Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Arkadiusz Sadza

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2022/2023 odbywają się:


- w poniedziałki w godz. 17.05-17.30 i 19.00-19.35 (stacjonarnie w pok. 306) oraz


- w czwartki w godz. 15.35-15.55 i 17.30-18.10 (zdalnie w MS Teams).


W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na WPiA UMCS w Lublinie, ukończonych z dyplomem uznania oraz przyznanym przez Rektora UMCS tytułem Najlepszego Absolwenta WPiA UMCS w roku akademickim 2010/2011. W 2019 r. z wyróżnieniem obronił na WPiA UMCS w Lublinie rozprawę doktorską pt. Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego i uzyskał na jej podstawie stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne (ze specjalnością - wg POLon - z zakresu postępowania cywilnego). Za wskazaną rozprawę otrzymał również II Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVII Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej (grudzień 2019). W 2021 r. uzyskał nagrodę indywidualną V stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, zaś w 2022 r. - dwukrotnie dyplom "Homo Didacticus" za wyróżniającą się pracę dydaktyczną (w semestrze zimowym i letnim r.a. 2021/2022).

Równocześnie z prowadzeniem działalności naukowej odbywał i ukończył aplikację sędziowską (poprzedzoną aplikacją ogólną) w KSSiP w Krakowie, w ramach której złożył w 2015 r. egzamin sędziowski z oceną celującą (oraz został sklasyfikowany na 1. pozycji listy rankingowej, sporządzonej przez Dyrektora KSSiP w oparciu o wyniki uzyskane z ww. egzaminu). W okresie od 2015 r. do 2017 r. odbył - wówczas obowiązkowy - staż na stanowisku referendarza sądowego. Od 2017 r. sprawował urząd asesora sądowego, pełniąc powierzone mu w czasie asesury obowiązki sędziego w SR Lublin-Zachód w Lublinie. W 2021 r. otrzymał powołanie na stanowisko sędziego SR Lublin-Zachód w Lublinie.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, prawa własności przemysłowej i prawa o ustroju sądów powszechnych.


Działalność naukowa

Ostatnie publikacje (po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2019 r.):

Monografia:

- A. Sadza, Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2021, ss. 534.

Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:

- A. Sadza, Zmiana stanu prawnego jako podstawa powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19, Orzecznictwo Sądów Polskich 2023, nr 5;

- A. Sadza, Czy sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej pozwala na przyspieszenie egzekucji?, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2023, nr 4;

- A. Sadza, Licytacja nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika po 15.04.2022 r., Polski Proces Cywilny 2023, nr 1;

- A. Sadza, Zmiana wierzyciela a legitymacja do uzyskania dalszego tytułu wykonawczego (uwagi na tle art. 793 KPC), Monitor Prawniczy 2022, nr 20;

- A. Sadza, Powództwo wzajemne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej po 1 lipca 2020 r. (geneza, założenia i ocena zmian, postulaty de lege ferenda), w: Reforma prawa własności intelektualnej. Część II, red. A. Adamczak, Kielce 2022;

- A. Sadza, Doręczenia w postępowaniu zabezpieczającym po zmianach z 2019 r., w: In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, red. E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, R. Poździk, Warszawa 2022;

- A. Sadza, O stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., w toku egzekucji z nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej przez tę egzekucję, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2022, nr 5;

- A. Sadza, Skarga na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza po nowelizacji z 28.05.2021 r., Przegląd Prawa Handlowego 2022, nr 5;

- A. Sadza, Oddalenie powództwa w sprawie o naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego ze względu na bezwzględną podstawę unieważnienia tego prawa – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-425/16, Hansruedi Raimund przeciwko Michaeli Aigner, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2022, nr 2;

- A. Sadza, Referendarz sądowy pełniący funkcję sędziego-komisarza i jego pozycja w systemie organów postępowania upadłościowego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2021, nr 4;

- A. Sadza, Immunitet materialny sędziego a środki oddziaływania wychowawczego, Studia Prawnoustrojowe 2021, nr 54;

- A. Sadza, O konieczności powrotu do mechanizmu kontrolnego przewidzianego w dawnym art. 86 § 6 PrUSP, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia 2021, nr 2;

- A. Sadza, Obniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed dniem wejścia w życie ustawy o kosztach komorniczych, Monitor Prawniczy 2021, nr 5;

- A. Sadza, Stwierdzenie przez referendarza sądowego zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie, Polski Proces Cywilny 2020, nr 4;

- A. Sadza, Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 4.7.2019 r., Monitor Prawniczy 2020, nr 15;

- A. Sadza, Granice kognicji sądu rozpoznającego skargę na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym a nadzór judykacyjny z art. 759 § 2 k.p.c., Przegląd Sądowy 2020, nr 4;

- A. Sadza, Skarga na zarządzenie referendarza sądowego w świetle przepisów ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Polski Proces Cywilny 2019, nr 3;

- A. Sadza, Zarzut spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c.) – konsekwencje dla wykładni przepisów o potrąceniu w procesie cywilnym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 8.

Ostatnie wystąpienia (po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2019 r.):

21.04.2023 r. - uczestnik dyskusji panelowej "Kazusy w kształceniu uniwersyteckim - tak, ale jak?", Konferencja Lublaw Day 2023 pt. "Optymalny model prawniczych praktyk studenckich", Lublin;

27.01.2023 r. - referat pt. "Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika po 21.04.2019 r.", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony prawa własności w Polsce i na świecie", UMCS;

06.12.2022 r. - referat pt. "O dopuszczalności i celowości postępowania egzekucyjnego", Ogólnopolska Konferencja Naukową pt. "Postępowanie cywilne - niewykorzystane możliwości", UKSW (online);

10.10.2022 r. - referat pt. "Licytacja nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika po 15.04.2022 r.", VI Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych "Postępowanie cywilne i wymiar sprawiedliwości - wyzwania i perspektywy po odwołaniu stanu epidemii i wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego", UJK Kielce; 

- 10.06.2022 r. - referat pt. "W kwestii dopuszczalności rozszerzania zakresu kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ewolucja postępowania nieprocesowego", UMCS (online);

- 19.05.2022 r. - referat pt. "Postępowania o ponowne wydanie tytułu wykonawczego na tle zmian wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r.", Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Aktualne problemy postępowania cywilnego”, UMK w Toruniu (online);

- 24.02.2022 r. - wykład pt. Prejudycjalne znaczenie decyzji Urzędu Patentowego RP w procesie cywilnym", Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie - Sekcja Prawa Własności Przemysłowej (online);

- 13.12.2021 r. - referat pt. Wyrok w sprawie z powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego a podstawa faktyczna wyroku w sprawie z powództwa głównego", Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transgraniczny wymiar postępowania cywilnego – kiedyś, dziś i w przyszłości”, UKSW (online);

- 22.09.2021 r. - referat pt. Powództwo wzajemne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej po 1 lipca 2020 r.", 40 Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna;

- 17.09.2021 r. - wykład pt. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - zagadnienia praktyczne", Zegrze, org. Izba Komornicza w Lublinie;

- 07.05.2021 r. - udział w panelu eksperckim Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej System środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 04.07.2019 r.", UMCS (online);

- 03.03.2020 r. - referat pt. Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności złożone poza procesem a ograniczenia w podnoszeniu zarzutu potrącenia przewidziane w art. 203(1) § 1-3 KPC", Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Reforma procedury cywilnej w teorii i praktyce", Lublin. 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że pierwsze ćwiczenia z Postępowania nieprocesowego dla kierunku Prawo (studia stacjonarne) odbędą się w następujących terminach:

- grupa 1: 28.02.2023 r., godz. 19.00, sala 506;

- grupa 2: 01.03.2023 r., godz. 15.55, sala 108;

- grupa 3: 01.03.2023 r., godz. 17.30, sala 108;

- grupa 4: 02.03.2023 r., godz. 17.30, sala 106.

Zajęcia, które odbędą się we wskazanych terminach będą mieć charakter wyłącznie organizacyjny. W związku z niezakończonym procesem zapisów na ćwiczenia możliwe będzie uczestnictwo w ww. zajęciach dla dowolnie wybranej grupy cwiczeniowej.

Arkadiusz Sadza