Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 80 m² na Wydziale Politologii

8/2015

Ogłoszony
16.09.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – barek, kawiarnia, mała stołówka studencka.

1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni.

2. Ponadto Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

3. Warunkiem wynajmu jest posiadanie kwalifikacji gastronomicznych i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej (min.1 rok + referencje: min. 1 szt.).
4. Oferta winna zawierać opis planowanej działalności z podaniem oferowanego asortymentu wraz z cenami.

5. Najemca zobowiązuje się do przedstawienia aranżacji lokalu oraz zakupu wyposażenia po uprzednim uzgodnieniu z władzami Wydziału i odpowiednimi służbami. Poniesione przez Najemcę nakłady nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 28 września 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu Wydział Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie.”

Otwarcie ofert nastąpi 28 września 2015 r. godzina 10:15, pokój 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu.
4) opis planowanej działalności oraz zestawienie oferowanego asortymentu wraz z cenami
5) informacje w zakresie doświadczenia zawodowego - min. 1 rok
6) referencje z poprzedniego miejsca prowadzenia działalności, pracy min. - 1 szt.
7) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega unieważnienie konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone