Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mirosław Krukowski

dr Mirosław Krukowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Telefon
+48 (81) 537 68 28
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Sem. zimowy 2023/2024 dyżur: • czwartek 9.30-11.00, pok. 110B oraz zdalnie


Poza tymi godzinami proszę kontaktować się pocztą e-mail.W przypadku studentów, z którymi mam zajęcia, proszę o kontakt przez platformę Wirtualny Kampus UMCS - kanały informacyjne dla poszczególnych kursów.

Adres

Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Pełnione funkcje:

 1. Członek Senatu UMCS (2012-2020)
 2. Członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu (2016-2020)
 3. Członek Senackiej Komisji Skrutacyjno-Mandatowej (2012-2020)
 4. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 2020)
 5. Członek Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2016-2019)
 6. Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (od 2019)
 7. Członek Międzywydziałowego Zespółu Programowego ds. kierunku "Geoinformatyka" (od 2011)
 8. Członek Zespołu ds. raportu samooceny w związku z akredytacją kierunku Geoinformatyka 2019
 9. Koordynator Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa w 2011 roku na UMCS
 10. Koordynator - Program pomiarowy P1: pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Stacja bazowa Biały Słup (od 2012)
 11. Kierownik Projektu „Teledetekcyjne metody badania środowiska przyrodniczego”, Lubelski Festiwal Nauki
 12. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki 

Zajęcia dydaktyczne na kierunkach:

 • geografia,
 • geoinformatyka,
 • turystyka i rekreacja,
 • ochrona środowiska,
 • studia doktoranckie geografia,
 • studia podyplomowe „GIS w praktyce”,
 • planowanie przestrzenne (WSPA w Lublinie)

Projekty dydaktyczne (udział i opracowanie):

 • "UMCS dla rynku pracy"
 • "Geo4work"
 • "Akademia Młodego Przyrodnika"

Kursy, szkolenia, certyfikaty

 • "Modelowanie danych przestrzennych".  Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2010, Warszawa.
 • "Budowa podstawowego geoserwera tematycznego infrastruktury INSPIRE - podejście praktyczne".  Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2010, Warszawa.
 • "Drzewa decyzyjne i regresyjne". Statsoft Polska, 2009.
 • "Analiza danych ankietowych". Statsoft Polska, 2009.
 • "Analizy wielowymiarowe z elementami prognozowania i analizy szeregów czasowych". Statsoft Polska, 2009.
 • "Podstawy data mining". Statsoft Polska, 2009.
 • "Sieci neuronowe". Statsoft Polska, 2009.
 • "Przetwarzanie danych za pomocą  programów z rodziny STATISTICA". UMCS, 2009.
 • "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania". Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2014, Warzszawa.
 • "Learning by doing czyli aktywne metody nauczania". UMCS, 2018

 


Działalność naukowa

Profil Researchgate

Zainteresowania badawcze:

analizy przestrzenne, teledetekcja środowiska, niepewność informacji przestrzennej

Granty, projekty:

Wykonanie badań naukowych dotyczących nazw obiektów i zjawisk stosowanych na mapach, których rezultatem będzie opracowanie słowników nazw obiektów.

Podjęte badania stanowią część dużego projektu badawczo-wdrożeniowego realizowanego przez firmę Polkart pod tytułem Nowatorska linia technologiczna do automatycznego generowania map online w ramach działania 1.2 RPO WL 2014–2020, nr projektu RPLU.01.02.00-06-0017/19. 

Rezultatem będzie słownik określeń używanych w światowej bazie danych przestrzennych OpenStreetMap. Słowniki będą zawierały wyrażenia w 12 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, tureckim, szwedzkim, niderlandzkim i ukraińskim. Zastosowanie słownika pozwoli na wybór a na dalszym etapie symbolizację kartograficzną obiektów. W konsekwencji będzie możliwe automatyczne opracowanie mapy, która optymalnie wykorzystuje informacje zgromadzone w  OpenStreetMap.

Dodatkową cechą opracowania będzie hierarchizacja określeń, przez to będzie możliwa generalizacja pojęciowa oparta na cenzusach przypisanych do z góry określonych zakresów skal. Taka konstrukcja pozwoli na automatyzację wykonywania map w skalach od topograficznych do przeglądowych.