Sprzedaż i wynajem

Sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zana 9

15/2015

Ogłoszony
28.10.2015
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

UNIWESRSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek nr 7/8 o pow. 0,0345 i 7/12 o pow. 0,1520 ha (obręb 21 OSIEDLA LSM), położonych w miejscowości Lublin przy ulicy Zana 9 (województwo lubelskie), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00226245/74, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza 1.585.250,00 zł

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.1. Zapoznanie się ze specyfikacją pn.: „Zana 9 przetarg - Specyfikacja istotnych warunków” do dnia przetargu.

1.2. Wpłata wadium w wysokości 158.000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy zł) na konto Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w terminie do dnia 19.11.2015 r.

1.3. Złożenie oferty zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji jw.

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910 (Rektorat), lub przesłać pocztą na adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Koperty powinny być opatrzone zapisem „Przetarg – nieruchomość ul. Zana 9. Nie otwierać przed upływem 20.11.2015 r. godz. 12:15”.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa 20.11.2015 r. o godz. 12:00.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, piętro IX, pok. 910. W przypadku złożenia w niniejszym przetargu więcej niż jednej oferty pisemnej, sprzedający przeprowadzi dodatkowo drugi etap przetargu (ustny).

5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie zwrócone bez odsetek niezwłocznie po wyborze wygrywającego oferenta. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz UMCS. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca.

6. UMCS zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. UMCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone