Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 3 mkw w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

03/2016

Ogłoszony
28.01.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni ok. 3 metrów kwadratowych znajdujących się w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie, Al. Kraśnicka 2 z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i kanalizację - ryczałt, za energię elektryczną wg założonego podlicznika na koszt Najemcy).

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oferty należy złożyć do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1212 Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 14 ) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie.” Otwarcie ofert nastąpi 12 lutego 2016 r. godzina 10:15 pokój 1212.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy.
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert.

 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone