Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o pow. 80 m² na Wydziale Politologii UMCS

18/2015

Ogłoszony
09.11.2015
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych, znajdującego się w budynku Wydziału Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie barku.

1. W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) – za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie, wywóz śmieci - ryczałt, wodę i kanalizację, ciepłą wodę, za energię elektryczną wg założonych podliczników na koszt Najemcy).

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

2. Warunkiem wynajmu jest posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

3. Poniesione przez Najemcę nakłady na remont i wyposażenie lokalu nie będą podlegały zwrotowi.

Oferty należy złożyć do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw. z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu (barek) Wydział Politologii, pl. Litewski 3 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 26 listopada 2015 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 1211 w Rektoracie.

Oferta winna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
  2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
  3. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu
  4. informacje w zakresie doświadczenia zawodowego
  5. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone