Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Kulik

Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH, KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dyzury we wrześniu odbywają się we wtorki godz. 11.o0-12.00 w pok. 509 na WPiA


 


 


Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywają się:


wtorek, 11.00- 12.00, pokój 509


środa 17.00- 18.00 na platformie TEAMS


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa2cff3bdaa574df0af895400a6541ab5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a05950e1-f828-4600-9397-34b8d68677de&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 przekierowanie do grupy następuje przez kliknięcie linkuna platformie TEAMS;


 


 


 


.


 


  

Działalność naukowa

Wykaz publikacji

I. KSIĄŻKI

 1. Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy, Lublin 2005
 2. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. z M. Mozgawą, P. Kozłowską- Kalisz i M.  Budyn -Kulik, W-wa 2005, 2. wyd. 2007, 3 wyd. 2010, 4 wyd. 2011, 5 wyd. 2013, wyd. 6 2014, wyd. 7. 2015; wyd. 8 2016, wyd. 9 2017; wyd. 10 2019, wyd. 11 2020
 3. Prawo karne materialne. Część ogólna. Zakamycze 2006 r. z M. Mozgawą, P. Kozłowską- Kalisz i M. Budyn-Kulik, 2 wyd. 2009, 3 wyd. 2011, 4. wyd. 2016, wyd. 5 2020
 4. Kodeks wykroczeń. Komentarz. Zakamycze 2007, 2 wyd. 2010, z M. Mozgawą, P. Kozłowską- Kalisz i M. Budyn- Kulik
 5. Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, W-wa 2014
 6. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, Lublin 2021 (nagroda główna w XIV Konkursie Przeglądu Sądowego na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości)

II. Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Inne przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież leśna, szantaż, kradzież programu komputerowego, oszustwo komputerowe, zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, kradzież impulsów telefonicznych) w: R. Zawłocki red. Tom IX. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze w: A. Marek red. System prawa karnego, W-wa 2011 wyd. 2 2015
 2. Rozdział XXV: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w: M. Królikowski, R. Zawłocki red. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (z M. Budyn – Kulik) W-wa 2013
 3. Art. 5 – 7, 9 – 10, 70 – 83 (rozdział X) 132 – 139b (rozdział XV) w: P. Daniluk red. Kodeks wykroczeń. Komentarz, W-wa 2016
 4. Rozdział IV. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Rozdział V. Zakaz wstępu na imprezę masową w: P. Daniluk red.  Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, W-wa 2017, 
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w: M. Mozgawa red.  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, W-wa 2017, 
 6. Ustawa o ochronie przyrody. Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin; Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w: M. Mozgawa red. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz, W-wa 2017
 7. Hasła: Ciąg przestępstw, Czyn ciągły, Działanie w ramach uprawnień i obowiązków, Immunitet materialny, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Recydywa, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Wypadek mniejszej wagi, Zbieg przepisów ustawy i Zbieg przestępstw w: P. Daniluk red. Leksykon prawa karnego. Część ogólna. 100 podstawowych pojęć, Wyd. 2, W-wa 2018
 8. Rozdział III § 5 (Strona podmiotowa wykroczenia), § 6 (Problematyka błędu), § 8 (Zbieg przepisów ustawy i zbieg wykroczeń, kwestia ciągłości czynu); Rozdział VII (Środki zabezpieczające), Rozdział XI § 1 (Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary, Rozdział XIV §3 (Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, ss. 440 - 447), § 8 Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów) w: P. Daniluk red. Reforma prawa wykroczeń, T. I, W-wa 2019

III. ARTYKUŁY i STUDIA

 1. Prawo do prywatności a karalność spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu za zgodą pokrzywdzonego, Prok. i Pr. 1999/10.
 2. Z prawnokarnej problematyki graffiti, Prok. i Pr. 2001/2
 3. Dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego z 1997 r., Prok. i Pr. 2002/12
 4. Czy bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania jest “zatajeniem prawdy” w rozumieniu art. 233§ 1 kodeksu karnego? Uwagi na tle uchw. składu siedmiu sędziów SN z  22 I 2003 r. I KZP 39/02, WPP 2003/3
 5. Faust i Małgorzata. Próba prawnokarnej analizy niektórych wątków dramatu J.W. Goethego w: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda red.: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska. Lublin 2005 (z M. Budyn-Kulik)
 6. O Profesorze Andrzeju Wąsku w: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda red.: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska. Lublin 2005
 7. Zmiany przepisów dotyczących przepadku przedmiotów i przepadku korzyści majątkowych w kodeksie karnym z 1997 r. w: T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk red. Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2005
 8. Wolność działalności artystycznej jako okoliczność wyłączająca lub ograniczająca odpowiedzialność karną. w: M. Mozgawa red.: Prawnokarne aspekty wolności. Zakamycze 2006 (z M. Budyn- Kulik).
 9. Obrona  Małgorzaty. Pal. 2006/7-8
 10. Kilka uwag na temat odpowiedzialności za fałszywe zeznania ze szczególnym uwzględnieniem tzw. świadka anonimowego w: I. Nowikowski red. Problemy prawa karnego procesowego. Księga ku czci Profesora Edwarda Skrętowicza, Lublin 2007   
 11. Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające kodeks wykroczeń Lex 90614
 12. Profesor Andrzej Wąsek ( z P. Kozłowską – Kalisz) w: A. Przyborowska – Klimczak red.  Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949–2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Lublin 2009
 13. Kilka uwag na temat form współdziałania przestępnego na tle modeli odpowiedzialności karnej w aspekcie prawnoporównawczym. Uwagi na tle prac Profesora Andrzeja Wąska w: T. Bojarski red. Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2009
 14. Głos w dyskusji w: M. Mozgawa K. Dudka red. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po 10 latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian. Materiały konferencyjne, Zakamycze 2009
 15. Tzw. czynność towarzysząca w świetle reguł wyłączania jedności ocen, CzPKiNP 2009/2
 16. Komentarz do przepisów karnych ustawy z  23VII2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Lex 2010
 17. Odpowiedzialność karna osoby pełniącej funkcję publiczną ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności notariusza w: A. Oleszko red. Odpowiedzialność karna notariusza, W-wa 2010;
 18. Klauzula porządku publicznego w kontratypie zgody pokrzywdzonego jako instrument służący proporcjonalności jego stosowania w: T. Dukiet – Nagórska red. Zasada proporcjonalności w prawie karnym, W-wa 2010
 19. Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku w: T. Gardocki, J. Sobczak red. Prawna ochrona zabytków, W-wa 2010 (z A. Szczekalą)
 20. Z problematyki zbiegu przepisu art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z przepisami typizującymi uszkodzenie rzeczy, Prok. i Pr. 2011/6 (z M. Mozgawą)
 21. Przestępstwa „pornograficzne” w ujęciu porównawczym w: M. Mozgawa red. Pornografia, W-wa 2011
 22. Zasadność przesłanek branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w praktyce sądowej w latach 2002 i 2007 w: A. Michalska – Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska – Flieger red. Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga ku czci Prof. T. Bojarskiego, Lublin 2011(z M. Budyn – Kulik)
 23. Karnoprawna ochrona zwierząt - analiza dogmatyczna i praktyka ścigania przestępstw z art. 35 ustawy z  21 VIII 1997 r. o ochronie zwierząt (z M. Mozgawą, M. Budyn – Kulik i K. Dudką), PwD 2011/9
 24. Przestępstwo zgwałcenia w ujęciu porównawczym w: M. Mozgawa red. Zgwałcenie, W-wa 2012
 25. Początek okresu spoczywania biegu terminu przedawnienia karalności w związku ze względnym immunitetem procesowym na przykładzie sędziowskiego immunitetu formalnego, WPP 2012/4
 26. Wydłużenie terminu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych z pokrzywdzeniem małoletnich – de lege ferenda, Zeszyty Naukowe WSHE w Zamościu 2012/6
 27. Przedawnienie karalności przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, Prok. i Pr. 2013/7 - 8
 28. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w wybranych państwach europejskich w: M. Mozgawa red. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, W-wa 2013
 29. Środki zabezpieczające w prawie karnym wybranych państw europejskich, PwDz 2013/13
 30. Wybrane zagadnienia kryminalizacji przestępstw tzw. przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim w: S. Pikulski, M. Romańczuk - Grącka red. Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013 (z M. Budyn–Kulik)
 31. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym, Annales UMCS 2013/LX,2
 32. Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich), PwD 2014/16 (z M. Mozgawą i A. Szczekalą)
 33. Przestępstwa „okołoprostytucyjne” w ujęciu porównawczym w: M. Mozgawa red. Prostytucja, W-wa 2014
 34. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej artysty za bluźnierstwo w: F. Ciepły red. Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, W-wa 2014 (z M. Budyn – Kulik).
 35. Kara pozbawienia wolności- jedna kara czy różne? Uwagi na tle kodeksu karnego w: I. Sepioło – Jankowska red. Reforma prawa karnego, W-wa 2014 (z M. Budyn – Kulik)
 36. Przestępstwo rozbójnictwa morskiego (art. 170 k.k.) CzPKiNP 2014/3
 37. O skutkowym lub bezskutkowym charakterze czynów zabronionych przez art. 182 k.k., Annales UMCS 2014/LXI, 2
 38. Wpływ bierności oskarżyciela publicznego i organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze na bieg terminu przedawnienia karalności w: B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski red. Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, Lublin 2015
 39. Eutanazja czynna jako podstawowy lub kwalifikowany typ zabójstwa w wybranych państwach w: M. Mozgawa red. Eutanazja, W-wa 2015
 40. O niektórych alternatywach dla bezwzględnego pozbawienia wolności (uwagi na tle porównawczym) w: S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk – Grącka red. Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Olsztyn 2015
 41. Zniszczenie lub uszkodzenie zabytku. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania, Prawo w Działaniu 2015, nr 22 (z M. Budyn – Kulik)
 42. Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności, Studia Iuridica Lublinensia 2016/1 (z M. Budyn – Kulik)
 43. Przestępstwo kazirodztwa w wybranych państwach w: M. Mozgawa red. Kazirodztwo, W-wa 2016 
 44. Z zagadnień współdziałania przestępnego. Uwagi na gruncie art. 281 k.k. (z M. Budyn – Kulik), Pal. 2016/6
 45. Zmiany przepisów dotyczących przedawnienia ustawą z 20 II 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; Annales UMCS 2016/LXIII, 1
 46.  Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012 – 2013, Prawo w Działaniu 2015/23
 47. Zmuszanie przy zastosowaniu przemocy pośredniej – art. 191 §1 k.k. w: J. Sawicki, K. Łucarz red. Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu; t. I, Wrocłąw 2016 (z M. Mozgawą)
 48. Prawnokarna ochrona wolności w wybranych państwach europejskich w ujęciu porównawczym, cz. I., Themis Polska Nova 2015/2, cz. II, Themis Polska Nova 2016/1
 49. Wybrane zagadnienia z zakresu wzajemnego stosunku odpowiedzialności karnej i administracyjnej Ius Novum 2016/3 (z M. Mozgawą);
 50. Czy reguła in dubio pro reo jest dyrektywą wykładni? w: T. Grzegorczyk, R. Olszewski red. Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2013 – 2015. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, W-wa 2017
 51. Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym (z M. Budyn – Kulik), Annales UMCS 2016/63,2
 52. Czy nieletni może odpowiadać karnie za niewykonawcze postaci współdziałania przestępnego oraz formy stadialne poprzedzające dokonanie? Studia Prawnicze PAN 2016/4
 53. Odpowiedzialność karna za podżeganie lub pomocnictwo do samobójstwa w wybranych państwach w: M. Mozgawa red. Samobójstwo, W-wa 2017
 54. O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 r. w: A. Grześkowiak, I. Zgoliński red. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Bydgoszcz 2017
 55. Tryb penalizacji zachowania polegającego na prowadzeniu pojazdu (mechanicznego i niemechanicznego) pod wpływem alkoholu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (z M. Mozgawą i M. Budyn – Kulik), PwD 2017/28
 56. Aksjologia systemu jako dyrektywa wykładni prawa karnego materialnego i procesowego w: L. Leszczyński, A. Szot red. Wykła operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Toruń 2017
 57. Kara 20 lat pozbawienia wolności (z M. Budyn – Kulik), Pal. 2018/1 – 2
 58. Stalking w wybranych państwach europejskich systemu kontynentalnego w: M. Mozgawa red. Stalking, W-wa 2018
 59. Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal Cooperation. Part One; Studia Iuridica Lublinensia 2018/ XXVII, 2
 60. Obowiązek lekarza zawiadomienia o przestępstwie w: M. Zdyb, E. Kruk, A. Wołoszyn – Cichocka: Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, W-wa 2018
 61. Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal Cooperation. Part Two, Studia Iuridica Lublinensia 2018/XXVII,4
 62. Z problematyki łańcuszkowego podżegania Teka Komisji Prawniczej” 2018/XI 1
 63. Z problematyki zakazu reformationis in peius, BSP 2018/23, nr 1
 64. Znamię wielości w przepisach kodeksu karnego, Studia Prawnicze 2018/2
 65. Głos w sprawie strony podmiotowej pomocnictwa przez zaniechanie, PiP 2018/9
 66. Przestępstwo naruszenia miru domowego w wybranych państwach europejskich i postsowieckich w: M. Mozgawa red. Naruszenie miru domowego, W-wa 2019
 67. Odpowiedzialność karna za znęcanie się w wybranych państwach europejskich w: M. Mozgawa red. Znęcanie się, W-wa 2020
 68. Wolność jako przedmiot ochrony w prawie karnym w: M. Mozgawa red. Przestępstwa przeciwko wolności, Lublin 2020
 69. Odpowiedzialność karna za współdziałanie przestępne w koncepcji J. Makarewicza w świetle dalszego rozwoju regulacji współdziałania przestępnego, PiP 2020/2
 70. Przedawnienie karalności przestępstwa kwalifikowanego kumulatywnie, Pal. 2020/3
 71. The Local Government Body Member and the Local Government Employee as a Passive Bribery Offender under Polish Criminal Law, Lex Localis. Journal of Local Self – Government 2020/18, No 2
 72. Próba oceny prawnokarnych skutków fałszywych wyjaśnień na tle prawa do obrony, Krytyka Prawa 2020/1
 73. Wykroczenie niszczenia lub uszkadzania urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych (art. 81 KW), Studia Prawnicze KUL 2020/1
 74. Istota przestępstwa, wykroczenia i deliktu administracyjnego w teorii niemieckojęzycznej w: P. Daniluk red. Reforma prawa wykroczeń, t. II, W-wa 2020
 75. Istota wykroczenia na tle istoty przestępstwa i deliktu administracyjnego w Polsce w: P. Daniluk red. Reforma prawa wykroczeń, t. II, W-wa 2020
 76. Odpowiedzialność za wykroczenie w prawie karnym wybranych państw europejskich, w: P. Daniluk red. Reforma prawa wykroczeń, t. II, W-wa 2020 (z M. Budyn – Kulik)
 77. Z problematyki rozumienia różnicy między odpowiedzialnością za przestępstwo i wykroczenie w nauce państw niedemokratycznych w: J. Kulesza, A. Liszewska red. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Łódź 2020
 78. Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie o studencki delikt dyscyplinarny, Studia Iuridica 2020/84
 79. Czy prawo karne jest kapeluszem Gesslera? Na marginesie dramatu F. Schillera i prac R. Franka w: P. Ostaszewski, K. Buczkowski red. Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, W-wa 2020
 80. Przestępstwo – wykroczenie – delikt administracyjny: o trzech kategoriach czynu zabronionego w Polsce i Szwajcarii w: M. Błaszczyk, A Zientara red. Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król–Bogomilskiej, W-wa 2021
 81. Ustawowe znamiona kradzieży z włamaniem w wybranych państwach europejskich w: M. Mozgawa red. Kradzież z włamaniem, W-wa 2021
 82. Landesbericht Polen w: G. Hochmayr, W. Gropp red. Die Verjährung als Herausforderung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Strafsachen. Entwicklung eines Harmonisierungsvorschlags, Baden–Baden 2021
 83. Zasada odpowiedniego vacatio legis  jako część zasady przyzwoitej legislacji – uwagi z perspektywy prawa karnego, CzPKiNP 2021/1
 84. Garść refleksji o tożsamości czynu w: P. Wiliński, R. Zawłocki red. Tożsamość czynu w prawie karnym, W-wa 2021
 85. Petty offences in Poland. Between criminal law and administrative law (z M. Błotnickim), Croatian and Comparative Public Administration 2021/21 (3)
 86. Wpływ uregulowań zawartych w tzw. tarczy na bieg terminu przedawnienia w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (z K. Walą) w: A. Górski, E. Sarnacka red. Prawo a stan epidemii, Białystok 2022
 87. Stan regulacji części szczególnej kodeksu karnego (z M. Mozgawą, P. Poniatowskim i K. Walą) w: M. Mozgawa, P. Poniatowski, K. Wala red. Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego, W-wa 2022
 88. Ustawowe uregulowanie zmuszania w wybranych państwach europejskich i postsowieckich w: M. Mozgawa red. Przestępstwo zmuszania, W-wa 2022
 89. O społecznej szkodliwości czynów godzących w dobra uzyskane na drodze niemoralnej /Social  harmfulness  of  offences  committed  against  goods  acquired  through  immoral  means   (z M. Mozgawą), Ius Novum 2022/2
 90. Między jednoznacznością a zrozumiałością zakazu karnego. Uwagi o regule nullum crimen sine lege certa w perspektywie konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022/5
 91. Z problematyki odpowiedzialności karnej konserwatora zabytków w: E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, R. Poździk red. In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza,, W-wa 2022 (z M. Budyn – Kulik)
 92. Czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela akademickiego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej – zagadnienia wybrane w: W. Zalewski, J. Potulski, T. Snarski red. Zbrodnia i kara. Refleksje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości prawa karnego. Księga pamiątkowa Prof. Jarosława Warylewskiego
 93. Czy w prawie wykroczeń istnieje współsprawstwo?, Zeszyty Prawnicze UKSW 2022/4
 94. Model polskiego prawa o wykroczeniach czy wieczna powrotna fala? (w:) J. Janikowski,. J. Karaźniewicz, R. Krajewski (red.) Prawo wykroczeń w Polsce.Doświadczenia i perspektywy, Bydgoszcz 2022
 95. Z problematyki  dekretu dnia 22.01.1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego (w:) B. Błońska, Ł. Chojniak, B. Gruszczyńska, A. Kosyło, K. Witkowska – Rozpara, D. Woźniakowska – Fajst (red). O wolność i prawo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, W-wa 2022
 96. Kary dyscyplinarne w ustawie o radcach prawnych. Próba analizy systemowej, Studia Iuridica 2022/93
 97. Z problematyki  dekretu dnia 22.01.1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego w: B. Błońska, Ł. Chojniak, B. Gruszczyńska, A. Kosyło, K. Witkowska – Rozpara, D. Woźniakowska – Fajst red. O wolność i prawo. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. A. Rzeplińskiemu, W-wa 2022

 98.   Kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym wobec radców prawnych, Prawnik 2023, nr 1

 99. Kilka uwag na temat klauzuli prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym na tle zasady trafnej reakcji karnej (w:) A. Korybski, B. Liżewski (red.) Omnia sunt interpretanda. Teoria i dogmatyka prawnicza. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Leszczyńskiemu, Lublin 2023
 100. O wykroczeniu spekulacji biletami na imprezy wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe. Kilka uwag w niepoważnej formie w: P. Kardas, M. Malecki, W. Wróbel red. Księga jubileuszowa Prof. Z. Ćwiąkalskiego, Kraków 2023
 101. Kradzież szczególnie zuchwała i jej odpowiedniki w wybranych panstwach europejskich w: M. Mogzawa red. Kradzież szczególnie zuchwała, W-wa 2023

Glosy 

 1. Glosa do uchw. SN z 19 VIII 1999 r. (I KZP 24/99) PS 2000/2 (nadzwyczajny wymiar kary)
 2. Glosa do wyr. S.A w Lublinie z 16 I 2000 r., sygn. II AKa 248/2000, Prok. i Pr.  2001/10 (przesłanki współukarania)
 3. Glosa do uchw. SN z 21 XI 2001r. I KZP 14/2001, Prok. i Pr. 2002/4 (warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej)
 4. Glosa do post. SN z 25 II 2002 r. I KZP 1/2002 Pal., 2003/1 – 2 (przesłanki współukarania)
 5. Glosa do uchw. Izby Karnej SN z 29 X 2002 r. (I KZP 30/02) WPP 2003/3 (recydywa w warunkach ciągłości)
 6. Glosa do wyr. SA w Lublinie z 9 gru 2002, sygn. II AKa 306/02, WPP 2004/3 (z M. Budyn, pies jako niebezpieczny przedmiot)
 7. Glosa do post. SN z 6 VI 2006 r. (IKZP 15/06), Pal.  2007/7 (kradzież wody)
 8. Glosa do uchw. SN z  21 III 2007, I KZP 39/06, PS 2009/5 9( M. Budyn – Kulik,  „przemoc wobec osoby” i „gwałt na osobie”)
 9. Glosa do uchw. SN z 30 VI 2008 r., I KZP 8/08, Ius Novum 2009/1 (paserstwo przedmiotów opatrzonym cudzym znakiem towarowym)
 10. Glosa do uchw. SN z  30 VI 2008 r., (I KZP 10/08),  LEX/El. 93962 (z M. Budyn – Kulik „przemoc wobec osoby” i „gwałt na osobie”)
 11. Glosa do post. SN z  23 IX 2008 r (I KZP 18/08),  LEX/el 97461 (zbieg art. 233 i 271)
 12. Glosa do wyr. SA w Katowicach z  30 X 2008 r. (II AKa 266/08)  LEX/El 102901 (tożsamość kwalifikacyjna przestępstw wchodzących w skład ciągu)
 13. Glosa do post. SN z  30 IX 2009 r. (I KZP 12/09)  LEX/El 2009 (warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej)
 14. Glosa do wyr. SN z 6 X 2009 r., II KK 87/09, Lex/el. 121345 (możliwość orzeczenia grzywny obok pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 276)
 15. Glosa do post. SA w Lublinie z  7 IV 2010 r. (II AKzw 232/10), niepublikowane, CzPKiNP 2010/4 (odwołanie warunkowego zwolnienia)
 16. Glosa do post. SN z  23 III 2011 r. (I KZP 29/100), LEX/El. 2011 (zawieszenie wykonania kary łącznej)
 17. Glosa do post. SN z  27 I 2011 r. (I KZP 27/10),  LEX/El. 2012 (zbieg przeszkód procesowych)
 18. Glosa do post. SN z  25 III 2010 r. (IV KK 315/09),  LEX/El. 2012 (charakter przestępstwa z art. 586 k.s.h.)
 19. Glosa do wyr. SN z 14 I 2010 r. (V KK 235/09),  LEX/El. 2012 (kumulatywna kwalifikacja czynu ciągłego „przedawnienie kwalifikacji prawnej”)
 20. Glosa do post. SN z  1 IX 2011 r. (V KK 43/11),  LEX/El.149059 (wzajemny stosunek art. 200a k.k. i art. 197, 200 i 202 k.k.).
 21. Glosa do post. SN z  12XII 2012 r. (V KK 82/12), OSP 2013/10 (spólukaranie paserstwa z kradzieżą)
 22. Glosa do wyr. SA w Warszawie z 20 V 2013 r. (II Aka 129/13), SIL 2014/XXIII, (zbieg art. 233 i 238 k.k.)
 23. Glosa do wyr. SN z  24 X 2013 r. (III KK 311/13), LEX nr 1379928, Prawo w Działaniu 2014/ 18 (czas popełnienia przestępstwa rozciągniętego w czasie)
 24. Glosa do wyr. SN z 19 II 2014 r. (II KK 23/14), LEX nr 1441269, Ius Novum 2015/1 (związanie prokuratora terminem przedawnienia karalności przestępstwa prywatnoskargowego, sposób obliczania terminów przedawnienia karalności)
 25. Glosa do wyr. SN z  24 VI 2013 r. (V KK 453/12) WPP 2014/4 (wszczęcie postępowania przeciwko osobie)
 26. Glosa do wyr. SN z  24 VII 2014 r. (II CSK 582/13), LEX nr 1504753, WPP 2015/3 (czas popełnienia i charakter przestępstwa z art. 586 k.s.h.
 27. Glosa do wyr. Trybunału Konstytucyjnego z  17 VII 2014 r. (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74 SIL 2015/4 (usiłowanie łańcuszkowego podżegania i pomocnictwa)
 28. Glosa do wyr. SA w Katowicach z 19 II 2015 r. (II AKa 513/14), Lex 2016 nr 1770354, Lex nr 283491 (kryteria współukarania i procesowe rozstrzygnięcie w sprawie o przestępstwo współukarane)
 29.  Kwalifikacja prawna czynu. Glosa do wyr. SA w Katowicach z  27 VI 2013 r. (II AKa 147/13), LEX nr 1349895, PS 2016/4 (usiłowanie nieudolne)
 30. Glosa do wyr. SA w Krakowie z 22 IX 2014 r., (II AKa 88/14 LEX nr 1665557), LEX 290006 (usiłowanie)
 31. Glosa do wyr. SN z  3 III 2015 r. (IV KO 1/15) SIL 2016/2 (wniosek o ściganie)
 32. Glosa do post. SN z 18 II 2015 r. (V KK 296/14), LEX nr 1650310 PiP 2016/10 (immunitet formalny prokuratora jako okoliczność wstrzymująca bieg przedawnienia)
 33. Glosa do wyr. SN z  23 XI 2016 r.  III KK 225/16, LEX nr 2177092, Prok. i Pr. 2017/7–8  (czyn ciągły, przedawnienie, art. 586 ksh)
 34. Glosa do wyr. SA w Lublinie z 9 gru 2015 r., II AKa 155/15, CzPKiNP 2017/2 (zbieg przeszkód procesowych)
 35.  Glosa do post. SN z 31 III 2016 r. (II KK 313/15) SIL 2017/2 (zawieszenie postępowania karnego)
 36. Glosa do post. SN z  20 I 2017 r. (IV KK 438/16), Annales UMCS. Sectio G. Ius 2017/LXIV/1 (bezpośredniość przy usiłowaniu)
 37. Glosa do post. SN z 11 I 2017 r. (III KK 196/16), OSNKW 2017 z. 5 poz. 25, Pal. 2017/11 (znamię „wiele”)
 38. Glosa do wyr. TK z  20 IV 2017 r., sygn. SK 3/16, Prok. i Pr. 2018/1 (przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych)
 39. Glosa do post. SN z  4 IV 2017 r. IV KK 391/16, OSP 2018/4/38 (lista dłużników w postępowaniu upadłościowym)
 40. Zbieg przepisów typizujących oszustwo kredytowe i oszustwo zwykłe. Glosa do wyr. SA we Wrocławiu z  27 IX 2017 r. II AKa 242/17, Glosa 2018/4
 41. Glosa do wyr. SN z 17 V 2017 r. (IV KK 145/17), LEX nr 2294408, Studia Prawnicze KUL 2017/4 (art. 288 k.k.)
 42. Glosa do post. SN z 24 XI 2016 r. II KK 296/16; Annales UMCS. Sectio G. Ius 2018/LXV/2 (osoba najbliższa w procesie)
 43. Glosa do post. SN z 20 IV 2017 r., II KK 116/17, Forum Prawnicze 2018/1 (przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych)
 44. Glosa do wyr. SA w Szczecinie z 12 X 2017 r. II AKa 53/17, LEX nr 2418147, Zeszyty Prawnicze UKSW 2019/2 (oszustwo kredytowe)
 45. Zakres ochrony unijnego znaku towarowego w świetle polskiego prawa karnego. Glosa do wyr. SN – Izba Karna z 5 II 2020 r., V KK 383/19, OSP 2021/2/9
 46. Glosa do post. SA w Krakowie z 4 VII 2019 r., II AKo 94/19, LEX nr 2978569, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2021/1 (waściwość miejscowa)
 47. Znamię posiadania w art. 171 § 1 k.k. Glosa do wyr. SN z 26 I 2021 r., V KK 377/20, LEX nr 3181493, PS 2021/11
 48. Jedność i wielość czynów polegających na nielegalnym urządzaniu lub prowadzeniu gier. Glosa do post. SN z 27 VII 2021 r., III KK 10/20, Prawo i Więź 2022, nr 4
 49. Wydłużenie z mocą wsteczną terminu przedawnienia karalności. Glosa do uchw. SN z 14 IX  2022 r., I KZP 9/22 OSP 2023/5/9

V. Recenzje:

 1. Recenzja pracy pod red. S. I. Nikulina: Kommientarij k ugołownomu kodieksu RF s postatiejnymi matieriałami i sudiebnoj praktikoj Moskwa 2000, ss. 1182. PiP 2001,nr 8
 2. Recenzja książki Oktawii Górniok: Odpowiedzialność karna menadżerów, Prok. i Pr. 2005,nr 7–8

VI. Opinie prawne drukowane:

 1. Opinia prawna sporządzona na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji do projektu z 20 VI 2011 r.  ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny ( z P. Kozłowską – Kalisz), Radca Prawny 2011, nr 9

 


Ogłoszenia

 

Prowadzone przeze mnie seminaria magisterskie i dyplomowe obejmują problematykę prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego.