Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Maleszyk

dr Piotr Maleszyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Telefon
(081) 537-52-73
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 (MS Teams)


nazwa zespołu: KONSULTACJE - dr Piotr Maleszyk


terminy: wtorek 13.00-14.30, czwartek 14.00-15.30


kod zespołu: rmu3q5g


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/ pokój 513 (drugi z pokojów przechodnich)
20-031 Lublin

O sobie

Metryczka

Absolwent kierunków ekonomia i stosunki międzynarodowe na UMCS w Lublinie. Od 2008 zatrudniony w Katedrze Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe na europejskich rynkach pracy w okresie niskiej koniunktury gospodarczej". Prowadził zajęcia z polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz z przedmiotów specjalnościowych dotyczących rynku pracy,  rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ekonomiki miast. Realizował wspólne projekty z Urzędem Statystycznym (2011), Powiatowym Urzędem Pracy (2015); od 2015 r. współpracuje z Urzędem Miasta Lublin w zakresie monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i analiz regionalnych. Członek Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy (EN RLMM). Kierownik zespołu ds. badań i strategii w projekcie "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030".

Wybrane publikacje

monografie:

Maleszyk, P. (2016). Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Wydawnictwo UMCS.

Maleszyk, P., & Sagan, M., red. (2018). Lublin 2030–europejska metropolia?. Urząd Miasta Lublin.

artykuły naukowe (od 2016 r.):

Maleszyk, P., & Kędra, A. (2020). Intention to move and residential satisfaction: evidence from Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(2), 341-360; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1797 

Maleszyk, P., Makarewicz, A. (2019), Intention to move and its determinants. Evidence from Poland, Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Olsztyn: Institute of Economic Research263-274.

Maleszyk, P. (2018). PORAŻKA FLEXICURITY? DUŃSKI RYNEK PRACY W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (537), 44-52.

P. Maleszyk, Hiszpański rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego: nieefektywności instytucji i próby reform, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 55 (3/2018), s. 162-172, https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3843/10%20maleszyk-hiszpa%C5%84ski%20rynek.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

P. Maleszyk, Occupational Barometer as a Tool for Identifying Shortage and Surplus Occupations on Local Labour Markets: Evidence from Poland, [in:] Developing Skills in a Changing World of Work: Concepts, Measurement and Data Applied in Regional and Local Labour Market Monitoring Across Europe, Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid and Andrew Dean [Eds.], Rainer Hampp Verlag, Augsburg, Munchen 2018, pp. 121-166.

A. Makarewicz, P. Maleszyk, Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008-2015, "Annales UMCS Sectio H" 2018, Vol. LII, Nr 1, s. 129-140, http://journals.umcs.pl/h/article/view/6280/5105

P. Maleszyk, Trafność identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych w „Barometrze zawodów”, "Rynek pracy" 2017, Nr 1, s. 51-64, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12982/Barometr%20zawod%c3%b3w%20P.Maleszyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

P. Maleszyk, Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego. Wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 2017, Nr 4, s. 20-27.

P. Maleszyk, J. Szafran, Warehouse Market in Poland and in Lublin: Conditions, Tendencies and Development Prospects, "Barometr Regionalny" 2017, Nr 2, s. 35-44, http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br48_03maleszyk.pdf 

P. Maleszyk, Cooperation between Vocational Schools and Business in Poland: Employers’ Perspective, "Annales UMCS Sectio H" 2017, Vol. LI, Nr 3, s. 85-94, https://journals.umcs.pl/h/article/view/5246/4258

P. Maleszyk, P. Wetoszka, Sześciogodzinny dzień pracy w Szwecji: przesłanki, rozwiazania i efekty, "Polityka Społeczna" 2017, Nr 11-12, s. 34-39.

P. Maleszyk, Cooperation between Vocational Schools and Business in Poland: Schools' vs. Employers’ Perspective, "International Journal of Synergy and Research" 2017, Vol. 6, s. 91-104, https://journals.umcs.pl/ijsr/article/view/5345/4937

P. Maleszyk, Pros and cons of the OECD EPL Index. Measuring employment protection legislation in Poland, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2016; 14(4): 129–149; http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_14-4-258.pdf 

Wybrane analizy i opracowania zlecone

Stępniak, M., & Maleszyk, P. (2020). Wymyslmy wspólnie Lublin 2030. Raport z analiz pytań otwartych ankiety internetowej; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18776
 
Maleszyk, P. (2019). Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16547/[2018]_Czego_potrzebuje_Lublin_[raport_dzielnicowy]-skompresowany.pdf?sequence=1

P. Maleszyk, Kształcenie zawodowe w Lublinie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy [Diagnoza i plan rozwoju], UM Lublin, 2016, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15092

P. Maleszyk, Badanie losów absolwentów liceów i techników prowadzonych przez M. Lublin, UM Lublin, 2016, http://strategia2020.lublin.eu/wp-content/uploads/2017/09/Badanie_losow_absolwentow_2015_2016.pdf.

P. Maleszyk, Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 i jej realizacja na tle priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Lublin, 2017, http://strategia2020.lublin.eu/wp-content/uploads/2018/01/Analiza_SOR_a_SRL2020.pdf 

P. Maleszyk, P. Olchowska, R. Żyśko, Jak rozwija się Lublin? Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 w 2014 r., UM Lublin, 2017, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11890.

P. Maleszyk, P. Olchowska, K. Bednarzewska, R. Żyśko, M. Sagan, Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Raport monitoringowy z realizacji w 2013 roku, Urząd Miasta Lublin, 2016.

A. Jakubowski, I. Łucjan, U. Bronisz, P. Maleszyk, K. Jaśkowska, U. Mogielnicka, Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2011.Załączniki