Przewodnicząca Komisji Socjalnej 
Paulina Gregorczyk 


Do kompetencji Komisji Socjalnej należy głównie:
– praca w Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej
– zapoznawanie się z sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej
– tworzenie przy współpracy z Biurem Spraw Studenckich regulaminu przyznawania stypendium rektora oraz regulaminu przyznawnia świadczeń o charakterze socjalnym
– sprawowanie wraz z Radą Osiedla Akademickiego opieki nad stanem akademików


Przewodniczący Komisji Promocji i Marketingu
Rafał Wojnowski


Do  kompetencji Komisji Promocji i Marketingu należy głównie:
– Kreowanie wizerunku Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów na Uczelni jak i poza nią
– Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz ZUSS
– Promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz ZUSS
– Upowszechnianie informacji o organizacjach studenckich
– Prowadzenie facebooka
– Prowadzenie newslettera ZUSS
– Kontakt z Biurem Promocji UMCS
– Reprezentowanie Uczelni podczas wyjazdów promocyjnych
– Współpraca z Radiem Centrum
– Współpraca z miesięcznikiem Samorządu Studentów „A4”
– Współpraca z portalami studenckimi 


Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Marzena Machnica


Do kompetencji Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy głównie:
– reprezentowanie Samorządu UMCS w Zespole ds. Jakości Kształcenia i Komisjach Senackich,
– przeprowadzanie badań i ankiet wśród studentów dotyczących min. jakości kształcenia, warunków zamieszkania w akademikach, propozycji zmian oraz udogodnień dla studentów,
– zapoznawanie się ze zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego


Przewodniczący Komisji Informatyzacji
Piotr Borowski

Do kompetencji Komisji Informatyzacji należy głównie: 
–  utworzeni i redagowanie strony internetowej Samorządu Studentów UMCS
–  kontakt z portalami studenckimi, 
–  tworzenie i redagowanie stron dotyczących wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć organizowanych przez ZUSS, 
–  modernizacja komputerów w ZUSS


Przewodniczący Komisji Kultury
Patryk Przygrodzki


Do kompetencji Komisji Kultury należy głównie:

–  organizacja wydarzeń kulturalnych min. koncertów, spotkań autorskich, meetingów teatralnych, imprez klubowych i innych,
–  promowanie wydarzeń kulturalnych,
–  regularna współpraca z ACK Chatka Żaka,


Przewodniczący Komisji Sportu
Bartłomiej Sapko


Do kompetencji Komisji Sportu należy głównie: 
–  kontakt z Akademickim Związkiem Sportowym UMCS
–  promowanie działań Akademickiego Związku Sportowego, Centrum Kultury Fizycznej
–  organizowanie imprez sportowych
–  promowanie osiągnięć sportowych studentów UMCS


Przewodniczący Komisji Prawnej
Mateusz Derdak


Do kompetencji Komisji Prawnej należy głównie:
–  tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów, 
–  kontakt z biurem radców prawnych UMCS 


Przewodnicząca Komisji Rozwoju Studentów
Agata Kołodziej

Do kompetencji Komisji Rozwoju Studentów należy głównie: 
–  organizacja wyjazdów szkoleniowych takich jak Adapciak, Zimowiska, 
–  organizowanie kursów min. językowych, tańca i innych, 
–  współpraca z Biurem Karier Studenckich, 
–  organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów, 


Przewodnicząca Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi
Paulina Czyż

Do kompetencji Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi należy głównie: 
–  kontakt oraz prowadzenie rejestru organizacjami studenckich działających na Uniwersytecie
–  udział w pracach komisji grantowej przydzielającej Granty Rektorskie oraz Granty Samorządu Studentów 
–  Obsługa realizacji grantów
–  Pomoc i doradztwo organizacjom studenckim funkcjonującym na Uniwersytecie 


Przewodniczący Komisj Wymian Międzyuczelnianych
Bartosz Horodecki

Do kompetencji Komisji Wymian Międzyuczelnianych należy głównie: 
–  promocji wśród studentów programów wymian studenckich min. Most, Erasmus
–  tworzenie i aktualizowanie informatora wymian międzyuczelnianych
–  współpraca z Erasmus Student Network

    Autor
    Piotr Widomski