Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 7,05 m² na Wydziale Politologii

9/2015

Ogłoszony
16.09.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu lokalu o powierzchni 7,05 metrów kwadratowych znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych i sprzedaż materiałów biurowych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg wskazań podlicznika założonego na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 25 września 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu na Wydziale Politologii, Pl. Litewski 3 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 25 września 2015 r. godzina 10:15, pokój 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone