Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Arkadiusz Sadza

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w okresie zajęć dydaktycznych (w formie tradycyjnej) odbywają się we wtorki w godzinach 8.25-9.25 oraz w środy w godzinach 16.25-17.25.


W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się w formie e-mailowej.

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2011) oraz aplikacji ogólnej (2013) i aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2017). W 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie uzyskał na podstawie rozprawy pt. Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego, stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne. Autor kilkunastu artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania cywilnego (opublikowanych m. in. w Przeglądzie Sądowym, Monitorze Prawniczym, Polskim Procesie Cywilnym, Orzecznictwie Sądów Polskich, Palestrze, Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego), członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie, laureat II Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVII Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (grudzień 2019), uzyskanej za ww. rozprawę doktorską, a także Medalu Rektora UMCS dla Najlepszego Absolwenta WPiA UMCS w Lublinie w roku akademickim 2010/2011. W 2015 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie złożył egzamin sędziowski z oceną celującą i został sklasyfikowany na 1. pozycji ogłoszonej przez Dyrektora KSSiP listy rankingowej aplikantów, sporządzonej w oparciu o wyniki uzyskane z tego egzaminu. W okresie od 2015 r. do 2017 r. odbywał będący elementem aplikacji staż na stanowisku referendarza sądowego. W 2017 r. uzyskał mianowanie na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w którym powierzono mu pełnienie w czasie trwania asesury obowiązków sędziego.


Ogłoszenia

Ogłoszenie dla studentów IV i V roku prawa zapisanych na przedmiot "Postępowanie nieprocesowe"

Szanowni Państwo,

za pośrednictwem systemu USOS przesłałem na Państwa adresy e-mailowe materiały do pracy w formie zdalnej. Bardzo proszę o odebranie wiadomości, pobranie materiałów oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt.

dr Arkadiusz Sadza