Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokalu o pow. 10,27 m.kw. znajdującej się na parterze w budynku Nowej Humanistyki

3/2017

Ogłoszony
28.04.2017
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu powierzchni zgodnie z poniższymi warunkami:

Paramentry konkursu na najem powierzchni Opis
Oznaczenie nieruchomości Budynek położony w Lublinie, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a (Nowa Humanistyka), oznaczony na działce w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Lublin nr 1/8
Opis przedmiotu najmu (p.n.) Lokal o pow. 10,27 m.kw. znajdująca się na parterze w budynku Nowej Humanistyki
Przeznaczenie p.n. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na cele bezpośrednio związane z jego działalnością - z obowiązkowym prowadzeniem usług kserograficznych. Istnieje możliwość poszerzenia usługi o sprzedaż, np. artykułów biurowych, spożywczych. 
Osoba kontaktowa w zakresie zapoznania się ze stanem technicznym p.n. Kierownik obiektu - p. Maria Bukowska: tel. 81 537 57 59, tel. kom. 519 321 149
Wywoławcza/minimalna wysokość czynszu netto

1) 150,00 zł za 1 m.kw. powierzchni lokalu tj. minimum łącznie 1540,50 zł

2) W okresie wakacyjnym przez dwa miesiące (lipiec, sierpień) Najemca będzie regulował należność w wysokości 25% czynszu.

Do tak ustalonej opłaty zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

Opłaty eksploatacyjne

Najemca będzie ponosił opłaty eksploatacyjne, rozliczane miesięcznie, z tytułu:

1) zużycia energii elektrycznej według podlicznika założonego na koszt Najemcy,

2) ogrzewania proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całej powierzchni obiektu,

3) wywozu nieczystości stałych według wskaźnika napełnienia,

4) zużycia wody i odprowadzania ścieków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całej powierzchni obiektu

Do tak ustalonej opłaty zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury

Czas udostępnienia p.n. od dnia 01.09.2017r. 
Forma, termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 18.05.2017 r. do  godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1212 , Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Nowej Humanistyki”.

Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2017 r. o godz. 10.15 pokój 1212.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Wymogi formalne oferty

1) Zgodnie z załączonym wzorem Formularz ofertowy winien zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i adres firmy
b) szczegółowy opis planowanej działalności, charakter usług
c) oferowaną stawkę czynszu netto
d) oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i wzorze umowy

2) informację w zakresie doświadczenia w prowadzeniu działalności o proponowanym charakterze lub innym zbliżonym, ewentualne załączenie referencji

3) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego

5) oświadczenie, że oferent nie jest w stanie likwidacji/upadłości

6) oświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa, ZUS i UMCS

Projekt umowy w załączeniu
Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeglądzie i weryfikacji dokumentów co do spełnienia przez oferentów wymogów formalnych.
Przy założeniu spełnienia wymogów formalnych o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować zaoferowana stawka czynszu netto. W przypadku gdy zaproponowana najwyższa cena wystąpi w więcej niż jednej ofercie przewidziany jest drugi etap postępowania konkursowego polegający na licytacji ustnej. O terminie takiej licytacji oferenci zostaną powiadomieni na co najmniej 3 dni przed jej terminem. Wcześniejsza licytacja będzie możliwa za zgodą wszystkich zainteresowanych stron. 
Załącznik do warunków przetargu Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych przewidywanych na rok alademicki 2017/2018

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone