublin, ss. 261.
 5. A. Sekuła, A.Miszczuk, J. Wojciechowska-Solis, J. Nucińska, 2022, Zrównoważony rozwój lokalny. Podstawy teoretyczne i działania praktyczne. Wydawnictwo Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 182. 

Artykuły naukowe:

 1. A. Miszczuk, 2015, Conditions for integrated development of the cross-border regions L.Jańczuk (ed.), Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 59-76.
 2. A.Miszczuk, 2015, Directions of Development of Tourism in the Polish-Ukrainian Cross-Border Area in the New European Union Programming Period (2014-2020) in the Context of Regional Planning Documents, „Barometr Regionalny”, t. 13, 3, s. 49-59.
 3. A.Miszczuk, M.Miszczuk, 2015, Przemiany społeczno-gospodarcze Lublina – przeszłość i teraźniejszość [w:] M.Flaga, P.Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, UMCS, Lublin, s. 74-92.
 4. A.Miszczuk, 2015, Turystyka jako czynnik konkurencyjności polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego, [w:] A.Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno, s. 367-379.
 5. A. Miszczuk, 2015, Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w polsko-białorusko-ukraińskim regionie transgranicznym, „Studia KPZK PAN”, t. CLXVI, s. 9- 27.
 6. A.Miszczuk, A.Jakubowski, 2015, Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards Border Regions [in:] A.J.Kukuła (ed.): Cohesion Policy and Development of the European Union’s Regions in the Perspective of 2020, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 169-191.
 7. A. Miszczuk, 2016, Przemiany demograficzne polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego [w:] A.Zborowski (red.), Człowiek. Społeczeństwo. Przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków-Myczkowce, T. IX, s. 33-52.
 8. A. Miszczuk, 2016, Turystyka jako przedmiot planowania strategicznego administracji publicznej, „Polityka i społeczeństwo”, 3(14), s. 77-96.
 9. A. Miszczuk, 2017,Clusters as a Tool for Raising Tourism Competitiveness of a Region (on the Example of the Land of Loess Gorges in Lubelskie Voivodship), „Barometr Regionalny”, t. 15, nr 3, s. 59-71.
 10. A.Miszczuk, 2017, Klastry a konkurencyjność turystyczna regionu (przykład Krainy Lessowych Wąwozów w województwie lubelskim) [w:] B. Gierczak-Korzeniowska, P. Żegleń (red.) Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-wyzwania-perspektywy, Wydawnictwo Uniwerystetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 83-94.
 11. A. Jakubowski, A. Miszczuk, 2017, Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, s. 237-258.
 12. A.Jakubowski, B.Kawałko, A.Miszczuk, R.Szul, 2017, Perspectives on and challenges of Polish-Ukrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and Eastern Europe [in:] A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p.175-238.
 13. T.Komornicki, A.Miszczuk, 2017, Cross-border relations in the Polish-Ukrainian borderland [in:] A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p.122-174.
 14. M.Miszczuk, A. Miszczuk, 2017, Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego), „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 9 (45), nr 1, s. 65-81.
 15. A. Jakubowski, U. Bronisz, A. Miszczuk, 2017, Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 9(45), nr 3, s. 73-89.
 16. A.Miszczuk, 2018, Identification of Conditions of the Spatial Economy in Cross-Border Regions, „Barometr Regionalny” t. 16, nr 2, s. 105-111.
 17. A. Miszczuk, M. Miszczuk, 2018, Rozwój przemysłu w Lublinie [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia – społeczeństwo – gospodarka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 125-137.
 18. B.Korop, A.Miszczuk, 2018, Czynniki peryferyzacji i aktywizacji regionów transgranicznych z udziałem Ukrainy – próba ujęcia typologicznego, „Wiadomości Statystyczne”, 10 (689), s. 5-20.
 19. A. Miszczuk, 2019, Czy Polska będzie państwem regionalnym? Refleksje w 20 lat po reformie administracji publicznej [w:] A. Olechnicka, M. Herbst (red.) Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem Grzegorza Gorzelaka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 282-293.
 20. A.Miszczuk, 2019, Strategia transgraniczna jako instrument stymulowania turystyki na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim [w:] E.Kirwel, E.Maj, E.Podgajna, M.Wichmanowski (red.) Myśl polityczna-demokracja-wolność, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 687-706.
 21. A. Miszczuk, M. Miszczuk, 2019,Gmina gospodarująca – dylematy efektywności[w: ]A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw.  Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, s. 31-44.
 22. U. Bronisz, A. Jakubowski, M. Miszczuk, A. Miszczuk, 2019, Znaczenie polityki spójności dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim [w: ] A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw.  Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, s. 9-29.
 23. A. Miszczuk, A. Jakubowski, 2019, Borders and Border Cities in Transitions: toward a Typology, „Barometr Regionalny” t. 17, nr 1, s. 7-14.
 24. T. Komornicki, R. Wiśniewski, A. Miszczuk, 2019, Delimitacja przygranicznych obszarów problemowych, „Przegląd Geograficzny”, t. 91, z. 4, s. 467-486.
 25. A. Miszczuk, 2020, Uwarunkowania, wyzwania i perpektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Polesia Lubelskiego [w:] J.A. Mażajski, A.M.Rokoczyński, A.A. Wólczek, O.P. Mieszyk (red.), Polesie. Środowisko. Melioracje, t. 3: D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach (red.), Polesie Lubelskie, Wydawnictwo SGGW, Brześć-Równe-Warszawa-Riazań, s. 961-972.
 26. U. Bronisz, A. Jakubowski, M. Miszczuk, A. Miszczuk, 2020, Social economy entities as a practical instrument to enhance social inclusion in Poland [in:] I. Fylling, E.-L. Baciu, J. Paulsen Breimo, EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries. Top-Down and Bottom-Up Pespectives and Implementation, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p. 158-174. 
 27. A. Jakubowski, T. Komornicki, K. Kowalczyk, A. Miszczuk, 2020, Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground? „Asia Europe Journal, 18(3), 367-396, DOI
  10.1007/s10308-020-00571-6 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10308-020-00571-6.pdf
 28. A. Karman, A. Miszczuk, U.Bronisz, Regional Climate Change Competitiveness— Modelling Approach. Energies 2021, 14, 3704. https://doi.org/10.3390/ en1412370
 29. A. Jakubowski, A. Miszczuk, 2021, New approach towards border regions in the Territorial Agenda 2030, „Europa XXI”, vol. 40, https://doi.org/10.7163/Eu21.2021.40.
 30.  A. Karman, A. Miszczuk, U. Bronisz, 2021, Regional Climate Change Competitiveness— Modelling Approach. „Energies” 2021, 14, 3704. https://doi.org/10.3390/ en1412370
 31. A. Miszczuk, P. Miszczuk, 2022, European Union Climate Policy — the Local Dimension, „Barometr Regionalny”, 18, 1, 7-17, DOI: 10.56583/br.72
 32. O. Shubalyi, A. Miszczuk, 2022, Evaluation of the financial support for the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals in the border regions of Poland and Ukraine „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, vol. 67, 6, s. 1-28, DOI: 10.5604/01.3001.0015.88
 33. O. Shubalyi, A. Miszczuk, 2022, Wpływ wynagrodzeń na wzrost gospodarczy regionów Polski i Ukrainy, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 59: 223–244, https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.14

Ogłoszenia

A.