Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Łukasik

dr hab. Andrzej Łukasik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Telefon
(81) 5375463, 508088041
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek: 13.00-14.30 p. 337 Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4. W roku akademickim 2020-2021 konsultacje on-line na platformie Microsoft Teams: 


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a51137649cf364271ae21201ed6cdbce9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d49d9032-ff05-4318-8a11-64c40b452871&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Andrzej Łukasik (ur. 1961 r. w Lublinie), absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, ukończył fizykę teoretyczną na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii UMCS (1985) oraz filozofię na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (1988). Od 1987 roku pracownik Katedry Ontologii i Epistemologii Instytutu Filozofii UMCS. W latach 1991-2003 pracował również w Katedrze Etyki Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny UMCS.

Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Filozofii (2013-2019), Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS (2009-2013), Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma "Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne", skarbnik Lubelskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (2016-2020), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (2020-2024), Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie (2008-), Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej (2016-), Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012), Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2009-2013), Przewodniczący Zespołu Programowego Kierunku Filozofia (2009-2013), Członek Zespołu programowego Kierunku Filozofia (2020-), Członek Zespołu programowego Kierunku Kognitywistyka (2020-). Członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zainteresowania naukowe: filozofia przyrody, filozofia fizyki, filozofia nauki.

 

Doktorat: Problem obiektywności w mechanice kwantowej. Interpretacje jej twórców (1996).

Habilitacja: Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Nagrody i odznaczenia: Nagroda Rektora 2010; Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010); Nagroda Rektora 2011, Nagroda Rektora 2017.

ORCID: 0000-0001-9939-9135


Działalność naukowa

 

Monografie

 1. Atom. Od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000
 2. Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006
 3. Filozofia przyrody współcześnie (redakcja wspólnie z M. Kuszyk-Bytniewską), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010
 4. Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017

 Artykuły naukowe

 1. Theory of the Infrared Spectrum of Size-Quantized Bi Films, „Physica Status Solidi” 1986, (b), nr 137 (607), s. 607-617, (razem z M. Załużnym)
 2. The Influence of the Size-Quantization on the Fermi Energy and the Effective Mass in Bi Films, „Physica Status Solidi” 1987, (b) nr 144 (575) 1987, s. 575-584, (razem z M. Załużnym)
 3. Wola mocy a wola życia. Nadczłowiek w filozofii Nietzschego i Teilharda de Chardin, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1987/88, sectio I, vol. 12/13, nr 6, s. 79-100
 4. Metafizyka fizyka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1993, sectio I, vol. 18, nr 9, s. 119-127
 5. Epistemologia a nauki szczegółowe. Uwagi na marginesie książki J. Woleńskiego Metamatematyka a epistemologia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1993, sectio I, vol. 17, nr 9, s. 249-252
 6. Czesława Białobrzeskiego koncepcja obiektywności poznania kwantowomechanicznego, „Edukacja Filozoficzna” 1994, vol. 18, s. 222-233
 7. Pojęcia obiektywności. Fizyka klasyczna, fizyka kwantowa, filozofia, „Filozofia Nauki” 1996, nr 2 (14), s. 23-48
 8. Selektywny subiektywizm sir Arthura Stanley’a Eddingtona, „Edukacja Filozoficzna” 1997, vol. 23, s. 247-261
 9. Obserwator w fizyce, [w:] E. Kałuszyńska (red.), Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 11-26
 10. Epistemologiczne pojęcia obiektywności [w:] E. Kałuszyńska (red.) Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, s. 165-195
 11. Niels Bohr i zagadnienie obiektywności poznania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1998, sectio I, vol. 23, s. 179-200
 12. Fizyka i zagadnienie granic poznania, [w:] Z. Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 223-235
 13. Ewolucja fizycznego obrazu świata a pojęcie podmiotu poznania, [w:] J. Jusiak, J. Mizińska (red.), Podmiot w procesie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 303-311
 14. Problem indywidualności cząstek identycznych w mechanice kwantowej, [w:] J. Dębowski, M. Hetmański (red.), Poznanie. Człowiek. Wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 89-96
 15. Uwagi o zagadnieniu tożsamości indywiduów czasoprzestrzennych w mechanice kwantowej, „Colloquia Communia” 2000, nr 2 (70), s. 217-223
 16. Sceptycyzm Hume’a i krytycyzm Kanta, [w:] K. Marczewski (red.), Notatki z filozofii, czyli i po co jak odróżniać Platona od Plotyna, Wydawnictwo Drukarnia Liber, Lublin 2000, s. 89-100
 17. Demokryt i atomiści, [w:] K. Marczewski (red.), Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli i po co jak odróżniać Platona od Plotyna, Wydawnictwo Drukarnia Liber, Lublin 2000, s. 31-42
 18. Ontologia w kontekście nauki, „Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS”, zbiór 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 35-45
 19. Kosmologiczna zasada epistemologii, czyli uwagi o fizyce i zagadnieniu granic poznania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003, sectio I, vol. 28, s. 55-62
 20. Etyka niezależna, [w:] K. Marczewski (red.), Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji, Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin 2003, s. 47-53
 21. Filozofia przyrody Czesława Białobrzeskiego, [w:] M. Rembierz, K. Śledziński (red.), Studia z filozofii polskiej, Scriptum, Bielsko Biała-Kraków 2006, s. 227-242
 22. Atomism Today. Classical and Quantum Concepts of Elementary Particles, „Dialogue and Universalism” 2008, nr 2, s. 31-38
 23. Ewolucja pojęcia atomu, „Otwarte Referarium Filozoficzne” 2009, nr 2, s. 15-36
 24. Atomizm dawniej i dziś. O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowomechanicznego pojęcia elementarnych składników materii, „Studia Philosophiae Christianae” 2009nr 1, s. 133-162
 25. Ruder Josip Bošković i atomizm. Teoria pośrednia między mechaniką Newtona a monadologią Leibniza, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. VI, 2009, s. 147-158
 26. Wprowadzenie, [w:] Filozofia przyrody współcześnie, A. Łukasik, M. Kuszyk-Bytniewska (red.), Universitas, Kraków 2010, s. 5-26
 27. Mechanika kwantowa a zdrowy rozsądek, „Filozofia Nauki” 2010, nr 2(70), s. 97-111
 28. Zarys poglądów filozoficznych Heleny Eilstein, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 3(28), s. 13-24
 29. O konflikcie między teistycznym a naukowym obrazem świata z perspektywy naturalizmu radykalnego Heleny Eilstein, „Przegląd Religioznawczy” 2010, nr 4 (238), s. 33-42
 30. Atomizm - dziś. Problem aktualności programu badawczego filozofii atomizmu, [w:] Filozofia przyrody dziś. Philosophy of Nature Today, red. W. Ługowski, I. Lisiejew, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 82-89
 31. Czas i wieczność w filozofii przyrody, „Ethos” 2012, nr 99, s. 187-210
 32. Substancjalność cząstek elementarnych, [w:] M. Piwowarczyk (red.), Studia Systematica 2. Substancja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 145-157
 33. Czy kwantowomechaniczny opis rzeczywistości fizycznej może być uznany za obiektywny? [w:] J. Dębowski, E. Starzyńska-Kościuszko (red.), Nauka, racjonalność i realizm. Między filozofią przyrody a filozofią nauki i socjologią wiedzy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 23-40
 34. Przestrzeń w fizyce, „Ethos” 2013, nr 4 (104), s. 19-45
 35. Prawda, prawdopodobieństwo, niepewność - uwagi o epistemologicznych konsekwencjach mechaniki kwantowej, [w:] A. Kiklewicz, E. Starzyńska-Kościuszko (red.), Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, Wydawnictwo Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 47-55
 36. Umysł a mechanika kwantowa. O zastosowaniu formalizmu przestrzeni Hilberta do modelowania procesów poznawczych, [w:] J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska (red.) Poszukiwania filozoficzne. I. Nauka. Prawda, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2014, s. 199-217
 37. Filozofia nauki Wernera Heisenberga,  [w:] P. Bylica, K. J. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan (red.), Filozofia - nauka - religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 345-362
 38. Mechanika kwantowa a obiektywność, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2 (204) 2015, s. 137-145
 39. Atom, [w:] Z. Roskal (red.) Encyklopedia Filozofii Przyrody, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 7-27
 40. Próżnia, [w:] Z. Roskal (red.) Encyklopedia Filozofii Przyrody, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 279-288
 41. Kwantowe modele poznania i decyzji, „Studia Philosophiae Christianae” 52(2016)4, s. 107-130
 42. Mechanika kwantowa a ekologia, [w:] M. Kubiak, M. Tołwiński (red.), Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, s. 47-62.
 43. Quantum Models of Cognition and Decision, „International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems” Vol. 33, 2018, Print ISSN: 1744-5760 Online ISSN: 1744-5779
 44. Realizm naukowy, [w:] Metodologia nauk. Część I Czym jest nauka?, (seria Dydaktyka Filozofii, t. IX) red. ks. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 367-396 (ISBN 978-83-8061-711-7
 45. Mechanika kwantowa jako źródło nowych problemów filozoficznych, [w:] Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, red. ks. S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 195-210 (ISBN 978-83-8061-705-6)
 46. Wartości estetyczne jako pozaempiryczne kryteria akceptacji teorii naukowej (współautor M. Łata), [w:] T. Pękala (red.), Dystynkcje estetyczne – wyróżnienie i wykluczenie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 187-208.
 47. Czy prawda jest zawsze piękna?, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologiczną, (współautor M. Łata), „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2020, t. 8 (2), s. 115-134.
 48. O postawach fizyków wobec filozofii, „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2020, t. 8 (2), s. 9-34.
 49. Metafory w fizyce – na przykładach z mechaniki kwantowej, [w:] Metafory ucieleśnione, M. Hetmański, A. Zykubek (red.), Wydawnictwo Academicon, Lublin 2021, s. 99-117.
 50. Równania mądrzejsze od swych twórców (współautorzy: Sebastian Kozera, Marcin Gileta), "Studia Philosophica Wratislaviensia" vol. XVI, fasc. 3, 2021, s. 25-40, DOI: 10.19195/1895-8001.16.3.4 
 51. Czy w nauce jest miejsce na kategorię piękna? (recenzja S. Hossenfelder, Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2021 (data publikacji 2022), t. 18, s. 1-8, ISSN 2200-0356  https://doi.org/10.53763/fag.2021.18.3
 52. Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics (Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce) współautorzy Sebastian Kozera, Marcin Gileta, “Journal for General Philosophy of Science” 11 May 2022 https://doi.org/10.1007/s10838-021-09597-9; https://rdcu.be/cNnnD

  Pozostałe publikacje

 1. Działanie, wartości, poznanie. Konferencja zorganizowana w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych (RPBP-III-22;VI) Wartości w filozofii, poznaniu naukowym i praktyce społecznej, (sprawozdanie z konferencji), „Colloquia Communia” 1988, nr 4/5, s. 359-361
 2. Problem obiektywności w mechanice kwantowej, (abstrakt referatu), [w:] VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995, s. 139
 3. Ewolucja pojęcia atomu (abstrakt referatu), [w:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 roku. Księga streszczeń, s. 287-288.
 4. Myślenie rewerencjalne, (recenzja: H. Skolimowski, Nadzieja matką mądrych. Eseje o ekologii), [w:] J. Dębowski, M. Hetmański (red.), Szkice epistemologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 161-169
 5. Z historii chemii i alchemii, (recenzja: W. Ferenc, Wybrane zagadnienia z dziejów chemii i alchemii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2001, nr 1, s. 174-178
 6. Albert Einstein: filozof-uczony, (recenzja: S. Butryn (red.), Albert Einstein. Pisma filozoficzne, tłum. K. Napiórkowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999), „Edukacja Filozoficzna” 2000, vol. 29, s. 419-420
 7. Problem obiektywności w mechanice kwantowej, [w:] VI Polski zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995, s. 139
 8. Filozofia przyrody. Podstawowe zagadnienia, cz. 1, „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 3 (144), marzec 2008, s. 21-22
 9. Filozofia przyrody. Podstawowe zagadnienia, cz. 2, „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 4 (145), kwiecień 2008, s. 25-28
 10. Filozofia przyrody współcześnie, „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 5 (146), maj 2008, s. 32-33
 11. Czy Bóg gra w kości? “Filozofuj!” 2022, nr 1 (43), s. 9-11 (artykuł popularnonaukowy)

Prace magisterskie

Wpływ kwantowania rozmiarowego na optyczne własności cienkich warstw Bi (1985), praca magisterska z fizyki wykonana w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Załużnego, Biblioteka Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie (maszynopis, ss. 41)

Teilharda de Chardin koncepcja filozofii a problem nauki i religii (1988), praca magisterska z filozofii napisana w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja L. Zachariasza, Biblioteka Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie (maszynopis, ss. 136)

Doktorat

Problem obiektywności w mechanice kwantowej. Interpretacje jej twórców (1996), praca doktorska napisana w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Cackowskiego, Biblioteka Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie (maszynopis, ss. 196)

Habilitacja

Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

Granty

Grant zespołowy Prorektora UMCS „Nowe postaci racjonalności praktyczno-poznawczej człowieka w epistemologii i nauce” – 2010 (kierownik grantu dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw UMCS).

Referaty na konferencjach i seminariach filozoficznych

 1. Problem obiektywności w mechanice kwantowej, VI Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 5-9 września 1995
 2. Obserwator w fizyce, seminarium z filozofii nauki, prowadząca - prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska, IFiS PAN, Warszawa 1997
 3. Epistemologiczne pojęcia obiektywności, seminarium z filozofii nauki, prowadząca - prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska, IFiS PAN, Warszawa 1998
 4. Realizm naukowy, seminarium z filozofii nauki, prowadząca - prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska, IFiS PAN, Warszawa 1999
 5. Uwagi o zagadnieniu tożsamości indywiduów czasoprzestrzennych w mechanice kwantowej, seminarium z filozofii nauk przyrodniczych, prowadzący - prof. Helena Eilstein, prof. dr hab. Michał Tempczyk, IFiS PAN, Warszawa 2000
 6. Rozwój pojęcia obiektu elementarnego, cz. 1, seminarium z filozofii nauk przyrodniczych, prowadzący - prof. Helena Eilstein, prof. dr hab. Michał Tempczyk, IFiS PAN, Warszawa 2001
 7. Rozwój pojęcia obiektu elementarnego, cz. 2, seminarium z filozofii nauk przyrodniczych, prowadzący - prof. Helena Eilstein, prof. dr hab. Michał Tempczyk, IFiS PAN, Warszawa 2001
 8. O pewnym aspekcie pojęcia istnienia w mikroświecie, konferencja Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego, Rzeszów - Boguchwała 23-25 listopada 2001
 9. Kosmologiczna zasada epistemologii, czyli uwagi o fizyce i zagadnieniu granic poznania, konferencja Filozofia wobec wyzwań XXI wieku, Nałęczów, 19-22 września 2002
 10. Filozofia atomizmu a spór materializm-idealizm, seminarium z filozofii nauk przyrodniczych, prowadzący - prof. Helena Eilstein, prof. dr hab. Michał Tempczyk, IFiS PAN, Warszawa 2005
 11. Kreacja i anihilacja materii a problem aktualności filozofii atomizmu, Ogólnopolska konferencja naukowa Idea kreacji w filozofii i naukach przyrodniczych, Lublin 16-17 grudnia, 2005
 12. Matematyczność przyrody, Seminarium z filozofii nauk przyrodniczych, prowadzący - prof. dr hab. Michał Tempczyk, IFiS PAN, Warszawa 2006
 13. Fizyka współczesna a ontologie Demokryta i Platona, seminarium Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, prowadzący - prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, prof. dr hab. Wojciech Sady, Lublin 2006
 14. Atomizm dziś, Międzynarodowa konferencja „Filozofia przyrody dziś”, IFiS PAN, Warszawa 2007
 15. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, Poznanie teoretyczne a prawda, Boguchwała 31 maja-3 czerwca 2007
 16. Ewolucja pojęcia atomu, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008
 17. O konflikcie między naukowym a teistycznym obrazem świata z perspektywy naturalizmu radykalnego Heleny Eilstein, Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauka - religia - kultura”, Poznań 12-13 listopada 2010
 18. O relacji między formalizmem kwantowomechanicznym a rzeczywistością fizyczną, Ogólnopolska konferencja naukowa „Złożoność świata i wiedzy”, Lublin, 17 grudnia 2010, organizatorzy: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Filozofii UMCS, Zakład Biochemii UMCS
 19. Jedność fizyki. Eksperymentalna strona zagadnienia, Toruń, 1-2 czerwca 2012, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Jedność nauki. Jedność przyrody” zorganizowana przez Zakład Filozofii Nauki IF UMK oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Toruniu
 20. Prawda, prawdopodobieństwo, niepewność - uwagi o epistemologicznych konsekwencjach mechaniki kwantowej, Tumiany k. Barczewa, 20-21 czerwca 2013, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku”
 21. Kwantowa teoria umysłu, Lublin, 17 marca 2015, Konferencja Popularnonaukowa „Dni Mózgu UMCS”
 22. Mechanika kwantowa a ekologia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Siedlce, 1-2 czerwca 2015, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 23. Racjonalność i mechanika kwantowa, X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań, UAM
 24. Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pomiaru w mechanice kwantowej, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016, „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Lublin, 12-13 marca 2016
 25. Mechanika kwantowa jako źródło nowych problemów filozoficznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka jako problem filozoficzny u metafilozoficzny”, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 23 lutego 2017
 26. Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej,
 27. Kwantowe modele poznania i decyzji, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 listopada 2017
 28. Wartości estetyczne jako pozaempiryczne kryteria wyboru teorii w fizyce (współautor: Magdalena Łata), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dystynkcje estetyczne, Zakopane 2019
 29. Czy prawda zawsze jest piękna?, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologiczną (współautor: Magdalena Łata), XI Polski Zjazd Filozoficzny, Lublin 9-14 września 2019
 30. O postawach fizyków wobec filozofii, XVI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki, "Ontologie przyrodoznawstwa", Wydział Filozoficzny i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 6-7 marca 2020
 31. Metafory w nauce a stanowisko realizmu naukowego - na przykładach z mechaniki kwantowej, Letnia Szkoła Kognitywistyki 2020
 32. Matafory w języku mechaniki kwantowej a ontologia mikroświata, XVII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki "Fizyka XXI wieku i nowe wyzwania filozoficzne", Wydział Filozoficzny i Wydziała Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5 marca 2021, on-line
 33. Filozofia a nauka i religia w ujęciu Alberta Einsteina, posiedzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin 28 października 2021
 34. Fizyka współczesna a ontologia substancjalnych bytów jednostkowych, Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki, 4 i 5 marca 2022 r. (on-line)

Wykłady ogólnouniwersyteckie, popularnonaukowe…

 1. Atomizm - zarys historyczny (wykład ogólnouniwersytecki, 2008)
 2. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze  (posiedzenie Koła Naukowego Filozofów UMCS, 2008)
 3. Czy Bóg gra w kości? (Drzwi Otwarte UMCS, 2009)
 4. Świat-maszyna. Filozofia przyrody Isaaca Newtona (VI Lubelski Festiwal Nauki, 2009)
 5. Czym jest czas? (VII Lubelski Festiwal Nauki, 2010)
 6. Jak powstał Wszechświat? (VIII Lubelski Festiwal Nauki, 2011)
 7. Large Hadron Collider - w poszukiwaniu istoty materii (IX Lubelski Festiwal Nauki, 2012)
 8. Co to jest teoria względności (X Lubelski Festiwal Nauki, 2013)
 9. Dziwny jest ten świat - paradoksy mechaniki kwantowej a filozofia (Drzwi Otwarte UMCS, 2013)
 10. Jak istnieje czas (posiedzenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, 2013)
 11. Nasz kwantowy umysł (Lubelski Festiwal Nauki, 2014)
 12. Paradoksy fizyki kwantowej (Lubelski Festiwal Nauki, 2015)
 13. Paradoksy mechaniki kwantowej (Lubelski Festiwal Nauki, 2016)
 14. Teoria względności Alberta Einsteina (Lubelski Festiwal Nauki 2019)
 15. Prawda, prawdopodobieństwo, niepewność. O filozoficznych konsekwencjach mechaniki kwantowej (Światowy Dzień Filozofii, 2020)

Promotorstwo prac licencjackich i magisterskich

Prace licencjackie

M. Gileta, Realizm w interpretacjach mechaniki kwantowej

M. Bednarzak, Podstawy poznawcze fizycznego obrazu świata w ujęciu Arthura. S. Eddingtona

K. Kaczor, Kwantowa teoria świadomości Rogera Penrose’a

M. Kuzhel, Teoria chaosu a spór redukcjonizmu i antyredukcjonizmu

Prace magisterskie

K. Kaczor, Umysł, mózg i kwanty. Problem świadomości w interpretacjach mechaniki kwantowej

D. Liszatyński, Rola fotografii w naukowym poznaniu świata