Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Osiak-Krynicka

mgr Katarzyna Osiak-Krynicka
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Osiak-Krynicka
Konsultacje

Wszelkie wiadomości proszę kierować na poniższy adres email:


Katarzyna.Osiak-Krynicka@poczta.umcs.lublin.pl 


Dyżur odbywa się na platformie Ms Teams. Została utworzona grupa: K. Osiak-Krynicka - dyżur. Kod do zespołu:  1eghs5n .


Dyżur: 


poniedziałek: 18 - 19


wtorek: 18-19

O sobie

Doktorantka i asystentka w Katedrze Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były wolontariusz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Katarzyna Dudka. 

Zainteresowania naukowe: udział dziecka w procesie karnym. Specjalizuje się w problematyce udziału dziecka w procesie karnym oraz znaczeniu metod kryminalistycznych w polskim postępowaniu karnym. 

Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce przesłuchania dziecka w procesie karnym oraz krzywdzenia dzieci. ORCID: 0000-0003-2101-6717. 

Współpracuje z:

Kancelaria Adwokacka Monika Horna - Cieślak oraz Kancelaria Adwokacka dr Krzysztof Kukuryk. 


Działalność naukowa

Publikacje 

1.     Artykuły 

„Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego” – Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka vol. 15 nr 4 (2016)

„Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.”– Prokuratura i Prawo nr 6/2018

„Rola osób biorących udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego małoletniego w trybie art. 185a k.p.k.”– Zeszyty Prawnicze (UKSW), 18.3 (2018)

„Porzucenie jako forma zaniedbania - wybrane zagadnienia karnomaterialne i karnoprocesowe” - Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 18 Nr 1 (2019). 

„Rola biegłego psychologia w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego”- "Studenckie Zeszyty Naukowe 2019, vol. XXII, nr 40.

„Nowe warunki przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego małoletniego pokrzywdzonego, który ukończył 15. rok życia” - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" vol. 8 no. 2/2019

„Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”- Studia Prawnoustrojowe (UWM) - złożone do druku

2.     Rozdziały

„Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej” - rozdział w recenzowanej monografii pokonferencyjnej „Rodzina w prawie administracyjnym” Katowice 2016 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w rybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego” - rozdział w monografii pokonferencyjnej recenzowanej „Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych” Lublin 2018, wydane przed Wydawnictwo i Fundację TYGIEL

„Ochrona małoletniego pokrzywdzonego przed negatywnymi konsekwencjami wielokrotnego przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. Aspekty prawne i społeczne” rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2018

„Udział profilera kryminalistycznego w procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii: „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów”– rozdział w monografii: "Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Przesłuchanie ofiary zgwałcenia w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2019

„Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2018

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich jako instytucje łagodzące konflikty społeczne” – rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2019

„Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

„Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

3.     Glosy 

„Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2014r. (II FSK 2455/12) [dot. możliwości wystąpienia przez niepełnoletnią posiadającą jedynie legitymację procesową do Ministra Finansów o wydanie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego]”-  opublikowana w czasopiśmie "Studia Prawnicze i Administracyjne" 

4.     Inne 

Testy z postępowania karnego: S. Kowalski, K. Osiak-Krynicka, A. Staszak, O. Włodkowski, Postępowanie karne. Testy, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021. 

"Co się dzieje w sądzie? Przyjazne przesłuchanie dziecka" - artykuł w czasopiśmie "Dajemy Dzieciom Siłę", wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  

"Materiały do nauki prawa konstytucyjnego" - pod redakcją dra hab. Wojciecha Orłowskiego (Lublin 2014, ISBN 978-83-938785-8-1). Publikacja wydana w formie elektronicznej. Dostępna pod adresem:https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/761827, http://doczz.pl/doc/2855811/materia%C5%82y-do-nauki-prawa-konstytucyjnego, http://docplayer.pl/23943422-Materialy-do-nauki-prawa-konstytucyjnego.html

Abstrakt w publikacji "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty", pt. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. 

Abstrakt: Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego". Opublikowany w "III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne. Abstrakty" ISBN: 978-83-66261-02-0. 

Abstrakt: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". Opublikowany w "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - jesień. Część III-Lublin". ISBN: ISBN 978-83-66139-72-5.

Wywiad dla Gazety Śledczej "Identyfikacja człowieka na podstawie śladu małżowiny usznej", link: http://gazetasledcza.pl/2021/02/slady-otoskopijne/#.YCO25S_UTBJ .  

5. Udział czynny w konferencjach naukowych w roku akademickim 2020/2021

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania nauk penalnych”, która odbyła się 11 grudnia 2020r., temat wystąpienia: „Termin przesłuchania małoletniego w trybie art. 185a k.p.k. jako wyzwanie ustawodawcy postawione organom wymiaru sprawiedliwości”. 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko pod ochroną prawa”, która odbyła się 29 października 2020r., temat wystąpienia: „Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”.

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wiktymologii”, która odbyła się 26 marca 2021r., temat wystąpienia „Zwiększenie ochrony małoletniego pokrzywdzonego przed wtórna wiktymizacją w procesie karnym” 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko jako ofiara przestępstwa w polskim prawie karnym”, data konferencji 22 kwietnia 2021r., temat wystąpienia: „Ochrona praw małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacja między prawem karnym procesowym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?, termin 5 grudnia 2020r., temat: Tymczasowe aresztowanie w czasie pandemii COVID – 19 kontakt z obrońcą i najbliższymi. Relacja między prawem do obrony a art. 217a-217c k.k.w.”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małoletni w procesie karnym” termin 1 czerwca 2021 r., temat wystąpienia: „Przygotowanie do przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań – aspekty prawne i teoretyczne. Panel ekspercki 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie”, która odbyła się 13 maja 2021r., temat wystąpienia „Czy wtórna wiktymizacja małoletniego może być przyczyną samobójstwa” 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość” – termin 31 maja 2021 r., temat wystąpienia: Czy współczesny proces karny chroni małoletniego pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją?.

 6. Wykłady:

 Wykład pt.: "Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego" wygłoszony w ramach XXIV Edycji Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA LUBLIN (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa).

 „Małoletni jako osobowe źródło dowodowe w procesie karnym – cykl warsztatów online”:

Wykład I: Wprowadzenie do problematyki roli małoletniego w procesie karnym. Prawa i obowiązki małoletniego w procesie karnym. 

Wykład II: Tryb ochronny przesłuchania małoletniego - aspekty procesowe, kryminalistyczne i psychologiczne 

Wykład III: Role osób biorących udział w przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego 

Wykład IV: Szczególne tryby przesłuchania pokrzywdzonego małoletniego 

 „Środki przymusu w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 7 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Czynności procesowe w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 11 maja 2021r. organizacja Młodzi dla prawa

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 14 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Liczenie terminów w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 15 maja 2021r. - organizacja Młodzi dla prawa

„Uczestnicy w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 31 maja 2021r. – ELSA Lublin

„Dowody w procesie karnym – powtórki dla studentów” – 1 czerwca 2021r. – ELSA Lublin

Spotkanie w wolontariuszami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w programie „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa” – 2 czerwca 2021r. 


Ogłoszenia

Kody do grup z przedmiotu Postępowanie w sprawach o wykroczenia w poniżej tabeli:

Grupa

BW POW gr I

BW POW gr II

BW POW gr III

BW POW gr IV

Kod do grupy

2n4p1q8

 

duzrjq3

 

q185js3

 

36p2pj4

 

 

 Zajęcia rozpoczną się 11 marca 2022 r.