Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Marczak

dr hab. Małgorzata Marczak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GENETYKI I MIKROBIOLOGII
Telefon
(81) 5375968, (81) 5375973
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Marczak
ORCID 0000-0002-0230-103X
Konsultacje

Konsultacje w sem. letnim 2022/23 odbywać się będą w formie e-konsultacji na Wirtualnym Kampusie lub Teams w terminach uzgodnionych ze Studentami po uprzednim kontakcie mailowym.


Na konsultacje w formie stacjonarnej zapraszam w poniedziałki lub piątki na godzinę 14:00 do pokoju 204A, Katedra Genetyki i Mikorbiologii. Zalecany uprzedni kontakt mailowy.

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Funkcjonalna charakterystyka białek zaanagażowanych w biosyntezę i transport egzopolisacharydu (EPS) glebowej bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii oraz analiza czynników regulujących biosyntezę podjednostek, ich polimeryzację i masę cząsteczkową EPS.

Choroby genetyczne człowieka, diagnostyka genetyczna, farmakogenetyka.

 

Projekty badawcze

2021-2022, Wewnętrzny projekt dla zespołu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS: „Charakterystyka bakteriofagów ryzobiowych drogą do poszukiwania nowych, biotechnologicznie użytecznych białek”– wykonawca

2018-2021, grant NCN nr 2017/27/B/NZ9/01849 pt. "Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisacharydu" – kierownik

2017-2018, projektMINIATURA nr2017/01/X/NZ1/00198 pt. "Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii" – kierownik

2013, grant indywidualny dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pt. "Białko PssP2 – autokinaza zaangażowana w regulację stopnia polimeryzacji egzopolisacharydu w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii?" – kierownik

2012, grant indywidualny dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pt. „Badanie oddziaływań między białkami zaangażowanymi w syntezę egzopolisacharydu w Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 - analiza zależności funkcjonalnych pomiędzy białkami systemu polimeryzacji/transportu EPS a ich paralogami i glikozylotransferazami” ‑ kierownik

2011-2014, grant NCN nr 2011/01/D/NZ7/04708 pt. "Nietrzymanie moczu u kobiet – analiza epidemiologiczna czynników ryzyka oraz wpływ polimorfizmu wybranych genów ESR-1, ESR-2, CYP17, CYP19, 5-HT2A na wystąpienie schorzenia" ‑ wykonawca

2011, grant indywidualny dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pt. „Analiza funkcjonalna systemu transportu EPS Rhizobium leguminosarum bv. trifolii - poszukiwanie białek oddziałujących z białkiem PssO z wykorzystaniem metody ko-immunoprecypitacji” – kierownik

2008-2011, grant MNiSW nr N 407 093 32/3453 pt. „Związek między polimorfizmem genów kodujących łańcuch alfa-1 kolagenu typu I, kolagenazę-1 oraz stromelizynę-1 a ryzykiem wystąpienia defektu statyki dolnego odcinka układu moczowo-płciowego oraz wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet” – wykonawca

2008-2011, grant MNiSW nr N N301 028734 pt. „Genetyczne uwarunkowania adaptacji Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do endosymbiotycznego i glebowego środowiska” – wykonawca

2008, grant zespołowy interdyscyplinarny Prorektora ds. Nauki UMCS pt. „Badanie lokalizacji komórkowej, struktury drugorzędowej oraz funkcji białka PssO w syntezie i wydzielaniu egzopolisacharydu przez Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1” – wykonawca

2004-2007, grant KBN nr 2 P04A 03426 pt. „Genomika funkcjonalna: konstrukcja mapy kontigów megaplazmidu pExo i analiza funkcji genów kontrolujących biosyntezę polisacharydów Rhizobium leguminosarum bv. trifolii” – wykonawca

 

Nagrody za działalność naukową

2019, Główna nagroda za prezentację posterową na IV OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNYM „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 27–28 czerwca 2019

2018, Główna Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki, z dziedziny genetyki mikroorganizmów, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku 2016:

Koper P, Żebracki K, Marczak M, Skorupska A, Mazur A. 2016. RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences for plasmid segregational stability. Molecular Microbiology, 102: 446-466.

2016, II Nagroda na V Polskim Kongresie Genetyki za doniesienie ustne. Łódź 19-22 września 2016.

2015, Nagroda Zespołowa Rektora UMCS (II stopnia) za cykl publikacji dotyczących mechanizmów adaptacyjnych i cząsteczek sygnalnych uczestniczących w symbiozie rizobia – rośliny bobowate, które mogą być wykorzystane do zwiększenia wydajności procesu biologicznego wiązania azotu.

2014, Główna Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki, z dziedziny genetyki mikroorganizmów, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku 2013:

Marczak M, Dźwierzyńska M, Skorupska A. 2013. Homo- and heterotypic interactions between Pss proteins involved in the exopolysaccharide transport system in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Biol Chem. 394:541-559.

2007, Główna Nagroda im. Profesora Kazimierza Bassalika przyznana przez Komitet Mikrobiologii PAN w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną z zakresu mikrobiologii, wykonaną w kraju i opublikowaną w 2006 roku:

Marczak M., Mazur A., Król J.E., Gruszecki W.I. and A. Skorupska. 2006. Lipoprotein PssN of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: subcellular localization and possible involvement in exopolysaccharide export. J. Bacteriol., 188:6943–6952.

2007, Wyróżnienie za prezentację Młodego Genetyka podczas II Polskiego Kongresu Genetyki w sesji Genetyka Mikroorganizmów. Warszawa, 18-20 września 2007. 

2004, Wyróżnienie Komitetu Mikrobiologii PAN przyznane w konkursie im. Profesora Kazimierza Bassalika na najlepszą pracę eksperymentalną z zakresu mikrobiologii wykonaną w kraju, opublikowaną w roku 2003:

Mazur A., Król J.E., Marczak M. and Skorupska A. 2003. Membrane topology of PssT, the transmembrane protein component of type I exopolysaccharide transport system in the Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strain TA1. J. Bacteriol., 185:2503-2511.

2003, I Nagroda Zespołowa w konkursie o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego II Krajowego Kongresu Biotechnologii za najlepsze prace eksperymentalne w dziedzinie biotechnologii opublikowane w latach 2002-2003.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 

Artykuły naukowe

Rufus Cartwright, Larissa Franklin, Kari A. O. Tikkinen, Ilkka Kalliala, Pawel Miotla, Tomasz Rechberger, Ifeoma Offiah, Steve McMahon, Barry O’Reilly, Sabrina Lince, Kirsten Kluivers, Wilke Post, Geert Poelmans, Melody R. Palmer, Hunter Wessels, Andrew Wong, Diana Kuh, Mika Kivimaki, Meena Kumari, Massimo Mangino, Tim Spector, Jeremy A. Guggenheim, Benjamin Lehne, N. Maneka G. De Silva, David M. Evans, Debbie Lawlor, Ville Karhunen, Minna Mannikko, Malgorzata Marczak, Phillip R. Bennett, Vik Khullar, Marjo-Riitta Järvelin, and Andrew Walley on behalf of the IGNITE Consortium. 2021. Genome Wide Association Study Identifies Two Novel Loci Associated with Female Stress and Urgency Urinary Incontinence. The Journal of Urology, https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001822.

Katarzyna Dworaczek, Maria Kurzylewska, Magdalena Laban, Agnieszka Pękala-Safińska, Małgorzata Marczak, Anna Turska-Szewczuk. 2021. Structure of the disaccharide repeating unit of O-specific polysaccharide isolated from Aeromonas veronii strain Bs8 pathogenic to common carp (Cyprinus carpio). Carbohydrate Research, https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108210.

Marczak M, Wójcik M; Żebracki K; Turska-Szewczuk A; Talarek K; Nowak D; Wawiórka L; Sieńczyk M; Łupicka-Słowik A; Bobrek K; Romańczuk M; Koper P; Mazur A. 2020. PssJ is a terminal galactosyltransferase involved in the assembly of the exopolysaccharide subunit in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Int. J. Mol. Sci. 21, 7764; doi:10.3390/ijms21207764.

Marczak M, Żebracki K, Koper P, Turska-Szewczuk A, Mazur A, Wydrych J, Wójcik M, Skorupska A. 2019. Mgl2 is a hypothetical methyltransferase involved in exopolysaccharide production, biofilm formation and motility in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. MPMI. doi: 10.1094/MPMI-01-19-0026-R.

Karaś MA, Turska-Szewczuk A, Marczak M, Jaszek M, Janczarek M, Dworaczek K, Stefaniuk D, Wydrych J. 2018. A Mutation in the Mesorhizobium loti oatB gene alters the physicochemical properties of the bacterial cell wall and reduces survival inside Acanthamoeba castellanii. Int J Mol Sci. 19(11):3510.

Marczak M, Mazur A, Koper P, Żebracki K, Skorupska A. 2017. Synthesis of rhizobial exopolysaccharides and their importance for symbiosis with legume plants. Genes (Basel). 8(12):360. doi:10.3390/genes8120360.

Koper P, Żebracki K, Marczak M, Skorupska A, Mazur A. 2016. RepB proteins of the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome discriminate between centromere-like parS sequences for plasmid segregational stability. Molecular Microbiology, 102: 446-466. doi:10.1111/mmi.13472.

Żebracki K, Koper P, Marczak M, Skorupska A, Mazur A. 2015. Plasmid-encoded RepA proteins specifically autorepress individual repABC operons in the multipartite Rhizobium leguminosarum bv. trifolii genome. PLoS One 10(7):e0131907.  doi:10.1371/journal.pone.0131907.

Marczak M, Matysiak P, Kutkowska J, Skorupska A. 2014. PssP2 is a polysaccharide co-polymerase involved in exopolysaccharide chain-length determination in Rhizobium leguminosarum. PLoS One 9(9):e109106. doi:10.1371/journal.pone.0109106.

Stasiak G, Mazur A, Wielbo J, Marczak M, Żebracki K, Koper P, Skorupska A. 2014. Functional relationships between plasmids and their significance for metabolism and symbiotic performance of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. J Appl Genet. 55(4):515-527.

Marczak M, Dźwierzyńska M, Skorupska A. 2013. Homo- and heterotypic interactions between Pss proteins involved in the exopolysaccharide transport system in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Biol Chem. 394:541-559.

Skorupski P, Jankiewicz K, Miotła P, Marczak M, Kulik-Rechberger B, Rechberger T. 2012. The polymorphisms of the MMP-1 and the MMP-3 genes and the risk of pelvic organ prolapsed. Int Urogynecol J. 24(6):1033-1038. doi: 10.1007/s00192-012-1970-1.

Skorupska A, Król J, Mazur A, Marczak M. 2008. Genomika Rhizobium leguminosarum – badanie genów syntezy polisacharydów powierzchniowych (Genomic approach to study surface polysaccharide genes in Rhizobium leguminosarum). Biotechnologia 2(81): 27–40.

Marczak M, Mazur A, Gruszecki WI, Skorupska A. 2008. PssO, a unique extracellular protein important for exopolysaccharide synthesis in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii.

Król JE, Mazur A, Marczak M, Skorupska A. 2008. Application of physical and genetic map of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 to comparison of three closely related rhizobial genomes. Mol Genet Genomics 279: 107-121.

Król JE, Mazur A, Marczak M, Skorupska A. 2007. Syntenic arrangements of the surface polysaccharide biosynthesis genes in Rhizobium leguminosarum. Genomics 89: 237–247.

Skorupska A, Janczarek M, Marczak M, Mazur A, Król J. 2006. Rhizobial exopolysaccharides: genetic control and symbiotic functions. Microb. Cell Fact. 5:7. doi:10.1186/1475-2859-5-7.

Marczak M, Mazur A, Król JE, Gruszecki W. and Skorupska A. 2006. Lipoprotein PssN of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: subcellular localization and possible involvement in exopolysaccharide export. J. Bacteriol. 188: 6943–6952.

Mazur A, Marczak M, Król JE, Skorupska A. 2005. Topological and transcriptional analysis of pssL gene product: a putative Wzx-like exopolysaccharide translocase in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1. Arch. Microbiol. 184: 1-10.

Wielbo J, Mazur A, Król JE, Marczak M, Kutkowska J, Skorupska A. 2004. Complexity of phenotypes and symbiotic behaviour of Rhizobium leguminosarum biovar trifolii exopolysaccharide mutants. Arch. Microbiol. 182: 331–336.

Wielbo J, Mazur A, Król JE, Marczak M and Skorupska A. 2004. Environmental modulation of the pssTNOP gene expression in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Can. J. Microbiol. 50: 201-211.

Mazur A, Król JE, Marczak M, Skorupska A. 2003. Membrane topology of PssT, the transmembrane protein component of type I exopolysaccharide transport system in the Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strain TA1. J. Bacteriol. 185: 2503-2511.

Marczak M, Mazur A, Skorupska A. 2003. Bakteryjne systemy transportu cukrów. Postępy Biochemii 49(4): 278-289.