Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem lokalu o powierzchni 80 m² na Wydziale Politologii

9/2016

Ogłoszony
31.03.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie.

  1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni oraz wskazać rodzaj planowanej działalności. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg podliczników założonych na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.
  2. Poniesione przez Najemcę nakłady na remont i wyposażenie lokalu nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1212, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw. z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 1212.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  4. informacje w zakresie rodzaju planowanej działalności oraz doświadczenia zawodowego w obszarze tej działalności
  5. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone