Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Leszek Kopciuch

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII, KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Funkcje
Dziekan, Kierownik Katedry
Telefon
537 28 28 lub 532 757 142 (w godzinach "stacjonarnych" dyżurów dydaktycznych)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek, godz. 17.00-19.00, pok. 303 lub 7


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 303
20-031 Lublin

O sobie

ORCID ID

Stopień naukowy doktora - rozprawa „Ontologia bytu historycznego u N. Hartmanna. Stopień doktora habilitowanego (specjalności: aksjologia, etyka, historia filozofii);  tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wolność a wartości: Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner.

Badania naukowe z zakresu historii filozofii (głównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów, antropologii i aksjologii kreatywności.

Tłumacz niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych (tłumaczył m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha). Członek towarzystw naukowych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Nicolai Hartmann Society. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Wartości”.

 


Działalność naukowa

 Książki

 1. Kreatywność a wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2020.
 2. Kryzysy, kreatywność i wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
 3. Filozofia a praktyka, red. L. Kopciuch, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
 4. Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wyd. UMCS. Lublin 2014.
 5. Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red. L. Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
 6. Współczesne i historyczne konteksty wolności, red. L. Kopciuch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 7. Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, red. L. Kopciuch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 8. Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 9. Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 10. W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009
 11. Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Artykuły naukowe od roku 2012 (pełna lista artykułów)

 1. Nicolai Hartmann's Ethics. Feeling and Cognition of Values: Between Emotionalism and Rationalism, "Ruch Filozoficzny" 2022, T. 77, Nr 3, s. 39-64; doi: 10.12776/RF.2022.022
 2. Crisis of Values: a Critical Analysis, "Ruch Filozoficzny" 2021, T. 77, Nr 3, s. 7-20
 3. Generality and Universality in Globalization, [w:] Polish Perspectives on Culture in the Globalized World, ed. by L. Koczanowicz et.al., Brill/Rodopi 2021, s.13-20.
 4. Humanizm nieantropocentryczny, "Kultura-Historia-Globalizacja" 2019, nr, 26, s. 97-109.
 5. Notes on Hume's Views in German Material Ethics of Values (From the History of Material Ethics of Values)", "Ruch Filozoficzny" 2019, T. LXXVI, Nr 4, s. 83-94.
 6. Kreatywność antropologiczna, "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyinarne" 2018, nr 2(7), s. 44-55.
 7. Wartości utopii i utopia wartości, "Kultura-Historia-Globalizacja" 2018, nr 24, s. 69-81.
 8. Wprowadzenie do antropologii Nicolaia Hartmann, [w:] Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. J. Zdyblel, L. Zdybel, Wyd UMCS, Lublin 2018, s. 155-168.
 9. Egoizm: Thomas Hobbes i Kurt Baier, "Studia z Historii Filozofii" 2018, nr 1, vol. 10, s. 105-122.
 10. Wartości związane z nowością. Uwagi niesystematyczne, [w:] Dylematy innowacyjności, red. H. Rarot, Politechnika Lubelska, Lublin 2018, s. 11-22.
 11. Wartości działania kreatywnego, w: Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, red. Zdzisław J. Czarnecki, Makary K. Stasiak i Leszek Kuras,Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2018, s. 29-40.
 12. Wartości ciała – wybrane zagadnienia, [w:] Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z filozofii historii, red. M. Żardecka, W. Nowak, Wyd. UR., Rzeszów 2017, s. 11-32.
 13. Nowożytne koncepcje wartości, [w:] Metafizyka, t. 2, red. S. Janeczek, A. Starościc, seria: Dydaktyka filozofii, Wyd. KUL, Lublin 2017, s. 387-417.
 14. Dzieło muzyczne w kontekście ontologicznego stratalizmu Nicolaia Hartmanna, [w:] Muzyka i filozofia I. Refleksje, konteksty, interpretacje, red. K. Lipka, Wyd. UMFC, Warszawa 2017, s. 51-65.
 15.  Regarding a Certain Axiological “Paradox” of the New Silk Road, „Kultura–Historia–Globalizacja 2017, nr 22, s. 113-122.
 16. Multikulturalizm, wartośći oraz relatywizm i (lub) pluralizm, "Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" 2016, t. XXVIII/1, s. 5-21.
 17. Wartości konsumpcji, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2016, nr 20, s. 119-133; http://www.khg.uni.wroc.pl/files/10%20KHG_20%20Kopciuch%20t.pdf
 18. Idee filozofii społecznej Thomasa Hobbesa w późniejszych koncepcjach filozofii dziejów, "Roczniki Filozoficzne" 2015, t. XLIII, nr 1, s. 29-47.
 19. Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych), "Kultura-Historia-Globalizacja" 2015, nr 18, s. 121-137.
 20. Nicolai Hartmann: poza egoizmem i altruizmem (z historii materialnej etyki wartości), "Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" 2015, t. XXVII, s. 475-61.
 21. Filozofia a praktyka - podziały i stanowiska, [w:] L. Kopciuch, Filozofia a praktyka, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 9-30.
 22. Zazdrość w kontekście filozofii dziejów - kilka uwag niesystematycznych, [w:[ Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, red. M. Żaredecka-Nowak i W. M. Nowak, Wyd. URz, Rzeszów 2014, s. 45-59.
 23. Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty, "Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" 2014, t. XXVI, s. 175-189.
 24. Miasto - wybrane konteksty i przykłady z XX-wiecznej filozofii dziejów, "Kultura-Historia-Globalizacja" 2014, nr 16, s. 99-109.
 25. Elementarne opozycje wartości. Z badań nad filozofią Nicolaia Hartmanna, [w:] Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red. L. Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 233-250.
 26. Uzasadnianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości), [w:] Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 95-105.
 27. Thymos i pożądliwość. Stosunek Francisa Fukuyamy do antropologii Thomasa Hobbesa i Johna Locke`a, [w:] Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku, red. J. Żelazna, Wyd. Naukowe UMK, s. 199-212.
 28. Nicolaia Hartmanna koncepcja ducha zobiektywizowanego i jej główna trudność, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2013, t. XXV, s. 95-106.
 29. Ogólność i uniwersalność w globalizacji, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2013, nr 14, s. 155-164; http://www.khg.uni.wroc.pl/files/10_%20KHG_14_Kopciuch_t.pdf
 30. Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia, [w:] Wiedza, red. D. Leszczyński, „Studia Systematica 3″, Wyd. UWr, Wrocław 2013, s. 161-175.
 31. Struktura przeżyć wolitywnych w kontekście problemu wolnej woli – H.G. Framkfurt, D. von Hildebrand, [w:] Współczesne i historyczne konteksty wolności, red. L. Kopciuch, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s.  239-250.
 32. Jakich wartości nie powinniśmy chcieć?, [w:] Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej, red. A. Głowala, M. Kamińska, M. Szymańska, L. Tomaszewska, Wyd. PWSZ w Płocku, Płock 2013, s. 33-38.
 33. Zmienność historyczno-kulturowa a poznawanie wartości, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 11, s. 83-98, www.khg.uni.wroc.pl
 34. Biografia własna i cudza jako źródło kształtowania wrażliwości aksjologicznej, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, Edukacja jako całożyciowe doświadczenie, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2012, s. 50-57.
 35. Stosunek Nicolaia Hartmanna do Gottfrieda Wilhelma Leibniza, „Filo-Sofija” 2012, nr 2(17), s. 165-174.
 36. Globalizacja i lokalność w kontekście zagadnień i stanowisk w filozofii dziejów, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 12, s. 91-101, www.khg.uni.wroc.pl
 37. Teleologia a historia, [w:] Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 235-254.
 38. Etyka Nicolaia Hartmanna a późniejsze dyskusje etyczne, „Ruch Filozoficzny” 2012, t. LXIX, nr 3-4, s. 563-578.
 39. Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć?, „Lectiones & Acroases Philosophicae” V, 1(2012), (tytuł numeru: Metafizyka, fenomenologia, realizm, red. D. Leszczyński, P. Żuchowski).
 40. Nicolai Hartmann a klasyczne zagadnienia filozofii dziejów, [w:] Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, red. L. Kopciuch, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 131-153.
 41. The Ethical Notions and Relativism in Culture. In the Context of German Material Ethics of Values, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2012, vol. 28 (41),  s. 83-94.
 42. Stosunek Nicolaia Hartmanna do Immanuela Kanta w kontekście zagadnień aksjologiczno-etycznych, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 4 (26) , s. 61-75.

Przekłady z języka niemieckiego

 1. Nicolai Hartmann, Nowe drogi ontologii, tłum. L. Kopciuch i A. Mordka, Wyd. Rolewski, Toruń 1998.
 2. Rudolf Carnap, Język fizykalny jako uniwersalny język nauki, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000. s. 7-38
 3. Rudolf Carnap, O zdaniach protokolarnych, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 77-90.
 4. Rudolf Carnap, Odpowiedź na artykuły E, Zilsla i K. Dunckera, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis, 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 55-66.
 5. Moritz Schlick, O fundamencie poznania, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis, 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 97-114.
 6. Edgar Zilsel, Uwagi w sprawie logiki nauki, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 37-54.
 7. Thilo Vogel, Uwagi w sprawie teorii wypowiedzi radykalnego fizykalizmu, [w:] Spór o zdania protokolarne. Erkenntnis i Analysis 1932-1940, red. A. Koterski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 91-96.
 8. Nicolai Hartmann, Byt duchowy. Podstawowe określenia ontologiczne, „Principia“, T. XXI-XXII, Wyd. UJ, Kraków 1998
 9. Otto Neurath, Rozwój Koła Wiedeńskiego i przyszłość empiryzmu logicznego, [w:] Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, red. A. Koterski, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 215-262.
 10. Nicolai Hartmann, Kant a filozofia współczesna, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, vol. V, fasc. 2, s. 177- 183.
 11. Nicolai Hartmann, Kantowska metafizyka moralności a etyka współczesna, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 010, vol. V, fasc. 2, s. 171-175.
 12. Arno Anzenbacher, Formy uzasadnienia etyki, [w:] Uzasadnianie w etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red.L.Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS, lublin 2014, s. 97-128.
 13. Peter Knauer, Uzasadnienie etyki dzisiaj, [w:] Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red. L. Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS. Lublin 2014, s. 66-75.
 14. Wilhelm G. Jacobs, Schellinga ugruntowanie etyki, tłum. L. Kopciuch i P. Korobczak, [w:] Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red. L. Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 189-203.

Konferencje i wyjazdy naukowe od roku 2017 (lista wcześniejszych konferencji dostępna na stronie prywatnej):

 1. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 21-22 października 2022, referat: Eric Voegelin wobec Oświecenia.
 2. Contemporary Challenges and Values 2: VALUE CONFLICTS (online), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 7-8 lipca 2022, referat: Hedonic and moral Values.
 3. Konteksty kreatywności (online), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Lublin 24 czerwca, referat: Uwagi o złej kreatywności.
 4. Contemporary Challenges and Values/ Współczesne wyzwania a wartości (online), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 10-11 grudnia 2021, referat: Crisis of values: a critical analysis. 
 5. International Conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects, Petersburg 18-20 listopada 2021, Rosja, Saint Petersburg State University (online); referat: Egoism
 6. Współczesne transformacej wartości (online), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 10-11 czerwca 2021, referat: Wartość kreatywności.  
 7. ІІ International Scientific and Practical Conference "Problems of personal self-development in modern society" (online), Ministry of Education and Science of Ukraine,Yaroslav Mudryi National Law University et al., 28 maja 2021, Charków, Ukraina, referat: Persons and Values in Crisis.
 8. Nicolai Hartmann's Philosophy Today (online-symposium), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 15 grudnia 2020, referat Nicolai Hartmann's Idea of Objectified Spirit, organizator i moderator sympozjum.
 9. International Conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects, Petersburg 19-21 listopada 2020, Rosja, Saint Petersburg State University (online); referat: Does creativity have a dark side?
 10. Znaczenie filozofia Oświecenia w kulturze europejskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 30 września 2019, referat: Etyka Kanta a niemiecka materialna etyka wartości.
 11. 11th International Conference Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. “The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting” (100 Daniel Bell’s anniversary 1919-2019), Petersburg 21-23 listopada 2019, Rosja, Saint Petersburg State University; referat: Axiological and moral aspects of technological creativity.
 12. Nicolai Hartmann International Conference, Katowice 13-14 czerwca 2019, Uniwersytet Ślaski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Nicolai Hartmann Society, referat: Nicolai Hartmann's Concept of Feeling of Values
 13. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 6-7 grudnia 2018, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, referat: Pozycja i rola argumentów Jeremy'ego Benthama w rozwoju hedonizmu
 14. Theoretical and Applied Ethics, Petersburg 15-17 listopada 2018, Rosja, Saint Petersburg State University, referat: A Crisis of Values? 
 15. Globalności - Ideologie - Utopie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 19 października 2018, referat: Wartości utopii i utopia wartości
 16. Filozofia XVII wielku - jej źródła i kontynuacje, Toruń 18-19 czerwca 2018, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, referat: Czy i jaki egoizm jest zły? Z inspiracji stanowiskiem Hobbesa
 17. Herman Cohen in the History of Russian Philosophy, Moskwa, 4-5 czerwca 2018, Rosja, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (RUDN), referat: Hermann Cohen`s and Nicolai Hartmann`s Understanding of Free Will and Autonomy 
 18. Seminarium Grundlagen der Moralbegründung, współprowadzone z prof. Oliverem Hallichem, Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy, 9-13 kwietnia 2018 (program Erasmus+)
 19. Między ciągłością a zmianą. Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego, Politechnika Lubelska, Lublin 17 maja 2018, referat: Wartość nowości
 20. The Conference on the Philosophy of Nicolai Hartmann, Petersburg 20-21 grudnia 2017, Rosja, Saint Petersburg State University, Nicolai Hartmann Society, referat: Nicolai Hartmann`s Ethics and Contemporary Ethical Discussions
 21. Kryzys wartości?, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS, kwartalnik „Kultura i Wartości”, Lublin 9-10 listopada 2017, referat: Wątpliwości co do kryzysu wartości
 22. Nowy - Jedwabny – Świat?, Szlak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 17 października 2017, referat: O pewnym aksjologicznym „paradoksie” Nowego Jedwabnego Szlaku
 23. Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, Warszawa 2 czerwca 2017, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Teoretyczne trudności odpowiedzialności globalnej
 24. Znaczenie czynników pozaracjonalnych w życiu jednostki  i społeczeństwa, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzibą w Wenecji, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Nałęczów 29-31 maja 2017, referat: Emocjonalizm w poznawaniu wartości
 25. Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – Kreatywne działanie, Lublin 25-26 kwietnia 2017, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; referat: Wartości działania kreatywnego