Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Małyska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/23, sem. I:


Konsultacje (forma stacjonarna):


poniedziałek, godz. 13.30 - 14.30


czwartek, godz. 12.45 - 13.45


 


 


 


 

O sobie

Pracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS najpierw na stanowisku asystenta (od 1998 r.), później adiunkta (od 1999 r.), adiunkta ze stopniem dr hab. (od 2013 r.), a obecnie - profesora dydaktycznego (od 2020 r.)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Posiadam wieloletnie doświadczenie nauczyciela akademickiego zarówno w nauczaniu studentów obcojęzycznych języka polskiego, jak i w przygotowywaniu studentów/słuchaczy do pełnienia roli nauczyciela języka polskiego jako obcego. Ponadto pełnię funkcję egzaminatora w trakcie egzaminów organizowanych i koordynowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie dla kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce (Białoruś, Ukraina, Łotwa, Rosja).

Od 1998r. prowadzę zajęcia lektoratowe na wszystkich stopniach zaawansowania językowego na różnych typach kursów organizowanych przez CJKP (np. roczne kursy przygotowawcze do studiów wyższych w Polsce, kursy semestralne dla stypendystów programu Lane’a Kirklanda, dla cudzoziemców studiujących na UMCS, kursy miesięczne i semestralne dla studentów programu Erasmus, kursy wakacyjne w ramach Lata Polonijnego).

Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu zajęć na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców oraz na podyplomowych studiach humanistycznych dla cudzoziemców (seminarium licencjackie z zakresu współczesnego języka polskiego, warsztat pracy polonisty, wstęp do językoznawstwa, kultura języka polskiego, nauka o współczesnym języku polskim, zróżnicowanie współczesnej polszczyzny). Od roku 2015/16 prowadzę zajęcia na 3-letnich studiach licencjackich "glottodydaktyka polonistyczna" (kultura języka polskiego w nauczaniu jpjo).

Prowadzę także (od 2007 r.) zajęcia na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago), których celem jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami kraju (kultura języka i normy zachowań językowych, gramatyka funkcjonalna języka polskiego). W ramach zajęć lektoratowych z cudzoziemcami przyjmuje na praktyki słuchaczy ww. podyplomowych studiów (hospitacje i prowadzenie zajęć).

Posiadam doświadczenie w pracy dydaktycznej z nauczycielami języka polskiego jako obcego,  wynikające z prowadzenia szkoleń i kierowania warsztatami językowo-kulturowymi i metodycznymi dla nauczycieli i działaczy polonijnych w ramach kursów Lata Polonijnego (przygotowanie ofert zadań publicznych do konkursów ogłaszanych przez MSZ i MEN w ramach pomocy Polakom, Polonii i wspierania oświaty polonijnej, układanie programu dydaktycznego i turystyczno-edukacyjnego, pełnienie funkcji kierownika kursów, prowadzenie zajęć). 

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 • 2000-2009, 2012-2013 oraz od roku 2015 - funkcja zastępcy Dyrektora CJKP,
 • od 2013 – funkcja kierownika kursów w ramach Lata Polonijnego dla nauczycieli ze Wschodu,
 • od 2006 – współuczestnictwo w organizacji konferencji naukowych i prace redakcyjne nad tomami pokonferencyjnymi

Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

            Różnorodne zagadnienia związane ze współczesną komunikacją językową, zwłaszcza problemy dyskursu politycznego i społecznego, a w jego ramach zagadnienia dotyczące rytualizacji języka, wartościowania, tabu językowego, perswazji, ekspresji językowej, etyki słowa, grzeczności językowej a także marketingu bezpośredniego.

W polu zainteresowań znajduje się tekstologia, genologia lingwistyczna, leksykologia i pragmatyka językowa. Obszar badań stanowi szerokie spektrum, zarówno jeśli chodzi o źródło materiałów badawczych (stenogramy przemówień parlamentarnych, współczesne media), jak i podejmowaną problematykę szczegółową.

Badania zwykle mają charakter interdyscyplinarny, łączą dorobek nauk psychologicznych i społecznych, głównie jednak opierają się na wiedzy językoznawczej, zróżnicowanej metodologicznie. Dotyczą różnorodnych aspektów leksykalnych i zależności między językiem, komunikacją a kulturą.

PUBLIKACJE NAUKOWE

I.   Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra

Prace autorskie – artykuły naukowe

 1. Wartościowanie leksykalne w prasowych tekstach propagandowych, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1996, s. 315-321.
 2. Formy adresatywne w wypowiedziach parlamentarzystów polskich, „Poradnik Językowy”, z. 3, 1998, s. 22-31.

Prace autorskie – recenzje

 1. J. Maisonneuve: Rytuały dawne i współczesne, przeł. M. Mroczek, Gdańsk 1995, „Poradnik Językowy”, z. 2, 1997, s. 64-66.
 2. I. Kamińska-Szmaj: Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994, „Socjolingwistyka”, t. 15, 1997, s. 139-141.

      II.   Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Prace autorskie –  monografie

 1. Rytuały sejmowe w latach 1980-82 i 1991-93, Lublin 2003.
 2. Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin 2012.

Prace autorskie – artykuły naukowe

 1. „Słownictwo z rozdzielnika” – zmiany leksyki prasowej w opisie papieskich podróży do Ojczyzny, [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin 2000, s. 161-170.
 2. Rytuał a stereotyp. Podobieństwa i różnice funkcjonalne i genetyczne, „Etnolingwistyka”, t. 14, red. J. Bartmiński, Lublin 2002, s. 197-216.
 3. Rytuał czy rytualny chaos we współczesnych interakcjach poselskich, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 3, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002,  s. 117-126.
 4. Pojęcie rytuału na tle innych zjawisk językowych, [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, red. J. Mazur, Lublin 2004, s. 17-24.
 5. Ślubowanie poselskie jako akt performatywny, [w:] W kręgu wiernej mowy, tom dedykowany Profesorowi Janowi Mazurowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. M. Wojtak, M. Rzeszutko, Lublin 2004, s. 331-338.
 6. Językowe sygnały delimitacji tekstu w interakcjach poselskich, [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005, s. 365-373.
 7. Językowe wykładniki funkcji emocjonalnych w kontaktach oficjalnych, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006, s. 403-412.
 8. Konceptualizacja pojęć religijnych w języku młodzieży ze Wschodu, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, red. D. Sarzyńska, R. Tokarski, Sandomierz 2006, s. 325-335.
 9. Przemiany gatunkowe rozmowy w audycjach radiowych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 1, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, s. 178-184.
 10. Strategie komunikacyjne a wybory stylowe we współczesnych mediach, [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006, s. 161-169.
 11. Sygnały zmiany linii tematycznej w radiowej rozmowie polityków, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006, s. 171-179.
 12. „Zwycięzca poszukiwany” – strategie perswazyjne w komunikacji marketingu bezpośredniego, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006, s. 245-256.
 13.  Językowe środki wartościujące negatywnie we współczesnych przemówieniach sejmowych, [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. A. Oskiera, Łódź 2007, s. 85-98.
 14.  Peerelowskie słowa sztandarowe w prasie dawnej i współczesnej, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2007, s. 191-203.
 15.  Przejawy karnawalizacji w przemówieniach sejmowych, [w:] Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin 2007, s. 267-276.
 16. Strategie konwersacyjne w radiowej rozmowie polityków, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 6, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin 2007, s. 121-132.
 17. Językowy wizerunek nadawcy, odbiorcy i towaru w komunikacji marketingu bezpośredniego, [w:] Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2008, s. 310-317.
 18. Przeformułowanie tematu w dyskursie politycznym, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008, s. 232-240.
 19. Etyka słowa a techniki argumentacyjne w dyskusjach polityków, [w:] Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009, s. 223-233.
 20. „Od bratniej pomocy do walki z terroryzmem” – przemiany tabu w języku polityki w powojennej prasie polskiej, [w:] Język a Kultura, t. 21, Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 93-103.
 21. Strategie nieantagonistyczne w debacie telewizyjnej, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 7, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 75-83.
 22.  Intertekstualność w komunikacji marketingu bezpośredniego, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2010, s. 202-212.
 23.  Zapożyczenia rosyjskie i angielskie w świadomości młodych ludzi ze Wschodu, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 65-76.
 24. Wpływ sytuacji komunikacyjnej na wybór strategii językowych we współczesnych programach publicystycznych, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje. Komunikacja. Konteksty, t. 1, red. G. Sawicka, Bydgoszcz 2010, s. 250-260.

Prace autorskie – inne

 1. Spotkanie opłatkowe, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 1, 2011, s. 6.
 2. Działalność naukowa i wydawnicza CJKP UMCS, [w:] W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2011, s. 35-52.
 3. Sylwetka prof. dr hab. Jana Mazura, [w:] W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2011, s. 117-119.
 4. Sylwetki pracowników CJKP UMCS, [w:] W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2011, s. 121-140.
 5. Bibliografia prac pracowników CJKP UMCS, W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2011, s. 153-180.

Prace współautorskie –  inne

 1. Czterdzieści lat pracy dla nauki i ludzi, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 9, 2004, s. 34. (współautor K. Sobstyl)
 2. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 6, 2006, s. 8-9. (współautor K. Sobstyl)
 3. 15 lat działalności CJKP UMCS – bilans osiągnięć, „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, nr 9, 2006, s. 43-45. (współautor J. Mazur)
 4. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? – konferencja w Kazimierzu, 11-13 maja 2006, „Etnolingwistyka”, t. 19,  red. J. Bartmiński, Lublin, 2007, s. 317-318. (współautor K. Sobstyl)
 5. Sprawozdanie z konferencji: „Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?”, „Poradnik Językowy”, z. 1, 2007, s. 50-58. (współautor K. Sobstyl)
 6. Informator Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Lublin 2009. (współautor J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska)

Prace współredakcyjne

 1. Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?, 2007, wstęp i red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.
 2. Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, 2010, wstęp i red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.
 3. W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, 2011, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.

      III.   Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

Prace autorskie – artykuły naukowe

 1. Zjawisko neosemantyzacji we współczesnym języku polskim, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013, s. 165-189.
 2. Medialny dyskurs polityczny (na przykładzie programów publicystycznych w radiu i telewizji), „Polonistyka”, red. A. Kiklewicz, Mińsk 2013, s. 391-410.
 3. Kształt relacji nadawczo-odbiorczych a perswazyjność w komunikacji marketingu bezpośredniego, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, t. 2, Być nadawcą = Być odbiorcą, red. G. Sawicka, W. Czechowski, Bydgoszcz 2014, s. 185-198.

Prace współredakcyjne

 1. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, 2, wstęp i red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin, 2013.
 2. 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013.
 3. Tabu w procesie globalizacji kultury, wstęp i red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016.

Prace w druku

 1. Strategie ataku i obrony w dyskursie politycznym na przykładzie rozmowy sterowanej, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, t. 3, Świat tekstu i świat dyskursu, Bydgoszcz.
 2. 51.  Bariery w komunikacji – dwa spojrzenia na gender, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, t. 4, Kontekst i jego „interakcje” z tekstem, Bydgoszcz.
 3. 52.  Upotocznienie i familiarność dyskursu medialnego (na przykładzie programu TVN „Kuchenne rewolucje” Magdy Gessler), [w:] Język nasz ojczysty. W sferze życia rodzinnego,  Rzeszów.