Sprzedaż i wynajem

Sprzedaż nieruchomości położonej w Równi, gm. Ustrzyki Dolne (pow. 2,1204 ha)

1/2013

Ogłoszony
01.12.2013
Przedmiot
Sprzedaż
Status
W toku

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:
Nr ewid. działki: 98, obręb Równia, ark. mapy 6 
Księga wieczysta Nr KS2E/00021384/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. 
Adres nieruchomości: Równia, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie.
Powierzchnia nieruchomości gruntowe: 2,1204 ha.

2. Cena minimalna nieruchomości brutto: 550 000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty – przewidziane są negocjacje ceny.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Równi w gminie Ustrzyki Dolne. Działka leży w pobliżu centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz niezabudowanych gruntów rolnych. Od strony północno – zachodniej przylega do działek zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a od południa i wschodu graniczy z drogami lokalnymi o nawierzchniach gruntowych. Teren działki na przeważającej powierzchni płaski, kształt w formie nieregularnego wieloboku. Zachodnia granica działki, w swej południowej części, biegnie wzdłuż skarpy o nachyleniu w kierunku zachodnim. Przez wschodnią część działki, na całej jej długości, przepływa potok (równolegle do wschodniej granicy działki). Na działce rosną kilkudziesięcioletnie drzewa, skupione głównie przy zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki – przeważając lipy, graby oraz olchy (pojedynczo świerk, jesion, jawor). Porastają ją również samosiewy drzew i krzewów (m. in. olcha, leszczyna). Na działce znajdują się dwa słupy oświetleniowe. Działka przyległa do zbywanej uzbrojona jest, oprócz sieci elektrycznej, w sieć wodociągową. Brak natomiast sieci kanalizacyjnej. W miejscowości brak również sieci gazu ziemnego. Dojazd do wycenianej działki od głównej drogi biegnącej przez wieś ( droga gminna o nawierzchni asfaltowej relacji Ustrzyki Dolne – Hoszów) odcinkiem ok. 200 m drogi lokalnej o nawierzchni utwardzonej żwirem i tłuczniem. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość leży w obszarze, dla którego nie obowiązuje plan miejscowy, przeznaczenie gruntu określono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ustrzyki Dolne, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2000 r. Zgodnie z ustalenia Studium, działka nr 98 w Równi położona jest na przeważającym obszarze w terenie opisanym jako „Tereny zainwestowane”, a częściowo (zachodnia część działki) w terenie opisanym „Potencjalna strefa rozwoju osadnictwa”. 

5. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. 

6. UMCS zastrzega, iż jest zobowiązany do przestrzegania przepisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012, poz. 1224.) i tym samym, jeżeli kwota rozporządzenia przekroczy wartość 250 tys. EUR przystąpienie do podpisania aktu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

7. UMCS w Lublinie zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny. 

8. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości kupujący. 

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o dane ewidencji gruntów. UMCS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w ewidencji gruntów. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

10. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93. 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/04/2023

Ogłoszony
19.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w Domu Studenta Babilon - 168,52 m2

DTE-e/03/2023

Ogłoszony
03.04.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu (50,87 mkw) na Wydziale Biologii i Biotechnologii

DTE-e/2/2023

Ogłoszony
13.02.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone