Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o powierzchni 27,5 m² na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

10/2015

Ogłoszony
25.09.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 27,5 metra kwadratowego znajdującego się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Pl. Litewski 5 w Lublinie z przeznaczeniem na barek.

1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci –ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

2. Warunkiem wynajmu jest posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej (referencje: min. 1 szt.).

3. Wykonanie remontu i zakup wyposażenia barku w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami i na koszt Najemcy.

4. Poniesione przez Najemcę nakłady nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 2 października 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów – Rektorat, pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, (tel. 81 537 53 14) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pl. Litewski 5 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2015 r., o godz. 10:15, pokój 1211.

Oferta winna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
3) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
4) informacje w zakresie doświadczenia zawodowego.
5) referencje z poprzedniego miejsca prowadzenia działalności, pracy (min. 1 szt.)
6) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone