Sprzedaż i wynajem

Wynajem powierzchni z przeznaczeniem na postój taksówek (ul. Langiewicza 6a, Lublin)

16/2015

Ogłoszony
29.10.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu w godzinach nocnych, od 21.00 do 6.00 rano, powierzchni (zatoczki) znajdującej się przy ul. Langiewicza 6a w Lublinie, z przeznaczeniem na postój taksówek (ok. 3 sztuk) tylko w godzinach jw. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) płatną miesięcznie.

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 13 listopada 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem zatoczki w godzinach 21.00 do 6.00 przy ul. Langiewicza 6a w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada 2015 r. godzina 10:15 w pokoju 1211 w Rektoracie.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną cenę netto
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i umowie
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone