Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 6 m² na Wydziale Prawa i Administracji

10/2016

Ogłoszony
08.04.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących :

wynajmu powierzchni ok. 6 metrów kwadratowych znajdującej się na niskim parterze w budynku Wydziału Prawa i Administracji, Pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenia usług kserograficznych i sprzedaż materiałów biurowych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci , wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg wskazań podlicznika założonego na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1212 Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu na Wydziale Prawa i Administracji Pl. M.C. Skłodowskiej 5 w Lublinie” Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2016 r. godzina 10;15 pokój 1212.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone