Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 11.15-12.45


środa 11.15-12.45


kod dostępu: akes8ub

O sobie

Uzyskane stopnie i tytuły:

- mgr (ekonomia) Wydział Ekonomiczny UMCS (1984), 

- dr (geografia) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego (1991), 

- dr hab. (geografia społeczno-ekonomiczna) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego (2003), 

- prof. (nauki o Ziemi) wnioskodawca: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przsetrzennej UMCS (2015). 

Dotychczasowe zatrudnienie:

- Wydział Ekonomiczny UMCS (1984-1990) - asystent, 

- Wydział Politologii UMCS (1990-2007) - specjalista, adiunkt, adiunkt z habilitacją, 

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (1998-1999)- wykładowca, 

- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczosci i Administracji w Lublinie (1999-2009)- wykładowca, profesor, prorektor, rektor, 

- Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW (2006-2019) - profesor, 

- Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej UMCS (2009-2018) - profesor, kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej (2009-2016), 

- Wydział Ekonomiczny UMCS (od 2019) - profesor, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej (2019). 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje: 

Monografie naukowe:

 1. A.Miszczuk, 2013, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin, ss. 188.
 2. A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, pp 249.
 3. A.Miszczuk (red.), 2017, Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, ss. 288. 
 4. A.Miszczuk, M. Miszczuk, 2021, Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania – instytyucje – instrumenty. Norbertinum, Lublin, ss. 261.

Artykuły naukowe:

 1. A. Miszczuk, 2015, Conditions for integrated development of the cross-border regions L.Jańczuk (ed.), Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 59-76.
 2. A.Miszczuk, 2015, Directions of Development of Tourism in the Polish-Ukrainian Cross-Border Area in the New European Union Programming Period (2014-2020) in the Context of Regional Planning Documents, „Barometr Regionalny”, t. 13, 3, s. 49-59.
 3. A.Miszczuk, M.Miszczuk, 2015, Przemiany społeczno-gospodarcze Lublina – przeszłość i teraźniejszość [w:] M.Flaga, P.Mroczek (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II, UMCS, Lublin, s. 74-92.
 4. A.Miszczuk, 2015, Turystyka jako czynnik konkurencyjności polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego, [w:] A.Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno, s. 367-379.
 5. A. Miszczuk, 2015, Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w polsko-białorusko-ukraińskim regionie transgranicznym, „Studia KPZK PAN”, t. CLXVI, s. 9- 27.
 6. A.Miszczuk, A.Jakubowski, 2015, Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards Border Regions [in:] A.J.Kukuła (ed.): Cohesion Policy and Development of the European Union’s Regions in the Perspective of 2020, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 169-191.
 7. A. Miszczuk, 2016, Przemiany demograficzne polsko-białorusko-ukraińskiego regionu transgranicznego [w:] A.Zborowski (red.), Człowiek. Społeczeństwo. Przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków-Myczkowce, T. IX, s. 33-52.
 8. A. Miszczuk, 2016, Turystyka jako przedmiot planowania strategicznego administracji publicznej, „Polityka i społeczeństwo”, 3(14), s. 77-96.
 9. A. Miszczuk, 2017,Clusters as a Tool for Raising Tourism Competitiveness of a Region (on the Example of the Land of Loess Gorges in Lubelskie Voivodship), „Barometr Regionalny”, t. 15, nr 3, s. 59-71.
 10. A.Miszczuk, 2017, Klastry a konkurencyjność turystyczna regionu (przykład Krainy Lessowych Wąwozów w województwie lubelskim) [w:] B. Gierczak-Korzeniowska, P. Żegleń (red.) Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-wyzwania-perspektywy, Wydawnictwo Uniwerystetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 83-94.
 11. A. Jakubowski, A. Miszczuk, 2017, Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, s. 237-258.
 12. A.Jakubowski, B.Kawałko, A.Miszczuk, R.Szul, 2017, Perspectives on and challenges of Polish-Ukrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and Eastern Europe [in:] A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p.175-238.
 13. T.Komornicki, A.Miszczuk, 2017, Cross-border relations in the Polish-Ukrainian borderland [in:] A.Jakubowski, A. Miszczuk, B.Kawałko, T.Komornicki, Roman Szul, 2017, The EU’s New Borderland. Cross-border Relations and Regional Development, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p.122-174.
 14. M.Miszczuk, A. Miszczuk, 2017, Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego), „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 9 (45), nr 1, s. 65-81.
 15. A. Jakubowski, U. Bronisz, A. Miszczuk, 2017, Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” t. 9(45), nr 3, s. 73-89.
 16. A.Miszczuk, 2018, Identification of Conditions of the Spatial Economy in Cross-Border Regions, „Barometr Regionalny” t. 16, nr 2, s. 105-111.
 17. A. Miszczuk, M. Miszczuk, 2018, Rozwój przemysłu w Lublinie [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia – społeczeństwo – gospodarka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 125-137.
 18. B.Korop, A.Miszczuk, 2018, Czynniki peryferyzacji i aktywizacji regionów transgranicznych z udziałem Ukrainy – próba ujęcia typologicznego, „Wiadomości Statystyczne”, 10 (689), s. 5-20.
 19. A. Miszczuk, 2019, Czy Polska będzie państwem regionalnym? Refleksje w 20 lat po reformie administracji publicznej [w:] A. Olechnicka, M. Herbst (red.) Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem Grzegorza Gorzelaka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 282-293.
 20. A.Miszczuk, 2019, Strategia transgraniczna jako instrument stymulowania turystyki na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim [w:] E.Kirwel, E.Maj, E.Podgajna, M.Wichmanowski (red.) Myśl polityczna-demokracja-wolność, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 687-706.
 21. A. Miszczuk, M. Miszczuk, 2019,Gmina gospodarująca – dylematy efektywności[w: ]A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw.  Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, s. 31-44.
 22. U. Bronisz, A. Jakubowski, M. Miszczuk, A. Miszczuk, 2019, Znaczenie polityki spójności dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim [w: ] A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw.  Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, s. 9-29.
 23. A. Miszczuk, A. Jakubowski, 2019, Borders and Border Cities in Transitions: toward a Typology, „Barometr Regionalny” t. 17, nr 1, s. 7-14.
 24. T. Komornicki, R. Wiśniewski, A. Miszczuk, 2019, Delimitacja przygranicznych obszarów problemowych, „Przegląd Geograficzny”, t. 91, z. 4, s. 467-486.
 25. A. Miszczuk, 2020, Uwarunkowania, wyzwania i perpektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Polesia Lubelskiego [w:] J.A. Mażajski, A.M.Rokoczyński, A.A. Wólczek, O.P. Mieszyk (red.), Polesie. Środowisko. Melioracje, t. 3: D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach (red.), Polesie Lubelskie, Wydawnictwo SGGW, Brześć-Równe-Warszawa-Riazań, s. 961-972.
 26. U. Bronisz, A. Jakubowski, M. Miszczuk, A. Miszczuk, 2020, Social economy entities as a practical instrument to enhance social inclusion in Poland [in:] I. Fylling, E.-L. Baciu, J. Paulsen Breimo, EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries. Top-Down and Bottom-Up Pespectives and Implementation, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, p. 158-174. 
 27. A. Jakubowski, T. Komornicki, K. Kowalczyk, A. Miszczuk, 2020, Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground? „Asia Europe Journal, 18(3), 367-396, DOI
  10.1007/s10308-020-00571-6 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10308-020-00571-6.pdf
 28. A. Karman, A. Miszczuk, U.Bronisz, Regional Climate Change Competitiveness— Modelling Approach. Energies 2021, 14, 3704. https://doi.org/10.3390/ en1412370
 29. A. Jakubowski, A. Miszczuk, 2021, New approach towards border regions in the Territorial Agenda 2030, „Europa XXI”, vol. 40, https://doi.org/10.7163/Eu21.2021.40.1