Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Danuta Kępa-Figura

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W czasie sesji 


środa 16.00-17.30 (na platformie MSTeams po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) 


 


 


 


 

 


 

O sobie

Doktor habilitowana nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa: językoznawstwo, nauki o mediach (specjalność naukowa: mediolingwistyka, lingwistyka kulturowa, pragmatyka językowa, genologia lingwistyczna).

Przedmiotem jej naukowych zainteresowań są językowe i multimodalne przekazy zapośredniczone medialnie. Jej prace, łącząc metodologiczne rozwiązania lingwistyczne (przede wszystkim lingwistyki kulturowej, pragmatyki językowej i genologii lingwistycznej) z ustaleniami o charakterze medioznawczym, wpisują się w nurt badań mediolingwistycznych. Do jej naukowych zainteresowań należą: pragmatyka komunikacji medialnej, w tym intencjonalność przekazów medialnych (ich sprawczość, perswazyjność, fatyczność) i zjawiska językowe podporządkowane tej intencjonalności (m.in. gry językowe); forma przekazu medialnego (m.in. gatunkowe ukształtowanie przekazu medialnego – np. informacja dziennikarska, mem internetowy); relacja między przekazem medialnym a rzeczywistością (w tym problem medialnego obrazu świata i narracji w mediach).


Działalność naukowa

Granty

Współrealizowała dwa krajowe granty badawcze („Językowy obraz świata” [1H01D00411,1996-1999] pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej oraz „Przemoc w języku mediów” [1H01D01319, 2000-2003] pod kierownictwem prof. dr. hab. Ryszarda Tokarskiego) oraz jeden grant  międzynarodowy („Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach” [12H 12020281, 2013-2016] pod kierownictwem prof. dr. hab. Ryszarda Tokarskiego, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

Pełnione funkcje:

 • Współorganizatorka serii konferencji „Współczesne Media” [z prof. dr hab. Iwoną Hofman] (od 2008 roku)
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Przewodnicząca sekcji „Język w mediach” PTKS
 • Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2016 roku)
 • Organizatorka Seminarium „Język w mediach” (od 2018 roku)
 • Członek Komitetu programowego Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Язык в координатах массмедиа”
 • Członkini Komitetu Redakcyjnego serii „Язык в координатах массмедиа”
 • Członkini Prezydium Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2017r.) (od 2020r. przewodnicząca polskiej podkomisji) 
 • Członkini Rady Naukowej „Rocznika Medioznawczego” PAU
 • Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności (od listopada 2021r.).
 • Członkini Redakcji międzynarodowego czasopisma "Media  Linguistics" (od 2021r.)

Nagrody i osiągnięcia:

2023 Srebrny Krzyż Zasługi

2022 Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za opublikowanie wysoko punktowanego artykułu naukowego

2022 Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (IV stopnia)

2020 Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za opublikowanie wysoko punktowanego artykułu naukowego

2019 Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (III stopnia)

2019 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2016 Brązowy Krzyż Zasługi

PUBLIKACJE

Monografie, rozprawy:

 1. Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, [współautorzy Renata Dybalska, Paweł Nowak], ss. 234.
 2. Kategoryzacja w komunikacji językowej (na przykładzie leksemu ptak), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 332.
 3. Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1, Lublin 2009, ss. 482.
 4. Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 2, Lublin 2009, ss. 336.
 5. Współczesne media – wolne media?, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1, Lublin 2010, ss. 265.
 6. Współczesne media – wolne media?, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 2, Lublin 2010, ss. 196.
 7. Współczesne media – wolne media?, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 3, Lublin 2010 , ss. 234.
 8. Współczesne media – kryzys w mediach, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 261.
 9. Współczesne media – kryzys w mediach, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 253
 10. Współczesne media – język mediów, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 500.
 11. Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1: Wartości w mediach, Lublin 2014, ss. 287.
 12. Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 2: Wartości mediów, Lublin 2014, ss. 239.
 13. Współczesne media. Medialny obraz świata, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin 2015, ss. 316.
 14. Współczesne media. Medialny obraz świata, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1-2, Lublin 2015, ss. 242.
 15. Współczesne media. Media informacyjne, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 1, Lublin 2016, ss. 215.
 16. Współczesne media. Media informacyjne, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, t. 2, Lublin 2016, ss. 341.
 17. Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Lublin 2017, ss. 491.
 18. Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych, Lublin 2017, ss. 423.
 19. Współczesne media. Media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych,pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 186.
 20. Współczesne media. Media multimodalne, t. 2: Multimodalność mediów elektronicznych,pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 212.
 21. Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t. 1, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 287 .
 22. Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, t. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 315.
 23. Współczesne media. Przemoc w mediach, t. 1, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 24. Współczesne media. Przemoc w mediach, t. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 25. Współczesne media. Współczesne dyskursy medialne, t. 1, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.
 26. Współczesne media. Współczesne dyskursy medialne, t. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.
 27. Współczesne media. Dziennikarstwo jakościowe, t. 1, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Magdaleny Pataj,Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023. 
 28. Współczesne media. Dziennikarstwo jakościowe, t. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Magdaleny Pataj,Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023. 

Artykuły i rozdziały

Autorka ponad 50 artykułów naukowych. Publikacje z lat 2017-2022:

 1. Kępa-Figura Danuta, Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji dziennikarskiej), [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, tom I.: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Lublin 2017, s. 97-106.
 2. Kępa-Figura Danuta, Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro w memach internetowych, „Zeszyty Naukowe KUL” 60 (2017), nr 2 (238), s. 91-114.
 3. Kępa-Figura Danuta, Orędzia noworoczne prezydentów III RP - cele i sposoby oddziaływania (na wybranych przykładach), [w:] Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018, s. 105-122.
 4. Kępa-Figura Danuta, Gry językowe w polskich telewizyjnych serwisach informacyjnych jako przejaw fatyczności i sprawczości współczesnej komunikacji medialnej, „Медиалингвистика” 2018, tom 5, zeszyt 4,  Wydawnictwo Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, s. 366-379.https://medialing.ru/gry-jezykowe-w-polskich-telewizyjnych-serwisach-informacyjnych-jako-przejaw-fatycznosci-i-sprawczosci-wspolczesnej-komunikacji-medialnej/ 
 5. Kępa-Figura Danuta, Obcy (czyli wróg) - narracja o wrogu jako narzędzie oddziaływania nakłaniającego w dyskursie publicznym, [w:] Maria Czempka-Wewióra, Aleksandra Kalisz, Magdalena Ślawska(red.), Komunikacja ponad granicami. Prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie, Wydawnictwo „Gnome”, Katowice 2019.
 6. Kępa-Figura Danuta [Кэмпа-Фигура Д.], (Интернет-)мем как новый медиажанр. Постановка вопроса. „Медиалингвистика” 2019, 6 (1), 103–121. https://medialing.ru/internet-mem-kak-novyj-mediazhanr-postanovka-voprosa/ 
 7. Kępa-Figura Danuta, Mem internetowy jako nośnik narracji o świecie, [w:] Paweł Płaneta, Ryszard Filasa (red.), Dyskursologiczne tezy i syntezy. Język - Kultura – Media, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 171-188.
 8. Kępa-Figura Danuta, Zasada kooperacji Paula Grice'a jako narzędzie oceny tekstu medialnego w edukacji polonistycznej, [w:] Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak(red.), Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole: Między schematem a kreatywnością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 243-260. 
 9. Kępa-Figura Danuta [Кэмпа-Фигура Д.], Завоевание аудитории в медиально опосредованной стратегической коммуникации (на примере польского информационного сервиса «Wiadomości»), „Медиалингвистика” 2019, 6 (4), 496–511.https://medialing.ru/zavoevanie-auditorii-v-medialno-oposredovannoj-strategicheskoj-kommunikacii-na-primere-polskogo-informacionnogo-servisa-wiadomosci/ 
 10. Kępa-Figura Danuta, Granice mowy nienawiści – prawo a rzeczywistość, „Prace Językoznawcze” 2020 (Papers in Linguistics) XXII/1, s. 101–118.
 11. Kępa-Figura Danuta, Wszystkie twarze przemocy językowej, czyli nieetyczne memy (polityczne),[w:] Agnieszka Buk, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed (red.), Tekst-Dyskurs-Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text-Diskurs-Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 371-391.
 12. Kępa-Figura Danuta, Speech Etiquette and Types of Communicative Behavior in Virtual Communities, [w:] Lilia Duskaeva (red.)Speech Etiquette in Slavic Online Communities, Palgrave Macmillan,2021, s. 
 13. Kępa-Figura Danuta, Linguistic politeness in Polish social media – an overview of the problem, “Socjolingwistyka” t. 35, 2021, s. 171-193 [Link: Grzeczność językowa w polskich mediach społecznościowych – zarys problemu | SOCJOLINGWISTYKA (pan.pl)].
 14. Kępa-Figura Danuta, (Multimodaler) Text als Gegenstand linguistischer Forschung, „tekst i dyskurs – text und dyskurs” 15, 2021, s. 137-155. [Link: (Multimodaler) Text als Gegenstand linguistischer Forschung | tekst i dykur (tekst-dyskurs.eu)
 15. Kępa-Figura Danuta, Multimodality of Internet-mediated communication behaviour, Lilia Duskaeva (red.), [w:] The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication (1st Ed.), Abingdon–New York: Routledge, 2022, s. 15-24. [Link: The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication | Lilia Dusk (taylorfrancis.com)].
 16. Kępa-Figura Danuta, Grzeczność w mediach społecznościowych – projekt procedury badawczej, "Roczniki Humanistyczne” Tom LXX, zeszyt 6 2022 View of Politeness in Social Media: A Draft of a Research Procedure (tnkul.pl) 
 17. Kępa-Figura Danuta, Z perspektywy polskiej mediolingwistyki, [w:] Waldemar Czachur, Anna Hanus, Dorota Miller (red.), Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, ATUT/Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2022, s. 299-307.

Ogłoszenia