Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Goral

dr Agnieszka Goral
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 537 26 67
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej 2021/2022 (gab. 430):


wtorek, godz. 12.15-13.00


środa, godz. 9.45-10.30


 


 


 


 

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Rozprawa doktorska (UMCS) - 2011 rok. Temat pracy: Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności we współczesnym języku białoruskim. Dewerbalne i desubstantywne formacje agentywne. Promotor: dr hab. Michał Sajewicz.

Absolwentka filologii białoruskiej UMCS (magisterium - 1999 r.), filologii ukraińskiej UMCS (magisterium - 2002 r.), filologii polskiej UMCS (magisterium - 2003 r.) oraz studiów podyplomowych na kierunku informatyka KUL (2006 r.).

Od 1.10.2012 roku na stanowisku adiunkta.

Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie

Dziedziny badań: współczesny język białoruski (słowotwórstwo, leksykologia), gramatyka kontrastywna języków słowiańskich


Działalność naukowa

 

 
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0003-1622-970X" href="https://orcid.org/0000-0003-1622-970X" target="orcid.widget" rel="me noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">https://orcid.org/0000-0003-1622-970X</a></div>

 

Monografia  

Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 200.

Redakcje książek

Agnieszka Goral [red.], Паміж Беларуссю і Польшчай. Драматур­гія Сяр­гея Кавалёва. Pomiędzy Białorusią a Polską. Dramaturgia Siarhieja Kawa­lo­ua, Mińsk 2009.

Najnowsze publikacje

Agnieszka Goral, Wewnątrztekstowe gry językowe w powieści „Rzeczy uprzyjem­nia­ją­­ce. Utopia” T. Bołdak-Janowskiej, Acta Neophilologica, XXIII (1), 2021, s. 61-75. Wersja on-line: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/6225.

Agnieszka Goral, Polskie podręczniki do języka białoruskiego dla studentów kierun­ków filologicznych – analiza porównawcza. W: Актуальныя аспекты белару­сіс­тыкі: ма­тэрыялы VI Міжнароднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 го­да) : зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч [і інш.]. — Мінск : Кнігазбор, 2020. — 428 с. — (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 40). S. 207-215.

Agnieszka Goral, Andrej Moskwin: W teatrze wygrywa ten, kto operuje metaforą, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, 2020, nr 1, s. 41-42.

Agnieszka Goral, Analiza semantyczna osobowych „nomina masculina” z formantem słowotwórczym „-ant” w języku polskim i białoruskim, „Slavia Orientalis”, 2019, nr 2, s. 389-399.

Agnieszka Goral, Wizje relacji polsko-białoruskich w ujęciu Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, [w:] Sąsiedztwa III RP – Białoruś. Zagadnienia społeczne, red. Marcin Dębicki (Uniwersytet Wrocławski), Julita Makaro (Uniwersytet Wrocławski), Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2019, s. 227-240.

Agnieszka Goral, Особові назви з суфіксом „-ець” в українській мові кінця XX – початку XXI століття, „Roczniki Humanistyczne KUL. Seria Słowianoznawstwo”, zeszyt 7 / 2019, s. 208-220.

Agnieszka Goral, Profesor Elżbieta Smułkowa – pierwsza Ambasador RP w Mińsku, "Biografistyka Pedagogiczna", red. R. Skrzyniarz, Lublin: Wydawnictwo KUL, nr 1/2019, s. 311-322.

 

Inne publikacje

Artykuły i recenzje naukowe (publikacje krajowe)


Agnieszka Goral, Osobowe „nomina masculina” z formantem słowotwórczym „-ant” („-ent”) w języku białoruskim, Acta Albaruthenica”, 2018, nr 18, red. Nina Barszczewska, Mikałaj Chaustowicz, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 193-200.

Agnieszka Goral, [rec.:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, pod redakcją Radosława Kalety, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW, 444 s., „Slavia Orientalis”, 2018, nr 2, s. 351–354. 

Agnieszka Goral, [rec.:] Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік артыкулаў, пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай, Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2016, 336 с., „ActaAlbaruthenica”, 2018, nr 18, red. Nina Barszczewska, Mikałaj Chaustowicz, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 431-433. 

Agnieszka Goral, [rec.:] Валеры Каліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні, Смаленск: Інбелкульт, 2016, 210 с., „Studia Białorutenistyczne”, 2017, nr 11, s. 345-351

Agnieszka Goral, [rec.:] Ядвіга Казлоўская-Дода, Паняцце дом у сучаснай беларускай мове. Pojęcie „dom” we współczesnym języku białoruskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 242 s., „Studia Białorutenistyczne”, 2017, nr 11, s. 328-332.

Agnieszka Goral, W kręgu poezji Józefa Łobodowskiego: motywy, leksyka, [w:] Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Tras las huellas de un escritor. Józef Łobodowski en Polonia y España), red. G. Bąk, L. Siryk, E. Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 183–197.

Agnieszka Goral, Neologizmy autorskie w powieści „Rzeczy uprzy­jem­nia­jące. Utopia” Tamary Bołdak-Janowskiej, [w:] „Studia Wschodniosło­wiańskie”, nr 15, Białystok 2015, s. 299-313.

Agnieszka Goral, Wizerunek Lublina w poezji Józefa Łobodowskiego, [w:] Światła masz tyle w sobie… Ze studiów wschodniosłowiańskich, red. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki. M. Si­dor, B. Siwek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 105-117.

Agnieszka Goral, Badania kultury białoruskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, [w:] W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin: Wydawnictwo Episteme 2015, s. 317–342.

Agnieszka Goral,[rec.:] R. Kaleta, Białorusko-polska homo­ni­mia między­ję­zykowa, War­sza­wa: Insty­tut Slawistyki PAN i Fundacja Slawistyczna, 2015, ss. 172, „Sla­via Orien­ta­lis”, 2015, nr 3, s. 658–662.

Agnieszka Goral, [rec.:] Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne ję­zy­­ków sło­wiań­skich.Word-­formation and the new functional styles of Slavic langu­a­ges, red. E. Koriakowcewa, Siedlce: Wydaw­nic­two Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu­ma­­­nis­tycz­­nego, 2013, ss. 146, „Slavia Orientalis”, nr 4, 2014, s. 666–670.

Agnieszka Goral, [rec.:] Słownik białorusko-polski, red. T. Chylak-Schro­e­der, J. Głuszkowska-Babicka, T. Jasińska-Socha // Беларуска-польскі слоўнік, рэд. Т. Хы­­ляк-Шрэдар, Я. Глушкоўская-Бабіцкая, Т. Ясіньская-Соха, Warszawa 2012, „Stu­dia Bia­łorutenistyczne” 2014, nr 8, s 253-256.
 

Agnieszka Goral, Słowniki białorusko-polskie a brak ekwiwalencji przekładowej (na przykładzie rzeczownika),„Acta Albaruthenica” 2014, nr 14, s. 119–133.

Agnieszka Goral, "Nomina subiecti" w języku polskim i białoruskim. Kwestie dyskusyjne, [w:] Język - człowiek - społeczeństwo, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2013, s. 31-49.  

Agnieszka Goral, Formant słowotwórczy "-ist(a)" // "-yst(a)" w polskich i białoruskich odrzeczownikowych "nomina subiecti", "Studia Białorutenistyczne", red. M. Sajewicz, S. Kawalou, M. Korzeniowski, t. 7/2013, s. 259-274. 

Agnieszka Goral, O składni nagłówków prasowych w prasie polskiej i białoruskiej (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Naszej Niwy"), "Acta Albaruthenica" 2012, s. 123-133.  

Agnieszka Goral, Dublety słowotwórcze wśród osobowych nazw subiektów czynności we współ­­czes­nym języku bia­łoruskim, „Studia Biało­rutenistyczne” 2011, nr 5, s. 395–413.  

Agnieszka Goral, O języku „Kroniki Barkułabowskiej”, [w:] Dziedzictwo kulturowe Wiel­­kiego Księs­twa Li­tew­skie­go. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, Lublin 2011, s. 53–64.  

Agnieszka Borowiec, Desubstantywne „nomina agentis” z formantami obcymi we współczes­nym języku biało­rus­kim, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swe­go czasu, red. A. Kse­nicz, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 33–41. 

Agnieszka Borowiec, „Nomina agentis” z formantami „-чык” // „-шчык” we współczes­nym ję­zy­ku biało­rus­kim, [w:] Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i ję­zy­kowe, red. S. Kawalou, R. Ra­dzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 351–369.  

Agnieszka Borowiec, Dewerbalne „nomina agentis” we współczesnym języku białoruskim, [w:] Polsko-bia­ło­rus­­kie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Ma­ter­iały XVI Międz. Konfe­ren­cji Naukowej Droga ku wzajemności (Bia­łys­tok 25-26.09.2009), red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2009, s. 119–128.  

Agnieszka Borowiec, O nielinearności w leksykografii polsko-białoruskiej, „Acta Polono-Ruthe­nica XIII”, Olsztyn 2008, s. 399–413.  

Agnieszka Borowiec, Uwagi o derywacji sufiksalnej subiektów czynności w języku bia­ło­rus­­kim i polskim, „Acta Alba­ruthenica 7. Literatura, język, kultura”, red. M. Timo­szuk i M. Chau­sto­wicz, War­sza­wa 2008, s. 160–167.

Agnieszka Borowiec, O rzeczownikach złożonych typu A+N1 z formantem redukcyjnym w ję­zy­ku białoruskim i pol­s­kim, „Studia Białorutenistyczne” 2007, nr 1, s. 301–310.  

Agnieszka Borowiec, O czasownikach nielinearnych w leksykografii polsko-białoruskiej, „Acta Alba­ruthe­ni­ca 6: Dro­ga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwer­sy­tecie War­szaw­s­kim”, red. M. Ti­mo­szuk i M. Chaustowicz, Warszawa 2007, s. 72–79. 

Agnieszka Borowiec, Семантычны аналіз экспрэсіўных назоўнікаў (на матэрыяле „Тлу­­мачальнага слоў­ні­ка беларускай мовы” пад рэдакцыяй К. Крапівы), „Sla­via Orientalis”2006, nr 1, s. 109–118. O rzeczownikach nielinearnych w leksykografii polsko-białoruskiej, „Rocz­­niki Hu­ma­nis­tycz­ne KUL” 2005, tom LIII, zeszyt 7, s. 177–188.  

Agnieszka Borowiec, O ludowości w utworze „Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fan­tas­tycznych opo­wia­da­niach” Jana Barszczewskiego, „Slavia Orientalis” 2005, nr 3, s. 429–442.  

 

Artykuły naukowe (publikacje zagraniczne)  

Agnieszka Goral, Osobowe „nomina subiecti” z formantami słowotwórczymi ob­ce­­go pochodzenia w językach wschodniosłowiańskich, [w:] Беларуска-польскіямоў­ныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныясувязі: зборнік артыкулаў, пад рэд. І. Э. Баг­дановіч, Wyd. Кнігазбор, Mińsk, 2015, s. 38–46.

Agnieszka Goral, Суфікс „-ець” („-ец”) в українській та білоруській мовах, [w:] International European Conference on Languages, Literature and Linguistics, «East – West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wiedeń 2014, s. 164–169.

Agnieszka Goral, Kulturoznawcze materiały z internetu na lekcjach języka białoruskiego w szkole wyższej, [w:] Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) // У-ва адукацыі РБ, БрДУ імя А.С.Пушкіна, рэдкал. М.І. Новік [і інш.], Брэст 2013, s. 48–55.

Agnieszka Goral, Osobowe "nomina agentis"  z formantami słowotwórczymi -ар // -атар we współczesnym języku białoruskim, "34 Biełarusika Albaruthecnica", Mińsk 2012, s. 11-16.

Agnieszka Borowiec, Экспрэсіўныя назоўнікі размоўнага разраду ў „Тлумачальным слоў­ніку беларускай мо­вы” пад рэдакцыяй К. Крапівы– асабовыя намінацыі, [y:] Мо­ва­знаў­ства. Матэ­ры­­ялы IV Міжнароднага Кангрэса Беларусістаў „Бе­ла­руская культура ў кан­тэк­сце куль­­тур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6-9 чэр­ве­ня 2005), Мінск 2010, с. 32–40.

Agnieszka Borowiec, „Nomina agentis” з двайной матывацыяй у сучаснай беларускай мо­ве, [у:] Грані род­на­га слова: зборнік мовазнаўч. навук. арт. (да 80-год. праф. П. У. Сцяцко), рэдкал.: М. А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.], Гродна 2010, c. 46–53.

Agnieszka Borowiec, Zakres znaczeniowy terminu „nomina agentis” w językoz­naw­stwie pol­­skim, [w:] Ак­ту­­аль­ныя праблемы паланiстыкi (Матэрыялы V Між­. На­­вуковай Канфе­рэн­цыі, Мінск 5-6.06.2009),рэд. А. А. Кожынава і С. А. Ва­ж­­­­нік, Мiнск 2009, s. 35–44.

Agnieszka Borowiec, Epistolografia Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, „Працы кафедры гісторыі бе­ла­рус­кае лі­таратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік”, рэд. М. Хаў­сто­віч, Mińsk 2006, nr 7, s. 167–174.  

Przekłady z języka białoruskiego i rosyjskiego (wybór)

Agnieszka Goral, [przekład:], Міrasłau Adamczyk, Maksim Klimkowicz, Vita brevis albo spodnie świętego Jerzego, [w:] Labirynt. Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Wydawnictwo Ra­dzyń­skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, Radzyń 2013, s. 89-130.

Agnieszka Goral, [przekład:], Іhar Sidaruk, Głowa, [w:] Labirynt. Antologia współczesnego dramatu białoruskiego, red. B. Siwek, Wydawnictwo Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, Radzyń 2013, 175-226.

Agnieszka Goral, [przekład:], Siarhiej Kawalou, Powrót Głodomora, [w:] Labirynt. Anto­lo­gia współczesnego dramatu bia­ło­ruskiego, red. B. Siwek, Wydawnictwo Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal­nych, Radzyń 2013, s. 289-336.

Agnieszka Borowiec, [przekład], A. Krejdzicz, Melancholia, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 5-6 (21-22), wrzesień – grudzień 2008, s. 68-69.

Agnieszka Borowiec, [przekład], N. Nikołajew, Druki wydane w Lublinie w bibliotekach Radziwiłłów, [w:] Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin–Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 235-250.

Agnieszka Borowiec, [przekład], T. Roszczina,  Druki  wydane  w Lublinie z XVII-XVIII wiekuw zbiorach Narodowej Biblioteki Białorusi, [w:] Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin–Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 229-234.

Teksty publistyczne (wybór)

Agnieszka Goral, I reżyserom smutno, i aktorów żal, „Czasopis” 2014, nr 9, s. 47–49.

Agnieszka Goral, O Ukrainie. Prawie wszystko, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, nr 4(184), kwiecień 2012, s. 47.

Agnieszka Goral, Rektor dziękuje profesorowi, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, nr 3(183), marzec 2012, s. 50–51.

Agnieszka Goral, Rusycystą być… Rzecz o profesorze Janie Orłowskim, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, nr 3(183), marzec 2012, s. 51–52.

Agnieszka Goral, „Jestem samotnikiem”. Rozmowa z Beatą Siwek, „Czasopis” 2012, nr 2, s. 26–34.

Agnieszka Goral, Zakochać się pod pomnikiem Lenina, „Czasopis” 2011, nr 12, s. 34–38.

Agnieszka Goral, Сябры Віні-Пуха ў Любліне, „Czasopis” 2011, nr 10, s. 45–47.

Agnieszka Goral, Мацнее жаданьне нешта зьмяніць. Размова з пісьменнікам Барысам Пятровічам Са­чанкам, „Czasopis” 2010, nr 7–8, s. 61–65.

Agnieszka Borowiec, Głodomór w Lublinie, „Czasopis” 2009, nr 11, s. 45–46.

Agnieszka Borowiec., Białoruś nie przestaje zadziwiać, „Czasopis” 2009, nr 1, s. 23-24.

Agnieszka Borowiec, I jak tu pokochać białoruski?, „Czasopis” 2008, z. 3, s. 46-48.

Agnieszka Borowiec, Młodzi chcą białoruskiego!, „Czasopis” 2007, nr 6, s. 25-27.

Agnieszka Borowiec, Uczelnia dla białorutenisty, "Czasopis” 2006, nr 7-8, s. 68-69.

Agnieszka Borowiec, Upalne lato, „Czasopis" 2006, nr 7-8, s. 64-66.

Agnieszka Borowiec, 1996-2006, „Czasopis” 2006, nr 3, s. 40-42.

Agnieszka Borowiec,  „Głos znad Niemna” w Lublinie, „Czasopis” 2006, nr 1, s. 45.

Agnieszka Borowiec, Z Mińska z pozdrowieniami…, „Czasopis” 2005, nr 11, s. 43-45.