Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Waldemar Kozyra

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII SPOŁECZNEJ I EDUKACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 315:


piątek 14.00 - 15.00 


czwartek 9.30 - 10.30

O sobie

  • Studia historyczne - Wydział Humanistyczny UMCS; studia prawnicze - Wydział Prawa i Administracji UMCS.

  • Zainteresowania badawcze: historia ustroju i administrcji Polski ze szczególnym uwzglednieniem struktur administracji rządowej (spraw wewnętrznych) oraz samorządu terytorialnego; życie gospodarczo - społeczne i polityczne Polski w XX wieku; dzieje Lubelszczyzny; historia Wileńszczyzny w pierwszej połowie XX wieku.  


Działalność naukowa

Wybrane publikacje 

1. Monografie autorskie i redakcje monografii wieloautorskich: 

Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919 – 1939, Lublin 1999, ss. 362.

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939, Lublin 2009, ss. 680

Urząd Wojewody Lubelskiego w latach 1919 – 2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach politycznych i systemach administracyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 408.

W służbie Klio.., Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika. Pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, ss. 591.

Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego. Red. W. Kozyra, I. Lasek – Surowiec, A. M. Zaręba, Chełm 2015, ss. 510.

Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, ss. 648.

2. Redakcja czasopisma:

„Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, 2002, z. 15, ss. 240

„Res Historica”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, 2004, z. 16, ss. 318

3. Współautorstwo monografii /2016 - 2021/:

Polska tradycja samorządowa i jej wpływ na kształt samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, W: 25 polskiej samorządności. Samorząd terytorialny Europy Środkowo – Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy, red. I. Lasek – Surowiec, Chełm 2016, s. 24 – 40.

Struktura administracyjna województwa lubelskiego w latach 1944-1956, W: Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Wydawnictwo IPN, Lublin, 2016, s. 87-116

Byli wojskowi w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939. Przykład resortu spraw wewnętrznych, W: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. Marek Kondrat, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin – Warszawa 2017, s. 75 – 94. 

Międzynarodowe prawo wojenne a okupacja niemiecka w Europie podczas II wojny światowej, W: System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Lublin, 2018, Wyd. KUL.

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędów organów administracyjnych w latach 1918 – 1926, W: Dzieje biurokracji, red. A. Górak, t. 8, Lublin 2018, s. 19 – 40. 

Józef Bolesław Różniecki (Rożniecki) wojewoda lubelski 1933 – 1937. W: Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu Portrety zbiorowe i indywidualne red. R. Litwiński, M. Sioma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 695, s. 561 – 586

Podziały administracyjne oraz organizacja i funkcjonowanie administracji, W: Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, s. 79 – 96.

Podstawy prawne i układ sił politycznych w samorządzie terytorialnym, W: Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, s. 97 – 114.

Działalność polskich władz cywilnych podczas wojny polsko-sowieckiej (czerwiec–październik 1920) W: Bitwa Warszawska z perspektywy wieku, red. Jolanta Załęczny, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2021, s. 71 – 89.

4. Artykuły naukowe w czasopismach /2016 - 2021/:

Polityka administracyjna ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Wilhelma Pierackiego w latach 1931-1934, "Studia Iuridica Lublinensia", 2016, vol. 25, nr 3, s. 459-470.

Polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec życia społeczno – politycznego w Polsce w latach 1926 – 1928. Wybory parlamentarne z 4 i 11 marca 1928 roku „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” nr XX, Kraków – Lublin – Gdańsk – Warszawa 2017, s. 397 – 412.

Stanisław Wojciechowski – minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej (16 stycznia 1919 – 23 czerwca 1920), „Niepodległość i Pamięć” Czasopismo humanistyczne, R. XXV, 2018, nr 4 (64), s. 103 – 130, Wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Znaczenie polskiej tradycji administracyjnej dla administracji publicznej III Rzeczypospolitej „Dzieje Najnowsze”, 2018, nr 3, s. 239 – 262.

Kwestie wojskowe w polityce administracyjnej resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1926 „Acta Universitatis Łodzensis. Folia Historica”, Wydanie Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, nr 3, s. 239 – 262.

Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944 – 1950) „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. Badania nad Rozwojem Instytucji Politycznych i Prawnych”, t. XXI, Kraków 2018, s. 365 – 382.

Polityka administracyjna resortu spraw wewnętrznych w zakresie spraw wojskowych w latach 1926 – 1939 „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2019, 1 (33) s. 282 – 301.

Z dziejów regionalizmu europejskiego w XX wieku: działalność delegata rządu na Ziemię Wileńską w dziedzinie samorządu terytorialnego (1922 – 1925) „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polskich Litwy”, 2019, t. 19, s. 137 – 160.

Generał Władysław Sikorski – minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (16 grudnia 1922 – 28 maja 1923), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, Oblicza wojny. Ludzie wojny – dowódcy i ich podkomendni, pod redakcją Witolda Jarno i Jarosława Kity, 2019, nr 105, s. 85 – 102.

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Polski Niepodległej w zakresie zdrowia publicznego (1918 – 1939), „Czasopismo Prawno – Historyczne”, t. LXXII (72), z. 1, 2020, s. 73 – 92.