Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Waldemar Kozyra

dr hab. Waldemar Kozyra
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PRACOWNIA HISTORII SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ
Funkcje
Kierownik Pracowni
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pokój 315:


wtorek: 10.00-11.00


środa: 16.00-17.00


 


 

O sobie

Studia historyczne - Wydział Humanistyczny UMCS; Studia prawnicze - Wydział Prawa i Administracji UMCS.

Zainteresowania badawcze: 

historia ustroju i administrcji Polski ze szczególnym uwzglednieniem struktur administracji rządowej (spraw wewnętrznych) oraz samorządu terytorialnego. Dzieje społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza samorządności lokalnej w Polsce w XX/XXI w. Życie gospodarczo - społeczne i polityczne Polski w XX wieku; dzieje nowożytne i najnowsze Lubelszczyzny; historia Wileńszczyzny w pierwszej połowie XX wieku. 

Funkcje: 
od 1 marca 2019 roku kierownik Zakładu Historii Społecznej XX wieku UMCS;
od 1 października 2019 roku kierownik Katedry Historii Społecznej i Edukacji UMCS
od 1 lutego 2023 roku kierownik Pracowni Historii Społeczeństwa Obywatelskiego i Samorządności Lokalnej UMCS

 

 


Działalność naukowa

Multimedia:

DEBATY BELWEDERSKIE

 - „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze – 5 kwietnia 2018

https://youtu.be/SC_gTQ-OKuA

 - „Kształtowanie się ośrodków władzy – listopad 1918 – luty 1919” – dziesiąta belwederska debata historyków – 22 stycznia 2019

https://youtu.be/JNEIzGEobhA

Wybrane publikacje: 

Monografie autorskie, redakcja monografii i czasopism:

Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919 – 1939, Lublin 1999, ss. 362

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939, Lublin 2009, ss. 680

Urząd Wojewody Lubelskiego w latach 1919 – 2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach politycznych i systemach administracyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 408.

W służbie Klio.., Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika. Pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, ss. 591.

Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego. Red. W. Kozyra, I. Lasek – Surowiec, A. M. Zaręba, Chełm 2015, ss. 510.

Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. M. Kruszyński, R. Litwiński, W. Kozyra, D. Magier, T. Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, ss. 648.

Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. nauk. M. Kruszyński, T. Osiński, R. Litwiński, W. Kozyra, D. Magier, Wydawnictwo IPN Lublin–Warszawa 2023, ss. 800. 

„Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, 2002, z. 15, ss. 240

„Res Historica”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, 2004, z. 16, ss. 318

Artykuły w publikacjach i monografiach wieloautorskich: 

(Współaut. W. Sokół), Legitymizacja władzy politycznej Drugiej Rzeczypospolitej. W: Tradycja i współczesność kultury politycznej w Polsce (1918 – 1990), red. E. Olszewski, Lublin 1991, s. 125 – 134

Model działacza Narodowej Demokracji. W: Działacz polityczny. Modele i wzory osobowe polskiego życia politycznego 1918 – 1949, red. E. Olszewski Lublin 1991, s. 141 – 156

Administracja wojewódzka wobec mniejszości ukraińskiej na Lubelszczyźnie w latach 1919 – 1939. W: Pogranicze. Studia z dziejów stosunków polsko – ukraińskich w XX wieku, red. Z. Mańkowski, Lublin 1992, s. 19 – 32

Aneks: Protokół ze spotkania inauguracyjnego w dniu 22 XI 1990 [Spotkania polsko – ukraińskie]. W: Spotkania polsko – ukraińskie, red. Z. Mańkowski, Lublin 1992, s. 99 – 101.

Działalność wojewody lubelskiego Jerzego Albina de Tramecourta w okresie: wrzesień 1937 – październik 1939. W: Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. H. Stańczyk, Piotrków Trybunalski 2000, s. 293 – 304

Sprawy wojskowe w działalności administracji ogólnej w okresie II Rzeczypospolitej. Obszary badawcze. W: Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju. [VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości], red. H. Stańczyk, Toruń 2002, s. 283 – 292

Wojewodowie lubelscy wobec wsi i rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1919 – 1939. W: Dzieje i przyszłość ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji (1895 – 1945), red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002, s. 489 – 502

 Rola struktur administracji państwowej w realizacji myśli politycznej sanacji w latach 1926 – 1939. W: Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2002, s. 141 – 156

Wołynśka ziemlia w pieriod funkcjionuwannia administraciji Cywilnoho Prawlinnia Schidnych zemiel’ i Ciwilnoho Prawlinnia Wołynśkich zemiel’ Podilśkoho frontu (1919 – 1921) [Ziemia wołyńska w okresie funkcjonowania administracji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego (1919 – 1921)]. W: Ucrainica – Polonica, t. 1, red. J. Tereszczenko, H. Stroński, Kyjiw – Żytomyr 2004, s. 169 – 184

Z dziejów korpusu urzędniczego w II Rzeczypospolitej: Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego – Wydziału Społeczno – Politycznego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w latach 1925 – 1939. W: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70 – lecie urodzin, red. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 215 – 227

Informacje z konsulatów polskich w Niemczech w materiałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1918 – 1939. W: Konsulaty na pograniczu polsko – niemieckim i polsko – czechosłowackim w latach 1918 – 1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004, s. 26 – 41

Polityka Ministra wnutrisznich spraw Polskoji Respubliki szczodo Schidnich Kresiw u 1918 – 1926 rr. [Polityka Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej wobec Kresów Wschodnich w latach 1918 – 1926], W: Ucrainica – Polonica, t. 2, red. red. J. Tereszczenko, Kyjiw – Żytomyr 2005, s. 25 – 46.

Udział urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych w tworzeniu i realizowaniu polityki zagranicznej Polski w latach 1918 – 1939. W: Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch i K. Trembicka, Lublin 2007, s. 129 – 141

Ustrój państwa liberalnego i kompetencje konstytucyjne ministrów Rzeczypospolitej Polskiej po przewrocie majowym. W: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007, s. 441 – 452

Z dziejów korpusu urzędniczego w Polsce w XX wieku: Skład osobowy działu administracji pracy, opieki i zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919 – 1939. W: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier, Lublin – Siedlce 2008, s. 433 – 456

Świdziński Bolesław Jerzy (1885 – 1972). W: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, A. A. Wituski, J. Ziółek, t. III, Lublin 2009, s. 303 – 306

Różniecki (Rożniecki) Józef Bolesław (1890 – 1944). W: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, A. A. Wituski, J. Ziółek, t. III, Lublin 2009, s. 253 – 256

Moskalewski Stanisław Witalis (1876 – 1936. W: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, A. A. Wituski, J. Ziółek, t. III, Lublin 2009, s. 206 – 209

Pakt Ribbentrop – Mołotow z Ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej. W: Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, red. T. Rodziewicz, Lublin 2009, s. 15 – 28.

Z dziejów cenzury w Polsce XX wieku. Polityka władz państwowych wobec wydawnictw prasowych w latach 1926 – 1939. W: Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 49 – 63.

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1918 – 1926. W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 5, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2010, Suplement s. 247 – 261.do nr 4 „Studia Judaica”,

Działalność kierownictwa resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie konfliktu polsko – bolszewickiego: luty 1919 – październik 1920. W: Rok 1920. Wojna i polityka, red. M. Szumiło, Lublin 2011, s. 29 – 48

Służba informacyjno – polityczna resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych latach po zamachu majowym (1926 – 1930), W: Wywiad wojskowy II rzeczypospolitej. Materiały pod red. P. Kołakowskiego i A. Pepłońskiego, Kraków 2011, s. 115 – 131.

Pakt Ribbentrop – Mołotow z Ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej. W: Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały, t. 1, red. T. Rodziewicz, Wyd. II uzupełnione, Lublin 2011, s. 17 – 30.

Stanisław August Thugutt – pierwszy minister spraw wewnętrznych Polski Niepodległej (17. XI 1918 – 16 I 1919), W: W służbie Klio.., Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika. Pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, s. 277 – 292.

Idea regionalizmu w polityce administracyjnej rządów piłsudczykowskich w latach 1926 – 1939, W: Region i regionalizm w archeologii i historii, red. J. Hoff, S. Kadrow, Rzeszów 2013, s. 126 – 142.

Niemiecka administracja w Europie podczas II wojny światowej. Przykład Polski. W: Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego. Red. W. Kozyra, I. Lasek – Surowiec, A. M. Zaręba, Chełm 2015, s. 131 – 154.

Wstęp, W: Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red.Waldemar Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A. Zaręba, PWSZ Chełm, Chełm 2015, s. 10 – 16.

Introduction, W: Druga wojna światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. Waldemar Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A. Zaręba,  PWSZ Chełm, Chełm 2015, s.  20 - 28

Polska tradycja samorządowa i jej wpływ na kształt samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, W: 25 polskiej samorządności. Samorząd terytorialny Europy Środkowo – Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy, red. I. Lasek – Surowiec, Chełm 2016, s. 24 – 40.

Struktura administracyjna województwa lubelskiego w latach 1944-1956, W: Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Wydawnictwo IPN, Lublin, 2016, s. 87-116

Byli wojskowi w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939. Przykład resortu spraw wewnętrznych, W: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. Marek Kondrat, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin – Warszawa 2017, s. 75 – 94

Międzynarodowe prawo wojenne a okupacja niemiecka w Europie podczas II wojny światowej, W: System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, red. B. Piskorska, A. M. Zaręba, Lublin, 2018, Wyd. KUL

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędów organów administracyjnych w latach 1918 – 1926, W: Dzieje biurokracji, red. A. Górak, t. 8, Lublin 2018, s. 19 – 40

Józef Bolesław Różniecki (Rożniecki) wojewoda lubelski 1933 – 1937. W: Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu Portrety zbiorowe i indywidualne red. R. Litwiński, M. Sioma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 695, s. 561 – 586

Podziały administracyjne oraz organizacja i funkcjonowanie administracji, W: Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert  Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, s. 79 – 96

Podstawy prawne i układ sił politycznych w samorządzie terytorialnym, W: Dzieje Lubelszczyzny 1918 – 1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert  Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Wydawnictwo IPN, Lublin – Warszawa 2020, s. 97 – 11

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie aprowizacji i jej wpływ na aprowizację armii polskiej w latach 1918-1939, W: Oblicza wojny, t. 1, Armia kontra Natura, red. W. Jarno, J. Kita, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 187-210. 

Działalność polskich władz cywilnych podczas wojny polsko-sowieckiej (czerwiec–październik 1920) W: Bitwa Warszawska z perspektywy wieku, red. Jolanta Załęczny, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2021, s. 71 – 89.

Artykuły naukowe w czasopismach:

Działacz Narodowej Demokracji (1893 – 1945), „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, Humanistyka, 1988,vol. 30, nr 1 – 2 [Lublin 1992], s. 53 – 61

Ustrój Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej. Lata przed unifikacją administracji ogólnej, „Annales UMCS”, 1989, vol. 36, t. 15, sec. G, s. 171 – 184

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego, „Zeszyty Historyczno – Polityczne Stronnictwa Demokratycznego”, 1989, z. 3 (62), s. 95 – 107

Powstanie i organizacja województwa lubelskiego (1919 – 1921), „Biuletyn Informacyjny Rad Narodowych Województwa Lubelskiego”, IV – VI 1989, nr 2/22, s. 5 – 12

(Współaut. W. Sokół) Problemy legitymizacji władzy politycznej w Polsce niepodległej (1918 – 1939), „Zeszyty Historyczno – Polityczne Stronnictwa Demokratycznego”, 1990, z. 3 (66), s. 20 – 31

Ustrój Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej. Lata po unifikacji administracji ogólnej (1928 – 1939), „Region Lubelski”, 1994 – 1996, nr 6 (8) [Lublin 1998], s. 75 – 86

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej przed Ustawą Scaleniową (1918 – 1933). Przykład województwa lubelskiego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej”, 1996/1997/1998, R. IV [Suwałki 2000], s. 57 – 91

Wojewódzka administracja rządowa a samorząd terytorialny na Lubelszczyźnie w latach 1933 – 1939, „Res Historica”, Józef Piłsudski i piłsudczycy, red. Z. Zaporowski, 1999, z. 8, s. 121 – 139

Działalność nadzorcza wojewodów lubelskich w sprawach policyjno – porządkowych w latach 1919 – 1939, „Res Historica”, Prawo i przemoc. Z badań nad organami porządku publicznego w dobie najnowszej, red. T. Radzik, 2000, z. 11, s. 49 – 67

Lubelski Urząd Wojewódzki wobec problemów społeczno – politycznych na Lubelszczyźnie w latach 1919 – 1926, „Annales UMCS”, 2001, vol. 56, sec. F., s. 149 – 177

Administracja ogólna w II Rzeczypospolitej wobec życia gospodarczego, społecznego i politycznego na wsi polskiej. Przykład województwa lubelskiego, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej”, 1999/2000/2001, R. V [Suwałki 2001], s. 175 – 215

Procesy kancelaryjne i decyzyjne w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919 – 1939, „Rocznik Chełmski”, 2001, t. 7, s. 169 – 185

Lubelska administracja wojewódzka wobec życia społeczno – politycznego w Chełmie i powiatach nadbużańskich w latach 1919 – 1939, „Rocznik Chełmski”, 2002, t. 8, s. 55 – 76

Lublin – miasto wojewódzkie 1919 – 1939, „Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, red. W. Kozyra, 2002, z. 15, s. 11 – 31

Wojewoda lubelski Jerzy Albin de Tramecourt i jego działalność w okresie międzywojennym oraz w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, „Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, red. W. Kozyra, 2002, z. 15, s. 34 – 45

Konstrukcja liberalnego państwa prawa a zakres kompetencji ministrów spraw wewnętrznych w Polsce międzywojennej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, Lublin – Łódź, 2003, t. 8, s. 226 – 246

Wojewodowie lubelscy wobec życia społeczno – politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926 – 1939, „Annales UMCS”, 2003, vol. 58, sec. F, s. 161 – 193

Z dziejów korpusu urzędniczego na Lubelszczyźnie w XX wieku: Skład osobowy Wydziału Prezydialnego – Wydziału Ogólnego w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim w latach 1919 – 1939, „Rocznik Chełmski”, 2003, t. 9, s. 195 – 215

Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej wobec Kresów Wschodnich w latach 1921 – 1926, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej”, 2002/2003/2004, R. VI [Suwałki 2004], s. 287 – 322

Ustawowe uprawnienia ministrów spraw wewnętrznych i zarys ich realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939, „Res Historica”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, red. W. Kozyra, 2004, z. 16, s. 11 – 52

Polityka ministra wnutrisznich spraw Pol’śkoji Respubliky szczodo Schidnich Kresiw u 1918 – 1926 rr., „Naukowyj Wisnyk Wołynśkoho Derżawnoho Uniwersytetu im. Lesi Ukrajinky”, 2004, nr 2, s. 31 – 48

Polityka administracyjna władz polskich na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1926, „Annales UMCS”, 2005, vol. 59, sec. F, s. 419 – 440

Polityka administracyjna wojewodów lubelskich wobec powiatów nadbużańskich w latach 1919 – 1939, „Rocznik Chełmski”, 2007, t. 11, s. 159 – 176

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno – politycznego w Polsce w latach 1918 – 1922, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, Kraków – Lublin – Łódź, 2007, t. 10, s. 323 – 359

Administratywna polityka lublinśkych wojewodiw szczodo nadbużanśkych powitiw w 1919 – 1939 rokach, „Rocznik Chełmski”, 2007, t. 11, s. 457 – 476

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych wobec życia społeczno – politycznego w Polsce w latach 1922 – 1926, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 2009, nr 12 [Kraków – Lublin – Łódź 2009], s. 237 - 263

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Polsce Odrodzonej 1918 – 1939, „Dzieje Najnowsze”, 2010, R. 42, nr 2, s. 34 – 50

Ustrój administracji państwowej w Polsce w latach 1944 – 1950, „Czasopismo Prawno – Historyczne”, 2011, t. 63, z. 1, s. 171 – 192, pkt. 9.

Konstrukcja państwa prawnego w Europie i Polsce na przełomie XIX/XX wieku, „Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS”, 2011, nr 31, s. 47 – 62.

Kazimierz Młodzianowski – pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V – 2 X 1926), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” t. 14, 2011, [Kraków – Lublin – Łódź], s. 253 – 273.

Okupacyjna administracja niemiecka na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 – 1945, Annales UMCS, vol. 60, sec. G (Ius), 2013, s. 35 – 51.

Regionalizm administracyjny w Polsce w latach 1926 – 1939, „Res Historica”, 2014, nr 37, s. 56 – 78

Polityka administracyjna ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Wilhelma Pierackiego w latach 1931-1934, "Studia Iuridica Lublinensia", 2016, vol. 25, nr 3, s. 459-470.

Polityka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec życia społeczno – politycznego w Polsce w latach 1926 – 1928. Wybory parlamentarne z 4 i 11 marca 1928 roku „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” nr XX, Kraków – Lublin – Gdańsk – Warszawa 2017, s. 397 – 412

Stanisław Wojciechowski – minister spraw wewnętrznych Polski Odrodzonej (16 stycznia 1919 – 23 czerwca 1920), „Niepodległość i Pamięć” Czasopismo humanistyczne, R. XXV, 2018, nr 4 (64), s. 103 – 130, Wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie

Znaczenie polskiej tradycji administracyjnej dla administracji publicznej III Rzeczypospolitej „Dzieje Najnowsze”, 2018, nr 3, s. 239 – 262

Kwestie wojskowe w polityce administracyjnej resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1926 „Acta Universitatis Łodzensis. Folia Historica”, Wydanie Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, nr 3, s. 239 – 262, pkt.8.

Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944 – 1950) „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. Badania nad Rozwojem Instytucji Politycznych i Prawnych”, t. XXI, Kraków 2018, s. 365 – 382

Polityka administracyjna resortu spraw wewnętrznych w zakresie spraw wojskowych w latach 1926 – 1939 „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2019, 1 (33) s. 282 – 301

Z dziejów regionalizmu europejskiego w XX wieku: działalność delegata rządu na Ziemię Wileńską w dziedzinie samorządu terytorialnego (1922 – 1925) „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polskich Litwy”, 2019, t. 19, s. 137 – 160.

Generał Władysław Sikorski – minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (16 grudnia 1922 – 28 maja 1923), „Acta Universitatis  Lodzensis. Folia Historica”, Oblicza wojny. Ludzie wojny – dowódcy i ich podkomendni, pod redakcją Witolda Jarno i Jarosława Kity, 2019, nr 105, s. 85 – 102

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Polski Niepodległej w zakresie zdrowia publicznego (1918 – 1939), „Czasopismo Prawno – Historyczne”, t. LXXII (72), z. 1, 2020, s. 73 – 92; pkt. 40.

Leopold Skulski – minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 – 28 czerwca 1921, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, Lublin, Polska, vol. 75, sec. F. 2021, s. 253-275

Zygmunt Hübner – minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (21 marca – 17 listopada 1924), „Res Historica”, nr 53 (2022), s. 403 – 428

Profesorowi Zbigniewowi Zaporowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Res Historica”, nr 53 (2022), 9 – 21

Polityka administracyjna kierownictwa resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej wobec samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, „Przegląd Sejmowy”, 2023, 1(174),   s. 7-29.

Recenzje, komunikaty, sprawozdania:

T. Kulesza, Koncepcje ideowo – polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 – 1935, Warszawa 1985, ss. 310, [Rec.] „Rocznik Lubelski” 1987/1988, nr 29 – 30, s. 136 – 140

Realiści z zachodu patrzą na Polskę [Na marginesie pracy P. Johnsona, Współczesność. Historia polityczna świata od lat dwudziestych do lat osiemdziesiątych, t. 1 – 2, Warszawa – Wrocław 1989], [Rec.] „Tygodnik: Nowe Relacje”, nr 1 (34), 3 – 9 I 1991, s. 13

T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin – dzieje miasta, t. II: XIX i XX wiek, Lublin 2000, ss. 655, [Rec.] „Rocznik Chełmski”, 2001, t. 7, s. 441 – 447

H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000, ss. 323, [Rec.] „Rocznik Chełmski”, 2001, t. 7, s. 429 – 435

E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918 – 1928, Lublin 2002, ss. 497, [Rec.] „Rocznik Chełmski”, 2002, t. 8, s. 482 – 488

G. Górski, Historia administracji, Warszawa 2002, ss. 315, [Rec.] „Rocznik Chełmski”, 2002, t. 8, s. 488 – 492

K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918 – 1939, Wrocław 2000, ss. 292, [Rec.] „Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, red. W. Kozyra, 2002, z. 15, s. 203 – 207

Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918 – 1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, ss. 406, [Rec] „Res Historica”, Lublin w dziejach najnowszych, red. W. Kozyra, 2002, z. 15, s. 208 – 212

Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji. Rozważania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, ss. 315, [Rec] „Res Historia”, red. J. Lewandowski, 2006, t. 22, s. 276 – 281

Samorząd terytorialny jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie II Rzeczypospolitej. W: Człowiek wobec problemów cywilizacji, Lublin 1988, s. 25 – 27

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej i jego znaczenie, „Biuletyn Informacyjny Rad Narodowych Województwa Lubelskiego”, X – XII 1988, nr 4/20, s. 5 – 9

Protokół ze spotkania inaugurującego w dniu 22 listopada 1990. W: Spotkania polsko – ukraińskie, pod red. Z. Mańkowskiego, Lublin 1992, s. 100 – 101

Złoty jubileusz studiów historycznych w UMCS: „Państwo – władza – społeczeństwo w dobie najnowszej”, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 8 (95), XI 2002, s. 26 – 27

Państwo – władza – społeczeństwo w dobie najnowszej. Komunikat z konferencji, „Rocznik Chełmski”, 2002, t. 8, s. 468 – 471

Organizacja i działalność Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu, „Rota. Kwartalnik dla Środowisk Polskich i Polonijnych w Świecie”, 2004, nr 1, s. 52 – 53

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Państwo – władza – społeczeństwo w dobie najnowszej”. W 50 rocznicę studiów historycznych w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Kazimierz Dolny, 18 – 19 września 2002 roku, „Res Historia”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, red. W. Kozyra, 2004, z. 16, s. 283 – 286

Report of the National Conference: „State – Authority – Society in Contemporary Times”. On the Fiftieth Anniversary of Historical Studies at Maria Curie – Skłodowska University in Lublin, Kazimierz Dolny 18 – 19 September 2002, „Res Historia”, Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, red. W. Kozyra, 2004, z. 16, s. 287 – 290

Konferencja naukowa: „Pamięć o utraconym” (Die Erinnerung an das Verlorene), 19 – 20 listopada 2004, Genshagen – Berlin, „Res Historica”, red. H. Gmiterek, 2005, z. 21, s. 190 – 195

Konferencja naukowa: „Czym jest europejska tożsamość i do czego jej potrzebujemy” (Die Identität Europa (I): Was ist und wozu brauchen wir europäische Identität?), Genshagen – Berlin 26 – 27 lutego 2005, „Res Historia”, red. H. Gmiterek, 2007, z. 24, s. 230 – 235

W odpowiedzi Piotrowi Cichorackiemu na recenzję pracy Waldemara Kozyry, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 – 1939, Lublin 2009, „Rocznik Lubelski”, 2010, t. 36, s. 265 – 274.

Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek – Biernacki (1884 – 1957), Warszawa 2009, [Rec.] „Dzieje Najnowsze”, 2011, R. 43, z. 2, s. 173 – 178.

Dzieje Mazowsza, t. 4. Lata 1918 – 1939, red. J. Szczepański, [Rec.] „Rocznik Mazowiecki”, 2011, t. XXII, s. 249 – 256.

 (Współaut. A. Zaręba) Katedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. W: Chełm jako ośrodek naukowy. Tradycje, stan obecny i perspektywy badań, red. A. Zaręba, Chełm 2013, s. 47 – 52.

Pierwszy wojewoda lubelski w Odrodzonej Polsce (Stanisław Moskalewski), „Czas Solidarności”, nr 8-9 (77-78), sierpień-październik 2022, s. 31-34.

Antoni Remiszewski wojewoda lubelski w latach 1926-1930, „Czas Solidarności”, nr 11-12(80-81), listopad-grudzień 2022, s. 32-34.

Wojewoda lubelski Bolesław Jerzy Świdziński, „Czas Solidarności”, nr 1-2 (82-83), styczeń-luty 2023, s. 19-21.