Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ, ZAKŁAD HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu
Telefon
+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018


środa 13. 45 - 14. 45


czwartek 13. 45 - 14. 45


 


 

O sobie

Życiorys naukowy:

Studia polonistyczne na UMCS ukończyłem w roku 1987. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej IFP UMCS. Od roku 1995 pracuję na stanowisku adiunkta. W roku 1989 byłem współzałożycielem kwartalnika literackiego „Kresy” (w l. 1995-2010 byłem redaktorem naczelnym). Od roku 1993 jestem członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Opublikowałem 4 książki autorskie, ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych poświęconych poezji przełomu XVIII i XIX wieku oraz twórczości polskich romantyków (zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego). Ponadto ogłosiłem wiele artykułów, esejów, szkiców i recenzji (ponad 180) poświęconych literaturze współczesnej (głównie twórczości pisarzy emigracyjnych, prozie lat ostatnich, współczesnemu życiu literackiemu, a także inspiracjom romantycznym w literaturze najnowszej). Wziąłem udział w blisko 60 konferencjach naukowych oraz kilkunastu sesjach i dyskusjach krytycznoliterackich. Wypromowałem 1 doktora i jestem promotorem w 5 przewodach doktorskich. SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: literaturoznawstwo (historia literatury polskiej).

Publikacje

Publikacje książkowe:

1. A. Bagłajewski, „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 370.

2. A. Bagłajewski, "Poezja "trzeciej epoki". O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836-1843", Lublin 2009, ss. 400.

3. A. Bagłajewski, "Mapy dwudziestolecia 1989-2009. Linie ciągłości", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 328.

4. A. Bagłajewski, "Obecność romantyzmu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 316.

Prace redagowane:

1. "Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej", pod red. A. Bagłajewskiego, J. Bartmińskiego, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowskiej-Bartmńskiej, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2018, ss. 398. 

Opublikowane w wydawnictwach zwartych (wybór):

1. „Kategoria rozpaczy i nadziei w utworach literackich z roku 1795”, [w:] „Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice”, pod red. A. Aleksandrowicz, Lublin 1991, s. 119-144.

2. „Galicyjski wieszcz czy „tylko” poeta? Z problemów recepcji twórczości Kornela Ujejskiego do roku 1897”, [w:] „ Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji”, pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1995, s. 151-165.

3. „Czy możliwa jest równoległa historia literatury i sztuki?”, [w:] „ Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej, TN KUL, Lublin 1995, s. 271-290.

4. „Spór o polskość”, [w:] „ Spotkania z paryską „Kulturą”, pod red. Z. Kudelskiego, Oficyna Wydawnicza POMOST, Warszawa 1995, s. 124-127.

5. „Jan Maksymilian Fredro”, [w:] „Pisarze polskiego oświecenia”, t. 3, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 845-859.

6. „Ut musica poesis – o „Tłumaczeniach Szopena” Kornela Ujejskiego”, [w:] „ Od oświecenia do romantyzmu. Prace ofiarowane Profesorowi Piotrowi Żbikowskiemu”, pod red. G. Ostasza i S. Uliasza, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 237-253.

7. „ Lamentacje polskiego Jeremiasza. Brodziński – Witwicki – Ujejski”, [w:] „ Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku”, pod red. P. Żbikowskiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998, s. 73-94.

8. „”Żywi i umarli” – czytani po latach”, [w:] „Herling- Grudziński i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. Z. Kudelski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 397-403.

9. „Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego”, [w:] „Czapski i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. M. Kitowska-Łysiak i M. Ujma, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 418-433.

10. „Maria Danilewicz Zielińska” , [w:] „Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939”, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t.1, TN KUL, Lublin 1999, s. 87-90.

11. „Andrzej Chciuk” , [w:] „Leksykon kultury polskiej...”, s. 62-65.

12. „Włodzimierz Odojewski jako krytyk literacki”, [w:] „Odojewski i krytycy. Antologia tekstów”, wybór i opr. S. Barć, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 381-388.

13. [hasła] „Fert Józef”, „Fita Stanisław”, [w:] „Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny”, red. nauk. A. Hutnikiewicz i A. Lam, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 166 i 169-170.

14. „Miasto – palimpsest”, [w:] „Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i E. Wolickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999 (właść. 2000), s. 317-338.

15. „Odeskie sny-marzenia”, [w:] „Mickiewicz. Sen i widzenie”, pod red. Z. Majchrowskiego i W. Owczarskiego, wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000, s. 79-96.

16. „Czy Słowacki był „ zabójcą” poetów lwowskich?”, [w:] „Słowacki współczesnych i potomnych. W 150 rocznicę śmierci Poety”, pod red. J. Borowczyka i Z. Przychodniaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, Poznań 2000, s. 191-215.

17. „O „Hanemannie” Stefana Chwina”, [w:] „ W poszukiwaniu nowego kanonu. Interpretacje współczesnej prozy i dramatu”, pod red. A. Chomiuk, Wyd. Publisher Innowacje, Goleszów 2003, s. 34-43.

18. „Tyrtejski antyk poetów galicyjskich”, [w:] „Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans”, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2003, s. 557-571.

19. „Stan rozproszenia”, [w:] „Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych”, w opr. i ze wstępem D. Nowackiego i K. Uniłowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 45-54.

20. „Schulz w prozie lat dziewięćdziesiątych” [hasło, współaut. Andrzej Niewiadomski], [w:] „Słownik schulzowski”, opr. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2003, s. 339-341.

21. „Szkice „Ideału Varenny””, [w:] „Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja”, pod red. S. Zabierowskiego i L. Zwierzyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 107-136.

22. „Schulz i proza lat dziewięćdziesiątych”, [w:] „W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci ”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003 (właść.2004), s. 443-466.

23. „Dyptyk epistolograficzny Krasińskiego – spotkania z kobietą, nową tożsamością, pełnią romantycznego „Ja””, [w:] „Kobieta w literaturze i kulturze. Zbiór rozpraw i szkiców”, pod red. D. Mazurek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 69-115.

24. „Od „zaniku centrali” do „centrali”, [w:] „Kanon i obrzeża”, pod red. T.Czerskiej i I. Iwasiów, Universitas, Kraków 2005, s. 97-122.

25. „W poszukiwaniu kształtu wizji”, [w:] „Zygmunt Krasiński – pytania o twórczość”, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, M. Prussak, E. Szczeglackiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2005, s. 25-56.

26. „Normalnie czyli (nie)przewidywalnie. O sytuacji pisma literackiego w latach dziewięćdziesiątych”, [w:] „Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach”, pod red. P. Czaplińskiego i P. Śliwińskiego, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 97-112.

27. Mit Galicji a idea ‘mojej Europy” ( Stasiuk – Andruchwycz – Topol), [w:] „ Kresy- dekonstrukcja”, pod red. K. Trybusia, J. Kałążnego, R. Okulicz- Kozaryna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 69- 87.

28. O „małych formach” wypowiedzi krytycznej starych mistrzów na przełomie wieków”, [w:] „ Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między uniwersytetem a rynkiem”, pod red. D.Kozickiej i T. Cieśaka-Sokołowskiego, Universitas, Kraków 2007, s. 29-61.

29. .„Słowacki w czasach „bruLionu”, [w:] „Polska literatura współczesna wobec romantyzmu”, pod red. M. Łukaszuk i D. Seweryna, TN KUL, Lublin 2007, s. 203-234.

30. .„ Krasiński und „die Frau der Zukunft”, [w:] „Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europaischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive“, hrsg. von A.Gall. Th.Grob, A. Lawaty und G. Ritz, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2007, s. 348-368.

31. .„Lekcje rzeczy według Stefana Chwina”, [w:] „Rzecz i rzeczowość w kulturze polskiej XX i XXI wieku”, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i M. Lachowskiego, TN KUL, Lublin 2007, s.95-123.

32. Kwartalnik literacki "Kresy", [w:] "Leksykon pism kulturalnych i literackich po 1989 roku", pod red. A. Nęckiej, G. Maroszczuk, Wyd. Śląsk, Katowice 2010, s.129-136..

 33."Portret artysty z czasów starości", [w:] "Śladami romantyków. Prace ofiarowane prof. Zbigniewowi Sudolskiemu na osiemdziesięciolecie urodzin",pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wyd. ILP UW, Warszawa 2010, s. 185-196..

34. "Mickiewiczowska interpretacja "Legendy" Krasińskiego w prelekcjach paryskich Mickiewicza", [w:] "Prelekcje paryskie Mickiewicza w perspektywie polskiej i europejskiej", pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego, M. Bizior-Dombrowskiej, Wyd. UW, Warszawa 2011, s. 163-179.

35. "Krasiński-Słowacki. Dzieje myśli i wyobraźni", [w:] "Spadkobiercy Juliusza Słowackiego w kraju i za granicą", pod red. E. Łoch, LTN, Lublin 2011, s. 89-103.

36. "Sycylijska podróż Krasińskiego: w poszukiwaniu poezji trzeciej epoki", [w:] "Podróże artystyczne - artysta w podróży", pod red. R. Kasperowicza, J. Jażwierskiego, M. Pastwy, TN KUL, Lublin 2010 (właśc. 2011, s. 93-119.

37. "Krasińskiego utwory "utajone"", [w:] "Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji - problemy biografii", pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 109-130.

38. "Mistrz i jego wyznawcy - dwa spojrzenia ponowoczesne", [w:] "Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), pod red. W. Hamerskiego, M.Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014, s. 465-494.

39. "Topika krytycznoliteracka Krasińskiego", [w:] "Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa", pod red. R. Dąbrowskiego i A. Ziołowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 413-430.

40. "Sparta w romantycznej poezji krajowej (1831-1863). Motywy, reminiscencje, obrazy", [w:] "Sparta w kulturze polskiej. Część I: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie", pod red. M. Kalinowskiej i in., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 219-250.

41. "Miasto przeklęte i miasto idylliczne. Przyczynek do topografii antropologicznej Krasińskiego (z Kraszewskim w tle), [w:] "Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku", pod red. M. Junkierta, W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016, s. 63-76.

42. "Regres języka polityki? Między mesjanizmem a romantyczną nowoczesnością (przypadek K. Ujejskiego)", [w:] "Rok 1863. Narodziny nowej Polski", pod red. M. Rudaś-Grodzkiej i in., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 91-110.

43. "Geografia "serdeczna" czy "imperialna". Postkolonialne refleksje nad Mohortem Pola", [w:] "Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym", cz. I, pod red. M. Kuziaka i B. Nawrockiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 498-517. 

44. "Praca - czasy transformacji - literatura", [w:] "Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej", pod red. A. Bagłajewskiego, J. Bartmińskiego, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 241-269. 

 

Opublikowane w czasopismach (wybór):

1. „Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku”, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. VII, Lublin 1989 ( 1991), s. 117–136.

2. „Koncepcja poety i poezji w „Gęśli Jeremiasza” Kornela Ujejskiego wobec przedromantycznej i romantycznej tradycji”,„Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XI, Lublin 1993 ( 1995), s. 51- 66.

3. „Ut poesis pictura” – o interpretacji Jana Styki „Chorału” Kornela Ujejskiego”,„Roczniki Humanistyczne”, t. XLIII – z. 4, Lublin 1995 , s. 103–119.

4. „Mogiły narodowego sacrum (O „Maratonie” Kornela Ujejskiego), „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XII/XIII, Lublin 1994/95 ( 1996), s. 35– 42.

5. „Inny Mickiewicz”, „Język Polski w Szkole dla klas IV – VIII”, rocznik XLIII, r. szk. 1997/98, z. 1, s. 15–24.

6. „O „Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego”, „Annales UMCS”, Sectio FF, vol. XIX, Lublin 2001, s. 141–157.

7. „Krzemieniec Słowackiego”,  „Annales UMCS”, Sectio FF, Literatura – Historia – Natura, vol. XX/XXI , Lublin 2002/ 2003. „Prace ofiarowane prof. Alinie Aleksandrowicz”, red. nauk. B. Czwórnóg-Jadczak, s. 367–382.

8. „Normalnie czyli (nie) przewidywalnie. O sytuacji pisma literackiego w latach dziewięćdziesiątych”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Figury normalności”, Seria Literacka IX (XXIX) , Poznań 2002 , s. 141–156.

9. „O tradycji romantycznej, czyli Mickiewiczu - dzisiaj (uwag kilka)” „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3 (17), s. 24-36.

10. „Pęknięta kopuła” „Kresy” 2009, nr 79, s. 35–71.

11. „Jej dzieje na Sybirze...” (rec. Z. Trojanowiczowa , „Sybir romantyków”, Kraków 1991), „Roczniki Humanistyczne”, tom XLIII – z. 4, Lublin 1995 , s. 172–177.

12. [rec.] „Wiadomości i okolice. Szkice i wspomnienia”, red. M. A. Supruniuk, Toruń 1995. Archiwum „Wiadomości”, „Pamiętnik Literacki” , rocznik LXXXVIII, 1997 z. 2, s. 209–216.

13. „O tradycji na początku wieku” (rec. „Na początku wieku. Rozważania o tradycji”, pod red. Z. Trojanowiczowej i K. Trybusia, Poznań 2002), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Figury normalności”, Seria Literacka IX (XXIX), Poznań 2002, s. 247–260.

14. [rec.] J. Bachórz, „Jak pachnie na Liwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie”, Gdańsk 2003 „Pamiętnik Literacki”, rocznik XCVIII, 2007, z. 1, s. 163-174.

 15. Nowe „dziady”. O wierszu Pojedź  Jarosława Marka Rymkiewicza, Polonistyka" 2011, nr 7, s. 43-47.

16. "Rewizje romantyczne w prozie najnowszej", "Pamiętnik Literacki", rocznik CIII, 2012, z. 1, s.  147-186.

17. "Andrzej Chciuk - pisarz (z) Drohobycza", "Ruch Literacki" 2014, nr 1, s. 83-95.

18. "Między Sfinksem a mumią naród wychowany?", "Teksty Drugie" 2014, nr 6, s. 205-217.

19. "Zygmunt Krasiński u wód", "Wiek XIX" 2015, r. VIII (L), s. 126-139.

20. "Praca w świetle współczesnych świadectw literackich", "Etnolingwistyka" 2016, nr 28, s. 81-99.

Wersja ang.: Work in contemporary Polish literature, transl. by Klaudia Wengorek-Dolecka, "Ethnolinguistics", Lublin 2017/ 28, p. 85-103. 

21. "Blaski i cienie badań postkolonialnych nad polską literaturą romantyczną", "Studia Europaea Gnesnensia" 2017, nr 15, s. 149-175. 

22. "Podkrzywdzie" - świat mitu, tajemnicy i Schulza. Propozycja lektury intertekstualnej", "Śląskie Studia Polonistyczne" 2016 nr 1-2 (8), s. 301-314. 

23. "Zapomniana "chłopska odyseja" Kornela Ujejskiego", "Wiek XIX" 2017, r. X (LII), s. 193-206.

24, "Nowa edycja Krasińskiego", "Pamiętnik Literacki" 2018, z. 2, s. 215-241. 

Wiele esejów, szkiców i recenzji w czasopismach literackich m. in. "Kresy", "Twórczość", "Odra", "Tytuł", "Znak", "Nowe Książki", "Fraza", "Tygodnik Powszechny", "Akcent".

Publikacje w wyd. internetowych:

1. Drezno; Weimar; Ren, [w:] "Atlas Polskiego Romantyzmu" ["Nowa Panorama Literatury Polskiej"; nplp.pl].

 

Udział w grantach:

1. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności. Kierownik grantu – prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki (2010-2012). Numer grantu: N R17 0005 06/2009. Przygotowane hasła: 1. Fantazmaty ciała u Krasińskiego; 2. Ciało, dusza i duch u Krasińskiego; 3. Ciała „trzeciej epoki”; 4. Ciało mesjanistyczne w „Przedświcie”; 5. Cielesna i duchowa „posągowość” Słowackiego; 6. Słowackiego genezyjskie duchy i ciała. 7. Ciało i duch w perspektywie mesjanistycznej („Samuel Zborowski”); 8. Mickiewiczowskie poetyckie dyskursy o ciele i duszy; 9. Dyskurs o ciele i duszy w III części „Dziadów”; 10. Ciało i duch w czasach prelekcji paryskich. 

2. Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik grantu – dr hab. Marek Bieńczyk prof. IBL (2009-2011). Numer grantu: NN 103 2228 36. Przygotowane hasła: Drezno, Ren Weimar [www. nplp.pl]

 3. Sparta w literaturze i kulturze polskiej – od okresu staropolskiego do XX wieku. Między recepcją dziedzictwa greckiego a poszukiwaniem narodowej tożsamości. Kierownik grantu: prof. dr hab. Maria Kalinowska (2011-2014). Nr grantu: N N103 443940. Przygotowane studium (3 arkusze): Sparta w romantycznej poezji krajowej (1831-1863). Motywy, reminiscencje, obrazy.

 4. Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej. Kierownik grantu: dr hab. Michał Kuziak prof. UW. Nr grantu NPRH nr 2/H12/81/2013. Przygotowanie studium: Postkolonialne refleksje nad "Mohortem" Pola.

Redakcja:

Od roku 1989 redaktor kwartalnika literackiego „Kresy” , w latach 1995 – 2010 redaktor naczelny ( do r. 2010 ukazały się 82 numery czasopisma).

W latach 1997- 2001 współpracownik i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Język Polski w szkole dla klas IV-VIII”, „Język Polski w Szkole – gimnazjum”, „Język Polski w Szkole Średniej”.

Prace redakcyjne:

Opracowanie i redakcja publikacji z Warsztatów Literackich w CK w Lublinie (kilkanaście tomików) m.in.: „ Kajet. Warsztaty literackie 96/ 97”, „Odlatują myśli, uciekają spojrzenia. Konkurs literacki „Kajet 99”,„Z zachwytu barw. Konkurs literacki „Kajet 2000”. Warsztaty literackie” ,"Myśli niepokornie białe. Konkurs literacki „Kajet 2003”. Warsztaty literackie”, „Zatrzymać i zapomnieć. Warsztaty Literackie 2004/2005. Konkurs Literacki Kajet 2005”, „„Prawdy... zamknięte. Warsztaty Literackie 2006/2007. Konkurs Literacki Kajet 2007”

Dane dodatkowe

Opieka nad kołami naukowymi:

Od roku 1998 do 2012 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów.

Działalność organizacyjna:

2004 – organizacja polsko-ukraińskiego seminarium „Kultura pogranicza: Twórczość Andrzeja Chciuka”, Lublin VI 2004.

Działalność pozauniwersytecka:

Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Literackiego „Kresy”. Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Kresy” Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzenie Warsztatów Literackich w Centrum Kultury w Lublinie od roku 1996. Juror konkursów literackich (im. J. Czechowicza i B. Prusa, pod auspicjami SPP, konkursu literackiego dla młodzieży szkół średnich „Kajet” od roku 1997, juror konkursu w WDK 2004 - 2006).

W l. 2012-2014 w zespole eksperckim MKiDN Promocja Literatury i Czasopism (Priorytet: Czasopisma).

W r. 2015 i 2017 przewodniczący jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

W kadencji 2015-2018 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Nagrody i wyróżnienia:

1999, 2013, 2016 - Nagroda Rektora UMCS II stopnia

2003 – Srebrny Krzyż Zasługi

2005, 2010, 2016 - Nagroda prezydenta Miasta Lublin

2011- Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną.