Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Michalska-Warias

dr hab. Aneta Michalska-Warias
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81-5375249
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

POKÓJ 521 


dyżury stacjonarne odbywają się we wtorki od 11.00 do 12.00


dyżury online odbywają się w poniedziałki od 9.00 do 10.00 w aplikacji Teams (link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a318d20e715cf4bc0826c95de7ab716e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=7cd70b07-45df-49b8-bbcd-5ea1c590ffb3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b)


 


Uwaga! Dzisiejszy (13.03.2023 r.) dyżur odwołany z powodu udziału w konferencji! 


W sprawach pilnych, proszę o kontakt mailowy.

Działalność naukowa

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 

 1. Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006, ss. 480.

 2. Kodeks karny. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2006 (współautorzy: T. Bojarski, J. Piórkowska- Flieger, M. Szwarczyk); ss. 746. – komentarz do art. 115 § 8 – 12, 20, art. 130 – 139, art. 143 – 144, art. 190 – 191 oraz art. 296 – 309; wyd. 2, Warszawa 2008; wyd. 3., Warszawa 2009; wyd. 4., Warszawa 2011; wyd. 5., Warszawa 2012; wyd. 6., Warszawa 2013; 

 3. Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 1. Warszawa 2007 (współautorzy: T. Bojarski, J. Piórkowska- Flieger, M. Szwarczyk); ss. 513 – komentarz do art. 60¹ - 63, 94 – 97, 109 – 118, 133 – 138c, 148 – 166; wyd. 2, Warszawa 2009; wyd. 3., Warszawa 2011; wyd. 4. Warszawa 2013; wyd. 5., Warszawa 2015; wyd. 6., Warszawa 2019; 

 4. Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2008, ss. 168.

 5. Odstąpienie od wymierzenia kary w świetle statystyk sądowych i badań aktowych, Lublin 2013, ss. 96.

 6. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz, Art. 222-316, Warszawa 2013, ss. 282-409;, wyd 2 - Warszawa 2016; 

 7. Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2016, ss. 543.

 

Artykuły i rozdziały w monografii:

 

 1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej – aspekty kryminologiczne, Studia Iuridica Lublinensia, Tom I, 2003, s. 129 – 143.

 2. Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 3/2004, s. 139 – 152.

 3. Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające jako środki zwalczania zorganizowanych form przestępczości [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 569 – 580.

 4. Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku, Prokuratura i Prawo 10/2005, s. 96 – 108.

 5. Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanych strukturach przestępczych pod rządami kodeksu karnego z 1997 r. [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006, s. 343 – 353.

 6. Penalizacja zachowań o charakterze terrorystycznym w prawie karnym wybranych państw, Studia Iuridica Lublinensia 8/2006, s. 29-48.

 7. Instytucja mediacji w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, ss. 11 – 33.

 8. Mediacja jako alternatywa wobec tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości? [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Lublin 2008 r.;

 9. Ochrona świadka w polskim prawie karnym (współautor: J. Piórkowska-Flieger) [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 54 – 66.

 10. Planowane zmiany w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich [w:] T. Bojarski, K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, A. Sośnicka, M. Szwarczyk, D. Firkowski (red.), Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich, Lublin 2008, s. 175-185.

 11. Ewolucja odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze [w:] T. Bojarski, K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, A. Sośnicka, M. Szwarczyk, D. Firkowski (red.), Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2009, s. 67 - 81;

 12. Jerzy Śliwowski (1907 - 1983) [w:] A. Przyborowska-Klimczak (red.), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949 - 2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Lublin 2009, s. 288 - 301;

 13. Odstraszające oddziaływanie kary śmierci w świetle najnowszych badań amerykańskich (współautor: A. Taracha), Wojskowy Przegląd Prawniczy 3/2009, s. 96-106;

 14. Prawnokarne znaczenie psychopatii, Palestra 9-10/2009; s. 56-66;

 15. Wzajemne relacje wybranych pojęć prawnokarnych i kryminologicznych [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 773-786;

 16. Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy, Studia prawnoustrojowe, nr 10 z 2009 r. (wydano w kwietniu 2010 r.), s. 129-141;

 17. Projekt ustawy "Prawo nieletnich" - podstawowe założenia reformy [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, Lublin 2010, ss. 343-357.

 18. Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym (współautor: K. Nazar-Gutowska), Studia Iuridica Lublinensia, tom XIV z 2010 r., s. 61-76;

 19. Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym z 1997 r. - zagadnienia wybrane [w:] A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, ss.237-252.

 20. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w świetle obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 159-173.

 21. Projektowane zmiany modelu postępowania w sprawach nieletnich (współautor: J. Piórkowka-Flieger,) [w:] T. Bojarski i in. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Materiały z konferencji naukowej Lublin 26-27 września 2011 r., Lublin 2011, ss. 259-272;

 22. Ustawowe znamiona przestępstwa zgwałcenia [w:] M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012, s. 31-60;

 23. Obowiązek potwierdzenia wyjaśnień przed sądem przez tzw. małego świadka koronnego, Prokuratura i Prawo 9/2012, s. 68-82;

 24. Wybrane problemy przestępstwa zgwałcenia [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.),Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012, s. 400-413;

 25. Fighting Terrorism in Polish Criminal Law – the Influence of EU Legislation, Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 10, Legal And Criminological Aspects of Terrorism. Local and Global Perspective, ed. E. W. Pływaczewski, Białystok 2011, (wydrukowano w grudniu 2012 r.), s. 157-170 (6 pkt)

 26. Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] E. W. Pływaczewski (red.), Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013, ss. 43-70.

 27. Odstąpienie od wymierzenia kary w prawie wykroczeń [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 702-719.

 28. Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie, Prokuratura i Prawo 12/2013, ss. 100-116;

 29. Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim, Studia Iuridica Lublinensia, Tom XXI, Lublin2014, s. 129-144;

 30.  Wybrane problemy wymiaru kary za udział w zorganizowanych strukturach przestępczych [w:] M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej, Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015; s. 285-293
 31.  Ustawowe znamiona zabójstwa eutanatycznego [w:] M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Warszawa 2015, s. 121-155.
 32.   Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w Kodeksie karnym z 1932 roku i obecnie [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, M. Gałązka, R.C. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk (red.), Kodeks karny z 1932 roku, Lublin 2015, s. 229-248.
 33.   Groźba bezprawna jako ustawowe znamię przestępstwa zgwałcenia, Ius Novum 1/2016, s. 7 – 23;

 34.  Kazirodztwo a pokrewieństwo prawne i biologiczne [w:] M. Mozgawa (red.), Kazirodztwo, Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 92-109 
 35.  Zgwałcenie w małżeństwie – wybrane problemy[w:] L. Mazowiecka (red.), Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar, Wolters KluwerWarszawa 2016, s. 29 – 45 
 36.  Możliwe prawnokarne skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy [w:] B. Nowakowicz-Dębek, H. Pawlak (red.), Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2016, ss. 27-37, 
 37.  Defining and fighting organised crime in Polish substantial Criminal Law, Юридичнийвісник «Повітрянеікосмічнеправо» 2016. , № 4 (41) [Juriditchnij Wisnik „Powitrjane i kosmitchne prawo” No 4/2016; ISSN 2307-9061, s. 178-184.
 38. Marital Rape in Poland from the Legal and Criminological Perspectives, Prawo w działaniu nr 26, 2016, s. 62- 78
 39. Przepadek przedmiotów lub korzyści pochodzących z przestępstwa w świetle art. 299 § 7 k.k., Przegląd Sądowy 1/2017, s. 98-110.
 40.  Polish criminal law and the global threat of terrorism [w:] БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПАРАДИГМИ. МАТЕРІАЛИ VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Том І, Київ (Kijów) 2017;
 41.  Czy potrzebne są kwalifikowane typy przestępstwa zgwałcenia? Kilka uwag na tle danych statystycznych przestępstwa zgwałcenia [w:] J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017; 
 42.  Terrorystyczne zamachy samobójcze [w:] M. Mozgawa (red.), Samobójstwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 295-320
 43.  Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Komentarz [w:] M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2017, s. 365-440 
 44.  Prawnokarne środki przeciwdziałania przemocy seksualnej między małżonkami w teorii i praktyce [w:] M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 41-61 
 45.  Ustawa z 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855) [w:] M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-837-5, s. 103-182 
 46.  Ustawa z 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.) [w:] M. Mozgawa (red.), Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-837-5, s. 275-307 
 47.  Kobiety jako sprawczynie samobójczych zamachów terrorystycznych [w:] J. Brzezińska (red.), Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 242-254, 
 48.  New Terrorist Offences in Polish Criminal Law, Annales UMCS Sectio G, 2018, no 1, s. 103 – 114.
 49.  Przestępstwo stalkingu w prawie angielskim i amerykańskim [w:] M. Mozgawa (red.), Stalking, Warszawa 2018, s. 111-131, 
 50.  Przestępstwo ułatwiania nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 264a k.k.) – wybrane problemy, Teka Komisji Prawniczej, Oddział PAN w Lublinie, vol. XI, Lublin 2018, s. 237-249
 51.  Przestępczość zorganizowana a sport w świetle badań kryminologicznych – rozdział w monografii: Sport a przestępczość zorganizowana, red. M. Leciak, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 3-20. 
 52.  Making a suicide attempt as an aggravating feature in the law of the Republic of Poland (Article 190a § 3, 207 § 3 and 352 § 3 of the Polish Criminal Code), Visnyk of the Lviv University, Series Law, Issue 67, 2018, s. 221-227,
 53.  The offence of terrorist training in Polish criminal law [in:] ЮРИСПРУДЕНЦІЯВСУЧАСНОМУІНФОРМАЦІЙНОМУПРОСТОРІ, ТомІІ, МАТЕРІАЛИІХМіжнародноїнауково-практичноїконференціїКиїв 2019 (Kiev 2019), s. 39-41.
 54.  Przestępstwo stalkingu w polskim prawie karnym, Niebieska Linia 1/120/2019, s. 6-8;
 55.  Naruszenie miru domowego w angielskim i amerykańskim prawie karnym [w:] M. Mozgawa (red.), Naruszenie miru domowego, Warszawa 2019, s. 353-370.
 56.  Obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary i jego zbieg z nadzwyczajnym obostrzeniem kary, Państwo i Prawo nr 8 z 2019 r., s. 64-74.
 57.  „Przestępstwa terrorystyczne” i przestępstwa o charakterze terrorystycznym w obowiązującym kodeksie karnym – niedoskonała ochrona bezpieczeństwa państwa i jego obywateli , Zeszyty Naukowe KUL62 (2019), nr 1 (245), s. 23-34;
 58.  Threat to Commit an Offence of a Terrorist Character According to Article 115 § 20 of the Polish Criminal Code – Selected Interpretation Problems, Studia Iuridica Lublinensia, Vol. 28. No 3/2019, s. 41-50;
 59.  Judicial Punishment Decisions Referring to Offences with Identical Statutory Punishments in the Light of Statistical Data, Studia Iuridica Lublinensia Vol. 28 no 4/2019, s. 101-124;
 60.  Zmuszanie [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, red. M. Mozgawa, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 373-425;
 61.  Artykuł 207 k.k. - problematyka zbiegu przepisów i przestępstw [w:] Znęcanie się, red. M. Mozgawa, Warszawa 2020, s. 269-286. 

 

 

 

 1.