Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aneta Michalska-Warias

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Telefon
81-5375249
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

POKÓJ 521


 


Wtorek: 11.10 - 12.40


 

Działalność naukowa

Wykaz publikacji:

Monografie:

 

 1. Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006, ss. 480.

 2. Kodeks karny. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2006 (współautorzy: T. Bojarski, J. Piórkowska- Flieger, M. Szwarczyk); ss. 746. – komentarz do art. 115 § 8 – 12, 20, art. 130 – 139, art. 143 – 144, art. 190 – 191 oraz art. 296 – 309; wyd. 2, Warszawa 2008; wyd. 3., Warszawa 2009; wyd. 4., Warszawa 2011; wyd. 5., Warszawa 2012; wyd. 6., Warszawa 2013; 

 3. Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 1. Warszawa 2007 (współautorzy: T. Bojarski, J. Piórkowska- Flieger, M. Szwarczyk); ss. 513 – komentarz do art. 60¹ - 63, 94 – 97, 109 – 118, 133 – 138c, 148 – 166; wyd. 2, Warszawa 2009; wyd. 3., Warszawa 2011; wyd. 4. Warszawa 2013; wyd. 5., Warszawa 2015;

 4. Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2008, ss. 168.

 5. Odstąpienie od wymierzenia kary w świetle statystyk sądowych i badań aktowych, Lublin 2013, ss. 96.

 6. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz, Art. 222-316, Warszawa 2013, ss. 282-409;

 7. Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2016, ss. 543.

 

Artykuły i rozdziały w monografii:

 

 1. Niektóre problemy przestępstwa ciągłego i tzw. ciągu przestępstw w rozumieniu art. 12 k.k. i art. 91 k.k., Annales UMCS, Sectio G, Vol. XLVII, 2000, s. 209 – 221

 2. Modyfikacja przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw drogowych [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Nowe prawo karne po zmianach, Lublin 2003, s. 31 – 40.

 3. Pojęcie przestępczości zorganizowanej – aspekty kryminologiczne, Studia Iuridica Lublinensia, Tom I, 2003, s. 129 – 143.

 4. Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku, Studia Iuridica Lublinensia 3/2004, s. 139 – 152.

 5. Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej na tle rozwiązań europejskich [w:] L. Leszczyński (red.), Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Lublin 2005, s. 235 – 253.

 6. Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające jako środki zwalczania zorganizowanych form przestępczości [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 569 – 580.

 7. Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku, Prokuratura i Prawo 10/2005, s. 96 – 108.

 8. Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanych strukturach przestępczych pod rządami kodeksu karnego z 1997 r. [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006, s. 343 – 353.

 9. Penalizacja zachowań o charakterze terrorystycznym w prawie karnym wybranych państw, Studia Iuridica Lublinensia 8/2006, s. 29-48.

 10. Instytucja mediacji w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych [w:] A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim. Poradnik metodyczny, Lublin 2008, ss. 11 – 33.

 11. Mediacja jako alternatywa wobec tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości? [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Lublin 2008 r.;

 12. Ochrona świadka w polskim prawie karnym (współautor: J. Piórkowska-Flieger) [w:] I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin 2007, s. 54 – 66.

 13. Planowane zmiany w postępowaniu wykonawczym w sprawach nieletnich [w:] T. Bojarski, K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, A. Sośnicka, M. Szwarczyk, D. Firkowski (red.), Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich, Lublin 2008, s. 175-185.

 14. Ewolucja odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze [w:] T. Bojarski, K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, A. Sośnicka, M. Szwarczyk, D. Firkowski (red.), Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2009, s. 67 - 81;

 15. Jerzy Śliwowski (1907 - 1983) [w:] A. Przyborowska-Klimczak (red.), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949 - 2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Lublin 2009, s. 288 - 301;

 16. Odstraszające oddziaływanie kary śmierci w świetle najnowszych badań amerykańskich (współautor: A. Taracha), Wojskowy Przegląd Prawniczy 3/2009, s. 96-106;

 17. Prawnokarne znaczenie psychopatii, Palestra 9-10/2009; s. 56-66;

 18. Wzajemne relacje wybranych pojęć prawnokarnych i kryminologicznych [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 773-786;

 19. Sporne problemy przestępstwa prania pieniędzy, Studia prawnoustrojowe, nr 10 z 2009 r. (wydano w kwietniu 2010 r.), s. 129-141;

 20. Projekt ustawy "Prawo nieletnich" - podstawowe założenia reformy [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, Lublin 2010, ss. 343-357.

 21. Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym (współautor: K. Nazar-Gutowska), Studia Iuridica Lublinensia, tom XIV z 2010 r., s. 61-76;

 22. Odstąpienie od wymierzenia kary w kodeksie karnym z 1997 r. - zagadnienia wybrane [w:] A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, ss.237-252.

 23. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w świetle obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 159-173.

 24. Projektowane zmiany modelu postępowania w sprawach nieletnich (współautor: J. Piórkowka-Flieger,) [w:] T. Bojarski i in. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Materiały z konferencji naukowej Lublin 26-27 września 2011 r., Lublin 2011, ss. 259-272;

 25. Ustawowe znamiona przestępstwa zgwałcenia [w:] M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012, s. 31-60;

 26. Obowiązek potwierdzenia wyjaśnień przed sądem przez tzw. małego świadka koronnego, Prokuratura i Prawo 9/2012, s. 68-82;

 27. Wybrane problemy przestępstwa zgwałcenia [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.),Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012, s. 400-413;

 28. Fighting Terrorism in Polish Criminal Law – the Influence of EU Legislation, Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 10, Legal And Criminological Aspects of Terrorism. Local and Global Perspective, ed. E. W. Pływaczewski, Białystok 2011, (wydrukowano w grudniu 2012 r.), s. 157-170 (6 pkt)

 29. Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] E. W. Pływaczewski (red.), Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013, ss. 43-70.

 30. Odstąpienie od wymierzenia kary w prawie wykroczeń [w:] A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s. 702-719.

 31. Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie, Prokuratura i Prawo 12/2013, ss. 100-116;

 32. Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim, Studia Iuridica Lublinensia, Tom XXI, Lublin2014, s. 129-144; (44.000 znaków).

 33. Ustawowe znamiona zabójstwa eutanatycznego [w:] M. Mozgawa (red.), Eutanazja, Warszawa 2014, s. 121-155;

 34. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w Kodeksie karnym z 1932 roku i obecnie [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, M. Gałązka, R.C. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk (red.), Kodeks karny z 1932 roku, Lublin 2015, s. 229-248;

   

   

 

Glosy:

 

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r., sygn. I KZP 24/99, Prokuratura i Prawo 4/2000, s. 105 – 108

 2. Glosa do uchwały SN z dnia 29 stycznia 2002r., sygn. I KZP 31/2001, Przegląd Sądowy 4/2003, s. 148 – 153.

 3. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 marca 2002, sygn. I KZP 4/2002, Prokuratura i Prawo 4/2003, s. 139 – 143.

 4. Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2005 r., I KZP 7/05, Prokuratura i Prawo 7-8/2007, s. 200-206.

 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. III KK 363/07, Państwo i Prawo nr 2/2010, s. 130-135.

 6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11; WPP 3/2013, s. 109-114.

 7. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 maja 2013 r., II AKa 90/13, Palestra 7-8/2014, s. 150-154.

 8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 listopada 2013 r., II KK 170/13, WPP 4/2014;

 9. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2013 r., II AKa 270/13 – Prokuratura i Prawo nr 5/2015, s. 188-192;

 

Recenzje:

 

 1. Recenzja książki Letizii Paoli: Mafia Brotherhoods. Organized Crime, Italian Style, Państwo i Prawo 9/2004, s. 110 – 112.

 2. Recenzja książki W. Cebulaka i E. W. Pływaczewskiego: Prostitution in the United States and Poland. A Cross-Cultural Criminological Study From a Religious Perspective, Państwo i Prawo 8/2007, s. 120-122;

 3. Recenzja książki Barbary Kunickiej-Michalskiej: Zarys prawa karnego Hiszpanii, Państwo i Prawo 5/2010, s. 118-120.

 4. Recenzja książki Current Problems of the Penal Law and Criminology (Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii), pod red. Emila W. Pływaczewskiego, Białystok 2009, Prokuratura i Prawo z 2011 r, nr 5, s. 168-173;

 

Inne:

 

 1. Testy. Prawo karne, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2010 (współautorzy: K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, J. Piórkowska-Flieger); ss. 223;

 2. Sprawozdanie z konferencji: „Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 26-27 IX 2011” (współautor J. Piórkowska-Flieger), Państwo i Prawo 5/2012, ss. 122-124.

 3. Testy. Prawo karne, pod red. T. Bojarskiego, wyd. 2. Warszawa 2012 (współautorzy: K. Nazar-Gutowska, A. Nowosad, J. Piórkowska-Flieger); ss.216


Ogłoszenia