Aktualności

Pracownik UMCS w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Elżbieta Chodzyńska, kierownik obiektu ACKiM UMCS Chatka Żaka znalazła się w gronie przedstawicieli polskich uczelni, tworzących Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania, które odbyło się 13 stycznia w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, została zainaugurowana XIII kadencja RGNSW.

Elżbieta Chodzyńska w Radzie jest jedyną reprezentantką środowiska wyższych uczelni na Lubelszczyźnie. Tworzy to prestiżowe gremium wraz z 29 innymi osobami. Do Rady zostali zaproszeni przedstawiciele uniwersytetów, politechnik, szkół wyższych i instytucji naukowych m.in. z Warszawy, Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Poznania i Katowic. Członkowie Rady działają w czterech komisjach: Kształcenia, Nauki, ds. Międzynarodowych oraz w Ekonomiczno-Prawnej, w której zasiada przedstawicielka UMCS.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego działa na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. i jest instytucją przedstawicielską tego środowiska. Rada współdziała z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa. Opiniuje zasady działania i kierunki rozwoju systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zarządzania uczelniami, sprawy studentów, doktorantów i kadry naukowej a także kwestie związane z budżetowaniem oraz projektami aktów prawnych dotyczących tego resortu.

Elżbieta Chodzyńska od 2007 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 8 lat pełni funkcję kierowniczą w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Od 2009 roku przewodniczy Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność 80 w UMCS, wchodzącej w skład Forum Związków Zawodowych. Ponadto jest członkinią regionalnych i krajowych struktur NSZZ Solidarności 80. oraz delegatką na Krajowe i Regionalne Zjazdy tychże struktur. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie skąd uzyskała rekomendację do prac w Miejskiej Radzie Rynku Pacy w Lublinie oraz Stałym Zespole Roboczym ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2022