Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 80 mkw na Wydziale Politologii

2/2016

Ogłoszony
15.01.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie barku.

1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

2. Warunkiem wynajmu jest posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

3. Poniesione przez Najemcę nakłady na remont i wyposażenie lokalu nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 4 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw. z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie”. Otwarcie ofert nastąpi 4 lutego 2016 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) informacje w zakresie doświadczenia zawodowego
5) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone