Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Osiak-Krynicka

mgr Katarzyna Osiak-Krynicka
Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Osiak-Krynicka
Konsultacje

Wiadomości proszę kierować na adres e-mail:


Katarzyna.Osiak-Krynicka@poczta.umcs.lublin.pl 


 Dyżur będzie odbywał się w formie on-line w terminach: poniedziałek 8.30 - 9.30, wtorek - 9.40 - 10.40


Dyżur odbywa się na platformie Ms Teams. Została utworzona grupa: K. Osiak-Krynicka - dyżur. Kod do zespołu:  1eghs5n . Stacjonarnie - po wcześniejszym uzgodnieniu. 

O sobie

    Od 2017 r. doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego UMCS. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Katarzyna Dudka. Zainteresowania naukowe: udział dziecka w procesie karnym. Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce przesłuchania dziecka w procesie karnym oraz krzywdzenia dzieci. Wolontariusz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2020r. zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego na stanowisku wykładowcy. 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Publikacje 

1.     Artykuły 

„Prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego, które przysługują mu podczas przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego” – Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka vol. 15 nr 4 (2016)

„Kryminalistyczno-procesowe aspekty przesłuchania w trybie art. 185a k.p.k.”– Prokuratura i Prawo nr 6/2018

„Rola osób biorących udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego małoletniego w trybie art. 185a k.p.k.”– Zeszyty Prawnicze (UKSW), 18.3 (2018)

„Porzucenie jako forma zaniedbania - wybrane zagadnienia karnomaterialne i karnoprocesowe” - Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 18 Nr 1 (2019). 

„Rola biegłego psychologia w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego”- "Studenckie Zeszyty Naukowe 2019, vol. XXII, nr 40.

„Nowe warunki przesłuchania w trybie art. 185c Kodeksu postępowania karnego małoletniego pokrzywdzonego, który ukończył 15. rok życia” - Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis" vol. 8 no. 2/2019

„Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu”- Studia Prawnoustrojowe (UWM) - złożone do druku

2.     Rozdziały

„Interwencyjny ośrodek preadopcyjny jako szczególna forma instytucjonalnej pieczy zastępczej” - rozdział w recenzowanej monografii pokonferencyjnej „Rodzina w prawie administracyjnym” Katowice 2016 

„Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w rybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego” - rozdział w monografii pokonferencyjnej recenzowanej „Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych” Lublin 2018, wydane przed Wydawnictwo i Fundację TYGIEL

„Ochrona małoletniego pokrzywdzonego przed negatywnymi konsekwencjami wielokrotnego przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. Aspekty prawne i społeczne” rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2018

„Udział profilera kryminalistycznego w procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii: „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Mediacja rówieśnicza jako forma sprawiedliwości naprawczej wśród uczniów”– rozdział w monografii: "Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo”, Lublin 2019

„Przesłuchanie ofiary zgwałcenia w trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2019

„Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka” – rozdział w monografii „Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia”, Lublin 2018

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich jako instytucje łagodzące konflikty społeczne” – rozdział w recenzowanej monografii „Społeczne działanie prawa”, Lublin 2019

„Zasadność przygotowania małoletniego świadka do udziału w przesłuchaniu” - rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

„Ochrona ofiary zgwałcenia przed wtórną wiktymizacją w polskim procesie karnym” – rozdział w recenzowanej monografii „Badania i Rozwój Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I – Prawo” Lublin 2020

3.     Glosy 

„Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2014r. (II FSK 2455/12) [dot. możliwości wystąpienia przez niepełnoletnią posiadającą jedynie legitymację procesową do Ministra Finansów o wydanie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego]”-  opublikowana w czasopiśmie "Studia Prawnicze i Administracyjne" 

4.     Inne 

"Co się dzieje w sądzie? Przyjazne przesłuchanie dziecka" - artykuł w czasopiśmie "Dajemy Dzieciom Siłę", wydawane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę  

"Materiały do nauki prawa konstytucyjnego" - pod redakcją dra hab. Wojciecha Orłowskiego (Lublin 2014, ISBN 978-83-938785-8-1). Publikacja wydana w formie elektronicznej. Dostępna pod adresem:https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/761827, http://doczz.pl/doc/2855811/materia%C5%82y-do-nauki-prawa-konstytucyjnego, http://docplayer.pl/23943422-Materialy-do-nauki-prawa-konstytucyjnego.html

Abstrakt w publikacji "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty", pt. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego. 

Abstrakt: Przesłuchanie ofiar zgwałcenia w specjalnym trybie art. 185c Kodeksu Postępowania Karnego". Opublikowany w "III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy. Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne. Abstrakty" ISBN: 978-83-66261-02-0. 

Abstrakt: "Udział profilera kryminalistycznego w postępowaniu karnym". Opublikowany w "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - jesień. Część III-Lublin". ISBN: ISBN 978-83-66139-72-5. 


Ogłoszenia

Prawno-administracyjny

Zajęcia dla kierunku Prawno-administracyjny rozpoczynają się 1 października.  

Zajęcia będą odbywały się na platformie Teams.

W dniu 1 października proszę wyjątkowo studentów z grupy IIII o dołączenie do grupy ćwiczeniowej nr I, na której odbędzie się spotkanie organizacyjne. Powodem tej jednorazowej zmiany jest fakt, iż  do godziny 15.55 przebywam na konferencji naukowej.  

Kody do grup w tabeli poiżej.

Prawno-administracyjny - ZAOCZNI

Zajęcia w dniu 3 października odbędą się na platformie TEAMS. Kod do zespołu to: gxf4416 .

Prawo 

Pierwsze zajęcia odbędą się 7 październka.

Zajęcia będą prowadzone na platformie Teams w czasie rzeczywistym.

Kody do poszczególnych grup znajdują się w tabeli poniżej. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pierwsze zajęcia odbędą się 6 października. 

Zajęcia będą prowadzone na platfomie Teams w czasie rzeczywistym. 

Kody do poszczególnych grup znajdują się w tabeli poniżej. 

 

 

Kierunek

Przedmiot

Termin ćwiczeń

Kod

Prawo stacjonarne, rok III, gr. III

Postępowanie karne

Środa g. 8.00


0bj657j

Prawo stacjonarne, rok III, gr. V

Postępowanie karne

Środa g. 9.35


ztjw1a5

Prawo stacjonarne, rok III, gr. IV

Postępowanie karne

Środa g. 11.10

wekuzh6

Bezpieczeństwo wewnętrzne I st., rok II, gr. VII

Postępowanie karne

Wtorek 8.00


30qqo0c

Prawno-administracyjny, II st., I rok, gr. III

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Czwartek g. 14.20


ppy1l2h

Prawno-administracyjny, II st., I rok, gr. I

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Czwartek g. 15.55


twyvit1

Prawno-administracyjny, II st., I rok, gr. II

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Czwartek g. 17.30


crwdm8t