Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bartłomiej Maliszewski

Stanowisko
adiunkt z habilitacją dydaktyczny
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa 13.30-14.30


Piątek 13.00-14.00


W tygodniu 18 X  - 25 X (stacjonarnie, CJKP, pokój numer 10)

O sobie

Absolwent filologii polskiej (UMCS, 2002) oraz absolwent studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (UMCS, 2017), doktor w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo (UMCS, 2007), doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego (UMCS, 2020).

 

Zainteresowania naukowe:

- metodyka nauczania języka polskiego jako obcego,

- językowy obraz świata, metafora,

- język w mediach, komunikacja multimodalna.

 

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:

Od 2002 roku zatrudniony w CJKP UMCS (w latach 2002-2011 - asystent, w latach 2011-2019 - adiunkt, w latach 2019-2020 adiunkt dydaktyczny, od 2020 - adiunkt z habilitacją).

Prowadzi zajęcia dla osób uczących się języka polskiego (lektorat na poziomie A1-C2), prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, zajęcia na kursach przygotowawczych dla lektorów kierowanych do pracy za granicą, warsztaty dla osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego, szkolenia dla osób układających zadania egzaminacyjne, szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych, a także szkolenia dla kandydatów na przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzi nie tylko w Polsce, ale i za granicą (m.in. Rosja, Ukraina, USA) oraz w formie e-learningowej.

W latach 2007-2010 pracował na stanowisku lektora na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie oraz Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Moskwie.

W latach 2015-2018 współprowadził kursy języka polskiego we Lwowie (w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS).

W 2017 roku uczestniczył w III Szkole Letniej nad Bajkałem (jako nauczyciel oddelegowany przez Stowarzyszenie Bristol).

Od 2003 roku działa w zespole zajmującym się certyfikacją znajomości języka polskiego jako obcego, układając zadania do testów certyfikatowych oraz weryfikując zadania innych autorów. Od 2005 roku bierze udział w egzaminach języka polskiego z języka polskiego jako obcego, pełniąc funkcję członka komisji, sekretarza bądź przewodniczącego. Wielokrotnie uczestniczył w egzaminach odbywających się w Polsce (Lublin, Warszawa, Kraków, Wrocław) oraz za granicą (Chicago, Nowy Jork, Berlin, Łuck, Lwów, Dniepr, Kijów, Moskwa, Irkuck). Od 2016 roku działa w zespole badającym prawidłowość oceny prac z egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Od 2017 roku jest także wizytatorem Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Od 2012 roku zasiada w jury Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego jako Obcego.

Od 2016 roku przynależy do Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Od 2017 roku bierze udział w organizacji i przeprowadzeniu egzaminów w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii.

Od 2018 roku jest członkiem Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium".

Od 2018 roku jest zarejestrowany w bazie ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (recenzowanie wniosków złożonych w programie im. Bekkera).

W latach 2015-2016 brał udział w zespole opracowującym egzamin z języka polskiego Seal of Biliteracy dla polskich szkół w stanie Illinois.

W latach 2017-2018 uczestniczył w pracach zespołu opracowującego Kurs języka polskiego online (40 lekcji na poziomi B1). Kurs dostępny na stronie: lui.lublin.eu/portal/kursy/kurs-polskiego.

We wrześniu 2019 roku współorganizował konferencję: "Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3" (CJKP UMCS).

W latach 2019-2020 był kierownikiem projektu: "Warto uczyć (się) polskiego - warsztaty certyfikatowe dla osób uczących się języka polskiego jako obcego i dla nauczycieli języka polskiego jako obcego" (Odessa - Mikołajów, 24.02-01.03.2020), grant został zrealizowany w ramach programu Promocji Języka Polskiego NAWA.

W roku 2021  był kierownikiem projektu "Lubimy Lublin - filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego" (Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich).

Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).


Działalność naukowa

Autor dwóch monografii:

Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej, Lublin 2009, s. 192, ISBN: 978-83-227-3033-1.

Metafory o Rosji. Wizerunek rosyjskiej polityki w przenośniach publicystycznych w prasie polskiej (2000-2012), Lublin 2019, s. 339, ISBN: 978-83-227-9208-7.

Autor zbioru ćwiczeń gramatycznych:

Gramatyka z kulturą. Przez przypadki, Lublin 2020, s. 131, ISBN: 978-83-960300-0-9; wersja elektroniczna: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0201/142117-gramatyka-z-kultura.pdf

 

Współautor zbioru zadań do testów certyfikatowych:

Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców, Lublin 2009, s. 120, ISBN: 978-83-227-3047-8 (współautorzy: A. Butcher, G. Przechodzka, M. Rzeszutko-Iwan, A. Trębska-Kerntopf)

Współautor kursu języka polskiego online:

lui.lublin.eu/portal/kursy/kurs-polskiego (współautorzy: K. Sobstyl, W. Jarosz-Skrzydeł, K. Kwiatkowska, M.  Rumińska, J. Hałoń-Gnutek)

Kierownik Projektu filmowo-językowego:

"Lubimy Lublin - filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego" dostępnego na stronach: lublimylublin.umcs.pl, student.lublin.eu/kurs-jezyka-polskiego-online (współautorzy: J. Brzeziński, A. Chrupczalska-Laskowska, A. Dziak, W. Hudy, B.Wójtowicz)

Uczestnik ponad 30 konferencji (w kraju i za granicą) oraz autor ponad 40 artykułów poświęconych m.in. glottodydaktyce, językowi w mediach, metaforom. 

Wybrane artykuły:

GLOTTODYDAKTYKA

1. Polonistyka w Moskwie - tradycja i przyszłość, [w:] Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy, red. A. Kietlińska, Białystok 2012.

2. Sposoby wykorzystywania nagłówków prasowych w ćwiczeniach utrwalających słownictwo, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2013.

3. Stereotypy etniczne jako temat ćwiczeń gramatycznych, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna III, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, M. Kobus, Szczecin 2013.

4. Per errata ad astra - zwalczanie interferencji gramatycznych w procesie nauczania języka polskiego studentów ze Wschodu, [w:] Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, red. M. Dziwisz i in., Lublin 2014.

5. Pokonując interferencje - nauczanie sprawności pisania w początkujących grupach wschodniosłowiańskich, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, red. W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2016.

6. Jak lepiej (nie) pisać? O błędach popełnianych przez Ukraińców zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (współautorstwo: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska), [w:] Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, red. A. Krawczuk, I. Bundza, Kijów 2018, s. 354-363.

7. Bariery i pomosty w sytuacjach komunikacyjnych na lekcji języka polskiego jako obcego, „Język a Edukacja”, t. 7, Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole 2019, s. 49-59.

8. Ku absencji interferencji – sposoby utrwalania poprawnych form gramatycznych w nauczaniu języka polskiego młodzieży z Ukrainy, „Roczniki Humanistyczne", t. LXVII, z. 10, Lublin 2019, s. 99-112.

9. Uczyć się „od błędów” – analiza uchybień w pisemnych pracach uczniów szkół polonijnych w USA, "Półrocznik Językoznawczy Tertium” 2020, nr 1, s. 211-231.

10. Mój głos po polsku – elementy wiedzy o społeczeństwie na lekcjach języka polskiego jako obcego, "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2020, nr 27, s. 421-434.

11. Okładki tygodników publicystycznych jako materiał glottodydaktyczny, [w:] Teksty kultury 3, red. M. Rzeszutko, B. Maliszewski, Lublin 2021, s. 341-356.

12. Gramatyka z kulturą – o współczesnych ścieżkach nauczania gramatyki, "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", 2021, nr 28, s. 239-253. 

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA, METAFORY, JĘZYK W MEDIACH

1. Stereotypizacja i profilowanie symbolicznych znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata, „Poradnik Językowy" 2003, nr 8.

2. Deskryptywne konotacje zwierząt, „Poradnik Językowy" 2004, nr 10.

3. Wzorce postępowań utrwalone w metaforach somatycznych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V. Językoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2004.

4. Metaforyka uprzęży w polszczyźnie dawnej i współczesnej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2005.

5. W związku z Unią - o sposobach ukazywania i wartościowania procesu integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, red. G. Szpila, Kraków 2005.

6. Konwencjonalność i kreatywność - rozwijanie źródłowych domen metafory w tekstach publicystycznych, [w:] Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

7. Felietonowość relacji dziennikarskich - przejawy funkcji atraktywnej w „Faktach” TVN, [w:] Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin 2007.

8. Mówiąc mniej precyzyjnie - o wybranych figurach i tropach w tytułach artykułów prasowych, [w:] Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2007.

9. Wojny w czasach pokoju - metaforyka w felietonach Tomasza Nałęcza, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII. Językoznawstwo, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2007.

10. Funkcjonowanie form pan / pani wobec Polaków i Polek w rosyjskim dyskursie prasowym, „Stylistyka”2011, nr XX.

11. Starcie kandydatów - metaforyka antagonizmu w tekstach o debatach przedwyborczych, [w:] Media a wartości. Media drukowane, cz. I, red. M. Gabryś-Sławińska, J. Aleksandruk, Ł. Nowosielski, Biała Podlaska 2012.

12. Dywizja Gazprom - militarna metaforyka rosyjskiej polityki surowcowej, [w:] Media a wartości. Media drukowane i elektroniczne, cz. II, red. M. Gabryś-Sławińska, J. Aleksandruk, Biała Podlaska 2012.

13. Między Wschodem i Zachodem - metaforyczne określenia podziału Europy w tekstach publicystycznych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Językoznawstwo, red. A. Krzanowska, D. Dziadosz, Szczecin 2012.

14. Cyrkowa arena i piaskownica - deprecjonowanie sceny politycznej w metaforach publicystycznych, [w:] Słowo w kontekście, red. A. Knapik, W. Chłopicki, P. Chruszczewski, Kraków 2013.

15. Sposoby funkcjonowania toposu Rosji jako niedźwiedzia w polskich tekstach publicystycznych, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIII,, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2012.

16. Publicystyczne metafory i porównania jako signa temporis, [w:] 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska - Procesy - Tendencje, red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska, Lublin 2013.

17. Media wobec stereotypów etnicznych (na przykładzie etnonimów odnoszących się do Rosjan), [w:] Media a wartości. Media lokalne i ogólnokrajowe, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Dybowska, Biała Podlaska 2014.

18. Media o mediach - krytyczny obraz środków masowego przekazu w tekstach publicystycznych, [w:] Komunikacja jest w nas, red. A. Warych, Piotrków Trybunalski 2013.

19. Prezydent carem - czyli o przestrzeni amalgamatu w ujmowaniu rosyjskiego systemu rządów, „Gospodarka - Rynek - Edukacja”, 2014, nr 3.

20. Operacja Następca - publicystyczny obraz dwuwładzy w Rosji (2008-2012), [w:] Media a wartości, red. M. Gabryś, K. Dybowska, Biała Podlaska 2015.

21. Opozycja ciepło: zimno w opisie politycznych realacji międzynarodowych, „Poradnik Językowy” 2015, nr 6.

22. Co się kryje pod tym słowem? Analiza znaczeń wyrazu tabu i jego kolokacji (na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego), [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 57-76.

23. Metaforyka świata pozorów - wizerunek rosyjskiej demokracji w tekstach publicystycznych, [w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2016.

24. Stabilność  kosztem swobód demokratycznych - wizerunek rosyjskich przemian politycznych w latach 2000-2008, [w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2017.

25. Czy to są felietony? – o korespondencjach Wacława Radziwinowicza, [w:] Współczesne media. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 321-329.

26. Obrazowo mówiącO grach wizualno-werbalnych na okładkach tygodników publicystycznych, "Półrocznik Językoznawczy Tertium” 2017, nr 2, s. 21-35.

27. Przez słowa i obrazy - o multimodalności metafory na okładkach czasopism publicystycznych, [w:] Współczesne media. Media multimodalne, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 151-164.

28. O otwartości metafory, "Półrocznik Językoznawczy Tertium” 2018, nr 2, s. 28-46.

29. Bilans rządów Władimira Putina w świetle schematów narracyjnych, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 2018, nr 4, s. 27-34.

30. Przydatność kognitywnych teorii metafory w badaniach medialnego obrazu świata, [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2019, s. 159-174.

31. Metaforyka troski o siebie w Żywocie człowieka poczciwego”, „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 2020, z. 5, s. 225-239.

32. Metafory w mowie nienawiści – mowa nienawiści w metaforach, [w:] Współczesne media. Przemoc w mediach, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2020, s. 103-114.

33. Przywódcy, partnerzy, przeciwnicy: wizerunek polityków w multimodalnych metaforach publicystycznych, "Półrocznik Językoznawczy Tertium” 2021, nr 1, s. 38–66.