Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Goral

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 537 26 67
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:


wtorek, godz. 10.00-11.00 (Platforma Teams)


czwartek, godz. 13.30-14.00 (gab. 430, Wydział Filologiczny, Plac M. Curie-Skłodowsiej 4a)


 


 


 


 

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Rozprawa doktorska (UMCS) - 2011 rok.

Od 1.10.2012 roku na stanowisku adiunkta.

Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie

Dziedziny badań: współczesne języki słowiańskie (słowotwórstwo, leksykologia), gramatyka kontrastywna języków słowiańskich


Działalność naukowa

 

Najnowsze publikacje

Agnieszka Goral, Wewnątrztekstowe gry językowe w powieści „Rzeczy uprzyjem­nia­ją­­ce. Utopia” T. Bołdak-Janowskiej, Acta Neophilologica, XXIII (1), 2021, s. 61-75. Wersja on-line: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/6225.

Agnieszka Goral, Elementy poetyki ludowej w powieści „Rzeczy uprzyjemniające. Utopia” T. Bołdak-Janowskiej, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschod­niej”, t. 13/2020, Warszawa: Wydawnictwo UW, ISSN 2544-3143, s. 182-198.

 Agnieszka Goral, Andrej Moskwin: W teatrze wygrywa ten, kto operuje metaforą, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS”, 2020, nr 1, s. 41-42.

Agnieszka Goral, Особові назви з суфіксом „-ець” в українській мові кінця XX – початку XXI століття, „Roczniki Humanistyczne KUL. Seria Słowianoznawstwo”, zeszyt 7 / 2019, s. 208-220.

 

Inne publikacje

Artykuły i recenzje naukowe (publikacje krajowe)


Agnieszka Goral, W kręgu poezji Józefa Łobodowskiego: motywy, leksyka, [w:] Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Tras las huellas de un escritor. Józef Łobodowski en Polonia y España), red. G. Bąk, L. Siryk, E. Łoś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 183–197.

Agnieszka Goral, Neologizmy autorskie w powieści „Rzeczy uprzy­jem­nia­jące. Utopia” Tamary Bołdak-Janowskiej, [w:] „Studia Wschodniosło­wiańskie”, nr 15, Białystok 2015, s. 299-313.

Agnieszka Goral, Wizerunek Lublina w poezji Józefa Łobodowskiego, [w:] Światła masz tyle w sobie… Ze studiów wschodniosłowiańskich, red. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki. M. Si­dor, B. Siwek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 105-117.

Agnieszka Goral, [rec.:] Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne ję­zy­­ków sło­wiań­skich.Word-­formation and the new functional styles of Slavic langu­a­ges, red. E. Koriakowcewa, Siedlce: Wydaw­nic­two Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu­ma­­­nis­tycz­­nego, 2013, ss. 146, „Slavia Orientalis”, nr 4, 2014, s. 666–670.

Agnieszka Goral, O języku „Kroniki Barkułabowskiej”, [w:] Dziedzictwo kulturowe Wiel­­kiego Księs­twa Li­tew­skie­go. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, Lublin 2011, s. 53–64. 

Agnieszka Borowiec, O ludowości w utworze „Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fan­tas­tycznych opo­wia­da­niach” Jana Barszczewskiego, „Slavia Orientalis” 2005, nr 3, s. 429–442.  

Artykuły naukowe (publikacje zagraniczne)  

Agnieszka Goral, Osobowe „nomina subiecti” z formantami słowotwórczymi ob­ce­­go pochodzenia w językach wschodniosłowiańskich, [w:] Беларуска-польскіямоў­ныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныясувязі: зборнік артыкулаў, пад рэд. І. Э. Баг­дановіч, Wyd. Кнігазбор, Mińsk, 2015, s. 38–46.

Agnieszka Goral, Суфікс „-ець” („-ец”) в українській та білоруській мовах, [w:] International European Conference on Languages, Literature and Linguistics, «East – West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Wiedeń 2014, s. 164–169.

Agnieszka Borowiec, Zakres znaczeniowy terminu „nomina agentis” w językoz­naw­stwie pol­­skim, [w:] Ак­ту­­аль­ныя праблемы паланiстыкi (Матэрыялы V Між­. На­­вуковай Канфе­рэн­цыі, Мінск 5-6.06.2009),рэд. А. А. Кожынава і С. А. Ва­ж­­­­нік, Мiнск 2009, s. 35–44.

Agnieszka Borowiec, Epistolografia Franciszki Urszuli Radziwiłłowej, „Працы кафедры гісторыі бе­ла­рус­кае лі­таратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік”, рэд. М. Хаў­сто­віч, Mińsk 2006, nr 7, s. 167–174.