Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 32 m² w Domu Studenckim „Ikar”

13/2015

Ogłoszony
15.10.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Biuro Spraw Studenckich UMCS zaprasza do składania ofert:

1. Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 32 m² znajdującego się w Domu Studenckim „Ikar”, ul. Czwartaków 15 w Lublinie, z przeznaczeniem na : prowadzenie barku, sprzedaż artykułów spożywczych, sprzedaż art. przemysłowych lub prowadzenie usług.

W ofercie należy podać stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych /centralne ogrzewanie i ciepłą wodę ,wywóz nieczystości, woda i kanalizacja, energia elektryczna/.Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

Oferta winna zawierać:

  1. imię , nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  4. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej

Oferty należy złożyć do dnia 23 października 2015 roku do godz. 10.00 w Biurze Spraw Studenckich - Dom Studencki „Helios”, pok. nr.7, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin, w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: ”Oferta na wynajem lokalu użytkowego w DS. ‘Ikar”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2015 r. o godz. 10:15 , pok. nr 7.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 537 57 87.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone