Sprzedaż i wynajem

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na postój taksówek (ul. Langiewicza 6a, Lublin)

19/2015

Ogłoszony
13.11.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu w godzinach nocnych od 21.00 do 6.00 rano powierzchni (zatoczki) znajdującej się przy ul. Langiewicza 6a w Lublinie, z przeznaczeniem na postój taksówek (ok. 3 sztuk) tylko w godzinach jw.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) płatną miesięcznie.

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem zatoczki w godzinach 21.00 do 6.00 przy ul. Langiewicza 6a w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2015 r. o godz. 10:15 w pok. 1211.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  2. oferowaną cenę netto
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i umowie
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone