Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 80 mkw na Wydziale Politologii

4/2016

Ogłoszony
08.02.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie barku.

  1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci – ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.
  2. Warunkiem wynajmu jest posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej.
  3. Poniesione przez Najemcę nakłady na remont i wyposażenie lokalu nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1212, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw. z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2016 r o godzina 10:15 w pok. 1212.

Oferta winna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  • oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  • oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  • informacje w zakresie doświadczenia zawodowego
  • kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone