Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Zbigniew Kmiecik

prof. dr hab. Zbigniew Kmiecik
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Telefon
+48 81 537 51 41
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek, godz. 11-13, pok. 713


w razie potrzeby on-line na platformie Teams, o ustalonej drogą mejlową porze 


● w przypadku konsultacji indywidualnych należy, po zalogowaniu się do Teams UMCS, znaleźć pracownika za pomocą wyszukiwarki, a następnie wybrać opcję czatu, rozmowy lub wideorozmowy


● w przypadku konsultacji grupowych należy, po zalogowaniu się do Teams UMCS, dołączyć do zespołu (kod dostępu: avjoin1)


 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie: 

 • Instytucja zaświadczenia w prawie administracyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 198
 • Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 302
 • Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 506
 • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 476
 • Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 456
 • Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 305
 • Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 359

Podręczniki:

 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków – Lublin 1996, s. 170
 • wyd. II: Kraków 1997, s. 204
 • wyd. III: Kraków 2000, s. 210
 • wyd. IV: Kraków 2003, s. 333
 • Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 340
 • wyd. II: Warszawa 2011, s. 351
 • wyd. III: Warszawa 2014, s. 404
 • wyd. IV: Warszawa 2017, s. 430
 • wyd. V: Warszawa 2019, s. 467
 • wyd. VI: Warszawa 2022, s. 543

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Zmiany w zakresie działania NSA i postępowaniu sądowoadministracyjnym po 1989 roku [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997, s. 157170
 • Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 177194
 • Czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 238-247
 • Egzekucja administracyjna z ruchomości [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 414419 (z D. Steć)
 • Wadliwość oświadczeń procesowych strony w postępowaniu administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 815830
 • O potrzebie uściślenia, korekty lub uzupełnienia niektórych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie K.P.A.), red. J. Niczyporuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2010, s. 325335
 • Konsekwencje „bezczynności legislacyjnej” organów samorządu terytorialnego [w:] XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Jasiuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011, s. 151-165
 • Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi [w:] J. Niczyporuk, Z.R. Kmiecik, E. Czech, M. Szewczak, M. Grzeszczuk, Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lublin 2015, s. 67-94
 • Proces deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej [w:] J. Niczyporuk, A. Czernikiewicz, Z.R. Kmiecik, M. Michalak, M. Furtak-Niczyporuk, E. Czech, B. Drop, M. Grzeszczuk, A. Kochański, M. Szewczak, Strategia wdrażania woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, Instytut Spraw Administracji Publicznej, Lublin 2016, s. 70-124
 • Charakter prawny rozstrzygnięć organów szkół wyższych podejmowanych w sprawach studenckich [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016, s. 273296
 • The Manifestations of Public Administration’s Discretionary Power in the Control of Administrative Decisions [w:] Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, red. L. Leszczyński, A. Szot, Peter Lang, Bern – Brussels – Dublin – Frankfurt am Main – Istanbul – New York – Oxford – Vienna – Warsaw 2017, s. 105122
 • Etap wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. II. Postępowanie administracyjne ogólne, cz. 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, red. C. Martysz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 35–170
 • Etap podjęcia rozstrzygnięcia [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. II. Postępowanie administracyjne ogólne, cz. 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, red. C. Martysz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 713–799 (z G. Łaszczycą)
 • Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] System prawa administracyjnego procesowego, red. G. Łaszczyca, A. Matan, t. IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 1070–1111 

Artykuły:

 • Istota zaświadczenia na tle prawnych form działania administracji, Annales UMCS 1995, sectio G - Ius, vol. XLII, s. 207222
 • Wydawanie zaświadczeń przez organy administracji państwowej, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo-Ekonomia” (seria prawnicza) 1997, t. XXI, s. 2747
 • Wydawanie zaświadczeń – kwestie nie rozstrzygnięte w literaturze, Samorząd Terytorialny 2000, nr 6, s. 7077 (z K. Chorążym)
 • Zaświadczenia według k.p.a. a inne akty potwierdzające [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 131146 (z K. Chorążym)
 • Prawo studenta do sądu a autonomia szkół wyższych, Przegląd Sądowy 2003, nr 3, s. 5266
 • Stwierdzenie przez sąd administracyjny niezgodności decyzji z prawem, Państwo i Prawo 2003, nr 10, 4554
 • Charakter prawny zaświadczenia a możliwość ustalania i weryfikacji jego treści, Państwo i Prawo 2004, nr 10, s. 5868
 • Właściwość organów administracji publicznej w sprawach wydawania zaświadczeń [w:] Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, red. C. Martysz i A. Matan, Zakamycze, Kraków 2005, s. 215228
 • Cofnięcie odwołania w postępowaniu administracyjnym, Annales UMCS 20052006, sectio G – Ius, vol. LIILIII, s. 4359
 • Problemy zaskarżalności postanowień organów administracji publicznej na drodze administracyjnej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2007, nr 12, s. 83100
 • Zakres pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Przegląd Sądowy 2007, nr 4, s. 520
 • Warunki i zakres prowadzenia postępowania dowodowego przez organ odwoławczy w postępowaniu administracyjnym, Casus 2007, zima, nr 46, s. 1622
 • Przesłuchanie strony w postępowaniu administracyjnym, Annales UMCS 2007-2008, sectio G – Ius, vol. LIVLV, s. 4764
 • Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Prawnik (biuletyn OIRP w Lublinie) 2008, nr 1 (14), s. 3438
 • Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego na żądanie, Ius Novum 2008, nr 1, s. 114128
 • Zbieg środków prawnych przysługujących od decyzji organów administracji publicznej, Casus 2008, wiosna, nr 47, s. 2028
 • Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym, Studia Iuridica Lublinensia 2008, nr 1 (11), s. 5168
 • Współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, Radca Prawny 2008, nr 2 (95), s. 4752
 • Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 2, s. 95107
 • Instancja i tryb postępowania administracyjnego a prawo strony do żądania jego umorzenia, Samorząd Terytorialny 2008, nr 5, s. 6168
 • Skutki braku lub niepełności wymaganych elementów decyzji administracyjnej, Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 3043
 • Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 6, s. 90107
 • Wypowiedzenie się strony po przeprowadzeniu dowodów w postępowaniu administracyjnym, Monitor Prawniczy 2008, nr 6, s. 333336
 • Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego, Samorząd Terytorialny 2008, nr 78, s. 141151
 • Zdolność procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2008, nr 8, s. 4153
 • Sprostowanie decyzji administracyjnej, Casus 2008, lato, nr 48, s. 3338
 • Żądanie wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 3, s. 6674
 • Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych, Samorząd Terytorialny 2009, nr 78, s. 125132
 • Samokontrola organu I instancji w administracyjnym postępowaniu odwoławczym [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl  Rzeszów 2009, s. 328343 (z J. Szreniawskim)
 • Prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (kwestie dyskusyjne), Annales UMCS 2009-2010, sectio G – Ius, vol. LVI-LVII, s. 113125 
 • Jeszcze o współuczestnictwie stron w postępowaniu administracyjnym. Odpowiedź na artykuł polemiczny A. Skóry, Radca Prawny 2010, nr 1 (106), s. 4449
 • Decyzje administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich, Studia Iuridica Lublinensia 2010, t. XIV, s. 922
 • Tzw. wady woli w oświadczeniach procesowych stron w postępowaniu administracyjnym [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, red. Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl  Rzeszów 2011, s. 428-443
 • Zasada obligatoryjności egzekucji administracyjnej – rzeczywistość czy fikcja?, Przegląd Prawa Publicznego 2011, nr 12, s. 37-46
 • Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 i art. 155 k.p.a., Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 78, s. 5266
 • Nadzwyczajne środki wzruszania decyzji administracyjnych uruchamiane ze względów celowościowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, nr 6, Zamość 2012, s. 107116,
 • Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2013, nr 1, s. 1935
 • Mit o adresacie decyzji administracyjnej, Samorząd Terytorialny 2013, nr 78, s. 517 (z E. Kosieradzką)
 • Inicjatywa dowodowa i jej determinanty. Spostrzeżenia prawnoporównawcze [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, t. 5. Prawo, red. Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak, W. Gogłoza, K. Kukuryk, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 164174
 • Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Studia Iuridica Lublinensia 2014, t. XXII, s. 447469
 • The Ombudsman as Initiator of Administrative Proceedings in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN 2014, vol. VII, s. 3443
 • Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law, Iсторико-правовий часопис 2014, № 1, s. 125132
 • Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego, Przegląd Sądowy 2015, nr 78, s. 2138
 • Klauzula generalna interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu sądowoadministracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Annales UMCS 2016, sectio G – Ius, vol. LXIII, s. 209232 (z M. Grzeszczuk i E. Streit-Browarną)
 • Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Samorząd Terytorialny 2017, nr 12, s. 94108 (z M. Kotulską)
 • Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji i Kodeksu postępowania administracyjnego, Annales UMCS 2017, sectio G – Ius, vol. LXIV, nr 1, s. 91106
 • O charakterze decyzji administracyjnych kończących wznowione postępowanie [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273278
 • The Internal Control of Administrative Decisions in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN 2018, vol. XI, s. 101112
 • Udział w wydaniu zaskarżonej decyzji jako podstawa wyłączenia pracownika organu, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 1, s. 6377
 • Przedawnienie wzruszalności decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego, Samorząd Terytorialny 2019, nr 3, s. 3042 (z M. Kotulską)
 • Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 5, s. 3648
 • Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, red. J. Korczak, K. Sobieralski, PRESSCOM, Wrocław 2019, s. 255264
 • Sądy pokoju – anachronizm czy krok ku demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości? Prokuratura i Prawo 2021, nr 7–8, s. 105–130 (z R. Kmiecikiem)
 • Zmiana okoliczności faktycznych a istnienie i tożsamość sprawy administracyjnej [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Jagielskiemu, red. M. Wierzbowski, M. Cherka, P. Gołaszewski, J. Piecha, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 699–710
 • Wyłączenie pracownika organu w niemieckim postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2021, nr 4 (36), s. 45–62
 • Granice, byt i tożsamość sprawy administracyjnej, Consilium Iuridicum 2022, nr 1–2, s. 185–204
 • „Inne” naruszenia przepisów postępowania administracyjnego jako podstawa uchylenia decyzji przez sąd, Przegląd Sądowy 2022, nr 6, s. 5–21 (z M. Kotulską-Kmiecik)
 • Wartość dowodowa zeznań świadka w postępowaniu administracyjnym, Prokuratura i Prawo 2022, nr 7–8, s. 88102
 • Zwrot kosztów stawiennictwa świadka i strony w postępowaniu administracyjnym [w:] Administracja publiczna w służbie jednostki i społeczeństwa, red. Z. Duniewska, M. Karcz-Kaczmarek, P. Wilczyński, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2022, s. 433–449
 • Prawo do dysponowania własnym ciałem, Prokuratura i Prawo 2022, nr 10, s. 532
 • Prawo do samodzielnego leczenia się [w:] Funkcjonowanie administracji publicznej w okresie pandemii COVID-19, red. E. Ura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2022, s. 235–247
 • Aborcja i kara śmierci a koncepcje ochrony życia [w:] Kobieta i prawo, red. D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka, Difin, Warszawa 2023, s. 540–563 

Glosy:

 • Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 13 lutego 1996 r., III AZP 23/95, Przegląd Sądowy 1997, nr 9, s. 97102
 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 3 marca 1993 r., SA/Ka 1818/92, Przegląd Sądowy 1998, nr 6, s. 113118
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 5 stycznia 2001 r., III RN 45/00, Państwo i Prawo 2002, nr 10, s. 107112
 • Glosa do uchwały SN z dnia 28 lipca 2004 r., III CZP 32/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 6, s. 422425
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2006 r., I OSK 42/06, Casus 2007, lato, nr 44, s. 4446 (z M. Podleśnym)
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 21 grudnia 2005 r., I OSK 271/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 6, s. 449453
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 10 marca 2009 r., II OSK 406/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010, nr 7-8, s. 525528
 • Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., II SA/Wa 2202/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 4, s. 519525
 • Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a jego interes w pozostaniu w kraju. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2022 r., II OSK 719/21, Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, nr 12, s. 131137

Inne:

 • Wprowadzenie [w:] Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z wprowadzeniem, Municipium, Warszawa 2010, s. 744