Aktualności

Zmarła śp. mgr Nina Sajewicz

Dnia 15 maja br. na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie pożegnaliśmy Panią Mgr Ninę Sajewicz – pracownika dawnego Instytutu Filologii Słowiańskiej, wykładowcę języka rosyjskiego i białoruskiego, cenionego dydaktyka i wspaniałego człowieka.

 

Mgr Nina Sajewicz urodziła się w 1951 r. we wsi Czechy Orlańskie (pow. hajnowski na Białostocczyźnie). W 1965 r. ukończyła Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, a następnie Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce (1969). W latach 1969–1974 była studentką filologii rosyjskiej na UMCS. Po uzyskaniu stopnia nau­ko­wego magistra podjęła pracę w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, gdzie po­cząt­ko­wo prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, a po utworzeniu filologii bia­ło­ruskiej – również lekcje języka białoruskiego. Przez kilka lat była związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a także Filią UMCS w Białej Podlaskiej. Za zasługi na polu naukowym i dydaktycznym mgr N. Sajewicz została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzinie i Bliskim śp. Niny Sajewicz składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Współpracownicy z Instytutu Neofilologii Wydziału Humanistycznego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2020