Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 80 m² na Wydziale Politologii

11/2015

Ogłoszony
29.09.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących :

wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – barek, kawiarnia, mała stołówka studencka.

 1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni.
 2. Ponadto Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.
 3. Warunkiem wynajmu jest posiadanie kwalifikacji gastronomicznych i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej (min. 1 rok + referencje: min. 1 szt.).
 4. Oferta winna zawierać opis planowanej działalności z podaniem oferowanego asortymentu wraz z cenami.
 5. Najemca zobowiązuje się do przedstawienia aranżacji lokalu oraz zakupu wyposażenia po uprzednim uzgodnieniu z władzami Wydziału i odpowiednimi służbami. Poniesione przez Najemcę nakłady nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 20 października 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu Wydział Politologii , Pl. Litewski 3 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2015 r. o godz. 10:15 w pokoju 1211.

Oferta winna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
 2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
 3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
 4. opis planowanej działalności oraz zestawienie oferowanego asortymentu wraz z cenami
 5. informacje w zakresie doświadczenia zawodowego, min. 1 rok
 6. referencje z poprzedniego miejsca prowadzenia działalności, pracy, min. 1 szt.
 7. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega unieważnienie konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone