Sprzedaż i wynajem

Wynajem zabudowanej powierzchni 6 m² na Wydziale Prawa i Administracji

6/2015

Ogłoszony
14.09.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu zabudowanej powierzchni 6 metrów kwadratowych znajdującej się na parterze w budynku Wydziału Prawa i Administracji, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych, usług optycznych, sprzedaż materiałów biurowych, sprzedaż okularów, sprzedaż biżuterii itp.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg wskazań podlicznika założonego na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 22 września 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu na Wydziale Prawa i Administracji Pl. M.C. Skłodowskiej 5 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 22 września 2015 r. o godz. 10:15, pokój 1211.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone