Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem powierzchni użytkowej: 8,01 m.kw. na Wydziale Politologii

4/2018

Ogłoszony
21.02.2018
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 06.03.2018 r. do godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 09), w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej o wielkości 8,01 m² znajdującej się na parterze w budynku Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu xero”.

Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2018 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 1211 w Rektoracie UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone