CENTRUM KSZTAŁCENIA I OBSŁUGI STUDIÓW

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat p. X, p. 1001
20-031 Lublin

Kontakt

Tel. 081-537-54-92


Jednostkami organizacyjnymi Centrum są:


1) Biuro ds. Kształcenia:


Zespół ds. toku studiów - tel.081-537-54-64


Zespół ds. rozliczeń dydaktycznych i planów studiów - tel.081-537-51-23; 081-537-57-91


Zespół ds. studiów doktoranckich - tel.081-537-52-88


2) Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego:


Zespół ds. studiów podyplomowych i innych form kształcenia - 081-537-58-45


Zespół ds. projektów edukacyjnych - 081-537-54-61


3) Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych:


Zespół ds. międzynarodowej mobilności i programu Erasmus - 081-537-54-10


Zespół ds. obsługi studentów zagranicznych - 081-537-29-26


4) Biuro Spraw Studenckich:


Zespół ds. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - 081-533-27-42,081-533-86-27


Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich - 081-537-58-79


Zespół ds. domów studenckich - 081-537-57-67 oraz tel. do administracji poszczególnych Domów Studenckich


Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych - 081-537-58-90


5) Biuro ds. analiz jakości kształcenia: - tel.081-537-55-05

Opis

  • Zakres działań Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (w szczególności):

1) nadzór i koordynowanie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kursach, w tym kontrola prawidłowości planów i programów studiów;

2) udzielanie, poza okresem rekrutacji, osobom zainteresowanym informacji o działalności dydaktycznej i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu

3) merytoryczne nadzór nad wydawanymi materiałami informacyjno-promocyjnymi;

4) udzielanie jednostkom organizacyjnym merytorycznego wsparcia w zakresie prowadzonego przez nie kształcenia;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji toku studiów, w tym gospodarka drukami ścisłego zarachowania związanymi z obsługą toku studiów;

6) koordynowanie prac związanych z tworzeniem kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów;

7) prowadzenie centralnego albumu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów;

8) organizacja wykładów ogólnouniwersyteckich;

9) prowadzenie spraw studentów cudzoziemców oraz organizacja procesu pozyskiwania studentów zagranicznych, a także koordynacja programów wymiany studenckiej;

10) czynności związane z kontrolą i nadzorem nad prawidłową realizacją planów studiów i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;

11) koordynowanie studiów podyplomowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

12) administracyjna obsługa funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

13) koordynowanie działań związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

14) prowadzenie zadań związanych z planowaniem i obsługą funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

15) obsługa uczelnianych komisji odwoławczych studentów i doktorantów;

16) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień dla studentów  i doktorantów;

17) administracyjna obsługa spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów;

18) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem NNW i zdrowotnym studentów i doktorantów;

19) prowadzenie spraw związanych z bankowymi kredytami studenckimi;

20) prowadzenie rejestru działających w Uniwersytecie organizacji studenckich i kół naukowych oraz zapewnienie pomocy w ich funkcjonowaniu oraz tworzeniu;

21) realizowanie zadań związanych z obsługą domów studenckich, w tym ich prawidłową eksploatacją, organizacją remontów i konserwacji wyposażenia oraz prowadzenie komercyjnej działalności domów studenckich, w tym kwaterowań wakacyjnych;

22) realizowanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców domów studenckich i w miarę posiadanych miejsc pozostałych studentów i doktorantów Uniwersytetu.

 

 

 

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne