Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Łukasz Lewkowicz

PhD Łukasz Lewkowicz
Position
Assistant Professor
Units
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ I KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO
E-mail address
Show
Webpage
https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=2126
https://umcs-pl.academia.edu/%C5%81ukaszLewkowicz
https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Lewkowicz
Consultation
Due to the current epidemiological situation and the transition to remote work, I am suspending my consultations in the 2020/2021 academic year until further notice. In urgent matters, I encourage you to contact with me by e-mail. I am also asking for constant monitoring of information on the UMCS website and the website of the Faculty of Political Science and Journalism.

Address

Głęboka 45
20-612 Lublin

Personal information

Obtained education:

- 27 June 2011 - obtaining a doctoral degree in humanities in the field of political science. The subject of the doctoral dissertation: Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Słowacji. Supervisor: dr hab. A. Wójcik, prof. UMCS.

- 2007-2011 - PhD studies in Political Science at the Faculty of Political Science at UMCS.

- 2004-2009 - MA studies in the field of International Relations at the Faculty of Political Science at UMCS.

- 2002-2007 - MA studies in Political Science at the Faculty of Political Science at UMCS.

Position at the university:

Employed as an Assistant Professor since October 2011.

In 2014-2018, an employee of the UMCS Branch Office in Puławy.

Scientific interests:

Historical and contemporary Polish-Slovak relations, Slovakia's foreign policy, the functioning of the Visegrad Group and the Three Seas Initiative, cross-border cooperation in Central Europe, political communication, geopolitics, speleohistory.


Scientific Activity

Main publications:

Monographs

- Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), „Prace Centrum Europy Wschodniej UMCS", Lublin 2020, ss. 97.

Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, „Prace IEŚ” 2020, nr 13, ss. 78.

Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013, ss. 285.

Edited monographs

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 3., Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016, ss. 531.

Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce (od XIX do XXI wieku). Recepcja – kontynuacja – interpretacja, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, ss. 638.

Articles

The Three Seas Initiative as a new model of regional cooperation in Central Europe: A Polish perspective, „Revista Unisci” 2020, no 54, s. 177-194.

Slovakia, [w:] Political & Social Impact of the COVID-19 pandemic on the V4 countries: Report from the first wave (outbreak – August 2020), ed. A. Tatarenko, „IEŚ Policy Papers" 2020, no 6, s. 55-61.

Wpływy rosyjskie w Republice Słowackiej, [w:] Wpływy Federacji Rosyjskiej w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech, red. A. Tatarenko, „Prace IEŚ” 2020, nr 8, s. 63-92.

Współpraca transgraniczna na obszarze Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Grupa Wyszehradzka w 30. rocznicę powstania: idea, historia, współpraca, red. A. Tatarenko, „Prace IEŚ” 2020, nr 10, s. 55-77.

Uwarunkowania i formy instytucjonalnej polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, „Przegląd Geograficzny” 2019, t. 91, z. 4, s. 511-530.

Współpraca parlamentarna w ramach inicjatywy „Europa Karpat”, [w:] Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019, red. B. Surmacz, A. Kuczyńska-Zonik, „IEŚ Policy Papers” 2019, nr 2, s. 59-69.

The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2019, Vol. 17, Issue 3, s. 7-12.

The Three Seas Initiative and Ukraine, [w:] Format rozvytku vidnosyn Ukrainy ta krayin Tsentral’noyi Yevropy u konteksti vplyvu hibrydnoyi viyny, vyborchykh protsesiv ta zabezpechennya prav natsional’nykh menshyn, Użhorod 2019, s. 232-236.

Pogranicze polsko-słowackie - analiza instytucjonalna, „Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych" 2018, nr 2, s. 101-121.

Gwardia Hlinki i jej rola w systemie politycznym Republiki Słowackiej (1939-1945). Zarys problematyki, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t.3., Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016, s. 419-434.

- Położenie geopolityczne jako element bezpieczeństwa Słowacji na przełomie wieków XX i XXI, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, t. 2, Lublin 2016, s. 81-115.

- Koncepcja federacji środkowoeuropejskiej w myśli politycznej Milana Hodžy, [w:] Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków, red. T. Gajownik, P. Jędrzejewski, R. Kowalski, G. Szuster, Nowy Targ 2016, s. 151-164.

- Współpraca transgraniczna i euroregionalna w ujęciu teoretycznym, [w:] Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego. Kategorie myśli politycznej. Metodologia, stan badań. Adaptacja i modernizacja, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015, s. 299-324.

Słowacja w polityce zagranicznej II Rzeczpospolitej – zarys problematyki, [w:] Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku,T. 1: Lata 1901 – 1945, red. E. Alabrudzińska, Toruń 2014, s. 148-163.

- Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2014, nr 45, s. 125-136.

- Działalność speleologiczna Jana Gwalberta Pawlikowskiego [w:] Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, red. P. Dąbrowski, B. Zawilińska, Kraków 2014, s. 309-328.

- Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec, [w:] Wybrane problemy niemcoznawcze. Z perspektywy geopolitycznej, red. M. Wiliński, Częstochowa 2014, s. 51-72.

- New forms of Polish-Slovak transfrontier cooperation, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2013, nr 8, s. 64-75.

Idea polsko-czechosłowackiego związku państwowego w działalności politycznej obozu emigracyjnego (1939-1943). Zarys problematyki, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce (od XIX do XXI wieku). Recepcja – kontynuacja – interpretacja, red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, s. 399-414.

Uwarunkowania historyczne polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 707-728.

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 1(51), s. 45-70.

Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 12, s. 34-52.

Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Białorusi i Ukrainy, [w:] Ukraina i Białoruś – przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, cz. 2, red. W. Paruch, Lublin 2013, s. 199-240.

Demänovská jaskyňa slobody v poľskej turistickej literatúre, „Slovensky Kras. Acta Carsologica Slovaca” 2012, nr 50, s. 269-278.

Pogranicze polsko-słowackie – analiza społeczno-gospodarcza, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2012, nr 41, s. 99-117.

Euroregiony pogranicza polsko-rosyjskiego. Geneza i funkcjonowanie, [w:] Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej. Myśl polityczna, media, międzynarodowa opinia publiczna, cz. 2, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, s. 251-262.

- Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w regionie Tatr po 1918 roku, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2011, nr 38, s. 195-207.

Cave tourism in the Polish-Slovak transfrontier area, [w:] 6th Congress International Show Caves Association. Proceedings, Liptovský Mikuláš 2011, s. 100-107.

Forms of transborder cooperation in the region of the Tatra and Sub-Tatra Mountains. The past and the present, „Region and Regionalism” 2011, nr 10, s. 169-178.

- [współautor E. Panas], Euroregion Tatry – 15 lat współpracy na pograniczu polsko-słowackim, [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok-Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011, s. 255-269.

Granice jako bariery we współpracy państw – analiza na przykładzie granicy Polski i Słowacji, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010, s. 117-126.

Polityka informacyjna i promocyjna Związku Transgranicznego Euroregion Tatry, [w:] Współczesne media. Wolne media?, t. 3, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2010, s. 20-27.

Działalność euroregionów pogranicza polsko-słowackiego. Analiza porównawcza, „Pogranicze Polsko-Słowackie. Rocznik Euroregionu Tatry”, nr 5, Nowy Targ-Kieżmark 2010, s. 59-66.

Euroregion Tatry – nowa jakość we współpracy polsko-słowackiej, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2010, nr 36, s. 213-225. 

The development of Euroregions in the Polish-Slovak border area, „Contemporary European Studies” 2009, special edition, s. 107-113.

Reviews

- J. Marušiak Juraj, I. Halász, M. Gniazdowski (red.), (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny [The (Dis)Integration Power of Central European Nationalism: A Study of the Visegrad Group Countries], [w:] “Central European Papers” 2015, vol. 3, nr 2, s. 116-119.

- J. Marušiak, Z. Poláčková (red.), Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors, [w:] “International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2014, vol. XIII, nr. 3-4, s. 71-74.

- Cz. Maj, Socjologia stosunków międzynarodowych, [w:] „Myśl Ludowa” 2013, nr 5, s. 177-179.

Internships and practices:

- Erasmus+ at the School of Advanced Social Studies in Nowa Gorica (Slovenia), 15-21.12.2019, a series of lectures in English on regional cooperation in Central Europe and Polish-Slovenian relations.

- Research scholarship at the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, SAIA - 01-30.06.2018.

- Research internship at the Department of Political Science of the Catholic University in Ruzomberok (Slovakia), Bureau for Academic Recognition and International Exchange / National Agency for International Exchange - 01-31.10.2017.

- Research scholarship at the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, SAIA - 01-31.10.2016.

- Research internship at the Department of Media Communication at the University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia), Bureau for Academic Recognition and International Exchange - 01.10-30.11.2015.

- Research internship at the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava - 20.07-20.08.2015.

- Erasmus+ at the University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia), April 13-17, 2015, a series of lectures in English on contemporary political communication in Poland and Polish-Slovak relations.

- Research internship at the Secretariat of the Organization for Security and Cooperation in Europe - Office in Prague (Czech Republic) - 02.02-12.02.2015.

- Research internship at the Institute of Political Sciences at the Michael Romer University in Vilnius (Lithuania) - March 31 - April 11, 2014.

- Research internship at the Slovak Society for Foreign Policy in Bratislava (Slovakia) - 02-06.12.2013.

- Research internship at the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Slovakia) - 08-12.07.2013.

- Professional internship at the Foundation for the Development of Local Democracy in Lublin (March-September 2010).

- Student internship at the Euroregion Beskidy office in Bielsko-Biała (August 2008).

- Student internship at the Embassy of the Republic of Poland in Bratislava (June-August 2008).

- Student internship at the European Meeting Center - Nowy Staw Foundation in Lublin (June 2007).

- Student internship at the Tatra Euroregion office in Nowy Targ (August 2006).

Scientific and research achievements:

- UMCS Rector's Award for a highly scored article (03.2020).

- Award for outstanding achievements in work at the Institute of Central Europe (2019, 2020).

- Individual 3rd degree award of the UMCS Rector for outstanding work for the University (23/10/2018).

- Research grants from the Faculty of Political Science at UMCS (2013, 2015, 2016, 2017, 2018).

- Individual 3rd degree award of the UMCS Rector for outstanding work for the University (23/10/2013).

- Research grant for the promoter entitled Euroregions as an example of cross-border cooperation on the border of Poland and Slovakia, No. N N116 376939, National Science Center (August 2010 - November 2011).

- Scholarship Piotr Mroczyk in the academic year 2010/2011, Zacny Uczynek Foundation, UMCS.

- Award for the best graduate of the Faculty of Political Science at UMCS in the academic year 2008/2009.

- Scholarship of the Minister of Science and Higher Education in the academic year 2007/2008 and 2008/2009 in the field of international relations.

- Scholarship of the Minister of Science and Higher Education in the academic year 2006/2007 in the field of political science.

Other achievements:

- Senior Analyst in the Visegrad Group at the Institute of Central Europe (since 2019).

- Expert on international affairs at the Regional Center for International Debate in Lublin (since 2017).

- Member of the Management Board and Chairman of the South Bohemia District Council in the 2015-2019 term.

- Member of the Council of the S. Moniuszko (since 2016).

- Contract teacher at the 1st High School T. Broniewski in Świdnik (2014-2015).

- Promotion of UMCS in Ukraine as part of the "Study in Lublin" and "Study in Poland" programs (since 2012).

- UMCS promotion at the Job2Day International Job Fairs in Bratislava and Prešov (2011, 2013).

- Regional coordinator of the Tertio Millennio Institute Foundation (2005-2008).

- Pedagogical course at the Faculty of Political Science at UMCS (2002-2006).

- International observer of the presidential elections in Ukraine (2004).


Announcements

In the 2020/2021 academic year, I conduct classes at the Virtual Campus of UMCS. Link to the classes: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=2126