O USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system dziekanatowy, który zapewnia kompleksową obsługę toku studiów, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

System automatyzuje procesy związane z obsługą studiów, takie jak wydawanie zaświadczeń, tworzenie sprawozdań czy ankiet. Pozwala na elektroniczną obsługę standardowych spraw studenckich i przeniesienie obecnych papierowych wniosków do obiegu elektronicznego. USOS wspiera także zagadnienia związane z międzyuczelnianą wymianą studencką oraz integruje kwestie związane ze stypendiami oraz wypłatami w ramach pomocy materialnej.

Do głównych modułów systemu należą: tok studiów, pomoc materialna, płatności, rejestracje, pensum, harmonogramy zajęć, rezerwacja sal, ankiety, sprawozdawczość, archiwum prac dyplomowych, ewaluacja nauczycieli akademickich, informator ECTS, akademiki.

Najważniejsze funkcjonalności USOS dla pracowników, studentów i doktorantów:

 • zapisy na zajęcia i egzaminy,
 • harmonogram zajęć (możliwość tworzenia indywidualnego planu z dokładnością do pojedynczych spotkań),
 • protokoły z przedmiotów,
 • wnioski studenckie o pomoc materialną oraz o miejsce w domu studenckim,
 • płatności (po wdrożeniu modułu płatności USP-FK),
 • sprawdziany (publikacja wyników kolokwiów, zdobytych ocen lub punktów cząstkowych z przedmiotów),
 • podania (po uruchomieniu modułu),
 • elektoroniczna legitymacja studencka, doktorancka, pracownicza i absolwencka (po wdrożeniu modułu)
 • ankieta oceny zajęć,
 • wymiana studencka w ramach programu Erasmus+ (po wdrożeniu modułu),
 • karta obiegowa,
 • wybory do samorządów studenckich.

Serwis prezentuje także informacje o ofercie dydaktycznej, sylabusy, informacje o pracownikach oraz umożliwia komunikację pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami.