Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 (p. 229 NH):


czwartek 11- 12


 Od III 2020 kontakt i konsultacje drogą mailową. 


 


 

O sobie

Życiorys naukowy:

Studia polonistyczne na UMCS ukończyłem w roku 1987. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Od roku 1995  do 2019 pracowałem na stanowisku adiunkta (od 2010 adiunkt z hab.). Od 2019, po uzyskaniu tytułu profesora, pracuję na stanowisku profesora. W latach 2010-2013 byłem zastępca dyrektora IFP, w latach 2015-2019 dyrektorem IFP. Od roku 2015 do 2019 byłem kierownikiem Zakładu Historii Literatury Polskiej, zaś od roku 2019 jestem kierownkiem Katedry Historii Literatury Polskiej. Od r. 2019 jestem członkiem Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. 

W roku 1989 byłem współzałożycielem kwartalnika literackiego „Kresy” (w latach 1995-2010 byłem redaktorem naczelnym). Od roku 1993 jestem członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Opublikowałem 4 książki autorskie, ponad 90 rozpraw i artykułów naukowych poświęconych poezji przełomu XVIII i XIX wieku oraz twórczości polskich romantyków (zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego). Ponadto ogłosiłem wiele artykułów, esejów, szkiców i recenzji (ponad 180) poświęconych literaturze współczesnej (głównie twórczości pisarzy emigracyjnych, prozie lat ostatnich, współczesnemu życiu literackiemu, a także inspiracjom romantycznym w literaturze najnowszej). Wziąłem udział w blisko 70 konferencjach naukowych oraz kilkunastu sesjach i dyskusjach krytycznoliterackich. Wypromowałem 1 doktora i jestem promotorem w 5 przewodach doktorskich.

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: literaturoznawstwo.

Publikacje

Publikacje książkowe:

1. A. Bagłajewski, „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 370.

2. A. Bagłajewski, "Poezja "trzeciej epoki". O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836-1843", Lublin 2009, ss. 400.

3. A. Bagłajewski, "Mapy dwudziestolecia 1989-2009. Linie ciągłości", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 328.

4. A. Bagłajewski, "Obecność romantyzmu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 316.

Prace redagowane:

1. "Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej", pod red. A. Bagłajewskiego, J. Bartmińskiego, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowskiej-Bartmńskiej, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2018, ss. 398. 

Opublikowane w wydawnictwach zwartych (wybór):

1. „Kategoria rozpaczy i nadziei w utworach literackich z roku 1795”, [w:] „Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice”, pod red. A. Aleksandrowicz, Lublin 1991, s. 119-144.

2. „Galicyjski wieszcz czy „tylko” poeta? Z problemów recepcji twórczości Kornela Ujejskiego do roku 1897”, [w:] „ Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji”, pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1995, s. 151-165.

3. „Czy możliwa jest równoległa historia literatury i sztuki?”, [w:] „ Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej, TN KUL, Lublin 1995, s. 271-290.

4. „Spór o polskość”, [w:] „ Spotkania z paryską „Kulturą”, pod red. Z. Kudelskiego, Oficyna Wydawnicza POMOST, Warszawa 1995, s. 124-127.

5. „Jan Maksymilian Fredro”, [w:] „Pisarze polskiego oświecenia”, t. 3, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 845-859.

6. „Ut musica poesis – o „Tłumaczeniach Szopena” Kornela Ujejskiego”, [w:] „ Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Profesorowi Piotrowi Żbikowskiemu”, pod red. G. Ostasza i S. Uliasza, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 237-253.

7. „ Lamentacje polskiego Jeremiasza. Brodziński – Witwicki – Ujejski”, [w:] „ Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku”, pod red. P. Żbikowskiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998, s. 73-94.

8. „”Żywi i umarli” – czytani po latach”, [w:] „Herling- Grudziński i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. Z. Kudelski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 397-403.

9. „Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego”, [w:] „Czapski i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. M. Kitowska-Łysiak i M. Ujma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 418-433.

10. „Maria Danilewicz Zielińska” , [w:] „Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939”, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t.1, TN KUL, Lublin 1999, s. 87-90.

11. „Andrzej Chciuk” , [w:] „Leksykon kultury polskiej...”, s. 62-65.

12. „Włodzimierz Odojewski jako krytyk literacki”, [w:] „Odojewski i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. S. Barć, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 381-388.

13. [hasła] „Fert Józef”, „Fita Stanisław”, [w:] „Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny”, red. nauk. A. Hutnikiewicz i A. Lam, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 166 i 169-170.

14. „Miasto – palimpsest”, [w:] „Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999 (właść. 2000), s. 317-338.

15. „Odeskie sny-marzenia”, [w:] „Mickiewicz. Sen i widzenie”, pod red. Z. Majchrowskiego i W. Owczarskiego, wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000, s. 79-96.

16. „Czy Słowacki był „ zabójcą” poetów lwowskich?”, [w:] „Słowacki współczesnych i potomnych. W 150 rocznicę śmierci Poety”, pod red. J. Borowczyka i Z. Przychodniaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 2000, s. 191-215.

17. „O „Hanemannie” Stefana Chwina”, [w:] „ W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje współczesnej prozy i dramatu”, pod red. A. Chomiuk, Wyd. Publisher Innowacje, Goleszów 2003, s. 34-43.

18. „Tyrtejski antyk poetów galicyjskich”, [w:] „Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans”, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2003, s. 557-571.

19. „Stan rozproszenia”, [w:] „Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych”, w opr. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 45-54.

20. „Schulz w prozie lat dziewięćdziesiątych” [hasło, współaut. Andrzej Niewiadomski], [w:] „Słownik schulzowski”, opr. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2003, s. 339-341.

21. „Szkice „Ideału Varenny””, [w:] „Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja”, pod red. S. Zabierowskiego i L. Zwierzyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 107-136.

22. „Schulz i proza lat dziewięćdziesiątych”, [w:] „W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci ”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003 (właść.2004), s. 443-466.

23. „Dyptyk epistolograficzny Krasińskiego – spotkania z kobietą, nową tożsamością, pełnią romantycznego „Ja””, [w:] „Kobieta w literaturze i kulturze. Zbiór rozpraw i szkiców”, pod red. D. Mazurek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 69-115.

24. „Od „zaniku centrali” do „centrali”, [w:] „Kanon i obrzeża”, pod red. T.Czerskiej i I. Iwasiów, Universitas, Kraków 2005, s. 97-122.

25. „W poszukiwaniu kształtu wizji”, [w:] „Zygmunt Krasiński – pytania o twórczość”, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, M. Prussak, E. Szczeglackiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2005, s. 25-56.

26. „Normalnie czyli (nie)przewidywalnie. O sytuacji pisma literackiego w latach dziewięćdziesiątych”, [w:] „Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach”, pod red. P. Czaplińskiego i P. Śliwińskiego, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 97-112.

27. Mit Galicji a idea ‘mojej Europy” ( Stasiuk – Andruchwycz – Topol), [w:] „ Kresy- dekonstrukcja”, pod red. K. Trybusia, J. Kałążnego, R. Okulicz- Kozaryna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 69- 87.

28. O „małych formach” wypowiedzi krytycznej starych mistrzów na przełomie wieków”, [w:] „ Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między uniwersytetem a rynkiem”, pod red. D.Kozickiej i T. Cieśaka-Sokołowskiego, Universitas, Kraków 2007, s. 29-61.

29. .„Słowacki w czasach „bruLionu”, [w:] „Polska literatura współczesna wobec romantyzmu”, pod red. M. Łukaszuk i D. Seweryna, TN KUL, Lublin 2007, s. 203-234.

30. .„ Krasiński und „die Frau der Zukunft”, [w:] „Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europaischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive“, hrsg. von A.Gall. Th.Grob, A. Lawaty und G. Ritz, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2007, s. 348-368.

31. .„Lekcje rzeczy według Stefana Chwina”, [w:] „Rzecz i rzeczowość w kulturze polskiej XX i XXI wieku”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i M. Lachowskiego, TN KUL, Lublin 2007, s.95-123.

32. Kwartalnik literacki "Kresy", [w:] "Leksykon pism kulturalnych i literackich po 1989 roku", pod red. A. Nęckiej, G. Maroszczuk, Wyd. Śląsk, Katowice 2010, s.129-136..

 33."Portret artysty z czasów starości", [w:] "Śladami romantyków. Prace ofiarowane prof. Zbigniewowi Sudolskiemu na osiemdziesięciolecie urodzin",pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wyd. ILP UW, Warszawa 2010, s. 185-196..

34. "Mickiewiczowska interpretacja "Legendy" Krasińskiego w prelekcjach paryskich Mickiewicza", [w:] "Prelekcje paryskie Mickiewicza w perspektywie polskiej i europejskiej", pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego, M. Bizior-Dombrowskiej, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 163-179.

35. "Krasiński-Słowacki. Dzieje myśli i wyobraźni", [w:] "Spadkobiercy Juliusza Słowackiego w kraju i za granicą", pod red. E. Łoch, LTN, Lublin 2011, s. 89-103.

36. "Sycylijska podróż Krasińskiego: w poszukiwaniu poezji trzeciej epoki", [w:] "Podróże artystyczne - artysta w podróży", pod red. R. Kasperowicza, J. Jażwierskiego, M. Pastwy, TN KUL, Lublin 2010 (właśc. 2011, s. 93-119.

37. "Krasińskiego utwory "utajone"", [w:] "Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji - problemy biografii", pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 109-130.

38. "Mistrz i jego wyznawcy - dwa spojrzenia ponowoczesne", [w:] "Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M.Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, s. 465-494.

39. "Topika krytycznoliteracka Krasińskiego", [w:] "Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa", pod red. R. Dąbrowskiego i A. Ziołowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 413-430.

40. "Sparta w romantycznej poezji krajowej (1831-1863). Motywy, reminiscencje, obrazy", [w:] "Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie", pod red. M. Kalinowskiej i in., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 219-250.

41. "Miasto przeklęte i miasto idylliczne. Przyczynek do topografii antropologicznej Krasińskiego (z Kraszewskim w tle), [w:] "Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku", pod red. M. Junkierta, W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016, s. 63-76.

42. "Regres języka polityki? Między mesjanizmem a romantyczną nowoczesnością (przypadek K. Ujejskiego)", [w:] "Rok 1863. Narodziny nowej Polski", pod red. M. Rudaś-Grodzkiej i in., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 91-110.

43. "Geografia "serdeczna" czy "imperialna". Postkolonialne refleksje nad Mohortem Pola", [w:] "Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym", cz. I, pod red. M. Kuziaka i B. Nawrockiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 498-517. 

44. "Być wieszczem i prorokiem dziś- jak to jest możliwe?", [w:] "Strategie "ja" (po)romantycznego w literaturze XIX-XXI wieku"t. 1, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 413-428. 

45. "Praca - czasy transformacji - literatura", [w:] "Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej", pod red. A. Bagłajewskiego, J. Bartmińskiego, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 241-269. 

46. "Zygmunt Krasiński - romantyczny pisarz polityczny", [w:] "Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?", pod red. A. Markuszewskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, s. 327-347. 

 

Opublikowane w czasopismach (wybór):

1. „Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku”, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. VII, Lublin 1989 ( 1991), s. 117–136.

2. „Koncepcja poety i poezji w „Gęśli Jeremiasza” Kornela Ujejskiego wobec przedromantycznej i romantycznej tradycji”,„Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XI, Lublin 1993 ( 1995), s. 51- 66.

3. „Ut poesis pictura” – o interpretacji Jana Styki „Chorału” Kornela Ujejskiego”,„Roczniki Humanistyczne”, t. XLIII – z. 4, Lublin 1995 , s. 103–119.

4. „Mogiły narodowego sacrum (O „Maratonie” Kornela Ujejskiego), „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XII/XIII, Lublin 1994/95 ( 1996), s. 35– 42.

5. „Inny Mickiewicz”, „Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII”, rocznik XLIII, r. szk. 1997/98, z. 1, s. 15–24.

6. „O „Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego”, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XIX, Lublin 2001, s. 141–157.

7. „Krzemieniec Słowackiego”,  „Annales UMCS”, Sectio FF, Literatura – Historia – Natura, vol. XX/XXI , Lublin 2002/ 2003. „Prace ofiarowane prof. Alinie Aleksandrowicz”, red. nauk. B. Czwórnóg-Jadczak, s. 367–382.

8. „Normalnie czyli (nie) przewidywalnie. O sytuacji pisma literackiego w latach dziewięćdziesiątych”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Figury normalności”, Seria Literacka IX (XXIX) , Poznań 2002 , s. 141–156.

9. „O tradycji romantycznej, czyli Mickiewiczu - dzisiaj (uwag kilka)” „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3 (17), s. 24-36.

10. „Pęknięta kopuła” „Kresy” 2009, nr 79, s. 35–71.

11. „Jej dzieje na Sybirze...” (rec. Z. Trojanowiczowa , „Sybir romantyków”, Kraków 1991), „Roczniki Humanistyczne”, tom XLIII – z. 4, Lublin 1995 , s. 172–177.

12. [rec.] „Wiadomości i okolice. Szkice i wspomnienia”, red. M. A. Supruniuk, Toruń 1995. Archiwum „Wiadomości”, „Pamiętnik Literacki” , rocznik LXXXVIII, 1997 z. 2, s. 209–216.

13. „O tradycji na początku wieku” (rec. „Na początku wieku. Rozważania o tradycji”, pod red. Z. Trojanowiczowej i K. Trybusia, Poznań 2002), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Figury normalności”, Seria Literacka IX (XXIX), Poznań 2002, s. 247–260.

14. [rec.] J. Bachórz, „Jak pachnie na Liwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie”, Gdańsk 2003 „Pamiętnik Literacki”, rocznik XCVIII, 2007, z. 1, s. 163-174.

 15. Nowe „dziady”. O wierszu Pojedź  Jarosława Marka Rymkiewicza, Polonistyka" 2011, nr 7, s. 43-47.

16. "Rewizje romantyczne w prozie najnowszej", "Pamiętnik Literacki", rocznik CIII, 2012, z. 1, s.  147-186.

17. "Andrzej Chciuk - pisarz (z) Drohobycza", "Ruch Literacki" 2014, nr 1, s. 83-95.

18. "Między Sfinksem a mumią naród wychowany?", "Teksty Drugie" 2014, nr 6, s. 205-217.

19. "Zygmunt Krasiński u wód", "Wiek XIX" 2015, r. VIII (L), s. 126-139.

20. "Praca w świetle współczesnych świadectw literackich", "Etnolingwistyka" 2016, nr 28, s. 81-99.

Wersja ang.: Work in contemporary Polish literature, transl. by Klaudia Wengorek-Dolecka, "Ethnolinguistics", Lublin 2017/ 28, p. 85-103. 

21. "Blaski i cienie badań postkolonialnych nad polską literaturą romantyczną", "Studia Europaea Gnesnensia" 2017, nr 15, s. 149-175. 

22. "Podkrzywdzie" - świat mitu, tajemnicy i Schulza. Propozycja lektury intertekstualnej", "Śląskie Studia Polonistyczne" 2016 nr 1-2 (8), s. 301-314. 

23. "Zapomniana "chłopska odyseja" Kornela Ujejskiego", "Wiek XIX" 2017, r. X (LII), s. 193-206.

24, "Nowa edycja Krasińskiego", "Pamiętnik Literacki" 2018, z. 2, s. 215-240. 

25. Geografia wyobrażona Wincentego Pola (wokół "Pieśni o ziemi naszej"), "Ruch Literacki" 2018, nr 4, s, 373-390.

26. "Kobieta, figura, kanon", "Teksty Drugie" 2018, nr 5, s. 152-165. 

 

Wiele esejów, szkiców i recenzji w czasopismach literackich m. in. "Kresy", "Twórczość", "Odra", "Tytuł", "Znak", "Nowe Książki", "Fraza", "Tygodnik Powszechny", "Akcent".

Publikacje w wyd. internetowych:

1. Drezno; Weimar; Ren, [w:] "Atlas Polskiego Romantyzmu" ["Nowa Panorama Literatury Polskiej"; nplp.pl].

 

Udział w grantach:

1. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik grantu – prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (2010-2012). Numer grantu: N R17 0005 06/2009. Przygotowane hasła: 1. Fantazmaty ciała u Krasińskiego; 2. Ciało, dusza i duch u Krasińskiego; 3. Ciała „trzeciej epoki”; 4. Ciało mesjanistyczne w „Przedświcie”; 5. Cielesna i duchowa „posągowość” Słowackiego; 6. Słowackiego genezyjskie duchy i ciała. 7. Ciało i duch w perspektywie mesjanistycznej („Samuel Zborowski”); 8. Mickiewiczowskie poetyckie dyskursy o ciele i duszy; 9. Dyskurs o ciele i duszy w III części „Dziadów”; 10. Ciało i duch w czasach prelekcji paryskich. 

2. Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik grantu – dr hab. Marek Bieńczyk prof. IBL (2009-2011). Numer grantu: NN 103 2228 36. Przygotowane hasła: Drezno, Ren Weimar [www. nplp.pl]

 3. Sparta w literaturze i kulturze polskiej – od okresu staropolskiego do XX wieku. Między recepcją dziedzictwa greckiego a poszukiwaniem narodowej tożsamości. Kierownik grantu: prof. dr hab. Maria Kalinowska (2011-2014). Nr grantu: N N103 443940. Przygotowane studium (3 arkusze): Sparta w romantycznej poezji krajowej (1831-1863). Motywy, reminiscencje, obrazy.

 4. Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej. Kierownik grantu: dr hab. Michał Kuziak prof. UW. Nr grantu NPRH nr 2/H12/81/2013. Przygotowanie studium: Postkolonialne refleksje nad "Mohortem" Pola.

Redakcja:

Od roku 1989 redaktor kwartalnika literackiego „Kresy” , w latach 1995 – 2010 redaktor naczelny ( do r. 2010 ukazały się 82 numery czasopisma).

W latach 1997- 2001 współpracownik i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Język Polski w szkole dla klas IV-VIII”, „Język Polski w Szkole – gimnazjum”, „Język Polski w Szkole Średniej”.

Prace redakcyjne:

Opracowanie i redakcja publikacji z Warsztatów Literackich w CK w Lublinie (kilkanaście tomików) m.in.: „ Kajet. Warsztaty literackie 96/ 97”, „Odlatują myśli, uciekają spojrzenia. Konkurs literacki „Kajet 99”,„Z zachwytu barw. Konkurs literacki „Kajet 2000”. Warsztaty literackie” ,"Myśli niepokornie białe. Konkurs literacki „Kajet 2003”. Warsztaty literackie”, „Zatrzymać i zapomnieć. Warsztaty Literackie 2004/2005. Konkurs Literacki Kajet 2005”, „„Prawdy... zamknięte. Warsztaty Literackie 2006/2007. Konkurs Literacki Kajet 2007”

Dane dodatkowe

Opieka nad kołami naukowymi:

Od roku 1998 do 2012 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów.

Działalność organizacyjna:

2004 – organizacja polsko-ukraińskiego seminarium „Kultura pogranicza: Twórczość Andrzeja Chciuka”, Lublin VI 2004.

Działalność pozauniwersytecka:

Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Literackiego „Kresy”. Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Kresy” (1995-2010).

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od r. 1993).

Prowadzenie Warsztatów Literackich w Centrum Kultury w Lublinie od roku 1996.

Juror konkursów literackich (im. J. Czechowicza i B. Prusa, pod auspicjami SPP, konkursu literackiego dla młodzieży szkół średnich „Kajet” (od roku 1997), juror konkursu w WDK (2004 - 2006).

W l. 2012-2014 w zespole eksperckim MKiDN Promocja Literatury i Czasopism (Priorytet: Czasopisma).

W r. 2015, 2017 i 2019 przewodniczący jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

W kadencji 2015-2019 oraz 2020-2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Od r. 2018 zastępca przewodniczącej Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich (KPU).

Nagrody i wyróżnienia:

1999, 2013, 2016 - Nagroda Rektora UMCS II stopnia za działalność naukową

2019 - Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni

2003 – Srebrny Krzyż Zasługi

2005, 2010, 2016 - Nagroda prezydenta Miasta Lublin

2011- Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną.