Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokali użytkowych w budynku byłej „Stołówki” przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie

5/2016

Ogłoszony
11.02.2016
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokali użytkowych w budynku byłej „Stołówki” przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie od dnia 1 kwietnia 2016 r. (termin może ulec zmianie – uzależniony jest od terminu wydania decyzji przez Ministra Skarbu).

Lokale przeznaczone są na działalność nieuciążliwą, którą to należy rozumieć jako działalność o uciążliwości związanej z rodzajem prowadzonej aktywności, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza mieszczącej się w obrębie przedmiotu najmu albo w jakikolwiek inny sposób niekorzystnie oddziałującą na sąsiednie nieruchomości.

Powierzchnia do wynajęcia to:

1. Na pierwszym piętrze:

 • część A + C – 479,77 m² + 120,12 m2
 • część B – 454,56 m²
 • część D – 18,10 m²

Istnieje możliwość wynajęcia całości (części A + B + C) lub części powierzchni (A + C lub B+C). Część D posiada oddzielne wejście i jest możliwa do wynajęcia w każdej konfiguracji.

2. Na parterze:

 • część E (aktualnie kawiarnia) – 64,86 m²*
 • część F (aktualnie apteka) – 122,47 m²*
 • część G (aktualnie delikatesy) – 684,10 m²
 • część H (aktualnie kebab) – 30,13 m²

* Powierzchnia ta obejmuje również 1/3 powierzchni (5,48 m²) wspólnego korytarza dla części E, F i pomieszczeń zajmowanych przez UMCS.

W ofercie należy podać stawkę czynszu (netto) za 1 m² powierzchni oraz określić część i powierzchnię najmu.

Istnieje możliwość wynajęcia całości lub wybranych powierzchni oddzielnie (w ofercie należy wyspecyfikować nazwy tych części wg ww. podziału).

Lokale i dokumentację obiektu można oglądać od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz. 11.00 (telefon 81 537 57 13, 81 537 53 14).

Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji (począwszy od 2017 r.) o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty za wod.-kan., energię elektryczną (wg. odczytów z podliczników założonych na koszt Najemcy) oraz centralnego ogrzewania i utrzymywania czystości w obrębie przyległego do budynku terenu (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całej powierzchni obiektu), zgodnie z cenami dostawców mediów i usługodawców Najemca jest zobowiązany do zawarcia z firmą zewnętrzną umów na wywóz nieczystości.

Oferent zobowiązany jest własnym staraniem uzyskać informacje dotyczące możliwości wykorzystania lokalu na planowany cel.

Postępowanie na wyłonienie Najemcy prowadzone będzie dwuetapowo:

 1. W I etapie konkursu Komisja konkursowa oceni spełnienie przez oferentów wymogów formalnych i ustali listę oferentów dopuszczonych do II etapu konkursu.
 2. W trakcie II etapu konkursu Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o najwyższą cenę jednostkową najmu (przyznając max 80 pkt ofercie z najwyższą ceną, pozostałym proporcjonalnie mniej pkt) oraz atrakcyjność merytoryczną oferty (przyznając od 0 do 20 pkt). W przypadku uzyskania przez oferentów takich samych ocen za dany przedmiot najmu, wybrana zostanie oferta z wyższą ceną najmu.

Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1212, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 14), w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu przy ul. Langiewicza 16 w Lublinie”.

Otwarcie ofert nastąpi 23 lutego 2016 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 1212.

Oferta winna zawierać:

1. Formularz ofertowy

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
 • szczegółowy opis planowanej działalności, charakter usług
 • oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni
 • określenie części i powierzchni, której dotyczy oferta (parter, piętro, część A, B, C, D ,E, F, G, H)
 • oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu i wzorze umowy

2. informację w zakresie doświadczenia w prowadzeniu działalności o proponowanym charakterze lub innym zbliżonym, ewentualnie dostarczenie referencji
3. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności
4. dowód wniesienia wadium

WADIUM

(dotyczy ofert składanych na łączną powierzchnię przekraczającą 100 m²)

Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do konkursu ofert zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 1. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. o/Lublin, nr konta: 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem: „Wadium najem lokalu w budynku przy ul. Langiewicza 16”. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika konkursu, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik konkursu, który wygrał konkurs, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dniu od dnia jej otrzymania.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Warunkiem bezwzględnym zawarcia umowy jest uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie umowy o najem lokali (Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. Nr 106 z dnia 30 sierpnia 1996 r.).

W załączeniach znajdują się formularz ofertowy i wzór umowy.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone