Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Osiak-Krynicka

dr Katarzyna Osiak-Krynicka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Osiak-Krynicka
Konsultacje

Dyżur odbywa się na Wydziale Prawa i Administacji UMCS w p. 512.


oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams, kod do grupy: 1eghs5n.


Od dnia 8 maja mój dyżur stacjonarny odbywa się we wtorki w godzinach 12.40 - 13.40. Natomiast we środy w godzinach 18.00 - 19.00 mój dyżur odbywa się on-line. Z uwagi na to, że w dniu 6 czerwca przeprowadzam zaliczenie, konsultacje w tym dniu się nie odbędą.

 

 

O sobie

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były wolontariusz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dnia 17 lutego 2023 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Dziecko jako uczestnik procesu karnego".

Zainteresowania naukowe: udział dziecka w procesie karnym. Specjalizuje się w problematyce udziału dziecka w procesie karnym oraz znaczeniu metod kryminalistycznych w polskim postępowaniu karnym. 

Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce przesłuchania dziecka w procesie karnym oraz krzywdzenia dzieci.

ORCID: 0000-0003-2101-6717. 

Współautoka raportu dotyczącego stanu praw dzieci w Polsce dla "Mapping child protection systems in the EU" dla European Union Agency For Fundamental Rights we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 

Asystent adwokata w: Kancelaria Adwokacka adw. dr Krzysztof Kukuryk 

Wolontariusz w: Kancelaria Adwokacka Monika Horna - Cieślak 

Członek Wydziałowej Komisji Promocji WPiA UMCS

Sekretarz Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie 

Członek Stowarzeszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica

Współpracuje ze Stowarzyszeniem BONA FIDES

 


Działalność naukowa

Publikacje 

1.     Artykuły 

„Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego” – Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka vol. 15 nr 4 (2016)

„Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.”– Prokuratura i Prawo nr 6/2018

„Rola osób biorących udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego małoletniego w trybie art. 185a k.p.k.”– Zeszyty Prawnicze (UKSW), 18.3 (2018)

„Porzucenie jako forma zaniedbania - wybrane zagadnienia karnomaterialne i karnoprocesowe” - Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 18 Nr 1 (2019). 

„Rola biegłego psychologia w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego”- "Studenckie Zeszyty Naukowe 2019, vol. XXII, nr 40.

„Nowe warunki przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego małoletniego pokrzywdzonego, który ukończył 15. rok życia” - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" vol. 8 no. 2/2019

„Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”- Studia Prawnoustrojowe (UWM) nr 50

"Reflections on the functioning of a guardian ad litem for minor victims in a criminal trial - the perspective of changes" - Probacja, nr 3, rok 2022

2.     Rozdziały

„Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej” - rozdział w recenzowanej monografii pokonferencyjnej „Rodzina w prawie administracyjnym” Katowice 2016 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w rybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego” - rozdział w monografii pokonferencyjnej recenzowanej „Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych” Lublin 2018, wydane przed Wydawnictwo i Fundację TYGIEL

„Ochrona małoletniego pokrzywdzonego przed negatywnymi konsekwencjami wielokrotnego przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. Aspekty prawne i społeczne” rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2018

„Udział profilera kryminalistycznego w procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii: „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów”– rozdział w monografii: "Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Przesłuchanie ofiary zgwałcenia w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2019

„Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2018

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich jako instytucje łagodzące konflikty społeczne” – rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2019

„Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

„Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

Rozdział w publikacji wydanej w ramach grantu „Standaryzacji świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększania efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, realizowanego przez Stowarzyszenie Bona Fides. Rozdział w ramach publikacji zatytułowany jest: „Udział w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem – informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzicami”.  Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem, Lublin 2021/2022 (jest to broszura wydana przez stowarzyszenie BONA FIDES realizowana w ramach projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości)

3.     Glosy 

„Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2014r. (II FSK 2455/12) [dot. możliwości wystąpienia przez niepełnoletnią posiadającą jedynie legitymację procesową do Ministra Finansów o wydanie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego]”-  opublikowana w czasopiśmie "Studia Prawnicze i Administracyjne" 

4.     Inne 

Testy z postępowania karnego: S. Kowalski, K. Osiak-Krynicka, A. Staszak, O. Włodkowski, Postępowanie karne. Testy, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021. 

"Co się dzieje w sądzie? Przyjazne przesłuchanie dziecka" - artykuł w czasopiśmie "Dajemy Dzieciom Siłę", wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  

"Materiały do nauki prawa konstytucyjnego" - pod redakcją dra hab. Wojciecha Orłowskiego (Lublin 2014, ISBN 978-83-938785-8-1). Publikacja wydana w formie elektronicznej. Dostępna pod adresem:https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/761827, http://doczz.pl/doc/2855811/materia%C5%82y-do-nauki-prawa-konstytucyjnego, http://docplayer.pl/23943422-Materialy-do-nauki-prawa-konstytucyjnego.html

Abstrakt w publikacji "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty", pt. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. 

Abstrakt: Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego". Opublikowany w "III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne. Abstrakty" ISBN: 978-83-66261-02-0. 

Abstrakt: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". Opublikowany w "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - jesień. Część III-Lublin". ISBN: ISBN 978-83-66139-72-5.

Wywiad dla Gazety Śledczej "Identyfikacja człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej", link: http://gazetasledcza.pl/2021/02/slady-otoskopijne/#.YCO25S_UTBJ .  

Recenzje

1. dla wydawnictwa Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

2. dla czasopisma "Clinical Sociology Review" wydawanego przez University of Johannesburg (RPA)

Udział czynny w konferencjach naukowych 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Funkcje prawa w rozwiązywaniu konfliktów", 15 marca 2019 roku referat pt.: Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej" 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współpraca ekspertów sądowych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości",11 stycznia 2019 roku referat pt. „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a KPK". 

 III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Społeczne i etyczne dylematy prawa", 14 grudnia 2018 roku, referat pt. "Ograniczenia prawa do obrony na początkowym etapie procesu karnego" 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED "Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej"23 listopada 2018 roku, referat: "Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka" 

 III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy, 6 grudnia 2018 roku, referat: "Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego" 

 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 23 listopada 2018 roku, referat: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". 

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 17- 18 marca 2018 roku, referat: "Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kryptonim-cela. Polskie wydarzenia kryminalne XX i XXI w.", 23 marca 2018 roku, referat: "Wampir z guzem mózgu - przypadek Karola Kota"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kara za zabójstwo - aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych", 15 grudnia 2017 roku, referat: "Przestępstwo dzieciobójstwa w Polsce i na tle współczesnych europejskich kodyfikacji". 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Ujęcie Seksualności - odbyła się w dniu 30 lipca 2020 r. Temat wystąpienia: Przesłuchanie ofiar przestępstw seksualnych w trybie ochronnym w polskim procesie karnym” - organizator Fundacja TYGIEL

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w polskim postępowaniu karnym” zorganizowania w dniu 24 czerwca 2020 r. Temat wystąpienia „Przebieg dowodzenia w procesie poszlakowym” - organizator Studenckie Koło Nauk Penalnych UwB

XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój zorganizowana w dniu 3 kwietnia 2020 r. Temat wystąpienia „Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” - organizator Młodzi Naukowcy

 XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój zorganizowana w dniu 3 kwietnia 2020 r. Temat wystąpienia „Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - organizator Młodzi Naukowcy

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, zorganizowana 31 stycznia 2020 r. Temat wystąpienia „Nowe zasady przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego osoby pokrzywdzonej przestępstwem z art. 197-199 Kodeksu karnego” - organizator Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Konferencja Człowiek - Społeczeństwo zorganizowana w dniu 28 sierpnia 2020r. „Znaczenie przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym” - organizator Fundacja Inspirator, temat wystąpienia: Przesłuchanie małoletniego jako problem społeczny.

 Pierwsze Forum Młodych Procesualistów zorganizowana w dniu 24 czerwca 2020r. Temat wystąpienia „Rola prokuratora w postępowaniu ze zmarłym pokrzywdzonym” - organizator Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbyła się 24-27 września 2020r., temat wystąpienia: Zasady przesłuchania w polskim procesie karnym małoletniego, który ukończył 15 lat”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy polskiego procesu karnego”, która odbyła się 28 września 2020r., temat wystąpienia: Przedstawienie zarzutów w śledztwie z wykorzystaniem instrumentów europejskiej pomocy w sprawach karnych”

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, która odbyła się 11 grudnia 2020r., temat wystąpienia: „Termin przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k. jako wyzwanie ustawodawcy postawione organom wymiaru sprawiedliwości”. 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko pod ochroną prawa”, która odbyła się 29 października 2020r., temat wystąpienia: „Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, która odbyła się 11 grudnia 2020r., temat wystąpienia: „Termin przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k. jako wyzwanie ustawodawcy postawione organom wymiaru sprawiedliwości”. 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko pod ochroną prawa”, która odbyła się 29 października 2020r., temat wystąpienia: „Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”.

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wiktymologii”, która odbyła się 26 marca 2021r., temat wystąpienia „Zwiększenie ochrony małoletniego pokrzywdzonego przed wtórna wiktymizacją w procesie karnym” 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko jako ofiara przestępstwa w polskim prawie karnym”, data konferencji 22 kwietnia 2021r., temat wystąpienia: „Ochrona praw małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacja między prawem karnym procesowym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?, termin 5 grudnia 2020r., temat: Tymczasowe aresztowanie w czasie pandemii COVID – 19 kontakt z obrońcą i najbliższymi. Relacja między prawem do obrony a art. 217a-217c k.k.w.”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małoletni w procesie karnym” termin 1 czerwca 2021 r., temat wystąpienia: „Przygotowanie do przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań – aspekty prawne i teoretyczne. Panel ekspercki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie”, która odbyła się 13 maja 2021r., temat wystąpienia „Czy wtórna wiktymizacja małoletniego może być przyczyną samobójstwa” – 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość” – termin 31 maja 2021 r., temat wystąpienia: Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją?. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody w procesie karnym” – temat wystąpienia: „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego w procesie karnym” – 1 kwietnia 2022 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Emocje i motywacja w prawie”, dnia 1-2 grudnia 2022 roku, temat wystąpienia: Przygotowanie dziecka do przesłuchania jako sposób pomocy dziecku z trudnymi emocjami - postulaty de lege ferenda

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI „Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP” dnia 30 maja 2023 r., referat pt: „Czy zasada dobra dziecka uregulowana w art. 72 Konstytucji RP jest respektowana w standardach przesłuchania dziecka przed sądem w polskim procesie karnym?”

 6. Wykłady:

 Wykład pt.: "Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego" wygłoszony w ramach XXIV Edycji Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA LUBLIN (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa).

 „Małoletni jako osobowe źródło dowodowe w procesie karnym – cykl warsztatów online”:

Wykład I: Wprowadzenie do problematyki roli małoletniego w procesie karnym. Prawa i obowiązki małoletniego w procesie karnym. 

Wykład II: Tryb ochronny przesłuchania małoletniego - aspekty procesowe, kryminalistyczne i psychologiczne 

Wykład III: Role osób biorących udział w przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego 

Wykład IV: Szczególne tryby przesłuchania pokrzywdzonego małoletniego 

 „Środki przymusu w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 7 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Czynności procesowe w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 11 maja 2021r. organizacja Młodzi dla prawa

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 14 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Liczenie terminów w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 15 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Uczestnicy w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 31 maja 2021r. – ELSA Lublin

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 1 czerwca 2021r. – ELSA Lublin

Spotkanie w wolontariuszami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa” – 2 czerwca 2021r. 

Wykład: „Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu małoletniego w procesie karnym” 3 marca 2022 r. 

Wykład w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, 16 września 2022 roku, pt. Przesłuchiwanie dziecka w procesie karnym w świetle badań. 

Wykład w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Lublin, wykład wygłoszony dnia 14 listopada 2022 roku, temat: "Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym w świetle badań ankietowych”

Wykład – szkolenie dla organizacji: Stowarzyszenie Bona Fides, wykład 9 grudnia 2022 roku, pt. „Przesłuchanie w procesie karnym dziecka w charakterze pokrzywdzonego i świadka - informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzicami”

Wykład dla Koła Naukowego Prawa Dowodowego i Kryminologii dnia 31 marca 2023 r. „Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym”. 

Stypendia naukowe

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 

2. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2016 r. 

3. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego na rok 2017 r. 

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

5. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

6. Stypendium doktoranckie w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

7. Stypendium na realizację zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 


Ogłoszenia