MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY

CALL FOR PAPERS

CONRAD’S FOOTPRINTS.
SIXTH INTERNATIONAL JOSEPH CONRAD CONFERENCE
AT MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, POLAND

Date of the conference: 20-24 June, 2016
Date of the study tour of Conrad’s footprints: 24-30 June, 2016

Place: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Address: Prof. Dr. Hab. Wiesław Krajka
Centre for Conrad Studies, English Department
Maria Curie-Skłodowska University
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin, Poland

e-mail: wiesław.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
fax: (48)-(81)537-5279
phone: (48)-(81)537-2634
web: www.conradcentre.umcs.eu


CIRCULAR I

The Centre for Conrad Studies, English Department, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland, will have the honour and pleasure to host its Sixth International Joseph Conrad Conference between June 20 and 24, 2016. Conradians and students and lovers of Conrad are heartily invited to attend.

The scholarly proceedings (in English) will consist of papers on various aspects of Joseph Conrad’s life and works, and related themes, including Conrad’s Polish and East-Central European contexts. Selected papers from the conference will appear in two peer-reviewed volumes of the series Conrad: Eastern and Western Perspectives, published by Maria Curie-Skłodowska University Press Lublin and distributed internationally by Columbia University Press New York.

From 24 to 30 June, following the conference, we plan a study tour of Conrad’s footprints in either Ukraine (taking in Lviv/Lvov, Berdychiv/Berdychev, Zhytomyr and Terechova) or Poland (taking in Lublin and environs, Cracow, Zakopane and Warsaw) – a final choice of one of these options will be made in January 2016 (depending on the political situation in Ukraine) and proposed to the conference participants in Circular III.

Please send a declaration of your intended participation in the conference (either with or without a contributed paper) to the conference e-mail address. If you know any academics who might have an interest in our conference, please encourage them to respond.

Circular II will be sent in September 2015 to those who declare their participation in the conference. It will inform mainly about financial principles of the conference and principles for abstracts submission.

Prof. Dr Hab. Wiesław Krajka
Chairman of the Organizing Committee


LIST INFORMACYJNY nr 1

Zakład Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt i przyjemność zorganizowania szóstej międzynarodowej konferencji conradowskiej w dniach 20-24 czerwca 2016r. Zapraszamy do udziału wszystkich badaczy i miłośników twórczości Conrada.

Na konferencji przedstawione zostaną referaty (w języku angielskim) dotyczące rozmaitych aspektów życia i twórczości Josepha Conrada i spraw z nimi związanych (konteksty polskie i środkowo-wschodnioeuropejskie Conrada należeć będą do głównych tematów konferencji). Wybrane referaty zostaną opublikowane w dwu recenzowanych tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives publikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w międzynarodowej dystrybucji Columbia University Press w Nowym Jorku.

Po konferencji, w dniach 24-30 czerwca 2016r., odbędzie się wyjazd studyjny śladami Conrada na Ukrainie (obejmujący Lwów, Berdyczów, Żytomierz i Terechową) lub w Polsce (obejmujący Lublin i Lubelszczyznę, Kraków, Zakopane i Warszawę) – ostateczny wybór przez organizatorów jednej z tych opcji nastąpi w styczniu 2016r. (zależnie od sytuacji politycznej na Ukrainie) i zostanie zaproponowany uczestnikom konferencji w Liście Informacyjnym nr 3.

Proszę przysłać deklarację uczestnictwa (z referatem lub bez referatu) na adres e-mailowy konferencji. Jeżeli znają Państwo osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, proszę o zachęcenie ich do skontaktowania się.

List Informacyjny nr 2 zostanie wysłany we wrześniu 2015r. do osób, które zadeklarują uczestnictwo. Będzie zawierał informacje głównie o finansowych zasadach konferencji oraz zasadach dot. sporządzenia streszczenia zaproponowanego referatu.

Prof. dr hab. Wiesław Krajka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

    Author
    Redakcja UMCS

    Follow UMCS: