Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Ławnikowicz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Telefon
tel. 081 537 5142
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartki:


11.10.-12.10. Pokój 410


14.00-15.00 online (teams) 


 


link do zespołu: 


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab74481f6530b42df94c0ecd607738266%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fa02cde-60db-4625-97de-10a33aa9e5d6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Nauczyciel akademicki począwszy od października 1994 r. Egzaminowany aplikant sądowy. Zainteresowania naukowe obejmują historię i teorię państwa i prawa.

Specjalność naukowa: Historia doktryn polityczno-prawnych. W kręgu zainteresowań naukowych pozostają: historia doktryn polityczno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojnia, etyka prawnicza, zagadnienia związane ze statusem sądów i sędziów.

W październiku 2003, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Idea niezawisłości sędziowskiej w myśli prawniczej i porządku prawnym Drugiej Rzeczypospolitej” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca doktorska wyróżniona została w XL konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2015 na podstawie osiągnięcia naukowego (dorobku i monografii zatytułowanej "Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego", Lublin 2014).

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UMCS

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

 


Ogłoszenia

 

 

Informacja o dyżurach w czasie trwania sesji letniej w roku akademickim 2022/23

Dyżury odbywają się online w czwartki w g. 15.00-16.00.  

w dniu 13.07.2023 r. odbędzie się także dyżur stacjonarny (11.10.-12.10).

 

Informacja o egzaminach poprawkowych i odroczonych

Egzaminy z Historii doktryn politycznych i prawnych odbędą się:

1. dla studentów prawa stacjonarnego w dniu 20 września 2023 r. o g. 11.00 w Auli A

2. dla studentów prawa niestacjonarnego w dniu 23 września 2023 r. o g. 11.00 (zbiórka pod gabinetem 410)