Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zbigniew Kmiecik

dr hab. Zbigniew Kmiecik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Telefon
+48 81 537 51 41
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek, 11-13 (on-line na platformie Teams)


kod dostępu: avjoin1

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
Lublin

Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie: 

 • Instytucja zaświadczenia w prawie administracyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 198,
 • Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 302,
 • Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 506,
 • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 476,
 • Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 456,
 • Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 305

Podręczniki:

 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków-Lublin 1996, s. 170,
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków 1997, s. 204,
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków 2000, s. 210,
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków 2003, s. 333,
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 340,
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 351,
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 404,
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 430,
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 467

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Zmiany w zakresie działania NSA i postępowaniu sądowoadministracyjnym po 1989 roku [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997, s. 157-170,
 • Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 177-194,
 • Czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 238-247,
 • Egzekucja administracyjna z ruchomości [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 414-419 (z D. Steć),
 • Wadliwość oświadczeń procesowych strony w postępowaniu administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 815-830, 
 • O potrzebie uściślenia, korekty lub uzupełnienia niektórych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie K.P.A.), red. J. Niczyporuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2010, s. 325-335,
 • Konsekwencje „bezczynności legislacyjnej” organów samorządu terytorialnego [w:] XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Jasiuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011, s. 151-165,
 • Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi [w:] J. Niczyporuk, Z.R. Kmiecik, E. Czech, M. Szewczak, M. Grzeszczuk, Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lublin 2015, s. 67-94,
 • Proces deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej [w:] J. Niczyporuk, A. Czernikiewicz, Z.R. Kmiecik, M. Michalak, M. Furtak-Niczyporuk, E. Czech, B. Drop, M. Grzeszczuk, A. Kochański, M. Szewczak, Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, Instytut Spraw Administracji Publicznej, Lublin 2016, s. 70-124,
 • Charakter prawny rozstrzygnięć organów szkół wyższych podejmowanych w sprawach studenckich [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016, s. 273-296,
 • The Manifestations of Public Administration’s Discretionary Power in the Control of Administrative Decisions [w:] Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, red. L. Leszczyński, A. Szot, Peter Lang, Bern–Brussels–Dublin–Frankfurt am Main–Istanbul–New York–Oxford–Vienna–Warsaw 2017, s. 105-122,
 • Etap wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. II. Postępowanie administracyjne ogólne, cz. 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, red. C. Martysz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, 
 • Etap podjęcia rozstrzygnięcia [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. II. Postępowanie administracyjne ogólne, cz. 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, red. C. Martysz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021,
 • Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Artykuły:

 • Istota zaświadczenia na tle prawnych form działania administracji, Annales UMCS 1995, sectio G - Ius, vol. XLII, s. 207-222,
 • Wydawanie zaświadczeń przez organy administracji państwowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo-Ekonomia” (seria prawnicza) 1997, t. XXI, s. 27-47,
 • Wydawanie zaświadczeń – kwestie nie rozstrzygnięte w literaturze, Samorząd Terytorialny 2000, nr 6, s. 70-77 (z K. Chorążym),
 • Zaświadczenia według k.p.a. a inne akty potwierdzające [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 131-146 (z K. Chorążym),
 • Prawo studenta do sądu a autonomia szkół wyższych, Przegląd Sądowy 2003, nr 3, s. 52-66,
 • Stwierdzenie przez sąd administracyjny niezgodności decyzji z prawem, Państwo i Prawo 2003, nr 10, 45-54,
 • Charakter prawny zaświadczenia a możliwość ustalania i weryfikacji jego treści, Państwo i Prawo 2004, nr 10, s. 58-68,
 • Właściwość organów administracji publicznej w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. Cz. Martysz i A. Matan, Zakamycze, Kraków 2005, s. 215-228,
 • Cofnięcie odwołania w postępowaniu administracyjnym, Annales UMCS 2005-2006, sectio G – Ius, vol. LII-LIII, s. 43-59,
 • Problemy zaskarżalności postanowień organów administracji publicznej na drodze administracyjnej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2007, nr 1-2, s. 83-100,
 • Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Przegląd Sądowy 2007, nr 4, s. 5-20,
 • Warunki i zakres prowadzenia postępowania dowodowego przez organ odwoławczy w postępowaniu administracyjnym, Casus 2007, Zima, nr 46, s. 16-22,
 • Przesłuchanie strony w postępowaniu administracyjnym, Annales UMCS 2007-2008, sectio G – Ius, vol. LIV-LV, s. 47-64,
 • Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Prawnik (biuletyn OIRP w Lublinie) 2008, nr 1 (14), s. 34-38,
 • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego na żądanie, Ius Novum 2008, nr 1, s. 114-128,
 • Zbieg środków prawnych przysługujących od decyzji organów administracji publicznej, Casus 2008, Wiosna, nr 47, s. 20-28,
 • Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym, Studia Iuridica Lublinensia 2008, nr 1 (11), s. 51-68,
 • Współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, Radca Prawny 2008, nr 2 (95), s. 47-52,
 • Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 2, s. 95-107,
 • Instancja i tryb postępowania administracyjnego a prawo strony do żądania jego umorzenia, Samorząd Terytorialny 2008, nr 5, s. 61-68,
 • Skutki braku lub niepełności wymaganych elementów decyzji administracyjnej, Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 30-43,
 • Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 6, s. 90-107,
 • Wypowiedzenie się strony po przeprowadzeniu dowodów w postępowaniu administracyjnym, Monitor Prawniczy 2008, nr 6, s. 333-336,
 • Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego, Samorząd Terytorialny 2008, nr 7-8, s. 141-151,
 • Zdolność procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2008, nr 8, s. 41-53,
 • Sprostowanie decyzji administracyjnej, Casus 2008, Lato, nr 48, s. 33-38,
 • Żądanie wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 3, s. 66-74,
 • Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych, Samorząd Terytorialny 2009, nr 7-8, s. 125-132,
 • Samokontrola organu I instancji w administracyjnym postępowaniu odwoławczym [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 328-343 (z J. Szreniawskim),
 • Prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (kwestie dyskusyjne), Annales UMCS 2009-2010, sectio G – Ius, vol. LVI-LVII, s. 113-125, 
 • Jeszcze o współuczestnictwie stron w postępowaniu administracyjnym. Odpowiedź na artykuł polemiczny A. Skóry, Radca Prawny 2010, nr 1 (106), s. 44-49,
 • Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich, Studia Iuridica Lublinensia 2010, t. XIV, s. 9-22,
 • Tzw. wady woli w oświadczeniach procesowych stron w postępowaniu administracyjnym [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, red. Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 428-443,
 • Zasada obligatoryjności egzekucji administracyjnej – rzeczywistość czy fikcja?, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 12, s. 37-46,
 • Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i art. 155 k.p.a., Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 7-8, s. 52-66,
 • Nadzwyczajne środki wzruszania decyzji administracyjnych uruchamiane ze względów celowościowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, nr 6, Zamość 2012, s. 107- 116,
 • Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2013, nr 1, s. 19-35,
 • Mit o adresacie decyzji administracyjnej, Samorząd Terytorialny 2013, nr 7-8, s. 5-17 (z E. Kosieradzką),
 • Inicjatywa dowodowa i jej determinanty. Spostrzeżenia prawnoporównawcze [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. 5. Prawo, red. Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak, W. Gogłoza, K. Kukuryk, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 164-174,
 • Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Studia Iuridica Lublinensia 2014, t. XXII, s. 447-469,
 • The Ombudsman as Initiator of Administrative Proceedings in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN 2014, vol. VII, s. 34-43,
 • Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law, Iсторико-правовий часопис 2014, № 1, s. 125-132,
 • Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8, s. 21-38,
 • Klauzula generalna interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu sądowoadministracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Annales UMCS 2016, sectio G – Ius, vol. LXIII, s. 209-232 (z M. Grzeszczuk i E. Streit-Browarną),
 • Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Samorząd Terytorialny 2017, nr 1-2, s. 94-108 (z M. Kotulską),
 • Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji i Kodeksu postępowania administracyjnego, Annales UMCS 2017, sectio G – Ius, vol. LXIV, nr 1, s. 91-106,
 • O charakterze decyzji administracyjnych kończących wznowione postępowanie [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-278,
 • The Internal Control of Administrative Decisions in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN 2018, vol. XI, s. 101-112,
 • Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji jako podstawa wyłączenia pracownika organu, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 1, s. 63-77,
 • Przedawnienie wzruszalności decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, Samorząd Terytorialny 2019, nr 3, s. 30-42 (z M. Kotulską),
 • Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 5, s. 36-48,
 • Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, PRESSCOM, Wrocław 2019, s. 255-264,
 • Zmiana okoliczności faktycznych a istnienie i tożsamość sprawy administracyjnej [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Jagielskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

Glosy:

 • Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 13 lutego 1996 r., III AZP 23/95, Przegląd Sądowy 1997, nr 9, s. 97-102,
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 3 marca 1993 r., SA/Ka 1818/92, Przegląd Sądowy 1998, nr 6, s. 113-118,
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r., III RN 45/00, Państwo i Prawo 2002, nr 10, s. 107-112,
 • Glosa do uchwały SN z dnia 28 lipca 2004 r., III CZP 32/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 6, s. 422-425,
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2006 r., I OSK 42/06, Casus 2007, Lato, nr 44, s. 44-46 (z M. Podleśnym),
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 21 grudnia 2005 r., I OSK 271/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 6, s. 449-453,
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 10 marca 2009 r., II OSK 406/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 7-8, s. 525-528,
 • Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., II SA/Wa 2202/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 4, s. 519-525

Inne:

 • Wprowadzenie [w:] Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem, Municipium, Warszawa 2010, s. 7-44