Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Leszek Leszczyński

Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Funkcje
Dyrektor Instytutu, p.o. Kierownika Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.00 - 13.00 przez MS TEAMS. Każdy zainteresowany może skontaktować się ze mną za pomocą zakładki "rozmowy"  lub wyszukując moje imię i nazwisko w aplikacji TEAMS.


Leszek Leszczyński.


O sobie

        Urodzony dnia 17 grudnia 1952 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szkołę średnią - Liceum Ogólnokształcące  im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim ukończył w 1971 r. W tym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończył jako magister prawa w 1975 r. W tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Teorii Państwa i Prawa na UMCS, kierowanej przez Prof. dr hab. Grzegorza Leopolda Seidlera. Na tym Uniwersytecie w 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (przygotowując pod kierunkiem Prof. dr hab. Henryka Groszyka pracę pt. „Teoretyczne podstawy tworzenia prawa”) oraz w 1987 r. stopień doktora habilitowanego (na podstawie rozprawy „Klauzule generalne w stosowaniu prawa”, Lublin 1986). W 1993 uzyskuje stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS, a w 1997 r. decyzją Prezydenta RP otrzymuje tytuł profesora nauk prawnych.

      Od 1997 r. kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

      W roku 1999 zostaje wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS, które pełni przez dwie kadencje (do roku 2005), wcześniej, w latach 1990-1993, pełniąc funkcję prodziekana tego Wydziału. W latach 1999-2012 jest członkiem Senatu UMCS, przewodnicząc przez ten czas Senackiej Komisji Statutowej, która opracowała w 2006 r. nowy statut Uniwersytetu.  

       W r. 2001 zostaje powołany na stanowisko Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, pełniąc tę funkcję w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

      Od 1985 r. jest członkiem International Association of the Legal and Social Philosophy (IVR), będąc w latach 1998-2006 przewodniczącym Sekcji Polskiej IVR, a od 2010 r. - członkiem Zarządu Sekcji Polskiej IVR. Od 1991 r. jest także członkiem European Association for Japanese Studies, a od 1995 r. - International Association of Legal Methodology, pełniąc od 2007 r. funkcję Wiceprzewodniczącego tego Stowarzyszenia.

      W latach 2003-2011 jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, natomiast od 1995 r. - członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

      W latach 2010-2012 był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (I kadencja Rady), a od 2013 r  pełni funkcję członka i przewodniczącego Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

      Od 2005 r. jest członkiem Rady Naukowej „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2009 – członkiem Rady Naukowej „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, natomiast od 2012 – członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa” oraz Rady Programowej „Jurysprudencji”. W latach 1995-2002 był redaktorem naczelnym wydawanych w Holandii „East European Human Rights Review”, oraz „Polish Legal Journal” a także członkiem Komitetu Redakcyjnego "European Legal Book Index”.

      W latach 1991-2001 był adwokatem-członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie, będąc w latach 1995-2001 członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 1989-2005 był członkiem Lubelskiego Klubu Rotariańskiego oraz Rotary International.

        Był uczestnikiem i referentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. M.in. na  kongresach International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (Getynga 1991, Bolonia 1995, Nowy Jork 1999, Amsterdam 2001, Lund 2003, Granada 2005, Kraków 2007, Pekin 2009, Frankfurt nad Menem 2011, Belo Horizonte 2013), European Association for Japanese Studies (Berlin 1991, Kopenhaga 1994, Budapeszt 1997),  International Association of Legal Methodology (Tunis 2004, Sherbrooke 2007, Aix–en-Provence 2010), European Law Faculties Association (Mediolan 2001, Ryga 2002, Birmingham 2003, Strasburg 2004, Graz 2005, Leuven 2006, Barcelona 2007, Hamburg 2008, Freiburg 2009, Warszawa 2010, Strasbourg 2014, Stambuł 2015), European Law Project of Integrated Studies (Hannover 2001, Lublin 2003, Glasgow 2005), International Round-Table of Semiotics of Law (Poznań 2009, Rio de Janeiro 2011), Institute of Humane Studies (Budapeszt 1994) jak również na konferencjach socjologicznoprawnych (Onati 1997 i 1999, Durban 2005) oraz prawnoporównawczych (Ateny 1994, Mińsk 1999, Kijów 2004, Macau 2005, Jałta 2008).

       Wykładał m.in. w USA (California University of Pennsylvania; Indiana University of Bloomington, Southern Methodist University w Dallas, Stetson University w St.Petersburg, Florida, University of Houston, South Texas University i Texas Southern University w Houston, De Paul University, Northwestern University i John Marshall University w Chicago), Szwecji (Umea University), Estonia (Stetson i Concordia University), Australii (University of New South Wales), Francji (Dijon University), Japonii (University Tohoku w Sendai, Toyo University oraz Chuo University w Tokio), Niemczech (Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą), Czechach (Uniwersytet w Pilźnie).  

         Prowadził badania naukowe m.in. w Japonii (gdzie w latach 1987-89 przebywał na Uniwersytecie Tohoku w Sendai oraz w 2014 r. w Chuo University w Tokio), w USA (m.in. uniwersytety: Lock Haven w 1977 r., California w 1987 r., Stetson w 1992 oraz 2000 r., South Methodist w 1992 oraz 2003 r., South Texas w 1993 oraz 1996 r.), Austrii (Salzburg w 1981 r.), Niemczech (dwukrotnie w r. 1987 oraz 1994 r. jako stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Kiel), Australii (McQuarie University oraz University of Sydney w 1998 r.), Wielkiej Brytanii (Oxford University w 1995 r.) i Francji (European Court of Human Rights w Strasburgu w r. 1996).             

        Współpracował z  Lille Chambre de Commerce (1991) oraz z amerykańskimi firmami prawniczymi Johnes, Day, Reavis & Pogue w Dallas i Chicago oraz Fulbright & Jaworski w Houston (1995-1996).

       Jest autorem ok. 250 publikacji (w tym 16 pozycji książkowych), z których ponad 50opublikowanych zostało w języku obcym lub za granicą (Japonia, Chiny, USA, Canada, Brazylia, Holandia, Niemcy, Francja, Anglia, Belgia, Hiszpania, Włochy, Dania, Węgry, Ukraina, Serbia). Obejmują one zakres teorii prawa, europejskiego systemu prawa człowieka, prawa Unii Europejskiej oraz komparatystyki prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego i japońskiego.

       Powyższa problematyka stanowi też podstawowy przedmiot jego działalności badawczej i dydaktycznej (wykłady m.in.: Teoria i filozofia prawa, Europejski system praw człowieka, Zasady tworzenia prawa, Wstęp do prawoznawstwa, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Sądowa kontrola administracji, Prawo japońskie). Obok UMCS, wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, Wyższej Szkole Administracji i Przedsiębiorczości w Lublinie, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz na studiach doktoranckich w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

      Był promotorem 13 i recenzentem 23 prac doktorskich, recenzentem w 11 przewodach habilitacyjnych oraz 12 postępowaniach o nadanie tytułu lub stanowiska profesora, a także promotorem doktoratu honoris causa UMCS (Prof. R. Hauser), recenzentem w dwóch postępowaniach o nadanie tej godności honorowej (Prof. M. Zieliński, Prof. I. Visegrady) oraz wnioskodawcą tytułu honorowego profesora UMCS dla Sędziego J. M. Marshalla.

       Wyróżniony najbardziej prestiżową w naukach prawnych nagrodą im. L. Petrażyckiego Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (w r. 1988 za rozprawę habilitacyjną) oraz nagrodą Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe (w r. 1997 za książkę „Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej” oraz w r. 2002 za książkę „Stosowanie generalnych klauzul odsyłających”).

      Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także medalami: Edukacji Narodowej, „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Bene Merentibus Iustitiae” oraz „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”.


Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

Książki

                                                     

TEORETYCZNE PODSTAWY TWORZENIA PRAWA, Lublin 1980 (praca doktorska) ss. 353

ZASADY TWORZENIA PRAWA, Wyd. UMCS, Lublin 1978, ss. 154, (współaut: A. Bałaban, L.Dubel), (II wyd.: Lublin 1983), (III wyd. zmienione: Lublin 1986, ss. 176)

KLAUZULE GENERALNE W STOSOWANIU PRAWA, Wyd. UMCS, Lublin 1986, ss. 226

WYBRANE ZAGADNIENIA LEGISLACJI, Wyd. Iunctim, Lublin 1993, ss. 150 (współaut.: A.Korybski, J.Sobczak. W.Zakrzewski), (II wyd.zm.: 1995, ss.119)

JAPONIA: KONTYNUACJE I NEGACJE, Wyd. UMCS, Lublin 1994, ss. 156

GYOSEISHIDO W JAPOŃSKIEJ KULTURZE PRAWNEJ. NIEFORMALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI A PRAWO, Wyd.UMCS, Lublin 1996, ss. 288

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA (współaut.: A. Korybski, A. Pieniążek), Wyd. Morpol, Lublin 1999, ss.244, (II wyd.- 2000, III wyd. - 2001)

TWORZENIE GENERALNYCH KLAUZUL ODSYŁAJĄCYCH, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, ss.196

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE. INSTYTUCJE, ŹRÓDŁA PRAWA, PROCES INTEGRACJI, Wydawnictwo WSZiA, Zamość 2001, ss.167

ZAGADNIENIA TEORII STOSOWANIA PRAWA. DOKTRYNA A TEZY ORZECZNICTWA, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, ss.363, (wyd.II - 2003, wyd.III - 2004, wyd.IV - 2006)

STOSOWANIE GENERALNYCH KLAUZUL ODSYŁAJĄCYCH, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, ss.494

PODEJMOWANIE DECYZJI PRAWNYCH. TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA, Wydawnictwo WSZiA, Zamość 2003, ss.150

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA (współaut.: A. Korybski, A. Pieniążek), Wyd. UMCS, Lublin 2003, ss. 222   (wyd. II, zmienione i poprawione – Lublin 2007, ss. 302)

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE. SZKIC ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH, (wspólaut.: B. Lizewski), Wyd. Verba, Lublin 2008, ss. 156

WYKŁADNIA PRAWA - MODEL OGÓLNY A PERSPEKTYWA EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ (współaut.: A. Kalisz, B. Lizewski), Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss.228

WYKŁADNIA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM (współaut.: B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski), t. 4, System Prawa Administracyjnego (red. R.Hauser, Z.Niewiadomski, A.Wróbel), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, ss. 494

 
REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN POLAND AND EUROPEAN COMMUNITIES, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss.236

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN POLAND AND EUROPE, Book World Publications, Den Bosch 1997, Holandia, ss. 281

ZMIANY SPOŁECZNE A ZMIANY W PRAWIE.  AKSJOLOGIA – KONSTYTUCJA – INTEGRACJA EUROPEJSKA, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 347

PAŃSTWO, PRAWO, MYŚL PRAWNICZA. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, (współred.: A. Korobowicz. A. Pieniążek), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, ss. 310

TEORETYCZNOPRAWNE PROBLEMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 278

W KRĘGU TEORII I PRAKTYKI PRAWA KARNEGO. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, (współred.: E. Skrętowicz. Z. Hołda), Wyd. UMCS, Lublin 2005, ss. 805

PRAWNE PROBLEMY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 285

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, (współred.: R. Orlowski), Wyd. WSZiA, Zamość 2005, ss. 463

POJĘCIE INTERESU W NAUKACH PRAWNYCH, PRAWIE STANOWIONYM I ORZECZNICTWIE SĄDOWYM POLSKI I UKRAINY, (współred.: A. Korybski, M.W.Kostyckij), Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss.252

WYKŁADNIA PRAWA. ODRĘBNOŚCI W WYBRANYCH GAŁĘZIACH PRAWA, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss.200 


Ogłoszenia