Sprzedaż i wynajem

Wynajem powierzchni użytkowej 9,50 m.kw. na Wydziale Prawa i Administracji

5/2018

Ogłoszony
11.04.2018
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 09), w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej na Wydz. Prawa UMCS, poziom -1 (9,50 m2)”.

Otwarcie ofert nastąpi 11.05.2018 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 1211 w Rektoracie UMCS.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone