Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem lokalu o powierzchni 80 mkw na Wydziale Politologii

01/2016

Ogłoszony
08.01.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących :

wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Politologii, Pl. Litewski 3, w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie barku.

  1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych ( za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.
  2. Warunkiem wynajmu jest posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej.
  3. Poniesione przez Najemcę nakłady na remont i wyposażenie lokalu nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211 Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw. z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Politologii, Pl. Litewski 3, w Lublinie.”

Otwarcie ofert nastąpi 15 stycznia 2016 r godzina 10:15 pokój 1211.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy,
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
  4. informacje w zakresie doświadczenia zawodowego,
  5. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert.

 

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone