Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Maleszyk

dr Piotr Maleszyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Telefon
(081) 537-52-73
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2021/2022 (MS Teams)


nazwa zespołu: KONSULTACJE - dr Piotr Maleszyk


terminy: środa 8:15-9:45, czwartek 8:15-9:45


kod zespołu: rmu3q5g


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/ pokój 513 (drugi z pokojów przechodnich)
20-031 Lublin

O sobie

Metryczka

Absolwent kierunków ekonomia i stosunki międzynarodowe na UMCS w Lublinie. Od 2008 zatrudniony w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe na europejskich rynkach pracy w okresie niskiej koniunktury gospodarczej". Prowadził zajęcia z polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz z przedmiotów specjalnościowych dotyczących rynku pracy, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ekonomiki miast.

Realizował wspólne projekty z Urzędem Statystycznym w Lublinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Od 2015 r. współpracował z Urzędem Miasta Lublin w zakresie monitorowania realizacji Strategii Lublin 2020 i realizacji miejskich badań społecznych. Kierownik zespołu przygotowującego badania i analizy na potrzeby Strategii Lublin 2030 oraz współautor tego dokumentu. Doradca miast w Związku Miast Polskich. Członek Europejskiej Sieci ds. Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy (The European Network on Regional Labour Market Monitoring). 

Wybrane publikacje

ORCID: 0000-0002-6792-8693

monografie:

Maleszyk, P. (2016). Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Wydawnictwo UMCS.

Maleszyk, P., & Sagan, M., red. (2018). Lublin 2030–europejska metropolia?. Urząd Miasta Lublin.

publikacje naukowe (od 2017 r.):

Maleszyk, P. (2021). Has Covid-19 Put a Halt to Youth Migration? Preliminary Evidence from Poland. In The International Research & Innovation Forum (pp. 567-576). Springer, Cham.

Maleszyk, P. (2021). Lokalna polityka gospodarcza polskich metropolii, [w:] Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Wolność i Solidarność, nr 88), s. 153-159.

Maleszyk, P. (2021). Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina. Studia Regionalne i Lokalne23(84), 42-57.

Maleszyk, P. (2021). Recognizing intra-urban disparities in smart cities: An example from Poland. In Smart Cities and the un SDGs (pp. 163-180). Elsevier.

Maleszyk, P. (2021). Outflow of Talents or Exodus? Evidence on youth emigration from EU’s peripheral areas. REGION8(1), 33-51.

Maleszyk, P. (2020). Unemployment in Poland after EU accession: a success story?. Poland in the single market: politics, economics, the euro. Routledge.

Maleszyk, P., & Kędra, A. (2020). Intention to move and residential satisfaction: evidence from Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(2), 341-360; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1797 

Maleszyk, P., Makarewicz, A. (2019), Intention to move and its determinants. Evidence from Poland, Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Olsztyn: Institute of Economic Research263-274.

Maleszyk, P. (2018). PORAŻKA FLEXICURITY? DUŃSKI RYNEK PRACY W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (537), 44-52.

P. Maleszyk, Hiszpański rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego: nieefektywności instytucji i próby reform, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 55 (3/2018), s. 162-172, https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3843/10%20maleszyk-hiszpa%C5%84ski%20rynek.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

P. Maleszyk, Occupational Barometer as a Tool for Identifying Shortage and Surplus Occupations on Local Labour Markets: Evidence from Poland, [in:] Developing Skills in a Changing World of Work: Concepts, Measurement and Data Applied in Regional and Local Labour Market Monitoring Across Europe, Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid and Andrew Dean [Eds.], Rainer Hampp Verlag, Augsburg, Munchen 2018, pp. 121-166.

A. Makarewicz, P. Maleszyk, Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008-2015, "Annales UMCS Sectio H" 2018, Vol. LII, Nr 1, s. 129-140, http://journals.umcs.pl/h/article/view/6280/5105

P. Maleszyk, Trafność identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych w „Barometrze zawodów”, "Rynek pracy" 2017, Nr 1, s. 51-64, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12982/Barometr%20zawod%c3%b3w%20P.Maleszyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

P. Maleszyk, Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego. Wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 2017, Nr 4, s. 20-27.

P. Maleszyk, J. Szafran, Warehouse Market in Poland and in Lublin: Conditions, Tendencies and Development Prospects, "Barometr Regionalny" 2017, Nr 2, s. 35-44, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br48_03maleszyk.pdf 

P. Maleszyk, Cooperation between Vocational Schools and Business in Poland: Employers’ Perspective, "Annales UMCS Sectio H" 2017, Vol. LI, Nr 3, s. 85-94, https://journals.umcs.pl/h/article/view/5246/4258

P. Maleszyk, P. Wetoszka, Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: przesłanki, rozwiazania i efekty, "Polityka Społeczna" 2017, Nr 11-12, s. 34-39.

P. Maleszyk, Cooperation between Vocational Schools and Business in Poland: Schools' vs. Employers’ Perspective, "International Journal of Synergy and Research" 2017, Vol. 6, s. 91-104, https://journals.umcs.pl/ijsr/article/view/5345/4937

Inne opracowania

Strategia Lublin 2030,
https://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/biznes/aktualnosci/konsultacje_spoleczne_ii_etap/2022.01.27_strategia_lublin_2030.pdf
 
Stępniak, M., & Maleszyk, P. (2020). Diagnoza Lublin 2030. Raport z ankietowego badania warunków życia w dzielnicachhttps://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/biznes/aktualnosci/diagnoza_lublin_2030._raport_z_ankietowego_badania_warunkow_zycia_w_dzielnicach.pdf 
 
Stępniak, M., & Maleszyk, P. (2020). Wymyślmy wspólnie Lublin 2030. Raport z analiz pytań otwartych ankiety internetowej; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18776
 
Urząd Miasta Lublin (2020), Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 r., red. M. Gwozda, M. Opoka, P. Maleszyk, https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/raport_o_stanie_miasta/raport_o_stanie_miasta_lublin_za_2019_rok.pdf 
 
P. Maleszyk (2020), Badanie losów absolwentów liceów i techników prowadzonych przez M. Lublin, UM Lublin, 2020, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19456/2020.09.09-Badanie-losow-2018_2019-final.pdf?sequence=1 
 
Maleszyk, P. (2019). Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16547/[2018]_Czego_potrzebuje_Lublin_[raport_dzielnicowy]-skompresowany.pdf?sequence=1

P. Maleszyk, Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy [Diagnoza i plan rozwoju], UM Lublin, 2016, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15092

P. Maleszyk, P. Olchowska, R. Żyśko, Jak rozwija się Lublin? Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 w 2014 r., UM Lublin, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11890.

A. Jakubowski, I. Łucjan, U. Bronisz, P. Maleszyk, K. Jaśkowska, U. Mogielnicka, Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2011.