Sprzedaż i wynajem

Sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grabowej 22 (pow. 0,3306 ha)

2/2013

Ogłoszony
01.12.2013
Przedmiot
Sprzedaż
Status
W toku

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:
Nr ewid. działki: 29/8, obręb 33 Sławin Helenów, ark. mapy 7 
Księga wieczysta Nr LU1I/00027749/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie w Lublinie. 
Adres nieruchomości: Lublin przy ul. Grabowej 22, województwo lubelskie.
Powierzchnia nieruchomości gruntowe: 0, 3306 ha.

2. Cena minimalna nieruchomości brutto: 800.000,00 zł. (osiemset tysięcy zł). W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty – przewidziane są negocjacje ceny.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grabowej 22. Działka jest niezagospodarowana, zakrzaczona, porośnięta drzewami i samosiejkami, niezabudowana oraz nie posiadająca bezpośredniego dostępu do ulicy Grabowej. Działka znajduje się w sąsiedztwie działki nr 3/1. Dojazd do nieruchomości z ul. Czeremchowej wąską ulicą Grabową, na pierwszym odcinku utwardzoną kostką betonową, następnie ulica jest nieuporządkowana (jest to dojazd wąski gruntowy, nieutwardzony). Kształt działki prostokątny, konfiguracja terenu zróżnicowana, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Brak uzbrojenia infrastruktury technicznej na działce – sieć wodociągowa, energetyczna oraz linia telefoniczna znajdują się w ulicy Grabowej. Sąsiedztwo nieruchomości to tereny zakrzaczone i działki niezabudowane. Od strony zachodniej znajdują się ogródki działkowe. Bezpośrednio przy ulicy Grabowej znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i baza samochodowa. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości to osiedle mieszkaniowe wielorodzinne znajdujące się przy ul. Czeremchowej. 

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublina – część I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr 1641/L III/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., teren oznaczono symbolem AG/M4 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizacje obiektów dla różnych działalności: średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty, składy, hurtownie i urządzenia obsługi technicznej średniej i drobnej działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową, część działki przeznaczona jest pod budowę drogi dojazdowej (KDD).

5. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. 

6. UMCS zastrzega, iż jest zobowiązany do przestrzegania przepisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj. Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm) w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2012, poz. 1224.) i tym samym, jeżeli kwota rozporządzenia przekroczy wartość 250 tys. EUR przystąpienie do podpisania aktu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 

7. UMCS w Lublinie zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny. 

8. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi w całości kupujący. 

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o dane ewidencji gruntów. UMCS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w ewidencji gruntów. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

10. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93. 

11. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w oparciu o dane ewidencji gruntów. UMCS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w ewidencji gruntów. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

12. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.przetargi.umcs.pl oraz pod numerem tel. 081 537-54-93. 

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone