Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Osiak-Krynicka

Konsultacje
W semestrze letnim (od 24 maja/czerwiec/lipiec) mój dyżur odbywa się w następującym porządku:

- w formie stacjonarnej wtorek 10.00 - 11.00 w p. 512 

- w formie zdalnej na MS Teams (kod do zespołu:1eghs5n)  we wtorki 18.00-19.00 

 

 

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Dnia 17 lutego 2023 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Dziecko jako uczestnik procesu karnego".

Zainteresowania naukowe: udział dziecka w procesie karnym. Specjalizuje się w problematyce udziału dziecka w procesie karnym oraz znaczeniu metod kryminalistycznych w polskim postępowaniu karnym.  

Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce przesłuchania dziecka w procesie karnym oraz krzywdzenia dzieci (wykaz artykułów poniżej). 

ORCID: 0000-0003-2101-6717. 

 Współautoka raportu dotyczącego stanu praw dzieci w Polsce dla "Mapping child protection systems in the EU" dla European Union Agency For Fundamental Rights we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 

Autorka raportu dotyczącego praw dzieci przybyłych do Polski po agresji Rosji na Ukrainę „Fundamental rights of children displaced in the EU following the Russian war of aggression” dla European Union Agency For Fundamental Rights 

Członek Wydziałowej Komisji Promocji WPiA UMCS

 Sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UMCS

 Opiekun kierunków: prawno-biznesowy I stopień/ prawno-menedżerski II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2023/2023. 

 Sekretarz Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie 

Członek Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica 

Współpracuje ze Stowarzyszeniem BONA FIDES 

Od stycznia 2024 r. członek grupy roboczej do spraw standardów ochrony małoletnich działającej w ramach Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich przy Ministerstwie Sprawiedliwości


Działalność naukowa

Publikacje 

1.     Artykuły 

„Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego” – Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka vol. 15 nr 4 (2016)

„Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.”– Prokuratura i Prawo nr 6/2018

„Rola osób biorących udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego małoletniego w trybie art. 185a k.p.k.”– Zeszyty Prawnicze (UKSW), 18.3 (2018)

„Porzucenie jako forma zaniedbania - wybrane zagadnienia karnomaterialne i karnoprocesowe” - Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 18 Nr 1 (2019). 

„Rola biegłego psychologia w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego”- "Studenckie Zeszyty Naukowe 2019, vol. XXII, nr 40.

„Nowe warunki przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego małoletniego pokrzywdzonego, który ukończył 15. rok życia” - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" vol. 8 no. 2/2019

„Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”- Studia Prawnoustrojowe (UWM) nr 50

"Reflections on the functioning of a guardian ad litem for minor victims in a criminal trial - the perspective of changes" - Probacja, nr 3, rok 2022

 Artykuł Studia Iuridica Lublinesia „Praktyka przesłuchiwania małoletnich świadków w procesie karnym w świetle badań ankietowych” – po 1 recenzji

Artykuł „Przesłuchanie dziecka w procesie karnym” w czasopismach: Mój przedszkolak, Wysokie standardy, Życie szkoły. 

Artykuł w Wieściach Uniwersyteckich nr 1/2024 „Nowy przedmiot monograficzny na Wydziale Prawa i Administracji”. 

2.     Rozdziały

„Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej” - rozdział w recenzowanej monografii pokonferencyjnej „Rodzina w prawie administracyjnym” Katowice 2016 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w rybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego” - rozdział w monografii pokonferencyjnej recenzowanej „Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych” Lublin 2018, wydane przed Wydawnictwo i Fundację TYGIEL

„Ochrona małoletniego pokrzywdzonego przed negatywnymi konsekwencjami wielokrotnego przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. Aspekty prawne i społeczne” rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2018

„Udział profilera kryminalistycznego w procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii: „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów”– rozdział w monografii: "Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Przesłuchanie ofiary zgwałcenia w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2019

„Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2018

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich jako instytucje łagodzące konflikty społeczne” – rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2019

„Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

„Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

Rozdział w publikacji wydanej w ramach grantu „Standaryzacji świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększania efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, realizowanego przez Stowarzyszenie Bona Fides. Rozdział w ramach publikacji zatytułowany jest: „Udział w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem – informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzicami”.  Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem, Lublin 2021/2022 (jest to broszura wydana przez stowarzyszenie BONA FIDES realizowana w ramach projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości)

 Rozdział w monografii „Czy zasada dobra dziecka uregulowana w art. 72 Konstytucji RP jest respektowana w standardach przesłuchania dziecka przed sądem w polskim procesie karnym?” – złożone 

Rozdział „Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed trudnymi emocjami związanymi przesłuchaniem w charakterze świadka oraz wtórną wiktymizacją?” -  złożone i po dwóch pozytywnych recenzjach czeka na publikację w monografii pokonferencyjnej po Międzynarodowej Konferencji „Emocje i motywacja w prawie”.

„Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją?” - rozdział w recenzowanej punktowanej monografii naukowej pt. „Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość” Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – wydane (20 pkt)

Publikacja pt. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych” (ISBN 978-83-67843-11-9) powstała w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” realizowanego w ramach działalności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Publikacja była recenzowana a ponadto weryfikowana i zatwierdzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

W ramach wyżej wskazanej publikacji, jestem autorką dwóch rozdziałów:

1.     „Narzędzia monitorowania i oceny efektywności udzielanej pomocy”;

2.     „Standardy Ochrony Dzieci jako narzędzie sprzyjające tworzeniu bezpiecznego środowiska dla dzieci”. 

3.     Glosy 

„Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2014r. (II FSK 2455/12) [dot. możliwości wystąpienia przez niepełnoletnią posiadającą jedynie legitymację procesową do Ministra Finansów o wydanie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego]”-  opublikowana w czasopiśmie "Studia Prawnicze i Administracyjne" 

4.     Inne 

Testy z postępowania karnego: S. Kowalski, K. Osiak-Krynicka, A. Staszak, O. Włodkowski, Postępowanie karne. Testy, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021. 

"Co się dzieje w sądzie? Przyjazne przesłuchanie dziecka" - artykuł w czasopiśmie "Dajemy Dzieciom Siłę", wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  

"Materiały do nauki prawa konstytucyjnego" - pod redakcją dra hab. Wojciecha Orłowskiego (Lublin 2014, ISBN 978-83-938785-8-1). Publikacja wydana w formie elektronicznej. Dostępna pod adresem:https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/761827, http://doczz.pl/doc/2855811/materia%C5%82y-do-nauki-prawa-konstytucyjnego, http://docplayer.pl/23943422-Materialy-do-nauki-prawa-konstytucyjnego.html

Abstrakt w publikacji "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty", pt. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. 

Abstrakt: Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego". Opublikowany w "III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne. Abstrakty" ISBN: 978-83-66261-02-0. 

Abstrakt: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". Opublikowany w "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - jesień. Część III-Lublin". ISBN: ISBN 978-83-66139-72-5.

Wywiad dla Gazety Śledczej "Identyfikacja człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej", link: http://gazetasledcza.pl/2021/02/slady-otoskopijne/#.YCO25S_UTBJ .  

Współautorstwo w publikacji „Postępowanie karne w kazusach”, red. K. Dudka, H. Paluszkiewicz 

Recenzje

1. dla wydawnictwa Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

2. dla czasopisma "Clinical Sociology Review" wydawanego przez University of Johannesburg (RPA)

3. dla czasopisma Ars Iuridica 

Udział czynny w konferencjach naukowych 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Funkcje prawa w rozwiązywaniu konfliktów", 15 marca 2019 roku referat pt.: Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej" 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współpraca ekspertów sądowych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości",11 stycznia 2019 roku referat pt. „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a KPK". 

 III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Społeczne i etyczne dylematy prawa", 14 grudnia 2018 roku, referat pt. "Ograniczenia prawa do obrony na początkowym etapie procesu karnego" 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej"23 listopada 2018 roku, referat: "Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka" 

 III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy, 6 grudnia 2018 roku, referat: "Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego" 

 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 23 listopada 2018 roku, referat: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". 

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 17- 18 marca 2018 roku, referat: "Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kryptonim-cela. Polskie wydarzenia kryminalne XX i XXI w.", 23 marca 2018 roku, referat: "Wampir z guzem mózgu - przypadek Karola Kota"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kara za zabójstwo - aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych", 15 grudnia 2017 roku, referat: "Przestępstwo dzieciobójstwa w Polsce i na tle współczesnych europejskich kodyfikacji". 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Ujęcie Seksualności - odbyła się w dniu 30 lipca 2020 r. Temat wystąpienia: Przesłuchanie ofiar przestępstw seksualnych w trybie ochronnym w polskim procesie karnym” - organizator Fundacja TYGIEL

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w polskim postępowaniu karnym” zorganizowania w dniu 24 czerwca 2020 r. Temat wystąpienia „Przebieg dowodzenia w procesie poszlakowym” - organizator Studenckie Koło Nauk Penalnych UwB

XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój zorganizowana w dniu 3 kwietnia 2020 r. Temat wystąpienia „Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” - organizator Młodzi Naukowcy

 XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój zorganizowana w dniu 3 kwietnia 2020 r. Temat wystąpienia „Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - organizator Młodzi Naukowcy

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, zorganizowana 31 stycznia 2020 r. Temat wystąpienia „Nowe zasady przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego osoby pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197-199 Kodeksu karnego” - organizator Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Konferencja Człowiek - Społeczeństwo zorganizowana w dniu 28 sierpnia 2020r. „Znaczenie przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym” - organizator Fundacja Inspirator, temat wystąpienia: Przesłuchanie małoletniego jako problem społeczny.

 Pierwsze Forum Młodych Procesualistów zorganizowana w dniu 24 czerwca 2020r. Temat wystąpienia „Rola prokuratora w postępowaniu ze zmarłym pokrzywdzonym” - organizator Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbyła się 24-27 września 2020r., temat wystąpienia: Zasady przesłuchania w polskim procesie karnym małoletniego, który ukończył 15 lat”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy polskiego procesu karnego”, która odbyła się 28 września 2020r., temat wystąpienia: Przedstawienie zarzutów w śledztwie z wykorzystaniem instrumentów europejskiej pomocy w sprawach karnych”

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, która odbyła się 11 grudnia 2020r., temat wystąpienia: „Termin przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k. jako wyzwanie ustawodawcy postawione organom wymiaru sprawiedliwości”. 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko pod ochroną prawa”, która odbyła się 29 października 2020r., temat wystąpienia: „Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, która odbyła się 11 grudnia 2020r., temat wystąpienia: „Termin przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k. jako wyzwanie ustawodawcy postawione organom wymiaru sprawiedliwości”. 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko pod ochroną prawa”, która odbyła się 29 października 2020r., temat wystąpienia: „Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”.

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wiktymologii”, która odbyła się 26 marca 2021r., temat wystąpienia „Zwiększenie ochrony małoletniego pokrzywdzonego przed wtórna wiktymizacją w procesie karnym” 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko jako ofiara przestępstwa w polskim prawie karnym”, data konferencji 22 kwietnia 2021r., temat wystąpienia: „Ochrona praw małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacja między prawem karnym procesowym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?, termin 5 grudnia 2020r., temat: Tymczasowe aresztowanie w czasie pandemii COVID – 19 kontakt z obrońcą i najbliższymi. Relacja między prawem do obrony a art. 217a-217c k.k.w.”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małoletni w procesie karnym” termin 1 czerwca 2021 r., temat wystąpienia: „Przygotowanie do przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań – aspekty prawne i teoretyczne. Panel ekspercki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie”, która odbyła się 13 maja 2021r., temat wystąpienia „Czy wtórna wiktymizacja małoletniego może być przyczyną samobójstwa” – 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość” – termin 31 maja 2021 r., temat wystąpienia: Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją?. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w procesie karnym” – temat wystąpienia: „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego w procesie karnym” – 1 kwietnia 2022 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Emocje i motywacja w prawie”, dnia 1-2 grudnia 2022 roku, temat wystąpienia: Przygotowanie dziecka do przesłuchania jako sposób pomocy dziecku z trudnymi emocjami - postulaty de lege ferenda

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI „Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP” dnia 30 maja 2023 r., referat pt: „Czy zasada dobra dziecka uregulowana w art. 72 Konstytucji RP jest respektowana w standardach przesłuchania dziecka przed sądem w polskim procesie karnym?”

Międzynarodowa Konferencja „10 International Conference on economics & social sciences” Bucharest 26-27 czerwca 2023 r., temat wystąpienia “Sposób postępowania w sytuacjach podejrzenia zagrożenia dzieckaOgólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI „Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP” dnia 30 maja 2023 r., referat pt: „Czy zasada dobra dziecka uregulowana w art. 72 Konstytucji RP jest respektowana w standardach przesłuchania dziecka przed sądem w polskim procesie karnym?”. 

III Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych „Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne” 19 sierpnia 2023 r. – tytuł wystąpienia: Nowelizacja art. 10 Kodeksu karnego jako zastrzeżenie odpowiedzialności karnej dziecka w polskim procesie karnym”. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne oblicza procesu karnego”, która obyła się w dniach 6-7 listopada 2023 r. w Szczecinie. Temat wystąpienia: „Ochronny tryb przesłuchania osób z niepełnosprawnościami jako przejaw rozwoju procesu karnego w kierunku zwiększenia ochrony pokrzywdzonych i świadków przed wtórną wiktymizacją”

16 Konferencji pt. „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” dla każdego województwa. Patronat Ministerstwa Sprawiedliwości. Finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Konferencje mają odbyć się w następujących termiach: 

04.10. 2023 r. (woj. lubelskie; woj. dolnośląskie); 

11.10. 2023 r. (woj. zachodniopomorskie; woj. warmińsko-mazurskie), 

15.11.2023 r. (woj. lubuskie; woj. łódzkie), 

22.11.2023 r. (woj. kujawsko-pomorskie; woj. wielkopolskie); 

01.12.2023 r. (woj. opolskie; woj. podkarpackie); 

06.12.2023 r. (woj. podlaskie; woj. śląskie); 

13.12.2023 r. (woj. świętokrzyskie; woj. małopolskie); 

20.12.2023 r. (woj. mazowieckie; woj. pomorskie). 

Spotkanie w ramach Sekcji Prawa Karnego , Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP w dniu 7XII 2023 r.  KUL, wykład pt. „Przesłuchanie dziecka w procesie karnym” 

 6. Wykłady:

 Wykład pt.: "Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego" wygłoszony w ramach XXIV Edycji Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA LUBLIN (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa).

 „Małoletni jako osobowe źródło dowodowe w procesie karnym – cykl warsztatów online”:

Wykład I: Wprowadzenie do problematyki roli małoletniego w procesie karnym. Prawa i obowiązki małoletniego w procesie karnym. 

Wykład II: Tryb ochronny przesłuchania małoletniego - aspekty procesowe, kryminalistyczne i psychologiczne 

Wykład III: Role osób biorących udział w przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego 

Wykład IV: Szczególne tryby przesłuchania pokrzywdzonego małoletniego 

 „Środki przymusu w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 7 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Czynności procesowe w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 11 maja 2021r. organizacja Młodzi dla prawa

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 14 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Liczenie terminów w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 15 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Uczestnicy w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 31 maja 2021r. – ELSA Lublin

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 1 czerwca 2021r. – ELSA Lublin

Spotkanie w wolontariuszami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa” – 2 czerwca 2021r. 

Wykład: „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego w procesie karnym” 3 marca 2022 r. 

Wykład w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, 16 września 2022 roku, pt. Przesłuchiwanie dziecka w procesie karnym w świetle badań. 

Wykład w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Lublin, wykład wygłoszony dnia 14 listopada 2022 roku, temat: "Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w świetle badań ankietowych”

Wykład – szkolenie dla organizacji: Stowarzyszenie Bona Fides, wykład 9 grudnia 2022 roku, pt. „Przesłuchanie w procesie karnym dziecka w charakterze pokrzywdzonego i świadka - informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzicami”

Wykład dla Koła Naukowego Prawa Dowodowego i Kryminologii dnia 31 marca 2023 r. „Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym”. 

Wykład dla dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 27 w Lublinie im. Marii Montessori, „Prawa dziecka przesłuchiwanego w procesie karnym” dnia 12 czerwca 2023 r. 

Powtórki dla studentów „Środki przymusu w procesie karnym” dnia 9 czerwca 2023 r. 

Powtórki dla studentów „Środki odwoławcze w procesie karnym” 30 czerwca 2023 r. 

Lubelski Festiwal Nauki 2023 r. „Dowody w procesie karnym”

Lubelski Festiwal Nauki 2023 r. „Sposób postępowania w sytuacjach podejrzenia zagrożenia dziecka” 

Wykład w ramach ni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Lublin pt. Ochronny tryb przesłuchania osób z niepełnosprawnościami jako przejaw rozwoju procesu karnego w kierunku zwiększenia ochrony pokrzywdzonych i świadków przed wtórną wiktymizacją

Wykład o prawach dziecka dla Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ruchnie w dniu 8 lutego 2024 r.

Wykład o prawach dziecka dla Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie w dniu 8 lutego 2024 r.

Wywiad w Akademickim Radiu Centrum w dniu 31 stycznia 2024 r. dotyczący mojego przedmiotu monograficznego „Przesłuchanie dziecka w polskim procesie karnym”

Webinary dot. Standardów Ochrony Małoletnich w ramach współpracy z Towarzystwem organizacji non profit”, w dniach: 26.01; 01.02; 07.02; 14.02. 

Stypendia naukowe

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 

2. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2016 r. 

3. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2017 r. 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

5. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

6. Stypendium doktoranckie w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

7. Stypendium na realizację zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 


Ogłoszenia

Kody do grup na MS Teams dla przedmiotów, które prowadzę w semstrze letnim 2023/2024:

Przesłuchanie dziecka w polskim procesie karnym - 3k3l43w

Metodyka postępowania przygotowawczego gr 1 - x5dizb6

Metodyka postępowania przygotowawczego gr 2 - xrchvn2

Międzynarodowa pomoc prawna w spawach karnych gr 1 – 06hg7aj 

 Międzynarodowa pomoc prawna w spawach karnych gr 2 - 5z0m1n1

Międzynarodowa pomoc prawna w spawach karnych gr 3 - z8laepc

Międzynarodowa pomoc prawna w spawach karnych gr 4 - rt6jf87